خرداد ۲۱, ۱۳۹۲ - admin

تحقیقی با موضوع ارتباطات

مقدمه

ارتباط جمعي هم هنر‍‍‌‍، هم مهارت و هم علم است؛ گاهي مهارت است چون فنون اساسي و قابل يادگيري را دربرمي گيرد همچون كار با دوربين تلويزيوني يا ياداشت برداري از يك مصاحبه گاهي هنر است به اين معني كه دربرگيرنده خلا  پنهاني مثل انتخاب يك عنوان جذاب براي يك خبر يا گزارش. علم است به اين معني كه مي توان از اصول معين قابل اثباتي در كار ارتباط استفاده كرد تا پيام يا هر چيز ديگري با اثربخشي به اهداف از پيش تعيين شده، برسد. ارتباط جمعي را نمي توان چه در بحث تكنولوژي و چه در بحث نظريه در يك يا دو جنبه محدود كرد، زيرا هنر پرسش هاي مهمي درباره ارتباط جمعي وجود دارد كه به روش ديگري قابل بررسي نيستند. مگر با استفاده از «روش علمي». نظريه ها و مفاهيم ارتباط جمعي پاسخي هستند به چيستي هاي چگونگي ارتباط جمعي، نظريه به معني درك ما از چگونگي جريان امور است. نظريه اين امكان را به ما مي دهد كه هميشه در مورد كاري كه انجام مي دهيم آگاهي و درك به همراه نظريه داشته باشيم. نظريه پردازان حوزه علوم ارتباطات از گذشته تا كنون براي تبيين بسياري از نظريه هاي ارتباط جمعي از فولكلور، عقل سنتي، و عقل متعارف استفاده ميکنند، همانند آن چه كه «دنيس مك كویيل» به آن اشاره كرده است. اعتقاد نظريه پردازان علوم ارتباطات اينست كه ما به هر حال هميشه به نوعي نظريه عمل مي كنيم، پس چرا كوشش نكنيم كه آن را به بهترين «نظريه» ممكن تبديل كنيم. هدف «نظريه هاي ارتباط جمعي» بالا بردن درك ما از فرايند ارتباط جمعي است. در اين جزوه درسي سعي شده آن چه كه در حوزه مفاهيم و نظريه هاي ارتباط جمعي به عنوان «اصول» يا مباني، به ويژه «مكاتب» مطرح است؛ به گونه اي قابل درك در  3 فصل بيان شود. آن چه كه در اين فصول آورده شده بر اساس سر فصل هاي درسي نظريه هاي ارتباط جمعي است و به منظور پر بار شدن مطالب سعي شده از كتب فارسي و انگليسي موجود در حوزه نظريه ها و برخي جزوه هاي درسي ساير اساتيد گرامي بهره گرفته شود. آن چه كه در فراگيري اين درس تخصصي به دانشجويان گرامي توصيه مي گردد؛ اين است كه يادگيري نظريه هاي ارتباط جمعي به دانشجويان كمك مي كند تا دوره هاي كارشناسي ارشدي و حتي تحصيلات تكميلي درك علمي از بسياري رفتارهاي ارتباطي رسانه و جامعه داشته باشند.

موفق باشيد
..
چگونگي شكل گيري نظريه ها
اثبات گرايي يا «پوزيتيويسم»: بر اساس نظريه اثبات گرايي، هر تئوري از طريق مشاهدات تجربي ساخته مي شود و علم مولود تجربه است. كثرت نمونه ها كافي است تا بتوانيم در آن مورد تئوري خلق كنيم. در اين رهيافت، تئوري با مشاهده حسي آغاز و با اثبات تجربي، تكوين مي يابد.
مشاهده ← فرضيه سازي← اثبات تجربي ←تئوري
ابطال پذيري: پوپر مبدع نظريه ابطال پذيري مي گويد: تئوري، حدس و گماني بيش نيست. وي به سؤال حدس چگونه در ذهن ساخته مي شود؟ چنين پاسخ مي دهد: هر انساني نسبت به جهان اطراف خود، آگاهي دارد كه البته در مقابل ناآگاهي او نسبت به جهان، ناچيز است. از برخورد آگاهي و ناآگاهي در ذهن، مساله به وجود مي آيد و براي حل مساله، حدس يا گمان زده مي شود؛ بعد از حدس و گمان، وارد عالم خارج مي شويم براي آزمون آن، البته نه براي اثبات تئوري مان بلكه براي ابطال آن ما بايد به دنبال مواردي باشيم كه تئوريمان را ابطال كند.
به اعتقاد پوير، تا زماني كه مواردي براي ابطال تئوري يافت نشد، آن تئوري را در حد فرضيه ابطال نشده مي پذيريم. لذا از ديدگاه پوير، ما مشاهده عريان نداريم و تمام مشاهدات ما مسبوق به تئوريمان هستند. ذهن انسان مانند يك نقاش عمل مي كند نه مانند يك دوربين عكسبرداري.
«پوپر» مي گويد ما در علم، دو مرحله داريم:
1- مرحله گردآوري و شكار
2-  مرحله داوري
در مرحله گردآوري يا شكار كه مرحله فرضيه سازي است مي توان علايق، باورها و ارزشهاي خود را دخالت داد. اين مرحله، الزامأ عيني نيست. در اين مرحله ما تئوري را مي سازيم و بعد وارد مرحله دوم كه مرحله داوري است مي شويم و تئوري خود را به آزمون تجري مي سپاريم. هر آنچه كه در عالم تجربه ابطال شد دور مي اندازيم و بقيه را به عنوان تئوري ابطال نشده مي پذيريم. لذا علم، محكوم تجربه است؛ آنچه علم را علم مي كند مرحله داوري است نه مرحله گردآوري، پوير معتقد است علم يك فرايند انباشتي و تكاملي است و داوري تجربي باعث عينيت علم مي شود.
پارادايم (سرمشق): توماس كوهن، فيلسوف علم معاصر، «بحث سرمشقها» را مطرح كرد. وي اعتقاد دارد انديشه علمي، يك فرايند انباشتي و تكاملي نيست؛ بلكه اهل علم در هر زماني، در ظل يك سرمشق غالب، به فعاليت مي پردازند.
سرمشقها، راهنماي پژوهش علمي هست، تلاش علمي، غالبا در چهار چوب يك پارادايم صورت مي گيرد. كوهن معتقد است كه هر جامعه علمي، تحت سلطه و سيطره مجموعه بسيار وسيعي از مفروضات مفهومي و روش شناختي است. اين مفروضات در قالب نمونه هاي استاندارد ريخته شده اند. در انديشه كوهن، زبان مشاهدتي بي طرف وجود ندارد. پارادايم ها دانشمندان را وادار مي كنند كه جهان را به شكل خاصي ببينند.
ملاكي بيروني كه بر اساس آن بتوان يكي از پارادايم ها را انتخاب كرد وجود ندارد؛ چرا كه ملاك ها خود، محصول پارادايم ها هستند. البته در چارچوب يك پارادايم مي توان نظريه ها را ارزيابي كرد، اما معياري عيني براي ارزيابي خود پارادايم ها وجود ندارد. پارادايم ها ابطال ناپذيرند و به شدت در مقابل تغيير مقاومت نشان مي دهند….

 • فصل اول 5
  نظريات سرژچاكوتين 5
  مقدمه 6
  .. 7
  چگونگي شكل گيري نظريه ها 7
  سير مطالعات ارتباطي از آغاز تا امروز 8
  دو رويكرد در مطالعات ارتباطي 11
  شکل گیری نظریات ارتباط جمعی 14
  الف)نظریات ابتاطی با منشا روانشناسی (گوستاولوبون-گابریل تارد) 14
  عوامل تشکیل دهنده 15
  نظریات ارتباطی با منشا جامعه شناسی 18
  1-ارتباطات محدود است (کوچکی جمع) 19
  خصوصیات گزل شافت 20
  1-وسعت جامعه 20
  3-اراده سنجیده 20
  تونیس و مطبوعات 20
  2-ماکس وبر 21
  ماکس وبر و مطبوعات 22
  ارتباطات و تبليغات سياسي 23
  نظريات سرژ چاكوتين 23
  پيشگامان مطالعات و نظريات تجربي در حوزه ارتباطات 24
  نقد ديدگاه لاسول 26
  امكانات ارتباطي در نظام سرمايه داري، 27
  2-پل لازارسفلد 28
  رهبران افكار، 29
  فصل دوم 30
  نظریه های تحول تاریخی وسایل و شیوه های ارتباطی 31
  1-ژان کلوتیه 31
  2-ارتباطات نخبگان: 31
  3-ارتباطات رادیویی (توه ای): 31
  4-ارتباطات فردی: 31
  انتقادهای وارد شده به اندیشه مک لوهان 35
  3-دیوید رایزمن 36
  4-«اینیس» (نظریه موزاییکی) 37
  5-آلوين تافلر 38
  جدول شماره 1 43
  نظريه هاي مربوط به تاثير پيامهاي ارتباطي 44
  الف – پيام هاي اقناع كننده 45
  1-نظريه تزريقي  H ypoderamic. T 46
  انتقادهاي وارده به نظريه تزريقي 46
  2- نظريه استحكام يا تاثير محدودT   Limited Effect. 47
  انتقادهاي وارده به نظريه استحكام: 48
  3-نظريه استفاده و رضامندي (نيازجويي) با استفاده و خشنوديT   .‍‍ Useand Gratification 49
  عناصر الگو 52
  نيازها و انگيزه ها 52
  رضايت 52
  انتقاد وارده به نظريه نيازجويي 54
  4-نظريه برجسته سازي Agenda-Setting.T 54
  انتقادهاي وارده به نظريه برجسته سازي 55
  5- نظريه وابستگي مخاطبان Dependent Audience.T 55
  خصوصيات اين نظريه 56
  انتقاد وارده به نظريه وابستگي مخاطبان 56
  6- نظريه شكاف آگاهي Knowledge gap.T 56
  7-نظریه کاشت Cultivation.T 58
  برخی دیگر از دیدگاههای افراطی درباره وسایل ارتباط جمعی 59
  8-نظریه انگ Stigmata.T 60
  9-نظریه تکمله SUpplementaion.T 61
  فصل سوم 62
  انواع نظريه ها در مطالعات وسايل ارتباط جمعي 63
  3-تئوري كاربردي Working.T 63
  4-تئوري عقل متعارف Commonsense.T 64
  ب) نظريه هاي علمي – اجتماعي 65
  1- نظريه هاي جايگزين رسانه و جامعه Alternative.T 65
  سلطه جويي در مقابل كثرت گرايي 67
  گرايش هاي گريز از مركز و متمايل به مركز رسانه ها 67
  رسانه يا جامعه، كداميك محرك اول است؟ 68
  2- تئوري ميانجي Mediation.T 70
  توضيح نمودار تئوري ميانجي 72
  ج) نظريه هاي انتقادي و راديكال : ) (critical Theories 74
  1- ماركسيم كلاسيك: (orthodox Marxism) 74
  2- نظريه اقتصاد سياسي رسانه ها :(Political Economic.T) 74
  3- مطالعات فرهنگي 🙁 cultural studies) 75
  4-مطالعات فرهنگ توده :Massculture Studies)) 75
  5-مكتب فرانكفورت : (Frankfurt school) 76
  ديدگاههاي ارتباطي اصحاب فرانكفورت 78
  نظريات هربرت ماركوزه 80
  نظريات يورگن هابرماس 80
  دو خصلت متمايز نيروها و روابط توليدي 83
  از خود بيگانگي در نظام سرمايه داري 85
  عقلانيت، جريان مسلط بر جامعه نوين 86
  تكنولوژي، تجسم عقلانيت ابزاري 86
  الگوي معرفت شناسي هابرماس 88
  روش هاي دوگانه در علوم اجتماعي 90
  تمايز ميان كنش استراتژيك و كنش ارتباطي 91
  عقلانيت كنش ارتباطي 94
  چهار نظریه برای وسایل ارتباط جمعی 97
  طبقه بندي نظريه هاي هنجاري از ديدگاه «دنيس مك كوئيل» 99
  1-تئوري استبدادي: 99
  اصول اصلي (بايدها) 99
  اشكال كنترل دولت بر مطبوعات 101
  اصول اصلي (بايد ها) 101
  3-تئوري مسئوليت اجتماعي: 102
  اصول اصلي (بايدها) 102
  4-تئوري رسانه هاي شوروي: 103
  اصول اصلي (بايدها) 103
  5-تئوري رسانه هاي توسعه بخش: 103
  اصول اصلي (بايدها) 105
  6-تئوري مشاركت دموكراتيك: 105
  نظريه ها و ديدگاههاي انديشمندان ارتباطات درباره توسعه 106
  نـقد الگـوي لرنـر 108
  3-كميسيون مك برايد 111
  4-هربرت شيلر 111
  5- آرماند ماتلارت : 112

پایان نامه جامعه شناسی اثبات گرایی / ارتباطات / پایان نامه جامعه شناسی / کنش ارتباطی / معرفت شناسی / مقاله ارتباطات / نظریه انگ / نظریه برجسته سازی / نظریه شکاف آگاهی / نظریه کاشت /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *