, ,

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سرد مزاج با آزمون MMPI+ پرسشنامه

چكيده تحقيق:

در اين تحقيق به بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اينكه دو گروه 85 نفري نمونه هاي تحقيق، زنان سردمزاج و زنان عادي گزينش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گيري قرارگرفت. در نهايت پس از محاسبه شاخص هاي آماري، از آزمون t استودنت گروههاي مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون 8فرضيه تحقيق مبادرت ورزيده شد. با توجه به فرآيند آزمون فرضيه مشخص گرديد كه همه فرضيه هاي تحقيق رد و فرضيه هاي صفر تحقيق تاييد گرديدند.

 •  فهرست مطالب
 • فصل اول
 • 1-1:مقدمه
 • 1-2: موضوع پژوهش
 • 1-3: هدف پژوهش
 • 1-4:فايده واهميت پژوهش
 • 1-5: فرضيه هاي پژوهش
 • 1-6:تعريف عملياتي متغيرها
 • فصل دوم:
 • پيشينه پژوهش
 • الف:مباني نظري
 • ب:تحقيقات انجام شده
 • فصل سوم:
 • 3-1: مقدمه
 • 3-2:جامع آماري
 • 3-3: نمونه و روش نمونه گيري
 • 3-4:ابزار اندازه گيري
 • 3-5:روش آماري
 • فصل چهارم:
 • تحليل داده ها
 • فصل پنجم:
 • 5-1: بحث و نتيجه گيري
 • 5-2:محدوديت هاي تحقيق
 • 5-3:پيشنهادات تحقيق
 • 5-4: خلاصه تحقيق
 • منابع:
 • پيوست:
 • آزمون شخصيتي چندوجهي مينه سوتا(MMPI)

 

147 صفحه با فرمت word

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *