می 9, 2013 - admin

پروژه گودبرداری و پی کنی

 

فهرست مطالب

 • گودبرداري و پي کني 1
 • طبقه بندي زمينها 6
 • تعيين مقاومت مجاز زمين 6
 • پياده کردن نقشه 7
 • روشهاي گودبرداري و پي کني 7
 • گودبرداري وسيع و عميق 7
 • روش ترانشه محيطي 8
 • روش تيرهاي مايل 8
 • روش سدهاي جعبه اي 9
 • روش ديوارهاي پرده اي 9
 • زه کشي افقي 9
 • پي 10
 • انواع پي 10
 • پي هاي منفرد 11
 • پي هاي گسترده مرکب 11
 • پي هاي شناور 11
 • پي هاي شمعي 11
 • انوع شمع ها 12
 • پي سازي روي شمع 12
 • پايه ستونها 13
 • ديوارها 13
 • ديوارهاي اجري 14
 • ديوار با اجرهاي مجوف 15
 • اجرهاي مجوف يا توخالي 15
 • ديوارهاي بتني 16
 • ديوراهاي دو جداره 18
 • ديوارهاي توخالي 19
 • ديوار با بلوکهاي سيماني: 19
 • ديوارهاي پرده اي 20
 • عايق کاري پي 21
 • عايق کاري ديوار 22
 • ساخت ساختمان روي پايه 23
 • عايق کاري کف ها: 24
 • عايق کاري بام: 24
 • عايق کاري بامهاي مسطح: 24
 • قوس و طاق 25
 • دهانه 25
 • ارتفاع يا خيز 25
 • کليد 25
 • ساختمان قوس 26
 • طاقها 28
 • سقفها 29
 • سقفهاي مسطح يال مستوي 29
 • 3- سقفهاي کاذب: 31
 • بام 31
 • بام هاي شيب دار 32
 • خرپاهاي فلزي 32
 • قالب بندي 33
 • پله 34
 • انواع پله از نظر شکل 34
 • اسانسور 34
 • پله برقي 35
 • نرده 35
 • تير و ستون 35
 • ستونهاي بتني: 35
 • تيرهاي بتني: 36
 • مديريت کارگاهي 36
 • وظايف عمومي مدير پروژه 36
 • برنامه ريزي 38
 • الف: تعيين هدف: 38
 • سازماندهي: 39
 • تقسيم بندي بر اساس وظايف: 40
 • تقسيم بندي بر اساس محصول 40
 • تقسيم بندي بر اساس تلفيق روش هاي موجود: 41
 • اطمينان و تفويض اختيار: 44
 • تامين نيروي انساني: 44
 • هدايت و رهبري: 44
 • رهبري: 45
 • ارتباطات: 46
 • کنترل اينده نگر 47
 • کنترل در حال اجرا 47
 • کنترل زمان گذشته 47
 • تجزيه و تحليل هزينه ها: 48
 • اناليز نقطة سر به سر: 49
 • مطالعات عمومي استقرار کارگاه: 50
 • ارزيابي کار: 50
 • کار يا فعاليت از دو جنبه مي تواند مورد ارزيابي قرار گيرد: 52
 • زمان سنجي: 52
 • نتايج زمان سنجي: 53
 • کنترل پروژه: 53
 • مشخص نمودن اهداف پروژه: 54
 • هدايت و پيگيري پروژه: 54
 • دستگاه بچينگ: 58
 • نقشه برداري 58
 • گودبرداري و پي کني 59
 • نوع درگيري ديوارها با اسکلت: 60
 • قوس و طاق 61
 • سقفها 62
 • 2) کف سازي تراس 62
 • تير و ستون 66
 • کاشي کاري 68
 • درز انقطاع: 68
 • نماسازي 69
 • شبکه فاضلاب: 75
 • شبکه ابرساني: 76
 • شبکه برق رساني: 76
 • اسانسور: 76

80 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه عمران انواع شمع / بام شیب دار / بچینگ / پایان نامه / پروزه / پروژه گودبرداری / پی کنی / تحقیق / تحقیق عمران / دیوار بتنی / روشهای گودبرداری / ساختمان قوس / کف سازی تراس / مقاله /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *