اسفند ۱۵, ۱۳۹۱ - admin

بزهکاری و علل و انگیزه های آن

بيان مساله :
هرگاه صحبت از بزهكار يا ناسازگاري جوانان و نوجوانان يا اجتماع مي شود بلافاصله اين فكر به خاطر خطور مي كند كه از چه راه و با چه وسايلي مي توان اعمال ضد اجتماعي و نابهنجار اين گونه افراد را پيشگيري و يا كنترل نمود؟ امروزه در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا، طرق و وسايل خاصي براي اين مسئله حاد اجتماعي در نظر گرفته اند كه يكي از آنها تربيت مجدد اطفال و نوجوانان در كانونهاي اصلاح و تربيت است . ولي بايد توجه داشت براي اينكه بتوانيم نواي جواني را، كه در داخل خانواده خود به خوبي تربيت نشده و بر اثر عدم هماهنگي جامعه خويش به صورت يك فرد بزهكار قانون شكن و ضد اجتماع در آمده است مجددا تربيت نموده وبا اصول و موازين حاكم بر اجتماع تطبيق دهيم مي بايستي علاوه بر وجود وسايل و تجهيزات لازم ، وقت و فرصت كافي نيز براي اين كار در اختيار داشته باشيم كه خود دليلي بر ارائه خدمات آموزشي در محله هاي بزهكار خيز است .
امروزه اين مطلب مسلم است كه جوان يا نوجواني كه به سرقت و جيب بري و قاچاق مواد مخدر و نظاير اين گونه اعمال ضد اجتماعي عادت كرده است به صرف توقف سه ماه يا شش ماهه در كانون اصلاح و تربيت تغيير روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و يا كانون اصلاح و تربيت آزاد شود مجددا چون حرفه و كار شرافتمندانه نمي داند و ترك عادات قديمي برايش مشكل است به محيط سابق و زندگي فساد آميز خود مراجعت خواهد كرد .
بنابراين متفكرين و متخصصين اجتماعات غربي با ابداع و استقرار سيستم صدور حكم محكوميت به مدت نا معين مسئله اصلاح و تربيت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل كرده و به موازات آن با تشكيل سازمانهاي اختصاصي وابسته به دادگاههاي اطفال براي استقرار يك نظم نوين در زندگي بي بندوبار نوجوانان بزهكار و ناسازگار راه حل هاي جديدي يافته و بدين گونه از فشار بار دادگاه هاي اطفال نيز به نحو محسوسي كاسته و تعداد پرونده هاي ناشي از ارتكاب جرم جوانان بزهكار را بطور چشمگير تقليل داده اند . در كشورهاي غربي معمولا در جوار دادگاههاي اطفال ، موسسات خاصي وجود دارد (كانون اصلاح و تربيت) كه عهده دار تربيت اطفال بي سرپرست بوده و قاضي اطفال اين گونه كودكان را به آن موسسات تحويل مي دهد . تجربه نشان داده است كه تشديد مجازاتها از تعداد قرون وسطائي نتوانسته عامل لازم و كافي براي پيشگيري و اجتناب از ارتكاب جرم و تكرار آنها باشد ولي آموزش توسط نهادهاي مختلف شهري بر اساس نيازهاي خاصي آن محيط ها توانسته نگرش اعضاي آن جامعه خاص را تغيير دهد .
بنابراين بايد بدنبال روشهاي آموزشي و فرآيندهاي آگاهي رساني كه موجب جلوگيري از وقوع جرائم مي شود، و از راه كشف آن علل كه بيشتر از فساد محيط يا از عكس العملهاي احساسات و تمايلات ناآگاه مجرم سرچشمه مي گيرد ، از وقوع حوادث ناهنجار و جرائم كاست و شخصيتهاي معلول و حادثه جو را از بسياري كارها كه سبب اتفاق جرمها مي شود منع كرد .
جامعه شناسي كيفري با انديشه هاي نو ، افكار جديد و ارزندهاي كه مربوط به اعاده حيثيت افراد است ، مي كوشد تا واقعيت را بصورتي كه بايد جلوه گر سازد و بي عدالتيهايي را كه تا كنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهي شايسته آشكار نمايد .
علم جامعه شناسي كيفري اثبات مي كند كه بزهكاران حيواني وحشي نيستند كه بايد كشته بشوند، ميكروب به شماره نمي آيند كه بايد در نابوديشان كوشيد ، زشت و پليد و نابكار و غير قابل اصلاح نمي باشند كه به ديار نيستي رهسپار گردند . بلكه انسانند و مي توانند مانند سايرين داراي انديشه هاي عالي و منشها و اخلاقيات شايسته باشند و حتي در زمره بهترين انسانها در آيند به همين جهت ريشارد مي نويسد : كه فراموش شده است كه بزهكاران ميكروب نيستند بلكه انسانند و جرم تنها عيب برخي از افراد استثنايي نيست ، بلكه تهديدي است اخلاقي كه بر رفتار همه مردم ، سنگيني خود را تحميل مي كند .
امروزه به خوبي به ثبوت رسيده است كه خشونت و اجراي مكافات باعث ستيزه گري بيشتر بزهكاران مي شود و هيچگاه و در هيچ زماني و مكاني خشونت وسيله ارشاد و اصلاح نيست ، بلكه با آ موزش و آگاهي انساني به اعضاي جامعه مي توان پيشگيري يا علاج واقعه قبل از وقوع را انجام داد. ژرژ ويدال بوسيله آمارهايي كه از بزهكاران در فرانسه بدست آورد ، اثبات كرد كه رقم جرائم در اين كشور و پس از اجراي كيفرهاي بسيار سنگين افزايش يافت در حاليكه پس از آموزش هاي خاص مشروط بطور قابل ملاحظه اي كاهش پيدا كرد وبه همين جهت الن كي استاد تعليم و تربيت در مورد سياست كيفري صحيح مي نويسد :
نرمش و ملايمت در جلسات آموزش به مراتب با ارزش تر از خشونت و شدت عمل است .
سوالات پروژه حاضر عبارتند از :
آيا بين ويژگي هاي فردي نوجوانان و بزهكاري رابطه معني داري وجود دارد ؟
آيا بين ويژگي هاي اخلاقي نوجوانان و بزهكاري رابطه معني داري وجود دارد ؟
آيا بين ويژگي هاي خانوادگي نوجوانان و بزهكاري رابطه معني داري وجود دارد ؟
آيا بين ويژگي هاي مذهبي نوجوانان و بزهكاري رابطه معني داري وجود دارد ؟
آيا بين ويژگي هاي اقتصادي نوجوانان و بزهكاري رابطه معني داري وجود دارد ؟
آيا بين ويژگي هاي فرهنگي نوجوانان و بزهكاري رابطه معني داري وجود دارد ؟
آيا بين ويژگي هاي اجتماعي نوجوانان وبزهكاري رابطه معني داري وجود دارد ؟
فهرست مطالب
 • بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن 1
 • 1ـ مقدمه 1
 • سوالات پروژه حاضر عبارتند از : 8
 • 3ـ اهميت مسأله : 9
 • هدفهاي مطالعه : 14
 • 5- پيش فرضها – حدود مطالعه و محدوديتها : 16
 • تعريف بزهكاري: 18
 • آغاز تحقيقات علمي : 23
 • تاريخچه بزهكاري : 27
 • علل و عوامل مؤثر در بزهكاري : 32
 • عوامل ذاتي و فردي 35
 • عوامل ذاتي غير ارثي: 39
 • الفـ ـ عوامل مربوط به دوران حاملگي: 39
 • 2ـ سوء تغذيه 40
 • 7ـ تأثير تشعشعات راديو اكتيو: 42
 • ب ) عوامل مربوط به دوران زايمان: 43
 • الف ـ نقش خانواده در رابطه با دروغگويي: 47
 • ج ـ محبت والدين: 50
 • جو عاطفي خانواده 50
 • 3- تاُثير عامل اقتصاذي در بوجود آمدن بزهكاران 53
 • الف ) رابطه جنگ و جرم 54
 • ب)رابطه فقر و جرم : 55
 • 4ـ بيكاري و بي ثمر بودن: 56
 • 5ـ تأثير عوامل طبيعي وجغرافيايي در بزهكاري: 57
 • 6 ـ  تأثير عوامل مربوط به محيط خارجي 58
 • 10ـ  تراكم و افزايش جمعيت: 60
 • 11ـ نقش تربيت در بزهكاري كودك 60
 • عوامل زيستي: 61
 • 2- جنس و نژاد: 63
 • 4-تأثير عامل زيست شناسي در بزهكاري: 64
 • 5-محركات و علل رواني و جسمي و تأثير آن در رفتار مجرمانه: 65
 • 7- آثار حمل و ولادت: 68
 • 8- تأثير الكل و مواد مخدر در بزهكاري: 68
 • 9- تأثير روان پزشكي: 70
 • نقش بيماري ها و اختلالات رواني در رابطه با بزه كاري: 79
 • اسكيزوفرنيا: 80
 • پسيكوپاتيك(روان و تجورها): 82
 • نقش روان شناسي در شناسايي بزهكاران: 83
 • شيوه هاي تبيين رواني: 87
 • نقش شخصيت در شناسايي مجرمين: 88
 • اختصاصات بزهكاريهاي اطفال و نوجوانان: 96
 • بزه هاي پنهان: 98
 • نظرياتي چند راجع به بزهكاري: 100
 • موروثي بودن ( نارسائي كروموزومي): 100
 • 2- ارضاء نشدن آرزوهاي منطقي فرد: 101
 • 4- نياز به محبت: 102
 • 5-جستجو براي هويت: 104
 • 6-تضاد فرهنگي و دورشدن از ارزشهاي فرهنگي سنتي: 106
 • 8-جامعه شناسي: 107
 • 9-اضطرابهاي بلوغ: 107
 • 11-عوامل مربوط به عدم رشد عاطفي: 109
 • 14-دنياي بيرون: 110
 • 15-الگوي قدرت مردانگي: 110
 • 17-مادران شاغل: 112
 • پيشينه هاي تحقيق : 114
 • نقش خانواده : 138
 • نقش پليس : 143
 • 1 – روش تحقيق : 150
 • 2- منابع داده ها : 151
 • 4- توصيف ابزارها و وسايل جمع آوري داده ها : 152
 • جدول شماره 1- توزيع فراواني نوجوانان بزهكار بر حسب محل تولد 154
 • جدول شماره 2- توزيع فراواني وضعيت تاهل والدين نوجوانان بزهكار 155
 • جدول شماره 4- توزيع فراواني داشتن پدر معتاد 157
 • داشتن پدر بيكار : 158
 • جدول شماره 5- توزيع فراواني داشتن  پدر – نوجوانان بزهكار. 158
 • جدول شماره 6- توزيع فراواني نحوه زندگي خانواده نوجوانان بزهكار 159
 • 7- مشكلات رواني ( سابقه بستري ) خانواده : 161
 • متغير 161
 • سابقه بستري 161
 • عدم سابقه 161
 • جمع 161
 • فراوان 161
 • درصد 161
 • 8- موقعيت زن در خانواده : 162
 • متغير 162
 • خانواده ا و را طرد كرده 162
 • نا مشخص 162
 • جمع 162
 • درصد 162
 • متغير 163
 • پدر 163
 • مادر 163
 • خواهر 163
 • برادر 163
 • همسر 163
 • نزديكان 163
 • هيچكدام 163
 • فراوان 163
 • درصد 163
 • متغير 164
 • اول 164
 • آخر 164
 • يگانه فرزند 164
 • هيچكدام 164
 • جمع 164
 • فراواني 164
 • درصد 164
 • متغير 164
 • بيش از 8 نفر 164
 • بهزيستي 164
 • فراواني 164
 • درصد 164
 • 12- از لحاظ اجتماعي بودن پدر : 165
 • متغير 165
 • دوستان زياد داشته باشد 165
 • تنها باشد 165
 • جمع 165
 • فراواني 165
 • درصد 165
 • متغير 166
 • بلي 166
 • خير 166
 • اظهار شده 166
 • جمع 166
 • فراواني 166
 • درصد 166
 • متغير 167
 • بلي 167
 • خير 167
 • اظهار نشده 167
 • جمع 167
 • فراواني 167
 • درصد 167
 • متغير 168
 • كاملاً موافق 168
 • موافق 168
 • مخالف 168
 • كاملاً مخالف 168
 • جمع 168
 • فراواني 168
 • درصد 168
 • متغير 168
 • كاملاً موافق 168
 • موافق 168
 • مخالف 168
 • كاملاً مخالف 168
 • جمع 168
 • فراواني 168
 • درصد 168
 • 17 ـ از لحاظ مشكلات مالي : 170
 • 18 ـ از لحاظ اقتصادي خانواده : 171
 • جدول شماره 18 ـ توزيع فراواني نحوه چگونگي وضع اقتصادي خانواده 171
 • 20 ـ شغل مادر : 173
 • جدول شماره 20 ـ شغل مادر نوجوانان بزهكار 173
 • 22 ـ سواد فرد : 174
 • 24 ـ ضعف بنيادهاي ديني و مذهبي : 176
 • 26ـ اعتراض پدر به وضع رفتاري  و اخلاقي مادر : 178
 • 27 ـ سرپوش گذاشتن بر مسائل شخصي : 179
 • 28 ـ پوچي زندگي : 179
 • 1ـ بيان مجدد مسئله : 180
 • 2 ـ توضيح روشهاي بكار برده شده : 182
 • 3- يافته هاي اصلي نتيجه ها: 184
 • 4-توصيه براي پژوهشهاي بعدي 194
 • فهرست منابع 194
202 صفحه

پایان نامه جامعه شناسی انگیزه بزهکاری / بزهکاری / بزهکاری جوانان / بزهکاری کودک / بهزیستی / پایان نامه جامعه شناسی / تاثیر عامل اقتصادی در بزهکاری / تاثیر مواد مخدر در بزهکاری / جوانان بزهکار / درمان بزهکاری / علل بزهکاری / نقش اختلالات روانی در بزهکاری /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *