فروردین ۱۱, ۱۳۹۲ - admin

دفع مواد زاید شیمیایی مایع خطرناک

 

چكيده
دفع مواد زائد خطرناك مايع يكي از مباحث جدي و عمدة دانش و تكنولوژي محيط زيست مي‌باشد. و اين دفع مي‌بايست بر شالودة قوانين و راهكارهاي مهندسي و استانداردهاي دقيق و روشن مبتني باشد. از اين رو قبل از دفع اين مواد بررسي رو شماي مختلف دفع با توجه به شرايط محلي و موقعيتهاي مكاني و اقليمي و شرايط اقتصادي براي انتخاب يك روش مناسب و بهينه جهت دفع حائز اهميت مي‌باشد.
در اين تحقيق پس از شناسايي و طبقه‌بندي پسابهاي خطرناك مايع اثراث زيست محيطي آنها و همچنين قوانين و استانداردهاي بين‌المللي به طور اجمالي بررسي شد. و پس روشهاي مختلف دفع پسابهاي خطرناك مايع تشريح گر ديد و از ميان روشهاي مختلف دفع اين موارد، لاگونهاي تبخيري به عنوان يكي از راهكارهاي مهندسي و فني دفع اين مواد با توجه به شرايط آب و هوايي و اقتصادي ايران مورد بررسي‌هاي فني و اقتصادي قرار گرفت و در آخر سيستم تبخيري فوق با توجه به آمار بارش و تبخير شهر اصفهان و فاضلاب فرض شدة ورودي 14300 متر مكعب در سال، طي دورة 10 ساله طراحي و مدل‌سازي كامپيوتري گشت و نتايج بدست آمده از مدل كامپيوتري حوضچة تبخيري با ابعاد 60×120 متر و عمق 5/2 متر با شيب 2 به 1 بود كه لاگون طرح شده پس از چك شدن حداكثر عمق فاضلاب در طول بهره‌برداري 10 ساله برابر 81/1 متر بود كه اين رقم بيانگر  طراحي مناسب و بهينه حوضچه با توجه به شرائط جوي و داده‌هاي مفرض مي‌باشد و در آخر سه سيستم لايه‌بندي جهت نفوذ ناپذير ساختن حوضچه‌ها معرفي گرديد كه با توجه به برآورد هزينه و نوع زائدات خطرناك دفع شده در حوضها بهترين گرينه جهت دفع سپابهاي بسيار خطرناك صنايع سيستم لايه بيندي ژئوسنتتيكي همراه با بتن مسلح پيشنهاد گشت كه هزينه نصب و تهية و آزمايشان هر متر مربع آن با توجه به فهرست‌هاي انبيه سازمان مديريت و برنامه‌ريز كشور در سال 1383 و مذاكرات با شركتهاي سازند، 142950 ريال برآورد شد.
فهرست مطالب
 • چكيده
 • مقدمه
 • علت انتخاب موضوع
 • اهداف تحقيق
 • 1-1-1) شناسايي مواد زائد خطرناك (تقسيم‌بندي)
 • 1-1-1-1) تعاريف و دسته‌بندي مواد زائد خطرناك
 • 1-1-1-2) طبقه‌بندي مواد زائد خطرناك
 • 1-1-1-3) فهرست مواد زائد خطرناك ارائه شده توسط جامعه
 • اقتصادي اروپا
 • 1-1-1-4) طبقه‌بندي مواد زائد خطرناك در اتريش
 • 1-1-2) اثرات بهداشتي و زيست بهداشتي و زيست محيطي مواد
 • زائد خطرناك
 • 1-1-2-1) اهميت نسبي مواد زائد خطرناك در ايجاد مخاطرات بهداشتي
 • 1-1-2-2) چگونگي آلودگي محيط زسيت توسط مواد زائد خطرناك
 • 1-1-2-2-1) آلودگي آبهاي زيرزميني
 • 1-1-2-3) اثرات تري كلرواتن – دي كلروتيلن
 • 1-1-2-4) اثرات 1 و 2 دي كلرواتان
 • 1-1-2-5) اثرات تتراكلرواتن (تتراكلرواتيلن، پركلرواتيلن)
 • 1-1-2-6) اثرات تتراكلريد كربن
 • 1-1-2-7) اثرات بنزن و اكليل بنزن‌هاي سبك
 • 1-1-2-8) اثرات كلروفرم
 • 1-1-2-8) اثرات كلروفرم
 • 1-1-2-9) اثرات اواواتري كلرواتان
 • 1-1-2-10) اثرات تري كلرواتيلن
 • 1-1-2-11) اثرات كلروبنزن‌ها
 • 1-1-1-12) اثرات كلرونيل
 • 1-1-2-13) اثرات جيوه
 • 1-1-2-14) اثرات ناشي از مس
 • 1-1-2-15) اثرات ناشي از سرب
 • 1-1-2-16) اثرات آزبستوز
 • 1-1-2-17) اثرات سيانيها (نمك‌هاي محلول)
 • 1-1-3) قوانين و مقرارت مواد زائد خطرناك در جهان (استانداردها)
 • 1-1-3-1) قوانين و مقرارت كنترل مواد زائد خطرناك در آمريكا
 • 1-1-3-1-1) مسئوليت‌هاي توليد كننده
 • 1-1-3-1-2) مسئوليت‌هاي حمل كننده
 • 1-1-3-1-3) مسئولين متصديان و دارندگان تسهيلات تصويه،
 • ذخيره و دفع
 • 1-1-3-1-4) مقرارات بازديدها
 • 1-1-3-1-5) مقرارت مربوط به آموزش پرسنل
 • 1-1-3-1-6) مقرارت مربوط به پيگيري، ثبت و ارائه گزارشات
 •  1-1-3-3) مقررات كنفرانسيون بازل
 • 1-1-4) روش‌هاي تصويه و دفع مواد زائد شيميايي خطرناك مايع
 • 1-1-4-1) بازيافت و تهويه مواد زائد خطرناك مايع صنعتي
 • 1-1-4-2-1) كوره‌هاي زباله سوز
 • 1-1-4-2-1-1) سوزاننده‌هاي تزريق مايع
 • 1-1-4-2-2) مخازن سطحي
 • 1-1-4-2-3) تزريق در چاه عميق
 • 1-1-4-2-4) كاهش حجم مواد زائد خطرناك
 • 1-1-4-2-5) ذخيره‌سازي و نگهداري مواد زائد خطرناك در معادن
 • 1-1-4-2-6) انتخاب معدن و دفن بهداشتي مواد خطرناك
 • 1-1-4-2-7) انبار كردن و استفاده كردن از لايه‌هاي نفوذناپذيري
 • براي كنترل مواد زائد خطرناك
 • 1-1-4-2-8) دفن مواد زائد خطرناك
 • 1-4-2-8-1) انواع روش‌هاي دفن مواد زائد خطرناك
 • بخش دوم
 • 1-2-1) شناسايي سيستم‌هاي تبخيري
 • 1-2-1-1) تبخير و تعرق (با بستر و بدون بستر جاذب)
 • 1-2-1-1-1) تشريح
 • 1-2-1-1-1) كاربرد سيستم‌هاي تبخير و تعرق
 • 1-2-1-1-3) فاكتورهاي عملكرد مؤثر در سيستم‌هاي تبخير و تعرق
 • 1-2-1-1-4) خصوصيات و نماي سازه‌اي
 • 1-2-1-2) فاگون‌هاي تبخيري (با نفوذ و بدون نفوذ)
 • 1-2-1-2-1) كاربرد لاگون‌هاي تبخيري
 • 1-2-1-2-2) فاكتورهاي عملكرد مؤثر در لاگون‌هاي تبخيري
 • 1-2-1-2-3) شكل‌ سازه‌اي حوضچه‌ي تبخير
 • 1-2-2) مباني طراحي
 • 1-2-2-1) عوامل مؤثر در مقدار تبخير
 • 1-2-2-1-1) اثر گرما در ميزان تبخير
 • 1-2-2-1-2) تأثير باد در مقدار تبخير
 • 1-2-2-1-3) تأثير فشار جو در ميزان تبخير
 • 1-2-2-1-4) تأثير مواد محلول در ميزان تبخير
 • 1-2-2-1-5) تأثيبر شكل و طبيعت سطح در مقدار تبخير
 • 1-2-2-1-6) اندازه‌گيري مقدار تبخير
 • 1-2-2-2) بارش و نزولات آسماني
 • 1-2-2-2-1) تأثير عوامل جغرافياي در مقدار بارش
 • 1-2-2-2-2) تأثير زمان در تغييرات بارش
 • 1-2-3) انتخاب محل
 • 1-2-3-1) ارزيابي كلي
 • 1-2-3-1-1) معيارهاي مهندسي
 • 1-2-3-1-2) معيارهاي زيست محيطي
 • 1-2-3-1-3) معيارهاي اقتصادي
 • 1-2-3-3) چشم‌انداز طبيعي
 • 1-2-3-4) خصوصيات خاك و مكانيزم كنترل آلودگي
 • 1-2-3-5) حفاظت از كيفيت آب در محل دفع
 • 1-2-4) استفاده از پوشش‌هاي غيرقابل نفوذ در بركه‌هاي تبخيري
 • 1-2-4-1) دسته‌بندي پوشش‌هاي
 • 1-2-4-2) ارزيابي نشت
 • 1-2-4-4) معرفي انواع پوشش‌هاي بركه‌هاي تبخيري
 • 1-2-4-4-1) درزگيري طبيعي و شيميايي
 • 1-2-4-4-2) پوشش‌هاي ژوئسنتيك
 • 1-2-4-4-3-1) ژئوتكستيايل
 • 1-2-4-4-3-2) ژئوممبران
 • 1-2-4-4-3-2-1) پوشش‌هاي پلي اتيلن متراكم
 • 1-2-4-4-3-2-2) اساس فلسفه طراحي ژئوممبران
 • 1-2-4-4-3-2-3) مشخصات فني لايه‌هاي ژئوسنتتيك
 • 1-2-4-4-3-2-4) روش نصب و اجراي پوشش‌هاي HDPE
 • 1-2-4-4-3-2-5) نگهداري و انبار لايه‌هاي ژئوسنتتيك
 • 1-2-4-4-3-2-6) استاندارد نصب لايه هاي ژئوسنتتيك
 • 1-2-4-4-3-2-7) موارد استفاده ژئوممبران براي نفوذ ناپذير ساختن
 • 1-2-4-4-3-3) عوامل مؤثر بر انتخاب نوع پوشش
 • 1-2-4-4-3-4) مسائل پوشش‌هاي بتني و مراحل اجراي
 • لاينينگ و راهكار مشكلات آن
 • 1-2-4-4-3-5) برخي از علل ترك خوردگي در پوشش بتني
 • حوض‌ها و راهكارها
 • فصل دوم
 • 2-1) گردآوري اطلاعات
 • 3-2) مطالعه بر روي مطالب گردآوري شده
 • 2-3) فرضيات مدل
 • 2-4) معيارهاي طرح
 • 1-4-1) آب باران در آب‌گيري حوضچه
 • 2-4-2) آب فرآيند ورودي
 • 2-4-3) توليد فاضلاب
 • 2-4-4) تبخير
 • 2-4-5) چرخش موجي در اثر باد مداوم
 • 2-5) روش محاسبه
 • 2-5-1) حصول مساحت سطحي دلخواه حوضچه با تكرار آزمايش
 • 2-5-2) تنظيم عمق لاگون براي ورودي بيش از حد متوسط
 • 2-6) نتايج سايز بعدي لاگون
 • 2-7) آب تعادل
 • 2-7-1) بهسازي معيارهاي طرح
 • 2-7-1-1) بارش
 • 2-7-1-2) آب تعادل
 • 2-7-1-3) تبخير
 • 2-7-2-1) حداكثر آب تعادل
 • 2-7-2-2) حداقل آب تعادل
 • فصل سوم
 • 3-1) نتايج
 • 3-2) نحوة عملكرد مدل
 • 3-3) نتيجه طرح
 • 3-3) نتيجه طرح
 • 3-4) ارائه سيستم لايه‌بندي براي بركه‌هاي تبخيري
 • 3-4-1) سيستم لايه‌بندي ژئووسنتيك و بتن مسلح
 • 3-4-2) سيستم لايه‌بندي ژئوسنتيك و خاك اصلاح شده
 • 3-4-3) سيستم لايه‌بندي خاكي
 • فصل 4
 • 4-1) بحث و نتيجه‌گيري
 • 4-2) ارائه پيشنهادات
 • منابع
 • چكيده انگليسي

230 صفحه

پایان نامه محیط زیست Chemical Waste / dissertation / download file / environment / Liquid waste disposal / Thesis / Toxic chemicals / Waste / تحقیق محیط زیست / دفع زائدات شیمیایی / دفع مواد شیمیایی مایع / دفع موادزاید شیمیایی / روشهای دفع مواد زائد /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *