فروردین ۱۳, ۱۳۹۲ - admin

قوانین حیات زیستی

چكيده مقاله :
در هر دوره اي از زندگي بشر ، از مجموع عملكرد مديريتي ، اقتصادي ، تكنولوژيكي و فكري ( عملكرد توليدي) قوانيني زاده مي شوند كه به همراه رفتارها و نيازهاي ذاتي بشر ، رفتارهايي از پيشينة تاريخي يك كشور در حيات امروزي آن و ارزش هاي اجتماعي مجموعة قوانيني را تشكيل مي دهند كه مي توان آنها را قوانين حيات ناميد . لازمة زندگي شرافتمندانه ، مؤثر و رضامند شناخت اين قوانين است ، هر كس ، هر جامعه ، هر سازمان ، هر شركت ، هر دولت و هر ملتي اين قوانين را شناخت و ساختارها و قوانين مختلف اقتصادي ، فرهنگي ، دفاعي ، آموزشي ، سياسي ، پژوهشي ، مطالعاتي و غيره … خود را بر اساس آنها طراحي نمود و به آنها عمل كرد ، مي تواند در صحنه هاي مختلف داخلي و بين المللي نقشي داشته باشند . در غير اينصورت ، به وسيلة همان قوانين حيات نابود خواهد شد .
اگر يك كشور را جزئي از جهان بدانيم . بايد بپذيريم رفتارهايي خاصي كه درهر دوره از زمان بر جهان حاكمند، خواه ناخواه بر رفتارهاي مردم هر كشور تأثير مي گذارند .
امروز ، جهان با رشد و توسعة همه جانبة خود چنان باعث ارتباطات مختلف بين كشورها شده كه ديگر مرزهاي زميني مفهوم خود را از دست داده اند . هر فردي در هر نقطه اي از دنيا كه باشد ، يك شهروند جهاني محسوب مي شود و تشكيل جامعة جهاني واقعيتي انكارناپذير است و هيچ دولتي با تمام توانمنديهايش ، نمي تواند خواسته هاي خود را بر جامعة جهاني تحميل نمايد . كشور ما نيز جزئي از اين جهان بوده و هست . اين كشور در كشاكش دوران ، زخم هاي كشنده اي خورده و شايد امروز هزاران مشكل و بيماري داشته باشد و اين ما هستيم كه بايد آنها را درمان كنيم تا زندگي زيبا ، لذتبخش ، رضامندي براي فرزندان آن بوجود آيد .
از طرف ديگر بررسي ساختار و رفتار اقتصادي جامعة ما ، اين حقيقت را آشكار مي سازد كه كشور ما از روي تصادف در مسير تحولات اقتصادي ، فرهنگي و شرايط جهان مدرن قرار گرفت ،زيرا كه اين تحولات و شرايط جديد حاصل تلاش و عملكرد مردم ما نبود . بهر حال اين مردم با تحولات جديد درگير شده و هم اكنون فرد و جامعة ايراني با سه مشكل عمده روبرو مي باشد . يكي فشار هاي ناشي از سنت و ساختارهاي مديريتي ، اقتصادي و فرهنگي برخاسته از آن و ديگر مدرنيزم و رفتارهاي مربوط . سومين چالش ، همان موضوع جهاني شدن و مسائل مربوط به آن مي باشد . در اين مقاله تلاش مي گردد كه با توجه به شيوه هاي توليد و رفتار اقتصادي مردم ايران كه كرج هم جزئي از آن مي باشد و مطالب پيش گفته ، به قوانين عمدة حيات در دنياي امروزي به طور مختصر اشاره هايي شود تا با شناخت اين قوانين بتوان در نظام تصميم گيري كلان و خرد كشور آنها را مد نظر قرار داد .
فهرست مطالب
 • چكيده مقاله : 3
 • قوانين عمده ي حيات در جهان امروزي 6
 • 2ـ نيازهاي بشري 11
 • 5- جهاني شدن اقتصاد 13
 • 9ـ جهاني شدن فرهنگ و ارزش هاي اجتماعي 16
 • 11ـ حركت جوامع از جوامعه صنعتي به جوامع اطلاعاتي 17
 • منابع مورد استفاده : 20
 • حمايت دكتر محمد ملكي از تشكيل جبهه دموكراسي خواهي 22
 • فصل 2 27
 • غشاء سلولي :(Cell membrane) 28
 • غشاء هسته : (nucles membrane) 28
 • رتيكولوم آندوپلاسميك : (endoplasmic reticulum) 29
 • كمپلكس گلژي : (Golgi Complex) 29
 • ميتوكندريها : (mitochondria) 30
 • ليزوزمها : (lysosomes) 30
 • هسته : (nucleus) 31
 • ساختمان سلول 32
 • ساختمان داخل سلولي : 33
 • 1ـ غشاء سلول : (Cell membrane) 33
 • 2ـ سيتوپلاسم : (Cytoplasm) 34
 • 3ـ رتيكولوم آندوپلاسميك : (endoplasmic reticulum) 34
 • 4ـ ريبوزمها : (ribosomes) 35
 • 5ـ دستگاه گلژي : (Golgi Apparatus) 35
 • 6ـ ميتوكندريها : (mitochondria) 36
 • 7ـ ليزوزمها : (lysosomes) 36
 • 8ـ ميكروتوبولها : 37
 • 9ـ سانتريولها : (Centrioles) 37
 • 10ـ ميكروفيلامانها : (microfilaments) 38
 • 11ـ هسته و غشاء آن :  (nuclear membrane and nucleus) 38
 • 12ـ كروموزمها و DNA : (Chromosomes and DNA) 39
 • 13ـ هستك : (nucleolus) 39
 • نمونه هائي از انواع سلولها و بافتها : 40
 • تركيبات شيميائي سلول : 42
 • آب : 42
 • يونها : 43
 • ليپيدها : 45
 • كربوهيدراتها : 46
 • ساختمانهاي غشائي سلول : 48
 • غشاء سلول : 48
 • سد ليپيدي غشاء سلول : 49
 • پروتئينهاي غشاء سلولي : 49
 • كربوهيدراتهاي غشاء : 50
 • غشاء هسته : 51
 • رتيكولوم آندوپلاسميك : 52
 • ريبوزمها و رتيكولوم آندوپلاسميك دانه دار : 53
 • رتيكولوم آندوپلاسميك بدون دانه : 53
 • كمپلكس گلژي : 53
 • سيتوپلاسم و اندامهاي آن : 54
 • ميتوكندريها : 55
 • ليزوزمها : 56
 • ساير ساختمانها و اندامكهاي سيتوپلاسمي : 58
 • ميكروفيلامانها و ساختمانهاي ميكرتوبولي در سلول : 58
 • هسته : 60
 • هستك : 61
 • مقايسة سلولهاي حيواني با اشكال پيش سلولي حيات : 62

65 صفحه

پایان نامه زیست تحقیق زیست / حیات زیستی / رتیکولوم / ریبوزوم / زیست شناسی / ساختمان سلول / سانتریولها / سیتوپلاسم / سیتوپلاسمی / غشاء هسته / کروموزوم / لیپید / لیزوزمها / میتوکندریها / میکروفیلامانها / هستک /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *