فروردین ۱۶, ۱۳۹۲ - admin

بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بررشد اجتماعی کودکان

چكيده :
در پژوهش‌ حاضر به بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان پرداخته شده است . در پژوهش تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شكل انتخاب در دسترس دبستان كيمياي سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است.  براي سنجش روش فرزند پروري از آزمون بامريند و براي سنجش رشد اجتماعي كودكان از آزمون وايلند استفاده گرديده است و بدين منظور هر دو آزمون توسط والدين پاسخ داده شده است و داده هاي آماري بدست آمده توسط روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي محاسبه گرديده است .  نتايج پژوهش حاكي از آن است كه در بين سه سبك فرزند پروري ( مستبدانه ، سهل گيرانه ، آزاد منشانه ) فقط بين سبك فرزند پروري آزاد منشانه با رشد اجتماعي ارتباط معناداري وجود دارد . به اين معنا كه انتخاب سبك فرزند پروري آزاد منشانه از سوي والدين به افزايش رشد اجتماعي كودكان منجر مي شود .
فهرست مطالب
 • چكيده : 4
 • فصل اول : 5
 • كليات پژوهش 5
 • مقدمه : 6
 • طرح مسأله : 7
 • پرسش پژوهش : 10
 • فرضيه‌هاي پژوهش : 11
 • متغيرهاي پژوهشي : 11
 • تعاريف پژوهشي : 11
 • 1- شيوه سهل گير 12
 • فصل دوم : 15
 • الف )‌رشد اجتماعي 17
 • رشد اجتماعي در دوران‌هاي مختلف : 19
 • رشد اجتماعي كودك در دبستان : 28
 • رشد اجتماعي در دوره نوجواني : 29
 • اهداف رشد اجتماعي 32
 • مطالعات عروسك بوبو: 36
 • تاريخچه فرزند پروري : 37
 • شيوه‌هاي فرزند پروري از نظر باوم مريند: 39
 • شيوه مقتدرانه 40
 • شيوه سهل انگاري 41
 • شيوه خودكامه : 42
 • اقتدار منطقي 45
 • دستوردهنده : 46
 • استبدادي -‌ آمرانه : 46
 • غير متعهد : 46
 • نظريه اريكسون : 47
 • مرحله اول : 47
 • پژوهشهاي انجام شده در خارج كشور : 50
 • فصل سوم 54
 • روش پژوهش 54
 • مقدمه 55
 • ابزار پژوهش : 56
 • نمره گذاري : 59
 • پايايي : 61
 • روش جمع آوري داده‌ها 62
 • فصل چهارم 65
 • مقدمه : 66
 • جدول 1-1 68
 • نمودار 1-2 68
 • شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی 70
 • توزیع فراوانی نمرات رشد اجتماعی 71
 • شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی 72
 • توزیع فراوانی نمرات فرزند پروری سهل گیرانه 73
 • شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی 74
 • توزیع فراوانی نمرات شیوه فرزند پروری مستبدانه 75
 • شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی 76
 • توزیع فراوانی نمرات شیوه فرزند پروری آزاد منشانه 77
 • بخش دوم : بررسی فرضیه های پژوهش 77
 • آمارهای محاسبه شده برای فرضیه اول پژوهش 78
 • آمارهای محاسبه شده برای فرضیه دوم پژوهش 79
 • آماره های محاسبه شده برای فرضیه سوم پژوهش 80
 • فصل پنجم 83
 • بحث و نتیجه گیری : 83
 • محدودیت های پژوهش : 84
 • پیشنهادها : 85
 • فصل ششم : 86
 • خلاصه پژوهش : 87
 • فهرست منابع : 90
90 صفحه

پایان نامه جامعه شناسی / پایان نامه روانشناسی / پایان نامه علوم تربیتی پایان نامه فرزند پروری / تحقیق روانشناسی / تحقیق علوم تربیتی / دانلود پایان نامه / رشد اجتماعي در دوره نوجواني / رشد اجتماعي كودك در دبستان / رشد اجتماعی کودکان / سبک های فرزند پروری / شيوه‌هاي فرزند پروري /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *