اسفند ۱۲, ۱۳۹۱ - admin

رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران

مقدمه
اساساً نياز به مديريت در همه زمينه‌هاي اجتماعي امري لازم و ضروري است. منابع انساني و مادي عظيم بدون هدايت و رهبري لايق، بزودي رو به نابودي مي‌رود. اما در اين بين مديريت آموزشي به دليل تأثيري كه عملكرد آموزش و پرورش بركليه اركان جامعه دارد از حساسيت ويژه‌اي نسبت به ساير مديريت‌ها برخوردار است. از طرفي مراكز آموزشي بيش از هر نهاد ديگربا انسان سروكار دارد و از سوي ديگر در انتقال ميراث فرهنگي جامعه از نسلي به نسل ديگر و آماده‌سازي زمينه براي باروري ميراث فرهنگي، هيچ يك از عناصر جامعه به اندازه معلم سهم و نقش اساسي ندارد.  كارايي و اثربخشي نظام آموزشي در گرو مديريت اثربخش و كارآمد اين نظام است. امروزه با توجه به تغييرات شگرف و بي‌سابقه‌اي كه در اقتصاد، سياسيت، علم و تكنولوژي بخصوص در چند دهه اخير به وقوع پيوسته، وظايف و كاركردهاي مديريت به مراتب گسترده‌تر و پيچيده‌تر و دشوارتر از گذشته شده است. به طوري كه تنها افرادي كه از نظر حرفه‌اي براي اين مسئوليت آموزش ديده و تربيت شده‌اند، با اثربخشي و كارآيي قادر به انجام وظايف محوله خواهند بود به همين لحاظ مديريت امروز براساس ويژگي‌هايي كه دارد يك حرفه تخصصي تلقي مي‌شود. (پرداختچي، 1374، ص55)
لزوم به‌كارگيري توان و استعداد تخصصي موجود نيروي انساني، وجود جو مساعد، انگيزه مناسب و رضايت شغلي در ميان آنها مي‌باشد. لذا نيروي انساني، عامل مهمي در موفقيت و پيشرفت هر سازمان بوده و هيچ سازماني بدون وجود آن نخواهد توانست به تمامي اهداف مورد نظر خود دست يابد. (هوي و ميسكل، 1371، ص18)
بنابراين با توجه به اهميت بحث مديريت و رهبري درمدارس و همچنين اهميت رضايت شغلي معلمين به عنوان عناصر كليدي در مدرسه، در تحقيق حاضر به بررسي رابطة بين سبك رهبري مدير مدرسه با ميزان رضايت شغلي دبيران مي‌پردازيم.
بيان مساله
در اين تحقيق ميزان رضايت شغلي دبيران زن مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصيل84-83 را اندازه‌گيري كرده و رابطه اين رضايت شغلي را با سبك رهبري مدير مدرسه بر اساس سبكهاي رهبري ليكرت شامل سبك رهبري آمرانه- استثماري، رهبري آمرانه – خيرخواهانه،رهبري مشورتي و سبك رهبري مشاركتي بررسي مي‌كنيم به عبارت ديگر اين تحقيق:
ـ در مورد رضايت شغلي دبيران زن مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهر تهران انجام مي‌شود و رابطه آن با سبک رهبري مديران مدارس براساس نظريه ليکرت مورد بررسي قرار مي گيرد..
ـ متغيرهايي كه مورد مطالعه قرار ميگيرند عبارتند از سبك‌هاي رهبري ليكرت و رضايت شغلي
چگونگي انجام پژوهش به صورت بررسي رابطه دو متغير سبك رهبري و ميزان رضايت شغلي است.
دوره زماني انجام پژوهش سال تحصيلي 84-83 مي‌باشد.
دلايل ضرورت و توجيه انجام تحقيق
با توجه به اينكه ركن اصلي رشد و توسعه و پيشرفت هر جامعه‌اي نيروي انسان ماهر و متخصص آن جامعه مي‌باشد در عرصه تعليم و تربيت نيز ركن اصلي آموزش و پرورش منابع انساني آن مي‌باشند و در بين اين منابع انساني دبيران به عنوان نيروهاي صف مهمترين وظيفه و تاثير گذاري را در امر فرايند ياددهي، يادگيري دارا مي‌باشند و بنابراين هرچه دبيران با انگيزه و رغبت بيشتري به فعاليت بپردازند كارايي بهتري خواهند داشت اگر انگيزه دبيران را به طور كلي به دو انگيزه مادي و غير مادي تقسيم كنيم، موضوع اين پژوهش بيشتر انگيزه غير مادي است كه نوع رهبري و مديريت مدير مدرسه در آن نقش دارد و رهبري مطلوب مي‌تواند باعث رضايت نسبي دبير شده و در نتيجه كارايي و تعامل با دانش‌آموزان افزايش پيدا كند از طرف ديگر از آنجا كه تعليم و تربيت در پرورش نسل آينده نقش بسيار مهمي‌ايفا مي‌كند حساسيت بحث رهبري در آموزش و پرورش و مدارس در سطوح مختلف و از جمله رهبري مدرسه بيشتر خود را نشان مي‌دهد. اگر معلمان كه خود نقش رهبري و هدايت كلاس درس را به عنوان خط مقدم تعليم و تربيت بر عهده دارند، درست هدايت شوند و با رضايت وميل و رغبت در سر كلاس حاضر شوند، بازدهي كلاسهاي درس و در مجموع آموزش و پرورش دو چندان خواهد شد. بنابراين اين تحقيق بدنبال اين است كه تاثير سبك رهبري مديريت را بر رضايت شغلي معلمان سنجيده و در اين بين شيوه‌هاي بهتر و موثرتري را پيش روي مديران آينده قرار دهد.
ده سال تجربه تدريس پژوهشگر در مدارس مختلف و از جمله مدرسه شاهد نشان داده است كه هر مدرسه يا محيط آموزشي كه دبيران آن هماهنگ و منسجم عمل مي‌كنند به طرز قابل توجهي پيشرفت خواهد كرد و امر تدريس و فرايند ياددهي، يادگيري در آن با سهولت بيشتري انجام خواهد شد و اين هماهنگي و انسجام تاحد زيادي مرهون رهبري خوب مديري كارآمد و وظيفه شناس مي‌باشد.
آمار قبولي در خرداد و معدل كل مدارس و همچنين درصد قبولي مدارس در دانشگاه نشان مي‌دهد كه مدارسي كه بالاترين قبولي در دانشگاه را دارا مي‌باشند از يك سيستم قوي رهبري و مديريت برخوردار بوده و معلمان مدرسه با ميل و رضايت بالايي به فعاليت در‌ آن محيط آموزشي مشغول بوده‌اند.
بنابراين اگر بتوان شيوه هاي مناسب رهبري مدارس را شناخت و با آموزشها‌ي ضمن خدمت به مديران مدارس آموزش داد تا حد زيادي مي‌توان به بهبود كيفيت آموزشي مدارس كمك كرد.
صدها مقاله و ده‌ها كتاب كه در زمينه مديريت و رهبري در رشته‌هاي مختلف علمي‌به رشته تحرير درآمده و شمار زياد پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي كه به نوعي به موضوع رهبري پرداخته‌اند دليل ديگري بر اهميت و ارزش موضوع رهبري است كه در اين تحقيق موضوع پژوهش قرار گرفته است.
ضرورت ديگر مربوط به انتخاب مدارس شاهد مي‌باشد چرا كه تركيب دانش آموزان اين مدارس به جهت محروميتها و مسائل خاص خانوادگي و از دست دادن پدر به عنوان سرپرست خانواده لزوم مديريت و پيگيري خاص اين مدارس را دو چندان مي‌كند.
فهرست
 • فصل اول: كليات تحقيق
 • مقدمه 2
 • بيان مسأله 3
 • دلايل ضرورت و توجيه انجام تحقيق 3
 • اهداف تحقيق 5
 • اهداف كلي تحقيق 5
 • اهداف ويژه تحقيق 6
 • فرضيه‌هاي تحقيق 6
 • فرضهاي تحقيق يا جانشين 6
 • متغيرهاي اساسي تحقيق 6
 • تعريف عملياتي واژه‌ها و اصلاحات 7
 • تعريف رهبري 7
 • تعريف سبك رهبري ليكرت 8
 • تعريف رضايت شغلي 9
 • دبيران 10
 • مدارس شاهد 11
 • مشكلات و تنگناهاي تحقيق 11
 • فصل دوم: ادبيات تحقيق
 • بخش اول (رهبري) 14
 • مقدمه 14
 • تعريف رهبري 15
 • تمایز مدیریت و رهبری 16
 • تعريف سبک رهبری 17
 • تئوري‌هاي رهبري 18
 • تئوري‌هاي شخصيتي رهبري 19
 • نظريه سنتي رهبري 19
 • نظرية صفات شخصي رهبر 20
 • تئوري‌هاي رفتاري رهبري 20
 • مطالعت دانشگاه آيووا 21
 • مطالعات دانشگاه اُهايو 22
 • مطالعات دانشگاه ميشيگان 22
 • شبكه مديريت 23
 • تحقيقات اسكانديناوي 25
 • تئوري‌هاي اقتضايي 26
 • الگوي فيدلر 26
 • تئوري موقعيتي هرسي و بلانچارد 28
 • تئوري مبتني برتبادل نظر رهبر با اعضاء 31
 • تئوري مسير ـ هدف 32
 • الگوي رهبري مشاركتي 34
 • متغيرهاي موقعيتي در الگوي تجديدنظر شده رهبري مشاركتي 35
 • پنج شيوة رهبري در الگوي رهبري مشاركتي 36
 • سيستمهاي مديريت 37
 • سبك رهبري ليكرت 37
 • تئوري‌هاي جديد رهبري 41
 • جايگزيني رهبري 41
 • رهبر عملگرا و رهبر ايجاد كنندة تحول 42
 • رهبر عملگرا 43
 • رهبرانی كه تحول ايجاد مي‌كنند 43
 • بخش دوم (رضايت شغلي) 45
 • ارزشها 45
 • انواع ارزش 45
 • نگرشها 46
 • انگيزش 47
 • نظريه‌هاي انگيزش 49
 • تئوري‌هاي محتوايي 50
 • 1ـ تئوري سلسله مراتب نيازها 50
 • 2ـ تئوري دو جنبه‌اي انسان 53
 • 3ـ تئوري دو عامل انگيزش 53
 • 4ـ تئوري سه نياز مك‌كلند 54
 • 5ـ تئوري نيازهاي زيستي، تعلق و رشد 55
 • تئوري‌هاي فرآيندي 56
 • 1ـ تئوري انتظار و احتمال 56
 • 2ـ تئوري برابري 58
 • 3ـ تئوري اسناد 59
 • انواع نگرش 60
 • رضايت شغلي 62
 • رابطه انگيزش با رضايت شغلي 62
 • 1 تاريخچه مطالعات در مورد رضايت شغلي 62
 • 2 تعريف رضايت شغلي 63
 • (1-2) تعيين رضايت شغلي 66
 • 3 عوامل تعيين كنندة رضايت شغلي 67
 • 4 عوامل مؤثر بر رضايت شغلي 69
 • 5 فاكتورهاي مؤثر در رضايت شغلي از نظر «جنيفر» 70
 • 6 پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي 71
 • 7 نظريه‌هاي رضايت شغلي 72
 • – نظريه «بروفي» 72
 • – نظريه «كورمن» 73
 • – نظريه «پارسون» 74
 • اندازه‌گيري رضايت شغلي 75
 • بخش سوم (سابقه تحقيقاتي موضوع) 77
 • تحقيقات خارجي 77
 • تحقيقات داخلي 80
 • خلاصه فصل 84
 • فصل سوم: روش انجام تحقيق
 • روش تحقيق 87
 • جامعه و نمونه آماري 88
 • تعداد و روش نمونه‌گيري 89
 • روش و ابزار گردآوري اطلاعات 90
 • روايي و اعتبار پرسشنامه‌ها 93
 • روش تجزيه و تحليل اطلاعات 95
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
 • بخش اول ـ توصيف داده‌ها 97
 • بخش دوم ـ تحليل استنباطي داده‌ها 120
 • آزمون فرضيه‌ها 121
 • فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
 • خلاصه یافته های پژوهشی 125
 • یافته های دیگر پژوهش 128
 • محدودیتهای تحقیق 130
 • الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق 130
 • ب – محدودیتهای در اختیار محقق 131
 • پیشنهادها 131
 • فهرست منابع فارسی 133
 • فهرست منابع خارجی 137
 • ضمائم 138
 • فهرست جدول‌ها
 • عنوان صفحه
 • 1-2: عوامل مؤثر در رضايت شغلي 70
 • 1-3: تعداد نمونه در هر ناحيه از شهر تهران 89
 • 1-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سن 97
 • 2-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك ميزان تحصيلات 98
 • 3-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سابقه تدريس 99
 • 4-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سابقه تدريس درمدارس شاهد 100
 • 5-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك تأهل 101
 • 6-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران 102
 • 7-4: توزيع فراواني پاسخ آزمودني‌ها به كل پرسشنامه
 •         سبك رهبري ليكرت 103
 • 8-4: توزيع فراواني پاسخ آزمودني‌ها به كل پرسشنامه رضايت شغلي 105
 • 9-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه شمال 106
 • 10-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه جنوب 107
 • 11-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه شرق 108
 • 12-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه غرب 109
 • 13-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه مركز 110
 • 14-4: توزيع فراواني سؤال يكم پرسشنامه رهبري 111
 • 15-4: توزيع فراواني سؤال دوم پرسشنامه رهبري 111
 • 16-4: توزيع فراواني سؤال سوم پرسشنامه رهبري 111
 • 17-4: توزيع فراواني سؤال چهارم پرسشنامه رهبري 111
 • 18-4: توزيع فراواني سؤال پنجم پرسشنامه رهبري 112
 • 19-4: توزيع فراواني سؤال ششم پرسشنامه رهبري 112
 • 20-4: توزيع فراواني سؤال هفتم پرسشنامه رهبري 112
 • 21-4: توزيع فراواني سؤال هشتم پرسشنامه رهبري 113
 • 22-4: توزيع فراواني سؤال نهم پرسشنامه رهبري 113
 • 23-4: توزيع فراواني سؤال دهم پرسشنامه رهبري 113
 • 24-4: توزيع فراواني سؤال يازدهم پرسشنامه رهبري 114
 • 25-4: توزيع فراواني سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبري 114
 • 26-4: توزيع فراواني سؤال سيزدهم پرسشنامه رهبري 115
 • 27-4: توزيع فراواني سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبري 115
 • 28-4: توزيع فراواني سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبري 115
 • 29-4: توزيع فراواني سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبري 115
 • 30-4: توزيع فراواني سؤال هفدهم پرسشنامه رهبري 116
 • 31-4: توزيع فراواني سؤال هجدهم پرسشنامه رهبري 116
 • 32-4: توزيع فراواني سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبري 116
 • 33-4: توزيع فراواني سؤال بيستم پرسشنامه رهبري 117
 • 34-4: توزيع فراواني سؤال بيست و يكم پرسشنامه رهبري 117
 • 35-4: توزيع فراواني سؤال بيست و دوم پرسشنامه رهبري 118
 • 36-4: توزيع فراواني سؤال بيست و سوم پرسشنامه رهبري 118
 • 37-4: توزيع فراواني سؤال بيست و چهارم پرسشنامه رهبري 118
 • 38-4: توزيع فراواني سؤال بيست و پنجم پرسشنامه رهبري 119
 • 39-4: توزيع فراواني سؤال بيست و ششم پرسشنامه رهبري 119
 • 40-4: توزيع فراواني سؤال بيست و هفتم پرسشنامه رهبري 119
 • 41-4: ضريب همبستگي بين سبك‌هاي رهبري ليكرت با رضايت شغلي 120
 • 42-4: ضريب همبستگي بين سبك‌هاي رهبري با هر يك از عوامل رضايت شغلي 120
 • 43-4: آزمون فرض اول 122
 • 44-4: آزمون فرض دوم 122
 • 45-4: آزمون فرض سوم 122
 • 46-4: آزمون فرض چهارم 123
 • 47-4: آزمون فرض پنجم 123
 • فهرست نمودارها
 • عنوان صفحه
 • 1-2: شبكة مديريت 24
 • 2-2: پيش‌بيني‌هاي نظرية اقتضايي رهبري 27
 • 3-2: الگوي موقعيتي رهبري هرسي و بلانچارد 30
 • 4-2: تئوري مسير ـ هدف 33
 • 5-2: سلسله مراتب نيازها 52
 • 6-2: مدل رضايت شغلي 72
 • 1-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سن 97
 • 2-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك ميزان تحصيلات 98
 • 3-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سابقه تدريس 99
 • 4-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سابقه تدريس در مدارس شاهد 100
 • 5-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك تأهل

150 صفحه

پایان نامه علوم تربیتی الگوي رهبري مشاركتي / انگیزش / تئوری های رهبری / تحقیق علوم تربیتی / رابطه سبک رهبری با رضایت شغلی / رضایت شغلی / سبک رهبری مدیران / سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی / مدیریت و رهبری / نظریه لیکرت /

دیدگاه ها

 • نرگس مظفری گفت:

  با سلام من مبلغ لازم برای دانلود پایان نامه رابطه سبک مدیران و رضایت شغلی دبیران را به حساب واریز کردم ولی برای من دانلود امکان پذیر نشد و به ایمیلم ارسال نگردید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *