جامعه مدنی و مشارکت نوجوان

 

مقدمه
كشور ما ايران يكي از بالا ترين ميزانهاي رشد جمعيت در دنيا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعيت زير هفده سال از جوانترين كشورهاي دنيا محسوب مي‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسي مسائل ومشكلات آنها از حياتي ترين وظايف افراد در جامعه به شمار ميرود . تأمين نيازمنديهاي مختلف اين قشر عظيم كار ساده اي نيست و قدر مسلم در آينده اي نه چندان دور كشور ما با مشكلاتي كه زائيده رشد بالاي جمعيت است روبرو خواهد بود . جامعه مدني از دير باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از ديدگاهاي مختلف توسط محققين علوم انساني و فلاسفه مورد برسي قرار گرفته است وبا توجه به تغيرات جوامع لزوم ادامه واستمرار اين تحقيقات همچنان باقي است . در اين تحقيق نيز سعي شده مشاركت نوجوانان را در جامعه مدني مورد برسي قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شركت در جامعه مدني تشويق كرد و باعث پيشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد .
2-1 بيان مسئله
آيا نوجوان وجوانان در جامعه مدني مشاركت دارند ؟
آيا مشاركت نوجوانان در جامعه مدني رو به افزايش است يا كاهش ؟
آيا با افزايش مشاركت نوجوانان در جامعه مدني احتمال پيشرفت و توسعه كشور است يا خير ؟
مشاركت نوجوانان در فعاليتهاي عمراني و فرهنگي مورد برسي قرار گرفته است؟
1-3 3-1 اهميت و ضرورت مسئله
از آنجا كه جامعه مدني طرحي پويا وساختاري جديد در كشور ما محسوب مي‌شود لذا پرداختن به ابعاد و زواياي مختلف آن نيازمند توجه و زمان زياد است . هر چند تا كنون بيشتر جنبه هاي سياسي وتا حدودي اقتصادي آن مركز بسياري از پژوهش ها و تأليفات درجامعه ما قرار گرفته است . اما از آنجا كه شناخت بيشتر جامعه مدني و اهداف و نيز راه هاي رسيدن به آن ها در تحقق يافتن هر چه بهتر و كامل تر آن در جامعه مؤثر است در سالهاي اخير سعي بر آن شده تا جايگاه اقشار مختلف مردم در غالب گروه هاي سني متفاوت در جامعه مورد برسي قرار گيرد .همين طور نقش آنها در پيشرفت همه جانبه كشور . افكار بسياري از نظريه پردازان و صاحب نظران جامعه مدني را به خود مشغول كرده است چرا كه پيشرفت مستلزم همكاري تمام اقشار و آحاد جامعه است . در اين ميان خصوصأ كشور ما گروه نوجوان وجوان يكي از شرط هاي اصلي تحقق اهداف جامعه هستند وبايد دقت و توجه بيشتري صرف اين قشر جامعه شود . مسئولان بايد جايگاه جوانان و نوجوانان در جامعه را براي آنها به تفصيل شرح داده و از افكار پويا ودر حال رشد آنها در راه نيل به اهداف كشور سود ببرند وبه نوعي آنها را در آينده و سرنوشت كشور سهيم نمايند .
1-4 4-1 اهداف پژوهش
1- هدف از تشكيل جامعة مدني چيست ؟
2- نقش نوجوانان در جامعه مدني چيست ؟
3- مشكل مشاركت نوجوانان در جامعه مدني .
4- بررسي مشاركت نوجوانان در قالب پرسش مهر ،مجلس دانش آموزي ، انتخابات و فعاليتهاي عمراني
گرد آوري اين تحقيق از آنجا كه قشر نوجوان و جوان ما به نوعي اميد آيند كشور محسوب مي شود بايد براي پذيرش نقشهاي مختلف در آينده آماده شود . اما آغاز بحث در همين قسمت است زيرا مي توان در اين مورد علاوه بر آماده كردن نوجوان براي ايفاي نقشها در آينده از افكار خلاق و انديشه هاي سبز در راه پيشبرد اهداف جامعه اشتفاده كرد حال كه در جامعه اي زندگي مي كنيم كه قصد داريم روزي آن را جامعه مدني بناميم .بايد نوجوان كشور را آگاه كنيم واز او بخواهيم كه در محيطي صميمي و با حفظ حريم و احترام متقابل افكار عقايد و راه حلهاي خود را بيان كند و نيز او را در تمام مراحل ياري كرده و بطور مستمر نتيجه كارهايش را جويا باشيم . اين تحقيق نيز با هدف ارزيابي فعاليتهاي اخير مسئولين كشور و اهداف آنان در اين زمينه گرد آوري شده شايان ذكر است كه به دليل ذيغ
وقت امكان استفاده از بسياري از ابزار  و طرح هاي آماري دقيق ميسر نگرديد .
 • فهرست مطالب
 • 1-1جامعه مدني و مشاركت نوجوان 1
 • 1-1فصل اول : 1
 • 1-1 2
 • 1-21- مقدمه 4
 • 1-33-1 اهميت و ضرورت مسئله 7
 • 1-44-1 اهداف پژوهش 8
 • 1-56-1 تحليل تحقيقات انجام شده پيرامون مسئله مورد نظر : 9
 • 1-67-1 جامعه آماري 10
 • 1-7نمونه وروش نمونه گيري 10
 • 1-89-1 روش تحقيق 11
 • 1-91 -1 مشكلات تحقيق 11
 • 1-1012-1 ارائه پيشنهادات 12
 • فصل دوم 13
 • 1-112- تعريف جامعه مدني 14
 • 1-121-2 مفهوم نظري جامعه مدني 15
 • 1-132-2 موضوعيت بحث جامعه مدني 16
 • 1-143- ديدگاه هاي مورد بررسي در تعريف جامعه مدني 19
 • 1-151-3 جامعه مدني از ديدگاه جانعه شناختي عام 20
 • 1-162-3 جامعه مدني از ديدگاه فلسفه 21
 • 1-173-3  تعريف جامعه مدني در رابطه با مفهوم حقوقي آن 21
 • 1-184-3 جامعه مدني از ديدگاه جامعه شنا سي خاص 22
 • 1-194 تاريخچه ومفاهيم جامعه مدني 23
 • 1-201-4 جامعه مدني افلاطون 23
 • 1-212-4-جامعه مدني ارسطو 25
 • 1-223-4-جامعه مدني توماس هابس 25
 • 1-234-4-جامعه مدني لاك 26
 • 1-24ويژگي هاي جامعه مدني : 29
 • 1-256-ابزارهاي جامعه مدني در قانون اساسي 30
 • 1-267- ساختار جامعه مدني 31
 • 1-278- شاخصه هاي جامعه مدني 32
 • 1-281-8-تكثرگرايي بنيادي 32
 • 1-292-8 حاكميت روح تسالم و تسامح 34
 • 1-30-8- قانون گرايي و نهادينه شدن قانون 36
 • 1-319- جامعه مدني، دين و حاكميت ديني 36
 • 1-32-9 شالوده جامعه مدني از ديدگاه قرآن و احاديث ائمه (ع) 38
 • 1-332-9 جايگاه دين در جامعه مدني 42
 • 1-341-2-9 سيماي جامعه مدني در حكومت پيامبر اسلام 45
 • 1-352-2-9-جامعه اسلامي نمونه پيشگام و راهنما 51
 • 1-36-10 جامعه مدني پيش از دوران مدرنيسم 52
 • 1-372-10-مدرنيته، ما و آموزش 53
 • 1-383-10 جامعه مدني پس از مدرنيسم 58
 • 1-3911-نوجوان كيست؟ 60
 • 1-402-11-ويژگي هاي دوره نوجواني 60
 • 1-413-11 صحبت هاي آقاي خاتمي در رابطه با جوانان 63
 • 1-42- مشاركت نوجوان 65
 • 1-431-12 انواع مشاركت نوجوان 68
 • 1-442-1-12 مشاركت و ارائه اطلاعات 69
 • 1-455-1-12-مشاركت كاركردي 70
 • 1-46-7-1-12 بسيج خود جوش: 71
 • 1-47-13- نقش آموزش و پرورش در جامعه مدني: 72
 • 1-48-1-13- مشاركت نوجوان در آموزش و پرورش 73
 • 1-49-2-13- نظر مصاحبه شوندگان در رابطه با مشاركت نوجوان 75
 • 1-50-پرسش مهر 77
 • 1-51-15-مجلس دانش آموزي ايران در يك نگاه 82
 • 1-52-16-انتخابات نوجوانان 95
 • 1-53-17-مشاركت دانش آموزان و جوانان در فعاليت هاي عمراني 96
 • 1-54نقش نيروي انساني در توسعه جامعه مدني 105
 • 1-55تأثير مشاركت افراد در توسعه اقتصادي 107
 • 1-56ميزان مشاركت فكري نوجوانان در پروژه مهر 109
 • 1-57ميزان تأثير مشاركت نوجوانان در مجلس شوراي دانش آموزي 111
 • 1-58ميزان مشاركت نوجوانان در پيشرفت مدرسه 112
 • 1-59تيجه گيري 113
 • 1-60فهرست منابع و مآخذ 115
 • 1-2ضمائم 117
120 صفحه
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *