فروردین ۲۹, ۱۳۹۲ - admin

تحقیقی با موضوع زنان و اشتغال

 

اهداف پژوهش :
1-آيا تحصيلات در گرايش زنان به اشتغال مؤثر است .
2-آيا سن در ميزان تمايل زنان به اشتغال مؤثر است .
3-آيا انگيزه مادي كسب ثروت در ميزان رويكرد زنان به اشتغال مؤثر است .
4-آيا انگيزه خدمت به جامعه در گرايش زنان به اشتغال مؤثر است .
5-آيا كسب موقعيت اجتماعي در تمايل زنان به اشتغال مؤثر است .
6-آيا انگيزه خانوادگي در رويكرد زنان به اشتغال مؤثر است .
7-آيا انگيزه استقلال مالي در ميزان گرايش زنان به اشتغال مؤثر است .
8-آيا وجود فرصتهاي شغلي در ميزان تمايل زنان به اشتغال مؤثر است .
9-آيا كار در خانه در ميزان رويكرد زنان به اشتغال مؤثر است .
فرضيه ها :
1- هر چه زنان از تحصيلات بالاتري برخوردار باشند به اشتغال بيشتر گرايش دارند .
2- هر چه سن بيشتر شود ميزان تمايل زنان به اشتغال بيشتر است .
3- هر چه كسب ثروت بيشتر باشد رويكرد زنان به اشتغال بيشتر است .
4- هر چه انگيزه خدمت به جامعه بيشتر باشدگرايش زنان به اشتغال كمتر است .
5- هر چه كسب موقعيت اجتماعي بيشتر باشد تمايل به اشتغال در زنان بيشتر مي شود .
6- هر چه انگيزه خانوادگي بيشتر باشد رويكرد زنان به اشتغال بيشتر مي شود .
7- هر چه استقلال مالي بيشتر شود ميزان گرايش زنان به اشتغال بيشتر مي شود .
8- هر چه فرصتهاي شغلي بيشتر باشد تمايل زنان به اشتغال بيشتر است .
9- هر چه كار در خانه بيشتر باشد ميزان رويكرد زنان به اشتغال كمتر است .
 • فهرست مطالب 
 • چكيده 4
 • اهداف پژوهش 6
 • فرضيه ها 7
 • تعاريف و مفاهيم 8
 • معرفي انواع متغيرهاي پژوهش 9
 • تاريخچه اشتغال زنان در ايران 12
 • تاريخچه قانونگذاري درباره كارگران زن در ايران 15
 • تاريخچه اشتغال زنان در سطح بين المللي 16
 • دوره‌هاي صنعتي و زنان 21
 • دوره قبل از صنعتي شدن 21
 • نگاهي به ورود زنان به بخش توليد 25
 • زنان و توسعه 29
 • زن و  خدمت اجتماعي 30
 • زنان و مسائل اجتماعي معاصر 30
 • زنان و توسعه اقتصادي (نقش اقتصادي زنان) 30
 • استقلال ا قتصادي زنان 35
 • زنان و فعاليت اتحاديه‌اي 37
 • درآمد كار زنان 38
 • زنان و كار 38
 • كار زنان در داخل خانه 38
 • 1) نگرش شوهران زنان نسبت به كارآنان 40
 • زيان كار زنان: 43
 • بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و اشتغال 43
 • تفاوت در دستمزدها: كارآيي يا تعصب؟ 45
 • وقت بيشتر و پول كمتر: بي‌عدالتي در كار زنان 46
 • لزوم كار براي زن: 46
 • كيفيت زندگي شغلي و رضايت از كار 53
 • موانع پيش روي زنان 53
 • راه كار 58
 • گام اول: شناخت هاف غايي واهداف مرحله‌ايي 58
 • «ارتقاء سطح كيفي زندگي زنان جامعه» 58
 • گام دوم: شناخت منابع و امكانات 59
 • 1- امكانات متعلق به دولت 59
 • 2-  منابع و امكانات عمومي 59
 • 3-استفاده از دستگاههاي ارتباط جمعي 60
 • 1-  انتقال و تغيير در نظامهاي مالي 62
 • وضع فعاليت زنان دركل كشور 63
 • منابع و مآخذ65

65 صفحه

 

پایان نامه جامعه شناسی اشتغال زنان / پایان نامه / پایان نامه جامعه شناسی / پایان نامه زنان / پروژه / تحقیق / تحقیق جامعه شناسی / دانلود پایان نامه / زن و اشتغال / زنان و اشتغال / زنان و توسعه / كار زنان / مقاله / نقش اقتصادي زنان /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *