می 8, 2013 - admin

سمینار زمین لرزه

فصل اول
پيشگفتار
1-1-پيشگفتار:
زمين لرزه پديده اي طبيعي است كه با شدت هاي گوناگون ودر نقاط مختلف كره زمين اتفاق مي افتد و به دليل عدم شناخت لايه هاي زيرين نمي توان زمان وشدت آن را پيش بيني نمود. گستره زلزله هاي واقع شده در نقاط مختلف كره زمين، ارتباطي را بين اين نقاط نمايان مي نمايد. امروزه مشخص شده است كه اكثر زلزله هاي دنيا بر روي نوارهايي به نام كمربند زلزله خيزي واقع شده اند.با توجه به تكتونيك صفحه اي موجود، ايران در حال فشرده شدن بين صفحه اروپا،آسيا وصفحه عربستان است. بهترين نشانه اين عمل نيز رشته كوه هاي زاگرس والبرز مي باشدكه در فصل مشترك اين صفحات واقع شده اند. اكثر زلزله هاي مهم ايران نيز در حوالي اين فصل مشترك ها رخ داده است. نقشه پهنه بندي لرزه خيزي ايران نشان دهنده اين است كه هيچ نقطه اي از كشورمان را نمي توان در مقابل اثر زلزله مصون پنداشت.در شكل( 1-1)نقشه پهنه بندي لرزه خيزي ايران طبق آيين نامه 2800 را مشاهده مي نماييد.]8[
بنابراين طراحي وساخت سازه هايي كه بطور مناسب بتوانند در مقابل زلزله ها پايدار باشد الزامي است،اين موضوع درك وشناخت رفتار سيستم هاي سازه‌اي را آشكار مي سازد.
براي طراحي يك سازه مقاوم در برابر زلزله ركورد شتاب و مشخصات زمين لرزه نيز نياز مي‌باشد، تا اثرات زمين لرزه بر سازه شناسايي گردد اثرات زمين لرزه بر سازه هاي طراحي شده از موضوعات جالب توجه مي‌باشد، زيرا نتيجه آزمايش واقعي روي سازه هاي طراحي شده براساس آخرين آيين نامه هاي تدوين شده هستند.
معمولا هر چاپ جديد از آيين نامه ساختماني بازتابي از نتايج حاصل از آخرين زمين لرزه هاي ثبت شده و تجزيه وتحليل آنها مي‌باشد.
به طور كلي دو روش براي ساخت سازه اي مقاوم در برابر زلزله موجود است:]18[
1-سازه صلب
2-سازه نرم
سازه صلب: در اينگونه سازه ها، پارامتر طراحي تغيير شكلهاي جانبي سازه تحت اثرات زلزله است بطوريكه سازه به قدري صلب ساخته مي شود كه كليه انرژي را جذب مي نمايد و بايستي با انتخاب اجزا بسيار مقاوم، توانايي جذب انرژي را به سازه داد.
سازه نرم: در اينگونه سازها، پارامتر انعطاف پذيري سازه در برابر حركات رفت وبرگشتي كه ناشي از خاصيت خميري آن است مورد استفاده قرار مي گيرد. بدين صورت كه سازه، انرژي را با حركات نوساني و درصد ميرايي آزاد مي‌كند.
با توجه به مطالب گفته شده تعيين سيستم مقاوم(اين سيستم مقاوم شامل تركيبي از عناصر سازه اي افقي وعناصر مهاربندي عمودي مي‌باشد) در برابر نيروهاي جانبي يك موضوع اساسي در طراحي سازه ها مي باشد، كه در اينجا روي سيستم هاي مهاربندي عمودي بحث خواهد شد.
شكل (1-1)- نقشه پهنه بندي خطر نسبي زمين لرزه در ايران

فهرست مطالب

 • پيشگفتار 12
  2-سازه نرم 14
  فصل دوم 16
  رفتار سازه ها تحت بار زلزله 16
  2-1-فلسفه طراحي سازه هاي مقاوم تحت بار زلزله ]13[و]9[ 17
  2-2-رفتار مناسب سازه تحت بارگذاري متناوب 19
  2-3-ضريب رفتار سازه ها 20
  شكل (2-1)-نمودار نيرو- تغيير شكل مصالح 22
  شكل (2-2)-نمودار پسماند 22
  شكل (2-3)-رفتار ثابت سازه ها تحت بار افقي تكراري 23
  شكل (2-4)-رفتار كاهنده سازه ها تحت بار افقي تكراري 23
  شكل (2-5)-رفتارسازه الاستيك و غير الاستيك 24
  فصل سوم 25
  ملاحظات طراحي سازه ها 25
  3-1-مقدمه 26
  3-2-اهميت سيستم سازه اي 26
  3-3-عوامل موثر در مقاومت سازه 27
  3-4-بارگذاري 29
  3-4-4-بارهاي زلزله 30
  3-4-4-1-بارجانبي معادل 31
  3-4-4-2-آناليز مودال 31
  شكل (3-1)-حركات نسبي در سازه هاي پيوسته 32
  شكل (3-2)-توزيع جرم در ارتفاع 32
  شكل (3-3)-طبقه نرم 33
  فصل چهارم 34
  سيستم هاي سازه اي 34
  4-1-مقدمه 35
  4-2-سيستم هاي سازه اي مختلف 35
  4-3-قاب خمشي صلب (MRF): 37
  4-4-قابهاي مهاربندي شده 38
  4-4-1-مقدمه 38
  4-4-2-انواع مهاربندي 39
  4-4-2-1-مهاربندهاي هم مركز (CBF) 40
  4-4-2-2-مهاربندهاي خارجي از مركز (EBF) 41
  4-5-قاب مهاربندي شده با قاب صلب 43
  4-5-2-اندركنش سيستم مهاربندي وقاب صلب 43
  4-6-قاب با خرپاي كمربندي و مياني 44
  4-7-قابهاي لوله اي 47
  4-7-2-قاب لوله اي ساده 49
  4-7-2-1-پديده لنگي برشي 50
  4-7-3-2-رفتار تحت بارهاي جانبي 56
  4-7-4-قاب لوله اي دسته شده 56
  4-7-5-قاب لوله در لوله 58
  4-8-قاب با سيستم خرپاي يك در ميان (Staggered truss) 59
  4-9-سازه هاي معلق 62
  4-10-سازه هاي پيوندي 63
  4-11-پروژه هاي عملي 63
  4-11-3-قاب هاي لوله اي 64
  4-12-مقايسه اجمالي سيستم هاي سازه اي 66
  شكل (4-1)- الف-پاسخ قاب صلب تحت بار جانبي؛ 69
  شكل (4-3)- قاب مقاوم خمشي يك طبقه تحت بارگذاري شديد تكراري 71
  شكل (4-4)- تعدادي از اشكال مهاربندي 72
  شكل (4-5)- تغيير شكل پلاستيك قاب با مهاربند هم مركز K شكل 73
  شكل (4-6)- حلقه هاي پسماند براي يك قاب با مهاربند هم مركز K شكل 74
  شكل (4-8)- حلقه هاي پسماند براي يك قاب EBF 75
  شكل (4-9)- ادامه؛   (c)هسته مهاربندي و قاب خمشي داخلي؛ 78
  شكل (4-10)- عملكرد متقابل ميان قاب مهار شده و قاب صلب؛ 80
  شكل (4-12)- عملكرد هسته مركزي و كمربندها 81
  شكل (4-13)- (a) رفتار طره اي هسته؛ 81
  شكل (4-15)- نماي شماتيك از سازه اي با دو خرپاي مياني و كمربندي 83
  شكل (4-16)- توزيع تنش محوري در لوله مربع شكل تو خالي 84
  شكل (4-17)- توزيع نيروي محوري در ستونها، ناشي از بار جانبي؛ 86
  شكل (4-18)- فرمهاي متنوع سيستمهاي لوله اي 87
  شكل(4-24)- نيروهاي قاب لوله اي 90
  شكل (4-29)- اندر كنش قاب و ديوار برشي 93
  شكل (4-30)-نمايش پرسپكتيو از آرايش خرپا در سيستم خرپاي يك در ميان 94
  شكل (4-33)- مسير انتقال بار در سيستم خرپاي يك در ميان 96
  شكل (4-35)- سازه پيوندي 97
  شكل (4-36)- پروژه هاي عملي با قاب مهار بندي شده؛ 99
  شكل (4-37)- پروژه عملي با سيستم خرپاي كمربندي و مياني 99
  شكل (4-38)- نماي شماتيك از خرپاي مياني در پروژه Houston center 100
  شكل(4-40)-پروژه عملي با سيستم لوله  خرپايي ؛ 102
  شكل(4-41)-پروژه عملي با سيستم لوله خرپايي؛ ساختمان  John hancock 103
  شكل(4-47)- مقدار فولاد سازه اي براي سيستمهاي ثقلي و جانبي 106
  فصل پنجم 108
  قاب هاي خمشي صلب(MRF) 108
  5-1-كليات 109
  5-2-رفتار قاب صلب 109
  5-3-مقاومت افزون در قابهاي خمشي 110
  5-4-نتيجه گيري 111
  شكل (5-1)-ارتباط ايده آل بين ضرايب 112
  فصل ششم 113
  قابهاي  مهاربندي شده 113
  6-1-قابهاي مهاربندي شده هم مركز(CBF) 114
  6-1-3-3-مهاربند 7و8(cherron) 115
  6-1-3-4-مهاربندي k شكل 115
  6-2-قابهاي مهاربندي شده خارج از مركز (EBF) 118
  4)تحليل ديناميكي غيرخطي: 124
  6-3-3-بررسي روند تشكيل مفاصل پلاستيك 125
  6-4-تاثير آرايش مهاربندي ها در رفتار سازه 126
  6-4-3-نتيجه گيري 128
  6-5-تيرپيوند خمشي در قاب هاي EBF 128
  6-5-3-نتيجه گيري 130
  6-6-بادبندهاي زانويي 131
  6-6-2-رفتار بادبند زانويي 132
  6-7-بادبندهاي دروازه اي 137
  6-7-6-ضريب طول موثر اعضاي مهاري 141
  شكل (6-2)-چرخه پسماند براي يك سيستم دو گانه MRF  و CBF 145
  شكل (6-7)- انواع قابهاي EBF 148
  شكل (6-9)- انواع آرايش نا مناسب مهاربندي هاي خارج از مركز 149
  شكل(6-11)-ارتباط اولين پريد طبيعي با نسبت e/l 150
  شكل(6-12)-منحني اندركنش برش- لنگر 151
  شكل(6-13)-حداكثر طول مفصل برشي در حالت مطلوب پلاستيك پيوند 151
  شكل(6-16)- توزيع لنگر، برش و نيروي محوري 153
  شكل(6-17)- فرمهاي خاص مهاربندي در حالتي كه چشمه هاي مهاربندي شده در يك دهانه نباشند 154
  شكل(6-17)-ادامه 155
  شكل(6-18)- يك نوع متداول پيكربندي سيستم قاب EBF 156
  شكل(6-20)-پيكر بندي مدل تحليلي سيستم EBF خمشي 157
  شكل(6-27)-تصوير و مشخصات پارامتر هاي سيستم (CKB) 159
  شكل(6-29)-تغيير شكل غير خطي در يك بادبند به شكل 8 160
  شكل(6-30)-تغيير شكل غير خطي در يك بادبند دروازه اي 161
  قاب با سيستم خرپاي كمربندي ومياني 163
  7-1-كليات 164
  7-1-كليات 164
  7-2-فرضيات در نظر گرفته شده در تحليل 164
  7-3-تعيين موقعيت بهينه براي يك خرپاي كمربندي 164
  7-4-تعيين موقعيت بهينه براي دو خرپاي كمربندي 165
  7-5-محل خرپاي كمربندي براي سازه 30 طبقه 166
  7-5-1-بررسي نتايج تحليل 166
  7-6-نتيجه گيري 167
  شكل(7-1)-مدل شماتيك ساده سازه براي يك سيستم خرپاي مياني 169
  فصل هشتم 173
  قابهاي لوله اي 173
  8-1-كليات 174
  8-2-بررسي لنگر برشي در قاب لوله اي 175
  8-4-بررسي سيستمهاي مختلف لوله اي تحت بارهاي گرانشي وجانبي 178
  8-7-رفتار سازه لوله اي مهاربندي شده 184
  8-8-سازه هاي با كارايي بالا 185
  شكل(8-1)-تغييرات نيروي محوري 187
  شكل(8-3)-تغييرات نيروي محوري 188
  شكل(8-4)-تغييرات نيروي محوري 188
  شكل(8-6)-درصد جذب برش عناصر مقاوم ساختمان 190
  شكل(8-8)-پلان سيستمهاي سازه اي مختلف مورد مطالعه 191
  شكل(8-10)- (a)-قاب متداول با ستونهاي داخلي و خارجي؛ 192
  فصل نهم 195
  انتخاب سيستم سازه اي 195
  9-1-مقدمه 196
  9-2-سيستمهاي مهاربندي متقاطع 196
  9-3-سيستمهاي لوله اي با ستونهاي نزديك و تيرهاي عميق 197
  9-4-سيستم هاي غيرلوله اي 198
  شكل(9-1)-پلان نمونه طبقات 200
  شكل(9-2)- نماي فضايي از لوله مهار بندي شده خارجي 200
  شكل(9-5)-نماي فضايي از سيستم مهار بندي شده متقاطع داخلي 203
  شكل(9-6)-نماي فضايي از سيستم لوله اي و مهار بندي 203
  شكل(9-8)- سيستم لوله دو تايي با فاصله ستونهاي 3 متر 204
  شكل(9-9)- سيستم قاب خمشي و هسته مهار بندي شده 205
  منابع 206

210 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه عمران انواع مهاربندی / بارهای زلزله / پایان نامه / پروزه / پروژه سمینار عمران / تحقیق / تحقیق عمران / رفتار سازه ها / سازه نرم / سمینار زلزله / سمینار زمین لرزه / سیستم های سازه ای / فولاد سازه ای / قاب لوله ای / مقاله /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *