ژانویه 18, 2014 - admin

آلودگی هوا

مقدمه:
ترکيبات جو
هوا مخلوطي از گازهاي مختلف است. گرچه جو زمين ظاهراً به دليل ماهيت گازي شکل خود بي وزن به نظر مي رسد، اما داراي جرمي به مقدار 1014×6/5 تن مي باشد. به استثناي بخار آب، نسبت اختلاط گازهاي تشکيل دهنده هوا تا ارتفاع 60 کيلومتري نسبتاً ثابت است. حدود 99 درصد حجم هواي زمين را دو گاز ازت و اکسيژن تشکيل مي دهد که ازت با 78 درصد، پيکره اصلي جو زمين است، بعد از آن اکسيژن قرار دارد، و ساير گازها فقط يک درصد را شامل مي شوندو جدول  گازهاي تشکيل دهنده جو را در يک هواي خشک (بدون بخار آب و آلاينده ها) به صورتهاي حجمي و جرمي نشان مي دهد که معمولاً تقسيم بندي حجمي آن متداولتر است. اگر سهم بخار آب موجود در جو را نيز در اين تقسيم بندي دخالت دهيم، اين نسبتها ثابت نخواهد بود زيرا دماي طبقات پايين جو هميشه در حال تغيير است و با رسيدن دما به نقطه ميعان و تبديل بخار به مايع، درصد حجمي بخارآب در جو تغيير خواهد کرد. گرچه وزن مولکولي بخار آب از وزن ساير عناصر تشکيل دهنده جو کمتر است، با اين وجود بخار آب عمده در لايه هاي پايين جو متمرکز مي باشد. بيشترين مقدار بخار آب در لايه مجاور سطح زمين است و با افزايش ارتفاع، به سرعت از ميزان آن کاسته مي شود. وجود بخار آب در نزديکي سطح زمين: اولاً به دليل وجود اقيانوسهاست که منبع اصلي تأمين آن است؛ و ثانياً سرد بودن لايه هاي فوقاني جو که مانع از نفوذ بخار آب مي شوند.
جالب است بدانيم که مقدار دي اکسيد کربن موجود در جو زمين در طول قرن گذشته افزايش پيدا کرده است. بخشي از اين افزايش به دليل مصرف زياد سوختهاي فسيلي است که نتيجه آن آزاد شدن گاز CO2 است.
علاوه بر ترکيبات دائمي جو که اشاره شد، جو زمين حاوي مواد معلق گوناگون مانند ذرات نمک، گرد و غبار و قطرات بسيار کوچک آب نيز مي باشد که نبايد آنها را جزء ترکيبات گازي جو به حساب آورد. اما نقش اين مواد، بخصوص قطرات کوچک آب را نيز نمي توان نايده گرفت.
جدول1 – تركيبات حجمي و جرمي هواي خشك
نوع گاز    درصد حجمي    درصد جرمي
ازت
اكسيژن
آرگون
دي اكسيد كربن    084/78
946/40
934/0
033/0    51/75
15/23
28/1
046/0

ارتفاع و ساختار جو
جو زمين، پوشش عظيم گازي شكل است كه اطراف كره زمين قرار گرفته و حتي در سطح آن نيز نفوذ نموده است. هر مقدار از سطح زمين دور شويم از غلظت هوا كاسته مي شود. بطوري كه غلظت هوا در لايه هاي انتهايي آنقدر كم مي شود كه بالاخره بطور غير محسوسي با جو خورشيد در هم مي آميزد. در ابتدا كاهش غلظت هوا بسيار سريع است بطوري كه 50 درصد جرم هوا در ارتفاع كمتر از 5/5كيلومتري سطح زمين قرار دارد و نيمي از آنچه باقي مي ماند نيز در 5/5 كيلومتر دوم متمركز است. به عبارت ديگر سه چهارم جرم هوا در ارتفاع كمتر از 11 كيلومتري سطح زمين پراكنده است. افزايش غلظت هوا در نزديك سطح زمين يكي به دليل جاذبه و ديگري فشاروارده از سطوح بالاتر جو است.
ساختارجو را ميتوان از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار داد. يكي از معيارهايي كه بر اساس آن لايه هاي جو طبقه بندي مي شوند دماي هوا است. طبقه بندي حرارتي از نظر تغييرات هوا و اثرات مستقيم گرما بسيار با اهميت مي باشد.
با توجه به محدود بودن اطلاعات ما از خصوصيات جو در لايه هاي فوقاني و به اين دليل كه سطوح بالايي هنوز تحت بررسي و تحقيق مي باشد هيچ گونه تعريف و مشخصه جامعي از ساختار جو در اين قسمت وجود ندارد. در شكل 1 ساختار لايه بندي جو از برخي جنبه هاي فيزيكي نشان داده شده است. پايينترين لايه جو كه در برگيرنده بيشترين جرم هواست و همچنين بزرگترين ويژگي آن كاهش تدريجي دماي هوا نسبت به ارتفاع مي باشد. لايه تروپوسفر نام دارد. بيشترين تغييرات جوي كه كاهش دما نسبت به ارتفاع مهمترين آنهاست، در اين لايه اتفاق مي افتد. ضخامت متوسط لايه تروپوسفر حدود 11 كيلومتر است.
روي لايه تروپوسفر طبقه استراتوسفر قرار دارد كه ضخامت متوسط آن حدود 23 كيلومتر است. در 3 كيلومتر اول استراتوسفر، دماي هوا ثابت است اما در قسمتهايي بالاتر دماي هوا با ارتفاع افزايش مي يابد لايه مزوسفر در بالاي طبقه استراتوسفر واقع شده و به صورتي است كه در آن دماي هوا نسبت به افزايش ارتفاع بطور سريع كاهش پيدا مي كند. ترموسفر انتهاييترين لايه جو مي باشد كه در آن بار ديگر دماي هوا با ارتفاع به سرعت زياد مي شود. اين لايه از ارتفاع تقريبي 80 كيلومتري شروع و تا 190 كيلومتري سطح زمين ادامه دارد. بدين ترتيب جو زمين از نظر حرارتي به چهار لايه متمايز: تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر، و ترموسفر تقسيم مي شود. مرز بين لايه هاي اول و دوم، تروپوپاز،مرز لايه هاي دوم و سوم استراتوپاز و مرز لايه هاي سوم و چهارم مزوپاز نام گرفته است. مزوپاز محلي است كه پايينترين دما را دارا مي باشد….

 • فهرست
  عنوان                                                صفحه
  مقدمه    1
  ترکيبات جو    1
  ارتفاع و ساختار جو    2
  تاثير فعاليت هاي انسان بر وضعيت جو    5
  آلاينده هاي گازي شکل    5
  آئروسلها    8
  آيا هوا با کمبود اکسيژن مواجه خواهد شد؟    9
  آيا دماي کره زمين افزايش خواهد يافت    9
  آلودگي هوا    11
  هواي غير آلوده    11
  منشاء و ماهيت آلاينده هاي هوا    14
  هواي آلوده    14
  آلودگي هوا    15
  کربن منوکسيد    16
  اهميت co ناشي از فعاليت هاي انسان    18
  شيمي تشکيل co    19
  غلظت و توزيع co    21
  اثرات co روي انسان    22
  اکسيد هاي نيتروژن    23
  منابع اکسيد هاي نيتروژن    24
  اکسيد هاي نيتروژن به عنوان آلوده کننده ها    26
  شيمي تشکيل NOX    26
  چرخه نوري NO2    29
  اثرات NOX    30
  کنترل آلودگي NOX    31
  اندازه گيري NOX    34
  هيدروکربن ها و اکسيدان هاي فتو شيميايي    34
  هيدروکربن ها    35
  منابع هيدروکربن ها    38
  تشکيل اکسيدانهاي فتوشيميايي    40
  غلظت هيدروکربن ها و اکسيدان ها فتوشيميايي    42
  اکسيدهاي سولفور    46
  منابع سولفور اکسيدها    46
  شيمي تشکيل soX    49
  ذرات معلق    51
  ترکيب شيميايي ذرات معلق    54
  اثرات ذرات معلق بر روي مقدار کل اشعه خورشيدي    58
  کنترل انتشار ذرات معلق    59
  ذرات معلق آلي    62
  آلاينده هاي معدني مختلف    63
  بوها    66
  تاثير روي انسانها    67
  تاثير روي حيوانات    72
  ثمر بخشي درختان در تقليل ميزان سرب    77
  اثر درختان روي ساير عوامل آلاينده    78
  آلودگي هوا بوسيله ايروسل ها    79
  استفاده از گياهان به عنوان بيوانديکاتور    83
  اثر آلاينده هاي شيميايي هوا روي گياه    89
  آلاينده هاي هوا    91
  علائم قابل رويت    95
  تيپ هاي کلي صدمات    99
  مرگ سلول ها  و نکروتيک شدن برگها    100
  کلروز و ساير تغيير رنگها100
  رشد غيرطبيعي گياهان102
  شناخت اثرات مواد آلاينده103
  اثرات غير قابل رويت105
  1-رشد محصول105
  2- اثرات الاينده ها بر روي پروسه هاي بيوشيميائي و فيزيولوژيکي107
  بازدهي محصول111
  اثرات آلاينده هاي هوا روي جمعيت هاي گياهي وجوامع112
  بخش ترجمه114

کد :3300 فرمت :ورد صفحه :132

 

8500 تومان خريد

پایان نامه محیط زیست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *