دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

محاسبه خطا: جواب بسياري از مسائل عددي به وسيله عمليات حسابي تکراري به دست مي ايد و خطاهاي کوچک حاصل از داده ها در طي اين عمليات انتشار پيدا مي‌کند. به طوري که جواب مورد نظر ممکن است قابل قبول به نظر نرسد بنابراين بايد با شيوه هاي مناسب از تکثير ان جلوگيري نماييم. خطاها به طور کلي به دو دسته تقسيم مي شود:
خطاهاي ذاتي، که با ناشي از فرمول هاي رياضي و شرايط فيزيکي مساله است که در بسيار از کاربردهاي رياضي شرايط به صور ايده ال در نظر گرفته مي شود.
خطاهاي محاسباتي خود به دو دسته تقسيم مي شود:
1) خطاهاي حاصل از گرد کردن
2) خطاهاي برشي
گرد کردن:
براي گرد کردن يک عدد تا n رقم اعشار به صورت زير عمل مي کنيم: ابتدا همه ارقام سمت راست رقم n ام را حذف مي کنيم اگر رقم n+1 دقيقا 5 باشد، در صورتي که رقم n ام فرد باشد يک واحد به رقم n ام اضافه مي شود اگر رقم n ام زوج باشد، عدد به قوت خود باقي است…
 • فهرست 2
 • محاسبه خطا 4
 • خطاها به طور کلي به دو دسته تقسيم مي شود: 4
 • خطاهاي محاسباتي خود به دو دسته تقسيم مي شود: 4
 • عمليات جبري روي خطاها 6
 • 2-خطاي تفاضل: 6
 • 3-خطاي حاصلضرب: 6
 • خطاي حاصلضرب: 7
 • خطاي تقسيم: 7
 • حساب مميز سيار 10
 • قضيه خطاي نسبي: 12
 • تمرين: 12
 • خطاي محاسبه سري ها: 15
 • فصل دوم 18
 • B=c 20
 • A=a 20
 • Print   C 20
 • a 21
 • ويژگي هاي روش دو بخشي: 22
 • معيارهاي توقف: 22
 • A 25
 • تکرار ساده (نقطه ثابت): 26
 • Print m 30
 • گرد کردن: 34
 • دستگاه معادلات خطي: 38
 • :ماتريس افزوده 42
 • روش حذفي گاوس جردن: 42
 • حل تمرين از جلسه قبل 51
 • روش لاگرانژ 57
 • تمرين- 61
 • تمرين5- 83
 • تمرين 6- 84
 • تمرين (7) 86
 • ادامه مساله قبلي 86
 • تمرين 9) 87

90 صفحه

10000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !