دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 • فهرست
 • ترکمن های سالر در دوره معاصر 4
 • نقش ترکمانان در به قدرت رسيدن قاجار در تاريخ ايران 9
 • ترکمن های عشایر در دوره پهلوی اول 16
 • هردوت و تاریخ ترکمن 18
 • حکومت ترکمن های تونق دریالی 19
 • تاريخ شهر گنبد قابوس 20
 • بررسی تغییرات کالبدی شهر مرو تا پایان حکومت تیمورلنگ 22
 • جغرافیای تاریخی شهرهای کهن ترکمنستان 24
 • نگاهي به امپراطوري سلجوقيان و پيامد هاي حکومت آنان 30
 • نگاهي به تاريخ امپراطوري سلجوق ها 32
 • نگاهي به امپراطوري ترکمن سلجوقي 36
 • با تاکيد بر دوران ملکشاه سلجوقي و نقش خواجه نظام الملک 36
 • سلطان بزرگ سلجوق طغرل بگ و کتابخانه های خلفا 38
 • طغرل باشکوه 40
 • آبا سردار قهرمان 44
 • ترکمانان استرآباد در عصر صفوی 46
 • عملکرد دولت ایران در شکست ترکمنها از روسها 49
 • ترکمن ها کیستند ؟ 52
 • درباره اصطلاح ترکمن 54
 • پیرامون تاریخ ترکمن و نقش آنها در میان خلق ترک 57
 • امپراطوری های ترکمن : 60
 • تاريخ ترکمن در دوره ي اسلام 64
 • سلسله هاي ترکمانان : 66
 • قاجار : 67
 • آنادردی کریمی * 68
 • خلاصه مقالات تاریخ ترکمن 73
 • عناوین مقالات ارسالی به اولین کنفرانس بین المللی تاریخ ترکمن : 76
 • مقدمه 82
 • 1- تئوری زبانی : 85
 • 2- تئوری نژادی : 85
 • 3- تئوری قومیت : 86
 • 4- تئوری جغرافیایی : 86
 • 5- تئوری مهاجرت : 86
 • 6- تئوری اسطوره : 86
 • 7- تئوری هسته مرکزی : 87
 • 8- تئوری سیاسی : 87
 • « یابغو » در میان اوغوزان و تاریخچه آن 88

95 صفحه

9000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !