تیر ۲۲, ۱۳۹۲ - admin

بررسی علل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

مقدمه
 آموزش و پرورش يكي از قديمي‌ترين نهادهاي اجتماعي است كه از بدو تشكيل زندگي گروهي انسان و در پاسخ به نياز انسانها در روابط متقابل به شكل ابتدايي خود وجود داشته‌است. آموزش و پرورش رسمي از اوايل قرن حاضر به صورت يك نظام فراگير، ابتدا جوامع پيشرفته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پيشرفت را فرا گرفته است و امروز جامعه‌اي نيست كه اين نظام نقشي در تحول و پيشرفت آن نداشته باشد. (فومني، 1382، 13) قلمرو رشد و فعال شدن استعدادها و توانائيهاي آدمي را زمان- مكان(جايگاه) يا شرايط زماني- مكاني(موقعيت) تعيين مي‌كند و جهت مي‌دهد. بنابراين تربيتي سودمند و اثربخش خواهد شد كه آن شرايط را در نظر بگيرد و با آنها هماهنگ باشد و يا بتواند شرايط نامطلوب را به شرايط مطلوب تغيير دهد. به عبارت ديگر رشد و تكامل و فعال شدن استعدادها و توانائيهاي هر شخص، مستلزم وجود سالم: خانواده سالم، جامعه سالم و موقعيت (مجموع شرايط زماني-مكاني موثر) سالم است و توأم بودن آنها از ضرورتهاي آموزش و پرورش موثر و موفق است. (شعاري نژاد،1381، 21).
از بين بردن بي‌سوادي، بي‌كاري، محروميت و بسياري از مشكلات و نارسائي‌هاي ديگر اجتماعي را بايد در كاركرد مدرسه جستجو كرد. مدرسه مكاني است كه در آن بهتر از هر جاي ديگر ميراث فرهنگي هر قوم مي‌‌تواند منتقل شود و استعدادهاي بالقوه دانش‌آموزان پرورش يابد و آنان را براي شركت فعال در جامعه آماده سازد. همچنين مدرسه با پرورش رفتارها و توانائيهايي كه مردم براي شركت در تغييرات و رويارويي با آنها بدان نياز دارند، راه را براي تجديد حيات اجتماعي هموارتر مي‌كند. عدم موفقيت نظامهاي آموزش در انجام اين رسالت در بسياري از مواقع به صورت افت يا شكست تحصيلي بروز مي‌كند كه شامل كيفيت ضعيف يادگيري دانش‌آموزان، تكرار پايه و ترك تحصيل است. افت تحصيلي در كشور ما از پديده‌هاي مهم سازمان آموزش و پرورش است كه به صورت يك مسأله‌اي مهم درآمده كه نظر غالب جامعه‌شناسان و روانشناسان و مربيان تربيتي را به خود جلب كرده است. پديده‌اي كه هرساله مقادير قابل توجهي از منابع و سرمايه‌هاي انساني و اقتصادي جامعه را تلف نموده و آثار مخرب و ناگواري را نيز در حيات فردي، خانوادگي و اجتماعي افراد مردود به جاي مي‌گذارد. بايد به مسأله افت تحصيلي انديشيد، زيرا خسارت ناشي از اين پديده كه باعث پژمردگي حيات و سرخوردگي يك انسان و داغ شكستي كه براي يك عمر بر روان فرد نقش بسته، با تكرار يك سال يا بيشتر، بهبود نمي‌‌يابد (اظهار ندامت دانش‌آموزان مدارس بزرگسال يا شبانه اعم از دختر و پسر گوياي اين امر است). ارائه آموزش و پرورش يكسان هم براي همه دانش‌آموزان به رغم تفاوتهاي فردي، مسائل و مشكلات عاطفي در خانواده و تفاوتهاي اجتماعي، اقتصادي و به خصوص فرهنگي خانواده‌‌ها مي‌تواند از عوامل ايجادكننده افت تحصيلي محسوب شود. از آنجا كه تفاوت فرهنگي خانواده‌ها به ويژه مناطق مختلف كشورهاي در حال توسعه، غالبا بارز و آشكار است، نظام آموزش و پرورش نمي‌تواند براي همه طبقات اجتماعي كارآيي لازم را داشته باشد.از اين رو بسياري از كودكان و نوجوانان، بخصوص در مناطق محروم به رغم هوش و استعداد از ادامه تحصيل باز مي‌مانند.
در اين تحقيق سعي شده است تا ريشه‌هاي جامعه شناختي «افت تحصيلي» در مقاطع متوسطه را در شهرستان فراهان تا حد امكان شناخته شود. چرا كه شناخت اين عوامل و برخورد مدبرانه با آن مي‌تواند كارآيي نظام مزبور را افزايش داده و جاده علم دانش را براي پيمودن نسلهاي جوان هموارتر سازد….
 • فهرست مطالب:
 • فصل اول :مقدمات پژوهش 17
 • مقدمه 18
 • بیان مساله : 20
 • اهمیت و ضرورت تحقیق : 22
 • اهداف تحقیق 25
 • اهداف کلی : 26
 • اهداف جزئی : 26
 • فرضیه های تحقیق : 27
 • محدوده پژوهش : 27
 • تعریف مفهومی اصطلاحات : 27
 • فصل دوم :ادبیات و پیشینه ی تحقیق 28
 • مقدمه : 29
 • مبانی نظری تحقیق 29
 • مفهوم آموزش و پرورش 29
 • جامعه‌شناسي آموزش و پرورش 32
 • هدف جامعه شناسي آموزش و پرورش 33
 • نظام جديد آموزش و پرورش در ايران 34
 • نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران 36
 • جدول شماره (1-2) 38
 • دوره‌هاي تحصيلي 38
 • وضعيت در نظام پيشنهادي 38
 • آموزش ابتدايي 38
 • 5 سال 38
 • آموزش متوسط 38
 • آموزش رسمي پيش دانشگاهي 38
 • آموزش و پرورش دوره متوسطه 38
 • افت تحصيلي 41
 • گلشن فومني (1382) مي‌نويسد: 42
 • منادي(1372) هم مي‌نويسد: 43
 • عوامل افت تحصيلي 44
 • عوامل داخلي 44
 • عوامل خارجي 45
 • انواع شكستهاي تحصيلي 45
 • بحثي در مورد تكرار پايه 53
 • بررسي افت تحصيلي و عوامل موثر در آن در چند كشور خارجي 59
 • دلايل ترك تحصيل در منطقه خاورميانه 60
 • افت تحصيلي در چند كشور پيشرفته صنعتي و شيوه‌هاي مقابله با آن 62
 • مقابله با افت تحصيلي در كشورهاي آسيا و اقيانوس آرام 62
 • 1- اقدام‌هاي سازماني 62
 • 2- اقدام‌هاي تربيتي 63
 • 3- اقدام‌هاي انگيزشي و مادي 63
 • 4- مشاركت اولياء و جامعه محلي 63
 • 5- اقدام هاي غير رسمي 63
 • افت تحصيلي در غرب و شيوه‌هاي مبارزه با آن 64
 • 1- افت تحصيلي و عوامل فردي 64
 • 2-  افت تحصيلي و كمبود خانوادگي 65
 • 3-  افت تحصيلي و عوامل درون مدرسه 66
 • شيوه‌هاي برخورد با پديده افت تحصيلي در غرب 67
 • 1- روشهاي ترميمي و جبراني مقابله با افت تحصيلي 67
 • 2- روشهاي تغيير و تحول بنيادي مدرسه 67
 • روشهاي اصلاحي و درماني آموزش و پرورش 68
 • گرايش اول تأمل آموزش و پرورش جبراني،كلاسهاي تطبيقي،‌آموزش متقابل و خدمات حمايتي در مدرسه است. 68
 • 1- آموزش و پرورش جبراني 69
 • الف) برنامه‌هاي متنوع جبراني 70
 • ب) اثرات آموزش و پرورش جبراني 71
 • 2-  خدمات حمايتي 71
 • الف ) خدمات حمايتي در فرانسه 72
 • ب) خدمات حمايتي در بلژيك : كلاسهاي تطبيقي 72
 • 3-  آموزش متقابل 73
 • 4- جنبشهاي مبارزه با نابرابريها 75
 • 5-  آموزش خانواده 77
 • 6- پيوند خانه و مدرسه 78
 • 7- پروژه‌هاي محلي و منطقه‌اي مبارزه با افت تحصيلي 79
 • بررسي مسأله افت تحصيلي و ارائه راه حلهاي پيشنهادي در ايران 82
 • خسارتهاي ناشي از شكست تحصيلي در ايران 86
 • راه‌حلهاي پيشنهادي و اجرايي 88
 • روش ديگر جلوگيري از افت تحصيلي 88
 • جدول( 2-2 ) تفاوت‌ها و شباهت‌هاي جنسي 91
 • رويكردهاي جامعه شناسي به آموزش و پرورش 94
 • دوركيم 94
 • پارسنز 95
 • ماركسيم 97
 • آلتوسر 97
 • بولز و گين تيس 98
 • پائولو فريره 99
 • پي یر بورديو 100
 • مفاهيم كليدي 102
 • نظام آموزش و پرورش 102
 • پايه تحصيلي 103
 • مدرسه 103
 • دوره متوسطه 103
 • تكرار پايه 104
 • تكرار كننده پايه 104
 • ترك تحصيل 104
 • ترك تحصيل كننده 105
 • شكست يا افت تحصيلي 105
 • خانواده 106
 • درآمد 106
 • شغل 106
 • تحصيلات افراد 106
 • عدم اميدواري به آينده تحصيلي 106
 • نرخ ترك تحصيل سواد آموز 107
 • چارچوب نظري تحقيق 107
 • اصحاب اصالت تجربه 107
 • جامعه‌شناسي تفهمي 107
 • رويكرد سيستمي به آموزش و پرورش 108
 • نظريه كاركردگرايي(فونكيسوناليستي) ناظر بر كاركرد گزينش نظام آموزشي 109
 • نظريه باز توليد مناسبات سلطه ناظر بر معيارهاي گزينش در نظام آموزشي 111
 • پیشینه تحقیق در سطح جهان: 114
 • فصل سوم:روش شناسی تحقیق 119
 • مقدمه 120
 • روش تحقیق 120
 • جامعه مورد مطالعه ( جامعه آماری ) 121
 • روش نمونه گیری 121
 • شیوه برآورد حجم نمونه 122
 • واحد و سطح مشاهده 123
 • محدوده مطالعاتي 123
 • پژوهش حاضر در مورد بررسي عوامل اجتماعي موثر در افت تحصيلي دانش‌آموزان سال سوم متوسطه اعم از دختر و پسر در شهرستان فراهان در سه رشته علوم انساني، علوم تجربي و رياضي فيزيك بوده كه پرسشنامه‌اي به همين منظور طراحي شده و توسط دانش‌آموزاني كه در سال سوم متوسطه دچار افت تحصيلي شده‌اند واقعاً در پيش دانشگاهي همين شهر مشغول به تحصيل هستند تكميل شده است. 123
 • شیوه جمع آوری اطلاعات 123
 • پايايي (RELIABILITY) و اعتبار (VALIDITY) 124
 • پايايي 124
 • اعتبار 125
 • روش تجزبه و تحليل داده‌هاي آماري 125
 • محدوديتهای تحقیق 126
 • فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات 127
 • بخش اول:بررسی توصیفی پاسخهای دانش آموزان 127
 • مقدّمه: 128
 • توزیع فراوانی و درصد جنس دانش آموزان 129
 • جدول (1-4)توزیع فراوانی ودرصد جنس دانش آموزان 129
 • نمودار(1-4)  نمایش درصد جنس دانش آموزان 129
 • سؤال 1 پرسشنامه 130
 • نمودار (2-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (1) پرسشنامه 130
 • سؤال 2 پرسشنامه 131
 • نمودار (3-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (2) پرسشنامه 131
 • سؤال 3 پرسشنامه 132
 • نمودار (4-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (3) پرسشنامه 132
 • سؤال 4 پرسشنامه 133
 • جدول (5-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (4)پرسش نامه 133
 • نمودار (5-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (4) پرسشنامه 133
 • سؤال 5 پرسشنامه 134
 • جدول (6-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (5)پرسش نامه 134
 • نمودار (6-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (5) پرسشنامه 134
 • سؤال 6 پرسشنامه 135
 • جدول (7-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (6)پرسش نامه 135
 • نمودار (7-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (6) پرسشنامه 135
 • سؤال 7 پرسشنامه 136
 • جدول (8-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (7)پرسش نامه 136
 • نمودار (8-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (7) پرسشنامه 136
 • سؤال 8 پرسشنامه 137
 • جدول (9-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (8)پرسش نامه 137
 • نمودار (9-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (8) پرسشنامه 137
 • سؤال 9 پرسشنامه 138
 • جدول (10-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (9)پرسش نامه 138
 • نمودار (10-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (9) پرسشنامه 138
 • سؤال 10 پرسشنامه 139
 • جدول (11-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (10)پرسش نامه 139
 • نمودار (11-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (10) پرسشنامه 139
 • سؤال 11 پرسشنامه 140
 • نمودار (12-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (11) پرسشنامه 140
 • سؤال 12 پرسشنامه 141
 • جدول (13-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (12)پرسش نامه 141
 • نمودار (13-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (12) پرسشنامه 141
 • سؤال 13 پرسشنامه 142
 • جدول (14-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (13)پرسش نامه 142
 • نمودار (14-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (13) پرسشنامه 142
 • سؤال 14 پرسشنامه 143
 • نمودار (15-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (14) پرسشنامه 143
 • سؤال 15 پرسشنامه 144
 • جدول (16-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (15)پرسش نامه 144
 • نمودار (16-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (15) پرسشنامه 144
 • سؤال 16 پرسشنامه 145
 • جدول (17-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (16)پرسش نامه 145
 • نمودار (17-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (16) پرسشنامه 145
 • سؤال 17 پرسشنامه 146
 • جدول (18-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (17)پرسش نامه 146
 • نمودار (18-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (17) پرسشنامه 146
 • سؤال 18 پرسشنامه 147
 • جدول (19-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (18)پرسش نامه 147
 • نمودار (19-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (18) پرسشنامه 147
 • سؤال 19 پرسشنامه 148
 • جدول (20-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (19)پرسش نامه 148
 • نمودار (20-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (19) پرسشنامه 148
 • سؤال 20 پرسشنامه 149
 • جدول (21-4)توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دانش آموزان به پرسش (20)پرسش نامه 149
 • نمودار (21-4)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (20) پرسشنامه 149
 • بخش دوم:پاسخ به فرضیههای تحقیق 150
 • فرضیه اول تحقیق: 151
 • جدول(22-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها 151
 • جدول(23-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول تحقیق 151
 • تفسیر توصیفی: 151
 • تفسیر استنباطی: 151
 • فرضیه دوم تحقیق: 152
 • جدول(24-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها 152
 • جدول(25-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم تحقیق 152
 • تفسیر توصیفی: 152
 • تفسیر استنباطی: 152
 • فرضیه سوم تحقیق: 153
 • جدول(26-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها 153
 • جدول(27-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم تحقیق 153
 • تفسیر توصیفی: 153
 • تفسیر استنباطی: 153
 • فرضیه چهارم تحقیق: 154
 • جدول(28-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها 154
 • جدول(29-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه چهارم تحقیق 154
 • تفسیر توصیفی: 154
 • تفسیر استنباطی: 154
 • فرضیه پنجم تحقیق: 155
 • جدول(30-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها 155
 • جدول(31-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه پنجم تحقیق 155
 • تفسیر توصیفی: 155
 • تفسیر استنباطی: 155
 • فرضیه ششم تحقیق: 156
 • جدول(32-4)  میانگین و انحراف معیار متغیرها 156
 • جدول(33-4) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه ششم تحقیق 156
 • تفسیر توصیفی: 156
 • تفسیر استنباطی: 156
 • فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری 157
 • مقدمه 158
 • خلاصه نتایج 159
 • پرسش نامه 159
 • بررسی فرضیه های تحقیق 162
 • فرضیه اول : 162
 • فرضیه دوم : 162
 • فرضیه سوم : 163
 • فرضیه چهارم : 163
 • فرضیه پنجم : 163
 • فرضیه ششم : 164
 • بحث و نتیجه گیری 165
 • پيشنهادها 166
 • منابع ومآخذ 169
 • پیوست ها 173

پایان نامه جامعه شناسی / پایان نامه روانشناسی / پایان نامه علوم تربیتی افت تحصیلی / پرسشنامه افت تحصیلی / تحقیق روانشناسی / ترک تحصیل / روش تحقیق افت تحصیلی / شکست تحصیلی / علل افت تحصیلی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *