دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

علم پدیده های ناب است. اما هدف پدیدارشناسی درواقع مقابله با تجریه بود.این مکتب چنان که از شعار ان، یعنی« بازگشت به خود چیزها!» برمی اید، بازگشتی به  عینینات و واقعیات مجسم بود(1).  این مکتب مدعی شناخت ساختار طی خوداگاهی و شناخت از خود پدیده ها از رهگذر ان بود(2)  پدیدارشناسی با ادعای این که انچه درک ناب میدهد همان ماهیت چیزهاست امیدوار بود بر این شک گرایی فائق اید(3). پدیدارشناسی در قلمرو نقد ادبی تاثیراتی بر فرمالیست های روسی به جای گذاشت. همانطور که هوسرل عین واقعی را در پرانتز قرار می دهد تا توجه خویش را به عمل معرف بر ان معطوف کند، شعر نیز از نظر فرمالیست ها عین واقعی را در پرانتز قرار می داد، و در عوض برچگونگی درک شعرتاکید می دهد.  اما مکتب اعتقادی ژنو که در دهه های 1940 و 1950 شکوفا شد و چهره های درخشانی از قبیل ژرژپولت Georges Poulet بلژیکی، ژا ن استاروبینسکی Jean starobineki و ژان روسوی Jean Rousset سوئیسی، ژان پیرریشار فرانسوی Jean- Pierre Richard از اعضای ان بودند. بیش از همه به پدیدارشناسی مدیون است.

 • فهرست مطالب:
 • دیدار شناسی 3
 • تفسیرشناختی امریکایی 10
 • بیست و دو : ساخت گرائی و نشانه شناسی 15
 • Demystification 24
 • بیست و سوم: 4- مابعد ساختگرائی 27
 • بیست و چهارم: نقدتکوینی 34
 • بازگشت به لانسون 35
 • گوستاورودلر 39
 • شرح حالا اثر ادبی 44
 • پیش متن 50
 • نقد عر ب 53
 • مقدمات و تعریفات 53
 • از گذشتة ادبی ایران 87
 • ایران بین نوجویی و سنت گرایی 113
 • پدیدار شناسی130

 

130 صفحه

9900ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !