اردیبهشت ۹, ۱۳۹۲ - admin

کلیات و اجزا توربین گاز

فصل اول :   كليات و اجزاء توربين گاز

– توربين گاز:
توربين گاز از لحاظ مراحل كار و نحوة  عملكرد؛ شباهت زيادي با موتورهاي احتراق داخلي دارد:
اولا: چهار مرحلة مكش؛ تراكم؛ احتراق و انبساط (قدرت) و تخليه در توربينهاي  گاز صورت مي‌گيرد منتهي در موتورهاي احتراق داخلي؛ اين مراحل؛ در هر يك از سيلندرها ولي به ترتيب انجام مي‌شود؛ در حاليكه در توربين‌هاي گاز؛ در  يك از مراحل فوق الذكر در قسمت خاصي از واحد گازي در توربين‌هاي براي همان منظور در نظر گرفته شده است؛ صورت مي‌گيرد. مثلا: تراكم همواره در يك قسمت و احتراق همواره در يك قسمت ديگر در حال انجام است.
ثانيأ: در توربين‌هاي گاز نيز؛ اين انرژي شيميائي نهفته در سوخت هاي فسيلي است كه نهايتأ بصورت انرژي مكانيكي (گشتاور) ظاهر مي گردد.
و ثالثأ: در توربين‌هاي گاز نيز سيال عاملي كه باعث چرخش محور مي گردد ؛ گاز داغ (هواي فشرده محترق ) مي باشد؛ و همين وجه تسمية توربين‌هاي گازي مي‌باشد.
مطالب فوق؛ با توضيح اجزاء توربين گاز؛ و ترتيب انجام كار در اين نوع واحد توليد انرژي مكانيكي روشنتر خواهد شد.

 اجزاء توربين گاز عبارتند از:
1-1-1ـ كمپرسور
1-1-2ـ اتاق احتراق
1-1-3ـ توربين
ترتيب قرار گرفتن اجزاء فوق ؛ در رابطه با يكديگر در شكل زير بوضوح پيدا است :

شكل (1-1): اجزاء اصلي ساختماني توربين گاز
از اجزاء فوق كمپرسور؛ همواره وظيفة مكش و متراكم كردن هوا را بعهده دارد. هواي متراكم به اتاق (اتاقهاي) احتراق ؛ هدايت شده و در اتاق احتراق با پاشيده شدن سو خت و ايجاد جرقه (البته ايجاد جرقه تنها در ابتداي احتراق لازم است و پس از برقراري شعله ؛ به علت بالا بودن در اتاق احتراق ؛ شعله حفظ مي گردد)؛ محترق مي گردد. گاز داغ حاصل از احتراق هواي متراكم در اتاق احتراق؛ روي پرده هاي توربين هدايت مي شود و با به گردش در آوردن توربين؛ انرژي مكانيكي لازم براي چرخاندن بار متصل به توربين را تامين مي كند. ما حصل احتراق ؛ پس دادن انرژي خود به خود به توربين؛ از طريق اگزوز به آتمسفر تخليه مي‌گردد. با مقايسه ترتيب كار در توربين گاز با ترتيب كار در موتوري احتراق داخلي ؛ مشاهده مي شود كه توربيت هاي گاز از نظر اساس كار ؛ چيز جديدي نيستند و تنها از نظر ساختمان و نحوة عمل ؛ تفاوتهايي با موتورهاي احتراق داخلي پيدا مي كنند. در شكل )1-2) ؛ نماي كلي جانبي يك نوع توربين گاز؛ (AEG   ؛ ساخت آلمان؛ با قدرت 25 مگاوات ( براي آشنايي با ترتيب قرار گرفتن اجزاء مختلف ؛ در توربيثن هاي گاز ؛ نشان داده شده است .

 • ليات و اجزاء توربين گاز
 • علائم 5
  فصل اول :   كليات و اجزاء توربين گاز 8
  1-1- توربين گاز: 9
  1-1-1- كمپرسور: 11
  1-1-2- سيستم احتراق 14
  1-1-2-1- محفظه احتراق: 15
  1-1-2-2- نازل سوخت: 16
  1-1-2-3- جرقه زن: 16
  1-1-2-4- شعله بين : 17
  1-1-2- 5 – لوله هاي مرتبطة شعله: 17
  1-1-2-6- قطعه انتقال دهندة گاز داغ 18
  1-1-3- توربين گاز: 20
  1-2- اجزاء فرعي توربين گاز 23
  1-2-1- اجزاء راه‌انداز: 23
  1-2-2- جعبه دنده: 24
  1-2-3- كوپلينگ: 25
  1-2-4- كلاچ‌ها: 25
  1-2-5- ياتاقانها: 26
  1-1- ياتاقان تراست با بار: 26
  1-2- ياتاقان تراست بي‌بار: 27
  1-2-6- اجزاء ديگر: 27
  1-3- سيستمهاي فرعي توربين گاز 30
  1-3-1- سيستم روغنكاري: 30
  ‌1ـ ياتاقانهاي ژورنال و تراست 30
  2ـ جعبه دنده‌ها 30
  1-3-2- سيستم آب خنك كن 32
  1-3-3- سيستم سوخت توربين هاي گازي 32
  با سيستم كنترل واحد ارتباط پيدا مي‌كند . 32
  1-3-4- سيستم هواي خنك كن: 33
  1-4- كنترل و حفاظت توربين گاز 34
  1-5- مزايا و معايب توربين گاز : 36
  مـراجـع فـصـل اول : 41
  3) مقالات اينترنتي در مورد توربين گاز 41
  فصل دوم :  سيكل ترموديناميكي توربين گاز 43
  2-1- ‌نگرش كلي بر توربينهاي گاز: 44
  2-2- مقايسه نيروگاه گازي با نيروگاههاي ديگر: 46
  2-3- فرآيند توربينهاي گاز: 47
  3-3- سيكل استاندارد هوايي (براتيون): 48
  2-5- نسبت فشار براي حداكثر كار خالص ويژه سيكل نظري: 53
  2-6- سيكل عملي براتيون: 55
  2-7- راندمان محفظه احتراق: 58
  2-8- بازده پلي تروپيك: 61
  شكل (2-13) تراكم چند مرحله‌اي 62
  2-9ـ تعيين معادله راندمان پلي تروپيك 63
  2-10- نسبت فشار براي حداكثر كار خروجي در سيكل عملي توربين گاز: 69
  2-11- نسبت فشار براي حداكثر راندمان حرارتي سيكل عملي: 69
  مـراجـع فـصـل دوم : 73
  فصل سوم : روشهاي افزايش قدرت و راندمان توربين گاز 75
  3-1- توربين گاز با بازياب: 77
  3-1-1- توربين گاز همراه با بازياب حرارتي (مبدل حرارتي): 77
  شكل (3-5): شماتيك بويلر بازياب حرارتي كه سيكل آب و بخار ورودي و خروجي آن نشان داده شده است 81
  3-2- سيكل توربين گاز با گرم‌كم مجدد: 83
  3-3- توربين گاز با تزريق بخار 86
  3-3-1ـ توربين گاز با تزريق بخار به ورودي توربين گاز 86
  3-4- توربين گاز با خنك‌كاري 91
  3-4-1- خنك‌كاري مياني 91
  3-4-2- خنك‌كاري بوسيله پاشش آب به ورودي كمپرسور 94
  3-4-3- خنك‌كاري هواي ورودي به توربين بوسيله سيستم ذخيره يخ: 95
  3-4-4- خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور به وسيله چيلر تراكمي: 96
  3-4-5- خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور به وسيله چيلر جذبي 97
  3-5- ‌مقايسه‌كلي روشهاي موجود وانتخاب روشهاي مفيدبه منظورافزايش قدرت خروجي ازتوربين‌گاز: 97
  مـراجـع فـصـل سـوم : 101
  فصل چهارم : فعاليتهاي انجام شده در زمينه سيستم Fog 103
  4ـ1ـ Mee Industries Inc 104
  4ـ2ـ Henry Vogt 105
  4ـ3ـ Premier Industries Ins 106
  فصل پنجم : اثرات سرمايش هواي ورودي بر روي اجزاي سيستم توربين گاز 110
  5-1- تاثير سرمايش هوا بر روي كمپرسور توربين گاز: 111
  5-1-1- دماي خروجي از كمپرسور: 111
  5ـ1ـ2ـ كار كمپرسور : 112
  5-1-3- نسبت فشار: 113
  5-1-4- شرايط كاركرد: 114
  5-1-5- افت دما در رابطه مافوق صوت : 115
  5-2- تاثير سرمايش هوا بر روي اتاق احتراق: 115
  5-3- تاثير سرمايش هوا بر روي توربين : 117
  5-3-1- دماي خروجي از توربين : 117
  5-3-2- كار خالص توربين : 118
  5-4- تاثير سرمايش بر روي راندمان كلي توربين گاز: 119
  5-5- عوارض جانبي و عوامل تاثير گذار بر تور بين گاز : 121
  5-5-1- تاثير ارتفاع : 121
  5-5-2- افت فشار ورودي : 121
  فصل ششم : روش Fog 122
  6-1-‌ پروژه افزايش قدرت واحد گازي با استفاده از سيستم خنك كننده Fog: 122
  6-2- معيارهاي انتخاب براي سيستم هاي خنك كن ورودي: 128
  – پروفيل‌هاي آب و هوايي 128
  6-4- توليد Fog : 129
  6-5- ملاحظات خوردگي در كمپرسورهاي توربين گاز : 131
  6-6- نحوه توزيع Fog فاكتور موثر بر تبخير: 132
  6-7- نازلها، پمپها و ساير تجهيزات: 132
  6-8- سيستم كنترل: 133
  6-9- مكان نازلها در توربين گازي : 134
  6-10- كيفيت آب مصرفي: 135
  6-11- ليست نيازها و موارد نگهداري سيستم Fog توربين گازي: 135
  6-12- نمودار رطوبت سنجي پاشش ورودي : 135
  6-13- شرايط محيطي و قابليت كاربرد پاشش Fog در ورودي: 137
  6-14- بررسي امكان استفاده از سيستم Fog در نواحي مختلف آب و هوايي: 139
  6-15- تخمين كل هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري نخستيني سيستم Fog: 140
  6-16- مطالعات و آزمايشهاي انجام شده: 140
  Fogفصل هفتم : فشار ضعيف 143
  فاگ فشار ضعيف 144
  ـ دلايل نصب يك سيستم خنك كن ورودي 144
  ـ كاهش Nox 144
  7-1- زمينه اوليه: 144
  7-2- Fog فشار قوي: 145
  7-3- نحوه قرار گيري نازلها در فاگ فشار ضعيف : 148
  7-4- عوامل فيزيكي: 150
  7-6- نازلهاي فاگ فشار ضعيف: 151
  7-7- PACT (افزايش قدرت به وسيله تكنولوژي خنك سازي هواي ورودي): 152
  7-8- دلايل نصب سيستم خنك كننده در ورودي آن : 154
  7-9- كاهش NOx  : 154
  7-10- سيستم فاكينگ PACT : 155
  7-11- مواد و جزئيات ديگر : 156
  7-12- محاسبه نمونه: 156
  7-13- دلايل اقتصادي فاگ فشار ضعيف : 157
  مـراجـع فـصـل پنـجـم و شـشـم و هـفتـم : 160
  ضمائم وپيوستها 162
 • علائم
 • علائم     توضيحات      واحد
  حرارت مخصوص     kj/kg C
  گرماي ويژه هوا     kj/kg C
  گرماي ويژه گازهاي حاصل از احتراق   kj/kg C
  حرارت مخصوص مخلوط هوا    kj/kg C
  حرارت مخصوص بخار    kj/kg C
  ضريب عملكرد       —
  C.V  حجم كنترل      —
  F  ضريب تصحيح     —
  G  ماكزيمم دبي عبوري به ازاء كمترين مساحت ورودي  kg/m2s
  Gpm  واحدي دبي (گالن بر دقيقه)    —
  گرماي نهان تبخيري     kj/kg
  hl  تغيير آنتالپي حرارتي ذوب، تبخير و تصعيد  kj/kg
  LHV  ارزش حرارتي پايين سوخت    kj/kg
  دبي بخار آب تقطير شده    kg/s
  دبي بخار اضافي توليد شده    kg/s
  دبي واقعي سوخت     kg/s
  دبي ايده‌آل سوخت     kg/s
  دبي گاز خروجي بدون سرمايش   kg/s
  دبي گاز خروجي با سرمايش    kg/s
  دبي جرمي بخار آب تقطير شده   kg/s
  دبي بخار توليدي بويلر بازياب    kg/s
  دبي بخار آب موجود در هوا    kg/s
  n  پلي تروپيك      —
  عدد نوسلت      —
  فشار جزئي هوا     kpa
  فشار اتمسفر      kpa
  فشار بخار اشباع     kpa
  عدد پراندل      —
  مجموع فشارهاي ورودي
  فشار جزئي بخارآب
  Q  مقدار حرارت انتقالي بر اثر تغيير فاز مبرد  KW
  حرارت افزوده شده به سيكل    kj/kg
  بار سرمايش      KW
  حرارت پس داده شده به سيكل    kj/kg
  حرارت مخصوص     KW
  حرارت نهان      kj/kg
  نسبت فشار      —
  Re  عدد رينولدز      —
  SCF  مصرف ويژه سوخت     KWh
  T  دماي استاتيكي طبقات كمپرسور   C
  Tamb  دماي هواي محيط     C
  دماي ادياباتيك شعله     C
  دماي هواي ورودي قبل از طبقات سوپرسونيك C
  V  سرعت مجاز بين شينها    ft/S
  كار واقعي كمپرسور     kj/kg
  كار سيكل تركيبي     kj/kg
  كار خالص سيكل واقعي    kj/kg
  كار خالص سيكل تئوري    kj/kg
  كار پمپ      kj/kg
  كار تئوري توربين     kj/kg
  كار واقعي توربين     kj/kg
  كار توربين بخار     kj/kg
  X  غلظت محلول جاذب     %                           ثابت آدياباتيك      —
  افت فشار در اتاق احتراق           ‌پاسكال
  ميزان موثر بدون خنك‌كاري‌مياني   %
  راندمان كلي سيكل     %
  راندمان بويلر بازياب     %
  راندمان كمپرسور     %
  راندمان فين      %
  راندمان ايزونتروپيك     %
  راندمان پمپ      %
  راندمان بازياب      %
  راندمان پلي تروپيك كمپرسور    %
  راندمان پلي تروپيك توربين    %
  راندمان توربين گاز     %
  راندمان حرارتي سيكل تئوري    %
  راندمان حرارتي سيكل واقعي    %
  ويسكوزيته      Kg/ms
  چگالي       Kg/m3
  چگالي هواي ورودي     Kg/m3
  چگالي متوسط هوا     Kg/m3
  چگاي هواي خروجي     Kg/m3
  رطوبت نسبي      %
  نسبت رطوبت بخار آب موجود در هواKg/هواي خشك Kg

170 صفجه

پایان نامه فیزیک پایان نامه توربین گاز / پروژه / پروژه توربین / تحقیق فیزیک / توربین گازی / توربین گازی در صنعت نفت / جرقه زن / سیستم احتراق / کلیات توربین / کمپرسور / کوپلینگ / یاتاقان /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *