دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فهرست
منحنیها درحالت کلی- فرم پارامتری یک منحنی……………….. (1)
طول قوس به عنوان پارامتر- انحنا…………… (8)
نابع برداری…………………(13)
نمودارتوابع پارامتری………………………….. (17)
حدوپیوستگی توابع برداری……………………… (20)
مشتق تابع برداری………………………………….. (26)
منحی وار……………………………………(29)
فرمول های مشتق گیری………………………………………………………………………… (30)
قوانین مشتق گیری ضرب توابع برداری……………………………………………………………. (31)
توابع برداری با طول ثابت………………………………………………………………. (34)
بردارسرعت وشتاب توابع برداری……………………………………………………… (36)
بردارهای یکه ی ممان وقائم…………………………………………………………….. (38)
انتگرال توابع برداری……………………………………………………………………. (43)
طول قوس یک منحنی…………………………………………………………………… (47)
تابع طول قوس…………………………………………………………………………… (50)
پارامترسازی برحسب طول قوس……………………………………………………………….. (51)
منحنی های تکه تکه هموار…………………………………………………………………………..(53)
دستگاه )TNBکنج فرنه)………………………………………………………………. (53)
صفحه بوسان وعمود……………………………………………………………………(55)
انحناو تاب……………………………………………………………………………….(59)
انحنا منحنی در صفحه…………………………………………………………………………………(65)
شعاع انحناودایره ی انحنا(دایره ی بوسان)…………………………………………….(66)
مراحل بدست آوردن دایره ی بوسان……………………………………………………………..(67)
مولفه های ممان وقائم سرعت وشتاب…………………………………………………..(68)
تاب منحنی………………………………………………………………………………..(73)
تمرین……………………………………………………………………………………..(74)
منابع وماخذ……………………………………………………………………………….(84)

84 صفحه فرمت word  همراه با نمودار

8500ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !