اسفند ۳۰, ۱۳۹۱ - admin

پروژه ای با موضوع رابطه پیشرفت تحصیلی و خلاقیت

 

چكيده
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر كلاس پنجم دو تا از مدارس كرج انجام شده است. جامعه پژوهش عبارت است از كليه دانش آموزان سال پنجم ابتدايي در شهرستان كرج كه از بين آنها 100 آزمودني با استفاده ازروش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديد. ابزار اندازه گيري در اين تحقيق عبارت است از آزمون مداد كاغذي چند جوابي براي سنجش خلاقيت (MPPT ) و همين طور براي سنجش عملكرد تحصيلي آزمودنيها ازمعدل نيم سال گذشته آنها استفاده شد كه پس از جمع آوري داده ها با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون به تحليل داده ها پرداخته شد كه ضريب همبستگي (%29r= )به دست آمد و معلوم شد كه بين خلاقيت و پيشرفت تحصيلي آزمودنيها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
فهرست مطالب
 • چكيده 2
 • فصل اول 3
 • مقدمه : 4
 • مسأله پژوهشي 6
 • فرضيه پژوهشي 6
 • اهداف تحقيق 6
 • تعريف اصطلاحات 7
 • الف)تعايف سازنده و مفهومي 7
 • ب)تعاريف عملياتي اصطلاحات 7
 • فصل دوم 8
 • خلاقيت 9
 • هوش و خلاقيت: 10
 • مراحل خلاقيت 11
 • پرورش خلاقيت در كودكان 12
 • نقش مدرسه در بارور كردن خلاقيت 16
 • ويژگيهاي كودكان خلاق 18
 • نظريه هاي مربوط به خلاقيت 21
 • خلاقيت به عنوان الهام خدايي 21
 • خلاقيت به عنوان نبوغ شهودي 22
 • خلاقيت به عنوان نيروي حياتي 22
 • نظريه تداعي گرايي 23
 • نظريه گشتالت 24
 • مكتب شناختي 24
 • نظرية روانكاوي 25
 • روانكاوي جديد 27
 • عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي 27
 • تاثير معلمان بر خلاقيت 30
 • فصل سوم 33
 • جامعه 34
 • ابزار اندازه گيري: 34
 • پاياني آزمون MPPT 35
 • روش آماري 36
 • فصل چهارم 37
 • تجزيه و تحليل داده ها 38
 • فصل پنجم 39
 • محدوديتهاي تحقيق 40
 • پيشنهادهاي تحقيق 40
 • خلاصه تحقيق: 40
 • منابع 43
 • ضمائم 44
 • پرسشنامه 45

50 صفحه

پایان نامه جامعه شناسی / پایان نامه روانشناسی / پایان نامه علوم تربیتی پایان نامه جامعه شناسی / تاثیر معلمان بر خلاقیت / تحقیق علوم تربیتی / خلاقیت / خلاقیت و پیشرفت / رابطه پیشرفت تحصیلی و خلاقیت / روانکاوی جدید / عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی / هوش و خلاقیت /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *