تیر ۶, ۱۳۹۲ - admin

به دست آوردن شیب بهینه دایکهای ساحلی در مواجه با امواج توسط Plaxis Ansys

 • فهرست مطالب
 • چکیده 5
 • 2-2- سازه‌هاي ساحلي 18
 • 2-3-1- ديوارهاي ساحلي 19
 • 2-3-2- ديواره‌ها 20
 • 2-3-3- پوششهاي ساحلي 21
 • 2-3-4- تپه‌هاي ماسه‌اي 21
 • 2-3-5- ابشکنها 22
 • 2-3-6- دايکها 22
 • شکل 3-1- موج گرانشي سطحي به همراه مشخصات ان 26
 • شکل 3-2-جبهه و راست گوشه موج 28
 • شکل3-3- حرکت مداري ذرات زير موج 29
 • شکل3-4 – نيم رخهاي امواج مختلف 32
 • 3-3- طبقه بندي امواج اب 34
 • شکل3-5- طبقه بندي امواج دريا بر اساس پريود موج 34
 • 3-3-2- طبقه بندي فيزيکي 36
 • شکل 3-6-موج نوساني 36
 • شکل 3-7-تفاوت بين موج نوساني و انتقالي 38
 • 3-3-3-طبقه بندي رياضي 39
 • 3-3-4-طبقه بندي بر اساس ارتفاع موج 41
 • 3-4-تئوريهاي موج 42
 • 3-4-1- معادلات اساسي حرکت موج 44
 • شکل3-8-تعريف پارامترهاي مورد استفاده در معادله اساسي حرکت موج 45
 • airy جدول 3-1مشخصات تئوري موج 48
 • 3-4-3- امواج استوکس 48
 • جدول 3-2- نتايج موج استوکس مرتبة دوم 50
 • 3-4-4-امواج کنويدال 53
 • شکل 3-10-نيم رخهاي سطحي موج نويدال 54
 • شکل 3-11 نيم رخهاي سطحي موج نويدال 55
 • شکل 3-13-رابطة بين  و پارامتر   57
 • شکل 3-14-رابطة بين و پارامتر  وبين ارتفاع بدون بعد تاج   و پارمتر   58
 • 3-4-5-نظرية موج تنها 62
 • شکل 3-17 نيم رخ موج تنها 63
 • 3-5- محدوديتهاي کاربرد نظريه هاي امواج 67
 • شکل 3-19- نواحي اعتبار نظريه هاي مختلف موج   68
 • شکل3-20-نظرية تحليلي   69
 • شکل 3-22-محدوده کاربردامواج نويدال 70
 • 3-6- نتيجه گيري 70
 • 4-2- کليات 74
 • 4-2-1- تعريف 74
 • 4-2-2- هدف از بکار بردن دايکهاي ساحلي 74
 • 4-2-3- انواع دايکهاي ساحلي 74
 • 4-2-3-1- دايکهاي تيپ يک 74
 • 4-2-3-2- دايکهاي تيپ دو 75
 • 4-2-3-3- دايکهاي تيپ سه 75
 • 4-2-4- مناطق و محدوده‌هاي بارگذاري 75
 • شکل 4-1- محدوده‌هاي بارگذاري بر روي دايک ساحلي 76
 • منطقه 1- محدوده‌اي که کاملا مستغرق مي‌باشد 76
 • 4-2-5- نيروهاي وارده بر دايکهاي ساحلي 76
 • 4-2-6- نقاط و عوامل شکست دايکهاي ساحلي 77
 • 4-2-6-1- روگذري اب يا سرريز شدن اب از روي تاج 77
 • 4-2-6-2- فرسايش در شيب بيروني 77
 • 4-2-6-3- گوه لغزش در شيب دروني 78
 • شکل 4-2- صفحه شکست بدون وجود برم 79
 • شکل 4-3- صفحه شکست با وجود برم 79
 • 4-2-6-4- کمبود پايداري در خاکريز 79
 • 4-2-6-5- روگذري 79
 • 4-2-6-6- پايپينگ 80
 • 4-2-6-7- اثرات برخورد مواد خارجي به دايک 80
 • 4-2-6-8- اثرات نيروي يخ بر دايک 81
 • 4-2-6-9- روانگرايي 81
 • 4-2-7- اناليز دايک 81
 • 4-2-7-1- انتهاي ساخت 81
 • 4-2-7-2- فروافتادن ناگهاني اب 82
 • 4-2-7-3- تراوش پايدار 82
 • 4-2-7-4- زلزله 82
 • 4-2-8- حداقل فاکتورهاي اطمينان 82
 • 4-3- طراحي اوليه دايکهاي ساحلي 83
 • 4-3-1- پارامترهاي حاکم در طراحي 83
 • 4-3-1-1- پارامترهاي محيطي مربوط به موج 83
 • پارامتر تشابه شکست ( ): 84
 • خاصيت گروهي موج: 85
 • 4-3-1-2- پارامترهاي سازه‌اي 86
 • دانه‌بندي ارمور: 86
 • تخلخل و نفوذپذيري سازه: 86
 • شيب سازه: 86
 • ضخامت لايه ارمور: 87
 • وزن سنگ‌هاي زيرلايه: 87
 • 4-3-1-3- پارامترهاي هيدروليکي 87
 • بالاروي و پايين‌امدگي موج: 87
 • سرريزي موج: 87
 • عبور موج: 88
 • انعکاس موج: 88
 • 4-3-2- روابط پايداري 90
 • 4-3-2-1- هادسن 90
 • 4-3-2-2- روش فن در مير 94
 • شرايط ژرفاب: 94
 • شکل 4-4- ضريب نفوذ‌پذيري P 95
 • شکل 4-5- مقايسة فرمول هادسن و فن در مير براي هستة نفوذپذير بعد از برخورد 1000 موج 97
 • شکل 4-6- مقايسه فرمول هادسن و فن در مير براي هستة نفوذناپذير بعد از برخورد 5000 موج 97
 • شکل 4-7- ارتفاع موج در مقابل پارامتر شکست با تاثير سطح اسيب 98
 • در شکل (4-7) اثر پارامتر سطح اسيب نشان داده شده است. دراين شکل 4 سطح اسيب ديده مي‌شود که عبارتند از S=2 (شروع اسيب)، S=5-8 (اسيب متوسط) و S=12 (اشکارشدن لاية فيلتر). سازه با   ازمايش شده است. 98
 • شکل 4-8- ارتفاع موج در مقابل پارامتر تشابه شکست با تاثير نفوذپذيري 99
 • شکل 4-9- ارتفاع موج در مقابل اسيب 99
 • شرايط اب کم عمق: 100
 • 4-3-2-3- اثرات شکل ارمور و دانه‌بندي 100
 • جدول 4-3- ضرايب تجديدنظر براي شکلهاي ارمور 101
 • 4-3-2-4- لايه‌هاي ارمور متشکل از قطعات بتني 101
 • 4-3-3-1- کلياتي مربوط به خزش 104
 • شکل 4-10- اجزاي يک دايک ساحلي 104
 • شکل 4-11-عوامل موثر در ارتفاع دايک 105
 • 4-3-3-2- روابط متداول براي محاسبه خزش نسبي موج 106
 • شکل 4-15- مقادير خزش موج به همراه فاکتورهاي تاثير 111
 • 4-3-3-3- شيب متوسط 111
 • 4-3-3-4- تاثير ابهاي کم عمق در خزش موج 112
 • شکل 4-17- اثر ابهاي کم عمق بر طيف موج 113
 • شکل 4-18- وابستگي   و   براي شيبهاي متفاوت 114
 • 4-3-3-5- اثر زاوية حملة موج 114
 • شکل 4-19- تعريف زاوية حملة موج 114
 • 4-3-3-6- اثر برم 116
 • شکل 4-21- دياگرام عرض و عمق برم 117
 • 4-3-3-6-1- اثر عرض برم (rB) 117
 • شکل 4-22- تعيين تغييرات در شيب برم 118
 • 4-3-3-6-2- اثر عمق برم   118
 • 4-3-3-7- اثر زبري المانها 120
 • شکل 4-24- اثر زبري المانهاي مختلف 121
 • 4-3-4- پايين روي موج 122
 • 4-3-5- دبي سرريزي موج 123
 • شکل 4-26- ارتفاع ازاد تاج در روگذري موج 123
 • شکل 4-27- مقادير روگذري مجاز ارائه شده توسط owen 124
 • شکل 4-28- مقادير روگذري مجاز ارائه شده توسط Franco 124
 • شکل 4-29- تصويري از روگذري موج 126
 • شکل 4-30- تصويري از روگذري موج 126
 • شکل 4-31- خطرات روگذري 127
 • شکل 4-32- خطرات روگذري 127
 • 4-3-6- عبور موج 129
 • 4-3-6-1- استفاده از   129
 • 4-3-6-2- روش تفکيک   از يکديگر 129
 • 4-3-7- انعکاس موج 130
 • 4-3-8- محاسبة ضخامت لايه ارمور اوليه 130
 • n= تعداد لايه‌هاي ارمور (معمولا 2) 130
 • 4-3-9- لايه ارمور ثانويه 132
 • 4-3-10- لايه فيلتر 133
 • 4-3-11- سکوي پنجه 133
 • 4-3-12- هسته 133
 • 4-3-13- محاسبة عرض تاج 133
 • 5-2- اناليز حساسيت در تعيين تاثير مش‌بندي 135
 • شکل 5-1- مقطع مدل شده از دايک در Plaxis 135
 • جدول 5-1- نتايج تاثير مش‌بندي 136
 • شکل 5-2- تاثير مش‌بندي بر روي تغيير مکان 136
 • شکل 5-3- تاثير مش‌بندي بر روي ضريب اطمينان 137
 • 5-3- روند انجام اناليز 137
 • 5-4- اناليز انتهاي ساخت 139
 • شکل 5-6- تغييرات تغيير مکان با شيب در مرحلة انتهاي ساخت 139
 • شکل 5-7- محاسبة ضريب اطمينان در انتهاي ساخت براي شيب‌هاي مختلف 140
 • شکل 5-8- نتايج ضرايب اطمينان در انتهاي ساخت 141
 • 5-5- مرحلة نشت پايدار 141
 • شکل 5-9- تغييرات تغيير مکان در مرحلة نشت پايدار 142
 • شکل 5-10- تغييرات ضريب اطمينان در مرحلة نشت پايدار براي شيبهاي مختلف 142
 • شکل 5-11- مقايسه ضرايب اطمينان در حالت نشت پايدار 143
 • 5-6- مرحلة فروافتادگي ناگهاني 143
 • جدول 5-2- مقايسه تغيير مکانها در انواع اناليزها و شيبها 145
 • شکل 5-13- مقايسه حداکثر تغيير مکان در مرحله فروافتادگي ناگهاني 145
 • شکل 5-14- مقايسه ضرايب اطمينان در مرحلة فروافتادگي ناگهاني 146
 • 5-7- اناليز شبه استاتيکي 146
 • شکل 5-15-  حالت بيشينة اثر تخريبي زلزله بر دايک ساحلي 146
 • شکل 5 -16- بيشينه تغيير مکان در مرحله زلزله با شتاب افقي درجهت سمت ساحل 147
 • جدول 5-3- مقايسه تغييرات مکان بين حالت زلزله‌ و انتهاي ساخت 148
 • جدول 5-5- مقايسه تاثير زلزله در شيبهاي مختلف بر ضريب اطمينان 151
 • 5-8- اناليز مربوط به مسلح کردن دايک 151
 • شکل 5-20- حساسيت مدول‌ مختلف براي مسلح سازها 152
 • شکل 5-21- تاثير مدول مختلف براي ضرايب اطمينان 152
 • شکل 6-10- تغييرات   در بازه زمان در قسمت چپ هسته 173
 • شکل 6-11- تغييرات   در بازه زمان درقسمت راست هسته 174

 

195 صفحه

پایان نامه عمران به دست آوردن شیب / پایپینگ / پروژه عمران / تحقیق عمران / دایک ساحلی / سازه ساحلی / طبقه بندی امواج / محاسبه شیب توسط plaxis ansys / مقاله /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *