فوریه 27, 2013 - admin

رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار

مقدمه
سرعت فزاینده ای که امروزه در عرصه صنعت و تکنولوژی شاهد آنیم , معلول تحولات چشمگیر و رو به رشدی است که علوم مختلف در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده اند . یکی از مهمترین عامل این دگرگونی فزاینده در ابعاد مختلف دانش که منجر به توزیع ناهمسان در تولید علم گردیده و شرایط ناموزونی را در مقایسه جوامع پیشرفته و در حال توسعه ، از لحاظ انحصار و مصرف دانش موجب گردیده است ، نظام آموزش و پرورش است . مجموعه ای که در جوامع در حال توسعه با برخورداری از مشخصه پیروی و تقلید در اماده سازی های خلاق و کار آفرین در زمینه های مختلف علمی ناکارآمد بوده است .  این نقیصه مهم نظامهای آموزشی کشورهای در حال توسعه در حالی است که نظام های تربیتی مترقی با چالش های متعدد در ابعاد مختلف علمی مترصد تربیت انسانهایی هستند که در رویارویی مترقی با مسائل با کسب توانمندی های لازم در زمینه های مختلف ، فعال و منعطف بوده و خلاقانه مجموعه امور را در یک فرایند علمی تحت سیطره خود درآوردند .  نظام آموزش و پرورش مترقی و پیشرو در پی آن است بااستفاده از الگوهای تدریس فعال ، فراگیران را از حالت منفعل خارج ساخته و شرایط درگیری آنان را با موضوع درس فراهم کند و شاگرد محوری را جایگزین معلم محوری نماید .
در استفاده از روشهای تدریس فعال ، تنها به محتوا و دانش ارائه شده بسنده نمیشود بلکه از آن به عنووان محمل و وسیله ای برای توسعه مهارت تفکر و یادگیری در سطوح بالا هم استفاده می شود . مهارت ها و عملکردی که متاسفانه بر اساس نتایج اولیه سومین مطالع بین المللی ریاضیات و علوم در دوره ابتدایی و راهنمایی ، دانش آموزان کشور ما در مقایسه با سیار دانش آموزان کشورهای جهان از سطح و توانایی پایینی برخوردارند( کیامنش  1375 – يافته هاي سومين مطالعه بين المللي تيمز علوم دوره ابتدائي ) .
بنا بر این با این نگرش که مقش سنتی معلم به عنوان توزیع کننده دانش آموزان از طریق آموزش مستقیم و توضیح و سخنرانی دیگر به پایان رسیده باشد ، شایسته است که این چشم انداز بر نظام تعلیم و تربیت مستولی گردد که : چگونه دانستن ف چگونه انجام دادن ، چونهبا دیگران زیستن و چگونه شدن را یاد بگیریم و بر خود آغاز گری ، خود مشاهده گری و خود قضاوتی در باره این که چه چیزی را بیاموزیم ، چونه بیاموزیم و چرا بیاموزیم تاکید داشته باشیم تا به این وسیله فراگیر به کمک معلم خود بتواند یادگیری خود را تنظیم و سطح توجه اش رابه طور ارادی نمایان و در جریان یادگیری ، اعمال خود را کنترل کند ، تااز این طریق تفكر انتقادی و منطقی و خلاقیت در او شکل گیرد . موارد فوق از جمله چشم اندازهای جهانی آموزش و پرورش عمومی در قرن 21 و ایران 1400   می باشند( قورچیان و فضلی خانی 1377 جزئيات روش هاي تدريس )  بنا بر آنچه گفته شد اهتمام به روش های تدریس فعال در نظام های آموزشی یکی از موثرترین اقداماتی است که میتواند آموزش و پرورش فعلی را به سر منزل مقصود رهنمون گرداند . در این رابطه شناخت موانعی که در تحقق این امر خلل وارد می نماید ، یکی از ضروری ترین و اساسی ترین مواردی است که تصمیم گیرندگان این دستگاه عظیم بدان نیازمندند .
 • چكيده
 • فصل اول : كليات پژوهش
 • مقدمه 3
 • بيان مساله 4
 • اهميت و ضرورت تحقيق 5
 • اهداف تحقيق 6
 • موضوع تحقيق 6
 • متغيرها 6
 • فرضيه و سوالات 7
 • مفاهيم و اصطلاحات 9
 • مشكلات و تنگناها 11
 • خلاصه فصل اول 12
 • فصل دوم : بيشينه تحقيق
 • مقدمه 14
 • انواع رويكردها در فرآيند ياددهي –  يادگيري 15
 • ياددهي –  يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي 15
 • نقد ياددهي –  يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي 16
 • ياددهي –  يادگيري با رويكرد فعال 17
 • ويژگي ها و نكات اصلي در ياددهي –  يادگيري با رويكرد فعال 20
 • رابطه تدريس و يادگيري 22
 • مباني نظري رابطه تدريس و يادگيري 23
 • الگوهاي تدريس 24
 • ارتباط الگوهاي تدريس با برنامه درسي 24
 • ارائه الگوي عمومي تدريس با رويكرد فعال 25
 • مراحل الگوي عمومي تدريس با رويكرد فعال 26
 • نمونه هائي از الگوهاي تدريس فعال 26
 • الگوي حل مساله 26
 • پيشينه تحقيق 30
 • تحقيقات انجام شده در ايران 31
 • تحقيقات انجام شده در جهان 34
 • خلاصه فصل دوم 38
 • فصل سوم : روش اجراي تحقيق
 • مقدمه 40
 • روش تحقيق 41
 • روش تحقيق توصيفي 41
 • جامعه آماري 41
 • نمونه آماري روش نمونه گيري 41
 • روش تجزيه و تحليل آماري 41
 • روائي 42
 • پايائي 43
 • خلاصه فصل سوم 43
 • فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
 • مقدمه 46
 • ليست فرمول ها 47
 • بررسي فرضيات 48
 • جدول و نمودارها 52
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 1 53
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 2 54
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 3 55
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 4 56
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 5 57
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 6 58
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 7 59
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 8 60
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 9 61
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 10 62
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 11 63
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 12 64
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 13 65
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 14 66
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 15 67
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 16 68
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 17 69
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 18 70
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 19 71
 • جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 20 72
 • نودار كلي 73
 • خلاصه فصل چهارم 74
 • فصل پنجم : خلاصه و نتيجه گيري
 • مقدمه 76
 • خلاصه فصل اول 77
 • خلاصه فصل دوم 78
 • خلاصه فصل سوم 79
 • خلاصه فصل چهارم 80
 • پيشنهاد و راهكارها 81
 • منابع و موآخذ 83
 • ضمائم و پيوست ها 85

85 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه علوم تربیتی افت تحصیلی / افت تحصیلی دانش آموزان / الگوی تدریس / برنامه درسی / تحقیق ارشد علوم تربیتی / تحقیق علوم تربیتی / رابطه تدریس ویادگیری / روش تدریس فعال /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *