فروردین ۲۲, ۱۳۹۲ - admin

پروژه های درس محاسبات عددی پیشرفته

 

فهرست مطالب

 • پیشگفتار 4
 • فصل اول: 5
 • 1-1 مقدمه 6
 • 1-2 متدهاي پيشگويي 6
 • 1-2-1 امتيازات يک محاسبه تئوري 7
 • هزينه کم 7
 • سرعت 8
 • اطلاعات کامل 8
 • توانايي شبيه‌سازي شرايط واقعي 8
 • 1-2-2 نارساييهاي محاسبه تئوري 9
 • 1-3 انتخاب متد پيشگويي 10
 • 1-4 CFD چيست؟ 10
 • 1-4-1 يک برنامة CFD چگونه کار مي‌کند؟ 12
 • فصل دوم: 15
 • 2-1 مقدمه: 16
 • 2-2 تعریف مسئله: 17
 • 2-3 حل مسئله: 17
 • جدول(2-1) مقادیر بدست آمده از رابطه (2-7) 18
 • جدول(2-2) جواب و نسبت همگرایی برای حدثهای مختلف بر اساس رابطه (2-8) 18
 • شکل (2-1) نمودار جواب بر حسب تعداد تکرار Q=0.5 19
 • شکل (2-2) نمودار جواب بر حسب تعداد تکرار Q=5.0 20
 • شکل (2-3) نمودار جواب بر حسب تعداد تکرار ε = 0.1 21
 • شکل (2-4) نمودار جواب بر حسب تعداد تکرار ε = 0.01 21
 • شکل (2-5) نمودار جواب بر حسب تعداد تکرار ε = 0.001 22
 • شکل (2-6) نمودار جواب بر حسب تعداد تکرار ε = 0.0001 23
 • شکل (2-8) نمودار جواب بر حسب تعداد تکرار 24
 • شکل (2-9) نمودار جواب بر حسب تعداد تکرار ε = 0.01 25
 • شکل (2-10) نمودار جواب بر حسب تعداد تکرار 25
 • شکل (2-11) نمودار جواب بر حسب تعداد تکرار 26
 • شکل (2-12) نمودار جواب بر حسب تعداد تکرار 27
 • شکل(2-13) نمودار درصد خطا به تعداد تکرار برای نسبت همگرایی های مختلف 27
 • شکل(2-14) نمودار لگاریتمی جواب به نسبت همگرایی 28
 • شکل(2-15) نمودار درصد خطا به تعداد تکرار 29
 • شکل(2-16) نمودار لگاریتمی جواب به نسبت همگرایی های 29
 • 2-5 بحث و نتیجه گیری: 30
 • 6-2 FORTRAN Program: 31
 • فصل سوم: 33
 • 3-1 مقدمه: 34
 • 3-3 حل مساله: 36
 • 3-4 جداول ونمودارها: 37
 • 3-5 بحث و نتیجه گیری: 38
 • فصل چهارم: 41
 • 4-1 مقدمه: 42
 • 4-2 تعریف مسئله: 43
 • 4-3 حل مساله: 43
 • 4-4 جداول و نمودارها: 46
 • جدول (4-1) حدث اولیه جایگزین، مقدار محاسبه شده پارامتر v 46
 • شکل (4-1) منحنی های f ، y و v مربوط به β = 0 47
 • شکل (4-2) منحنی های f ، y و v مربوط به β = 0.5 48
 • 4-5 بحث و نتیجه گیری: 48
 • 6-4 Fortran program: 48
 • فصل پنجم: 51
 • 5-1 مقدمه: 52
 • شکل(5-1) سیال روغن بین دو صفحه موازی 53
 • شکل(5-2) شبکه بندی مورد استفاده درحل مسئله 54
 • 5-3 حل مسئله: 55
 • شکل (5-3) نمودار پروفیل سرعت در زمانهای خواسته شده 56
 • بحث ونتیجه گیری: 56
 • فصل ششم: 59
 • 6-1 مقدمه: 60
 • 6-2 تعریف مسئله: 61
 • 6-3 حل مساله: 62
 • 6-4 جداول و نمودارها: 63
 • جدول (6-1) زمان رسیدن به دمای پایدار، 63
 • جدول (6-2) زمان رسیدن به دمای پایدار، ….63
 • شکل (6-1) نمودار تغییرات دمای بی بعد شده نسبت به زمان، روش رانگ-کوتا ( رابطه 6-7 ) 64
 • شکل (6-2) نمودار تغییرات دمای بی بعد شده نسبت به زمان، روش رانگ-کوتا ( رابطه 6-8 ) 65

70 صفحه

پایان نامه ریاضی CFD چيست / FORTRAN Program / پروژه / پروژه درس محاسبات عددی / تحقیق ریاضی / جزوه محاسبات عددی / دانلود پروژه محاسبات عددی / دانلود محاسبات عددی پیشرفته / روش رانگ-کوتا / شبيه‌سازي شرايط واقعي / محاسبات عددی پیشرفته / محاسبات عددی پیشرفته جرالد / محاسبات عددی پیشرفته دکتر مجذوبی / محاسبات عددی پیشرفته هافمن / محاسبات عددی دانلود /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *