جبرگزاره ها

جبرگزاره ها:
تعریف گزاره:
گذاره جمله ایست خبری که درستی ونادرستی آن ممکن است برمامعلوم نباشد.
مثال 1:  پنج عددفرد است .
مثال 2:عدد11231 اول است.
مثال 3:سحردانشجوی عمرا ن است.
 – نمایش گزاره ها:
گزاره ها راباحروف لاتین (p,r,s,f,…)نمایش میدهند.
نکته:
     نیزعلامت نقیض یاناارز است.
– ارزش یک گزاره وناگزاره:
p
t
f
مثال: اگر                       n=1      21=2
مثال:اگر                    n=2        22=4
Q P
T T
F T
T F
F F
   (معادل یا هم ارز)
– رابطه گزاره ها: (نماد)             (معنی)
1)واو  عطف                        ^             و
2)یای فاصل                                        یا
3)شرطی                                             اگر………انگاه
4)دوشرطی                   اگروفقط اکر
اگر((    if  and  only  اگر((2شرطی است     i.f.f
-گزاره های مرکب:
1)ترکیب عطفی:                          q^p  (گزاره یاخبر)
2) فصلی :                                  q7p  :                          تالی:q
3)شرطی :                                   p         q             نکته:           مقدم:p
-ارزش گزاره های مرکب:
1-ترکیب عطفی:
زمانی درست است که هردوگذار درست باشند.
((دربقیه حالات نادرست است))
2)ترکیب فصلی : زمانی درست است که حداقل یکی ازگزاره هادرست باشد.
3)ترکیب شرطی:
زمانی نادرست است که مقم درست وتالی آن نادرست باشد
((در بقیه ی موارد درست میباشد))
4)دوشرطی
ترکیب دوشرطی زمانی درست است که دوگزاره متحدالارزش باشد.
((هردو درست یاهردونادرست باشند))  دربقیه مواردنادرست است.
-جدول ارزش درستی گذاره ها:
دوشرطی       شرطی         فصلی          عطفی
P    q
P    q
q7p    p Q p
T T T T T t
F F T F F T
F T T F T F
T T F F F F
مثال: 1
ارزش گزاره های زیر رامعلوم کنید:
-(          q8 p)
نکته :ترکیب عطفی زمانی درست است که هردودرست باشند.
  q     8 p
 q
q p
F F t t
t T F t
F F t F
F T F F
مثال:2(p  7q )      فصلی
q7   p
p
q p
t F t t
F F F t
t T t F
t T F F
 مثال:3(p      q     )
                          تالی       مقدم
 p       q
 p
Q p
t F T t
t F F t
t t T F
F t F F
مثال :(4p        q )
 p         q
 q
 p
q p
t F F t t
F t F F t
F F T t F
t t T F F
ارزش گزاره های زیررا معلوم کنید:
 -سوال گزاره ها:
1)اگر P^      q )     )و   r    درست باشندارزش گزاره های زیرراباذکردلیل معلوم کنید؟
                                                                                                 الف)  r     P
ب)  q         p
                                                                           P=t
                                                           Q=f        Q=t              P^q=t
نکته:ترکیب عطفی زمانی درست میباشدکه هردوگزاره درست باشند.
 r= t            r=f
 الف)t           f  (نادرست)
ب)f           t      (درست)
 -گزاره نما:
عباراتی هستندکه د رآن متغییریامتغییرهایی به کاررفته باشند که به آن گزاره نما گویند
مثال:
 1p(x):3x+4=7:
p(x):4x+7y=11:2
نکته:درگزاره نما د امنه متغییرومجموعه جواب مشخص باشد.
1:                                  گزاره                 گزاره نما                         =د امنه
2:                                  گزاره                 گزاره نما                         =مجموعه جواب
مثالها:
1:درگزاره نمای  3x+9=-3   = p(x)دامنه متغییرومجموعه جواب رابیابید؟
                                         -4 X=-12/3=          =-3-9 3x          3x+9+3=0
مجموعه جواب=    4
2: درگزاره نمای     p(x)=            x+3       =5     د امنه متغییرومجموعه جواب رابیابید؟
2                                             –  x
                          X=13/4            0  5x-10=x+3     5x-x-10-3= 0       4x-13= x-2=0     x=2     R-{2}
مجموعه جواب
3) ( 3 =      8-4x   p(X) (د امنه متغییرومجموعه جواب رابیابید؟
8-4>0 8-4x>0 -4x>-8 x>-8/4 x>2 x<2
دامنه:R=(-&,2)
8-4=9  8-4X-9=0 -4X-1=0 X=-1/4
مجموعه جواب=            –
         2n
N EN,F(X)=      g(X)
انگاه                           {g(x)>0     DF={X
-سورها:
سورچیست: علائمی هستند که به جلوی گذاره نما اورده میشود تاازانهاب درستی
یانادرستی نتیجه بگیریم.
انواع سورها:                 (نماد)                            (معنی)
1:سورعمومی                                                    (همه .هر)
2:سور وجودی                                                  (برخی/بعضی/حداقل یک مقدار)
3:دروحدت یایگانه           !                             (فقط یک مقدار)
4:سورصفر                                                       (هیچ)
ارزش سورها:
1: سور عمومی:زمانی درست است که دامنه یامتغییربامجموعه جواب=باشد.
2:سوروجودی:زمانی درست است که مجموعه جواب آن باشد.
3:سورحصر:زمانی درست است که مجموعه جواب آن فقط1عضوداشته باشد.
4:سورصفر:زمانی درست است که مجموعه جواب آن باشد.
مثالها:
1:ارزش گزاره های سوری زیرراتعیین کنید؟
الف)             0 RX2    x
                                 ( +   R=(-   =   دامنه متغییر
                                                                      R-{0}  =  مجموعه جواب
   پس ارزش گزاره فوق نادرست
ب)
3X=1+8
   مجموعه جواب=     {}
 پس ارزش گزاره های وجودی فوق درست است
-جبرمجموعه:
مجموعه: دسته ای ازاشیاءکاملامشخص ودوبه دومتمایزاست.
منظورازمشخص:این است که یک مجموعه ریاضی صرف نظرازهرعقیده یاسلیقه پیش
همگان یکسان است یعنی اختلاف سلیقه ای وجود ندارد.
منظوراز دوبه دومتمایز:
انست که تکرارعضودریک مجموع ای باتاثیراست.
مجموعه تهی:
به مجموعه ای گویندکه دارای هیچ عضوی نیست وآن رابه صورت یا{}نشان میدهند.
مثال: {    X   X  R,X2-X+1=0 }
عضوهای این مجموعه ریشه های  حقیقی معادلهX2-X+1=0میباشدوچون
  است پس معادله چواب حقیقی نداردومجموعه فوق عضوی نداردوبرابر
تست:
1:کدامیک ازعبارات زیریک مجموعه ریاضی است؟
11_مجموعه انسانهای ساعی
22_مجموعه شاعران
33_مجموعه گلهای زیبا
44_مجموعه اعدادطبیعی کمترازیک      (درست)
 نکته:نمایش مجموعه هابااستفاده ازعلائم ریاضی:
   X}, B={X     3<X<5 }               عددطبیعی است     A={X
مثالها:
مثال1:شهرهای جالب یک مجموعه نمیباشدزیرااعضای انهامشخص نیستتند.
مثال2:اعد اد بزرگ یک جمعه نیست چون نمیتوان اظهارنمودکه عدد2000عضو
مجموعه هست یا خیر.
مثال3:اعدادگویا مجموعه ای مشخص است وهمینطورمجموعه حروف الفبای فارسی
نکته:
مجموعه هامعمولا باحروف بزرگ انگلیسی نشان داده میشوندوبرای بیان عضویت یک
شی ریک مجموعه ازعلامت استفاده میشود((((X  E Aیعنی Xعضوی ازمجموعه A است و(( (( X یعنی xعضوAنیست.
-نمایش مجموعه ها:
برای نمایش مجموعه هامعمولااز3روش استفاده میکنیم.
1)بااستفاده ازعلامت{}
2)مجموعه اعدادطبیعی=    N={1,2,3,4….}
3)مجموعه اعداداحتسابی= W={0,1,2,3,….}
4)مجموعه اعدادصحیح=   Z={…..,-3,-2,-1,0,1,2,3,..}
5)مجموعه اعدادگویایامنطق=     0}  b  a,b,   Q={
6)مجوعه اعداداعصم یاگنگ
-نمایش مجموعه هابااستفاده ازاشگال هندسی:
که نمایش هندسی مجموعه{1و2و3}یا{a,b,c,d }میباشند…
 • فهرست مطالب
 • جبرگزاره ها 2
 • (معادل یا هم ارز) 5
 • -ارزش گزاره های مرکب: 6
 • 1-ترکیب عطفی: 6
 • 4)دوشرطی 6
 • ارزش سورها: 10
 • مجموعه تهی: 11
 • – زیرمجموع های یک مجموعه: 13
 • -خواص زیرمجموعه ها: 13
 • ج)تفاضل دومجموعه: 17
 • د)تفاضل متقارن: 18
 • تساوی دومجموعه: 18
 • اتحادها: 20
 • روشهای تجزیه: 23
 • 1)روش فاکتورگیری: 23
 • 3)استفاده ازاتحادها: 23
 • ازمنفی هانمیتوانیم جذربگیریم. 24
 • معادله: 25
 • روش حذفی:دردومعادله (yیاx)را قرینه منماییم. 28
 • درایه عضوودرایه عمومی: 33
 • مرتبه یک ماتریس: 33
 • ماتریسهای خاص: 34
 • 4:ماتریس صفر: 35
 • 5:ماتریس واحد: 35
 • 6:ماتریس قطری: 36
 • 7:ماتریس اسکالر(عددی): 36
 • 8:ماتریس بالا مثلثی: 36
 • 9:ماتریس پایین مثلثی: 36
 • 12:اعمال برروی ماتریس: 38
 • 15:توان ماتریسها: 41
 • جمع دوماتریس. 44
 • ضرب یک عدد درماتریس: 44
 • 19:ماتریس وارون یا معکوس: 48

 

55 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *