پروژه ای با موضوع مقایسه میانگین‌ها

آماره آزمون:
فرض مقابل:
ناحيه رد در سطح معني داري  :
برمنظورمقايسه دربرنامه جهت آموزش كارگران صنعتي براي انجام كاري تخصصي 20كارگردرآزمايش شركت داده مي‌شوند. از بين آنهابه طورتصادفي 10نفر را براي آموزش به وسيله روش 1و10نفر بقيه را با روش 2 آموزش مي‌دهند. بعدازتكميل دورة آموزش همه كارگران درمعرض يك آزمون زمان و حركت قرارمي‌گيرند كه سرعت انجام يك كارتخصصي را ثبت مي‌كند. داده‌هاي زير به دست آمده اند:
24 27 16 18 21 16 23 11 20 15 روش 1
28 25 26 28 17 23 19 12 31 23 روش 2
  فرض برابري دو برنامه آموزشي در برابر فرض  رو مي‌شود مي‌توان نتيجه گرفت كه آموزش به وسيله روش دوم بهتر ازروش اول مي‌باشد. وقتي كه هردوحجم نمونه اي   بزرگتر از25 يا 30 باشند لازم نيست كه فرض كنيم توزيع جامعه‌هاي مادر، نرمال هستند زيرا قضيه حدمركزي تضمين مي‌دهد كه  تقريباً به صورت   تقريباً به صورت  توزيع شده‌اند.
شيوه تصادفي كردن براي مقايسه در گروه از   واحد آزمايش موجود   واحد را براي دريافت گروه 1 به طورتصادفي برگزينيد و بقيه   واحد را به گروه 2 نسبت دهيد انتخاف تصادفي موجب مي‌شود كه تمام   گزينش ممكن براي انتخاب شدن همشانس باشند. در روش آزمايش فرضيه‌هاي عنوان شده نتوان فرض كرد كه واريانسهاي دو جامعه برابرند   آنگاه روش آزمون فوق بايد اصلاح گردد. در اين صورت آماره آزمون به صورت زير خواهد بود.
و درجه آزادي براي t برابرخواهد بود با:
نمونه‌هاي مستقل با واريانس معلوم
دوجامعه با ميانگين‌هاي نامعلوم   و واريانسهاي معلوم   را درنظر گيريد.
فرض آزمون:
آماره آزمون:
فرض مقابل
ناحيه رد درسطح معني داري  :
نمونه‌هاي وابسته:
درمقايسه دو عامل مطلوب آن است كه واحدهاي آزمايش تا جايي كه ممكن است همگن باشند، به طوري كه اختلاف در پاسخهاي بين دو گروه را بتوان به اختلافهاي دو عامل نسبت داد. اگر بعضي شرايط قابل شناسايي كه مي‌توانند در پاسخ اثر كنند به طريقي كنترل نشده، مجاز به تغيير روي واحدها باشند آنگاه تغييرپذيري زيادي در اندازه‌ها به وجود مي‌آيد. دراين حالت اغلب مبنايي براي جفت كردن ارقام در دو نمونه وجود دارد. از طرف ديگر شرط همگني ممكن است روي تعداد آزمودنيهاي موجود در يك آزمايش مقايسه‌اي محدوديتي جدي را تحميل كند. براي فراهم كردن سازش بين دو ضرورت مغاير همگن و تنوع واحدهاي آزمايش مفهوم جوركردن يا بلوك‌بندي موضوعي بنيادي است. اين شيوهن شامل انتخاب واحدها در گروهها يا بلوكهاست به طوري كه واحدهاي هربلوك همگن بوده و واحدهاي بلوكهاي مختلف متفاوت باشند. اين روش كارايي مقايسه‌اي درون هربلوك را حفظ مي‌كند و متفاوت بودن شرايط در بلوكهاي مختلف را نيز اجازه مي‌دهد. اين طرح نمونه‌گيري به وسيلة زوجهاي جور شده يا مقايسه زوجي ناميده مي‌شود.
مقايسه زوجي:
واحدهاي آزمايش زوج
1 2 1 واحدها در هر زوج شبيه هستند
2 1 2 واحدهاي زوجهاي مختلف ممكن است
                                                          بي‌شباهت باشند
1 2 n
ساختار داده‌ها براي يك مقايسه زوجي
تقاضل تيمار2 تيمار1 زوج
  1
  2
  n
زوجهاي   مستقل هستند.
  ،
چون تفاضلهاي   از اثرهاي بلوكي آزاد شده‌اند معقول است كه فرض كنيم آنها تشكيل نمونه‌اي تصادفي از جامعه‌اي با ميانگين   و واريانس   را مي‌دهند.
آزمون   مبتني برآمارة آزمون زير است.
  ,
مثال: ادعا شده است كه يك برنامه ايمني صنعتي كه كاهش تضييع ساعات كار ناشي از نقص در ماشينهاي كارخانه موثر است. داده‌هاي زير مربوط به ضايع شدن ساعتهاي كار هفتگي به واسطه نقض در 6دستگاه است كه قبل و ديگري بعد از اجراي برنامه ايمني جمع‌آوري شده‌اند.
دستگاه
6 5 4 3 2 1
15 28 37 16 29 12 قبل
16 25 35 17 28 10 بعد
1- 3 2 1- 1 2
d=(x-y)
باتوجه به اينكه   فرض صفر رد نمي‌شود بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه برنامه ايمني صنعتي در كاهش تضييع ساعات كار ناشي از نقص در ماشينهاي كارخانه بي‌تأثير است.

فهرست

 • آزمونهاي دونمونه اي 6
 • روشهاي پارامتري 6
 • فرضهاي كوچك نمونه اي 7
 • شيوه تصادفي كردن براي مقايسه در گروه 9
 • نمونه‌هاي مستقل با واريانس معلوم 9
 • فرضها: 14
 • مقايسه‌هاي خروجي 17
 • ساختار داده‌هاي نمونه‌گيري زوجي 17
 • فرضيه: 23
 • TIME SERIES ANALYSIS 26
 • مقدمه: 26
 • اهداف تجزيه و تحليل سريهاي زماني 26
 • استراتژي الگوسازي 26
 • الگوهاي سريهاي زماني ايستا: 27
 • تابع خود همبستگي (ACF) و خود همبستگي جزئي (PACF) 29
 • تشخيص درستي الگو: 29
 • 1- تجزيه و تحليل باقيمانده‌ها: 30
 • 2- تجزيه و تحليل الگوهايي كه پارامتر بيشتري دارند: 31
 • قواعد كلي: 31
 • رگرسيون و مدل سازي خطي: 32
 • مدل رگرسيوني خط مستقيم: 32
 • مدل آماري: 33
 • اصل كوچكترين توانهاي دوم: 33
 • نمادهاي پايداري: 34
 • خط رگرسيون كوچكترين توانهاي دوم: 34
 • دقت برآورد رگرسيون: 34
 • جدول تجزيه واريانس رگرسيون 35
 • بررسي معادلة رگرسيون: 36
 • شكل IIV پراكنش داده‌هاي فرضي و موقعيت خط رگرسيون: 37
 • آزمون براي معني‌دار بودن رگرسيون: 37
 • مقدار مادة ‌اضافه شده و كاهش اكسيد ازت در ده اتومبيل 39
 • كل VI خط رگرسيون كوچكترين توانهاي دوم 39
 • تجزيه و تحليل باقيمانده‌ها: 40
 • پيش بيني ميانگين پاسخ براي يك مقدار معين x : 41
 • الگوهاي نمودار پراكنش مانده‌ها: 42
 • عدم برازش و خطاي خالص: 43
 • تبديل متغيرها: 45
 • تبديل براي ثبات واريانس: 45
 • انواع تبديل براي ثابت كردن واريانس 45
 • رگرسيون خطي چند گانه: 46
 • مدل رگرسيون چند گانه : 46
 • برآورد پارامترهاي مدل: 47
 • آزمون هاي فرض در رگرسيون چند گانه: 48
 • آزمون معني‌دار بودن رگرسيون: 48
 • آزمون انفرادي ضرايب رگرسيون: 49
 • فرض مورد آزمون 50
 • بررسي سهم متغيرها 51
 • تجزيه واريانس داده‌هاي ماشين بخار 53
 • تعيين صحت و كفايت مدل: 53
 • ضريب تعيين: 54
 • همبستگي : 54
 • ضريب همبستگي نمونه اي: 55
 • ضريب همبستگي نمونه اي: 55
 • خواص r : 55
 • ساختار مشاهدات: 56
 • همبستگي رتبه اي اسپيرمن 57
 • همبستگي و عليت : 58
 • طرح آزمايشها چيست ؟ 58
 • آزمون فرض 68
 • جدول آناليز واريانس طرح كاملاً تصادفي با اثر ثابت 69
 • برآورد پارامترهاي مدل طرح كاملاً تصادفي: 70
 • روش گرافيكي: 71
 • روشهاي متفاوتي از قبيل: 71
 • طرح كاملاً تصادفي با مدل اثر تصادفي: 72
 • جدول آناليز واريانس ANOVA 73
 • طرح بلوك تصادفي كامل: 73
 • جدول آناليز واريانس 75
 • جدول تجزيه و تحليل واريانس براي آزمايش بلوك بندي تصادفي شده 77
 • آزمايشهاي دو عاملي: 80
 • اهميت آزمايشهاي فاكتوريل: 80
 • طرح آزمايش دو عاملي: 81
 • اشتباه آزمايش در اثر تكرارو اثر متقابل بين A,B  و اثر اصلي گروه B و اثر اصلي گروه A و ميانگين كل 81
 • آناليز آماري مدل با اثر ثابت: 82
 • SST = SSA + SSB + SSAB + SSE 83
 • جدول آناليز واريانس 83
 • SS جدول – SST = SSB- SSA- SSAB- SST = SSE 83
 • Table. Life (in hours) Data for the battery design example 84
 • جدول آناليز واريانس 85
 • فرضهاي مورد آزمون 86
 • جدول Anova 89
 • داده هاي مربوط به پرداخت سطح فلز مثال 92
 • جدول تجزيه و تحليل واريانس براي آزمايش پرداخت سطح فلز 92
 • جدول آناليز واريانس 97
 • نقش انحرافات تصادفي و با دليل در تغيير پذيري كيفيت: 98
 • فلوچارت: 99
 • هيستوگرام: 100
 • نمودار پارتو: 101
 • نمودار علت و معلول: 102
 • نمودار پراكندگي: 102
 • كاربرد نمودارهاي كنترل: 103
 • اصول آماري نمودار كنترل: 103
 • حدود هشدار نمودارهاي كنترل: 105
 • اندازه نمونه و فراواني نمونه گيري: 105
 • زير گروههاي منطقي: 106
 • نمودارهاي كنترل براي مشخصه هاي متغير: 108
 • نمودارهاي كنترل  : 108
 • شكل I- وجود سيكل روي يك نمودار كنترل 111
 • شكل II- وجود يك روند تركيبي روي نمودار كنترل 111
 • شكل III- تغيير در سطح فرايند 111
 • شكل IV- روند 112
 • شكل V- لايه بندي 112
 • نمودارهاي كنترل  وS: 112
 • نمودارهاي كنترل براي اندازه گيريهاي انفرادي: 113
 • 2- نمونه كنترل np 115
 • 3- نمودار كنترل براي تعداد نقصها 115
 • نمودار كنترل ميانگين متحرك موزون نمايي (EWMA): 116
 • نمودار EWMA براي كنترل انحراف معيار: 118
 • نمودار كنترل ميانگين متحرك: 119
 • حدود كنترل: 119

120 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *