آوریل 21, 2013 - admin

بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران

مقدمه
حرکات موزون، رقص،آواز، موسیقی، پانتومیم و شکل های دیگر نمایشی نیاز بشر برای بیان سمبولیک ،چه از نظر بازیگر و چه از دید تماشاگر بوده است. در یکی دو قرن اخیر با توسعه سبک های متنوع هنری تاثیر آرامبخش آن بر روحیه هنرمند و مردمان بارزتر گردیده، به طوری که هنرمندان و روانشناسان را متوجه خاصیت درمانی نمایش و ترسیم اصول درمانبخش آن ساخته و روش ها و شیوه های مدونی از آن مبتنی بر اصول روان درمانی استخراج گردیده است و در حال حاضر نمایش درمانی به صورت رشته مستقل دانشگاهی در جهت رشد و خلاقیت درونی و توانبخشی بیماران، کم توانان ذهنی و جسمی حرکتی،آموزش داده می شود (حق شناس و اشکانی،1370). تاثیر نمایش عروسکی بر روی کودکان ناسازگار، کم توان ذهنی و معلولین جسمی حرکتی اعجاب انگیز است،زیرا علاوه برآنکه به کودک امکان می دهد که قدرت و قابلیت خود را بشناسد، درپیوند آنان با جامعه نیز نقش مهمی را می تواند ایفا کند و به عنوان وسیله ای برای ابراز درون، رشد تعادل جسمی، توانایی ایجاد ارتباط با دیگران و کمک به تکامل فکری و روانی آنان موثر است (فخري،1379). حرکات نمایشی به عنوان وسیله آموزشی موجب تشویق و توسعه توانایی فردی در قلمرو زندگی اجتماعی و مسئولیت پذیری در محیط زندگی است.از میان این توانایی هایی که نمایش ایجاد می کند، می توان از کاربرد مناسب احساس، ادراک، قوه استدلال و تخیل، قدرت تمرکز حواس و مهارت های کلامی، فیزیکی و کنترل های عاطفی نام برد. همچنین وسیله ای است برای شناخت کارایی فردی وکاربرد این استعداد در بازگویی و بازسازی یک موضوع. در نتیجه از خود شناسی و حضور در فعالیت جمعی وبر قراری پیوند بین این دو مقوله به هدف کلی آموزش و پرورش که ایجاد مناسبات رفتاری و تقاضاهای اجتماعی است، دست می یابیم (مقدم،1380). اصولا نمایش عروسکی برای کودکان خردسال، تفریح و سرگرمی مناسبی است ضمن آنکه امروزه این شیوه، به عنوان یک روش جدید،کاربرد درمانی نیز پیدا کرده است. بدین ترتیب نمایش عروسکی به عنوان تجسمی از افکار، احساسات و عواطف کودکان، مبنایی برای کار روان پزشکان در زمینه بهداشت روانی کودکان در پیشگیری از آشفتگی های روانی آنان  است(خمسه،1381). پل مك فارلين  در مورد رمز جذابیت عروسک ها می گوید: عروسک از آغاز پیدایش تئاتر به عنوان جادوی بشر استفاده شده است.اگر عروسک ها همان عروسک بازی بچه ها باشند که اتاق بچه ها را ترک کرده اند تا روی  صحنه تئاتر ظاهر شوند، ممکن است چیزی چون احساس مادری داشته باشند.چارلز نادير  معتقد است : اگرعروسک ها فرزندان تمثال های مذهبی باشند، ممکن است شکوه مذهبی داشته باشند. اما چارلز مگ نين  اعتقاد دارد: وقتی عروسک ها در صحنه تئاتر زنده می شوند، جاذبه چشم گیر آن ها فقط به خاطر تئاتر است (كشاورزي،1380).در این پژوهش نقش اجرای نمایش عروسکی  بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی بررسی می گردد  و سعی می شود با استفاده از تکنیک های روانی و اجتماعی نمایش،این مهارت ها افزایش داده شود.
 • فهرست مطالب
 • عنوان
 • فصل اول
 • مقدمه    2
 • بیان مساله    3
 • اهمیت و ضرورت پژوهش    7
 • تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش
 •    متغیر مستقل
 •   متغیر وابسته
 •   اهداف پژوهش
 • هدف کلی
 • اهداف اختصاصی
 • اهداف کاربردی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 •   فصل دوم
 • مقدمه
 •   تاریخچه کم توانی ذهنی
 •    تعاریف کم توانی ذهنی
 • طبقه بندی کم توانی ذهنی
 • کم توانان ذهنی آموزش پذیر
 • کم توانان ذهنی تربیت پذیر
 • کم توانان ذهنی حمایت پذیر
 • طبقه بندی بر اساس دیدگاه انجمن روانپزشکی آمریکا
 • طبقه بندی بر اساس دیدگاه سازمان بهداشت جهانی
 • علل کم توانی ذهنی             23
 • خصوصیات کم توانی ذهنی خفیف
 • مهارت های اجتماعی
 • عوامل انتخاب مهارت های اجتماعی
 • آموزش مهارت های اجتماعی به کم توانان ذهنی
 • نقش و اهمیت هنر
 • تعریف نمایش
 • خاستگاه نمایش
 • نمایش به عنوان درمان
 • نمایش عروسکی و انواع آن
 • عروسک های سایه ای
 • عروسک های دستکشی
 •     عروسک های میله ای
 •   عروسک های انگشتی
 • عروسک های خیمه شب بازی و اسباب بازی های پارچه ای
 • تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
 • تحقیقات انجام شده در داخل کشور
 •     فصل سوم
 •    طرح پژوهش
 •    جامعه آماری
 • روش نمونه گیری
 •        ابزار پژوهش
 • قلمروها و زیر قلمرهای واینلند
 • قلمرو ارتباطی
 • قلمرو مهارت های زندگی روزمره
 • قلمرو اجتماعی شدن
 • قلمرو مهارت های حرکتی
 • قلمرو رفتارهای ناسازگار
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • روش اجرا
 • ملاحظات اخلاقی
 • فصل چهارم
 • مقدمه
 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • فصل پنجم
 • مقدمه
 • فرضیه اول
 • فرضیه دوم
 • فرضیه سوم
 • فرضیه چهارم
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادات پژوهش
 • پیوست ها
 • فهرست جداول
 • جدول 4-1: دامنه سنی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر
 • جدول 4-2: توزیع سطح تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر
 • جدول4-3: بررسی نرمالیتی(K-S) متغیرهای پژوهش
 • جدول 4-4: مقایسه میانگین نمرات خرده آزمون های واینلند

Word

95 صفحه

8500 تومان خريد

پایان نامه علوم تربیتی اثر بخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت اجتماعی / افزایش مهارت اجتماعی / افزایش مهارت اجتماعی دختران / پایان نامه اثربخشی نمایش عروسکی / تحقیق علوم تربیتی / علل کم توانی ذهنی / نمایش عروسکی+مهارت اجتماعی /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *