دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

By: Peter F.Drucker

فصل1- ائين نوين مديريت

چرا انگاشت ها با اهميت هستند؟‌- مديريت يعني مديريت بازرگاني- تنها سازمان دهي درست- تنها راه درست اداره کردن انسان ها- فن اوري ها و کاربران نهايي فراورده ها ثابت و مشخصند- قلمرو مديريت از ديد حقوقي و قانون، تعريف شده و روشن است- قلمرو مديريت از ديد سياسي،‌تعريف شده است- حوزه فعاليت مديريت، درون سازماني است- نتيجه گيري.

فصل 2- باورهاي تازه

چرا راهبرد؟‌- سقوط نرخ تولد نوزادان- توزيع درامد    – صنايع روبه رشد کنوني – تعريف کارکرد- رقابت جهاني – ناهمروي رو به رشد در ميان واقعيت هاي اقتصادي و واقعيت هاي سياسي.

فصل3- رهبري دگرگوني

دگرگوني را نمي توان اداره کرد – سياست هاي دگرگوني   – بهسازي سـازمان يافته- بهره برداري از پيروزي ها – دگرگوني افريني –  از چه بپرهيزيم ؟‌- نمونه سازي – دو بودجه- دگرگوني و پايداري- اينده سازي.

فصل 4- چالش هاي قلمرو اطلاعات

انقلاب اطلاعات نوين – گردش از “ف” به “/” در فن اوري اطلاعات – درس هايي از تاريخ – درس تاريخ به دست اندرکاران فن اوري- انقلاب نوين چاپ- اطلاعات مورد نياز سازمان ها- از داستان هاي تخيلي حقوقي تا واقعيت هاي اقتصادي- اطلاعات منبع ثروت- جايي که نتيجه ها خوابيده اند- اطلاعات مورد نياز مديران- سازمان دهي اطلاعات – جاي شگفتي نيست- برون گردي.

فصل 5- بهره وري کارکنان فرهيخته

بهره وري کارکنان کارهاي دستي – اصول بهره وري کارکنان کارهاي دستي – اينده کارگران  کارهاي دسي- از بهره وري کارکنان فرهيخته چه مي دانيم؟‌- وظيفه چيست؟‌ – کارکنان فرهيخته ، سرمايه سازمان- فن اوران – کارکنان فرهيخته همچون يک نظام هستند- چگونه اغاز کنيم؟‌- هيات مديره سازمان .

فصل 6- خود مديريتي

توانمندي من کدامند؟‌- کارکرد من چگونه است؟- ايا من بيشتر از راه “خواندن” و يا “شنيدن”  اگاهي به دست مي اورم؟- چگونه ياد مي گيرم؟ – ارزش هاي من کدامند؟‌- چگونه با برخوردهاي ارزشي کنار بياييم؟‌- به کجا تعلق دارم؟‌- ياريگري هاي من کدامند؟‌- مسؤوليت در برقراري ارتباط- نيمه دوم زندگي شما….

 • فصل1- ائين نوين مديريت    4
  فصل 2- باورهاي تازه    4
  فصل3- رهبري دگرگوني    4
  فصل 4- چالش هاي قلمرو اطلاعات    5
  فصل 5- بهره وري کارکنان فرهيخته    5
  فصل 6- خود مديريتي    5
  معرفي نويسنده کتاب    6
  پيشگفتار    7
  موضوع هاي “داغ ” فردا    7
  پيتر. دراکر    10
  فصل 1    10
  مديريت، يعني مديريت بازرگاني.    12
  تنها راه درست اداره کردن انسان ها    17
  نتيجه گيري    28
  فصل 2    29
  توزيع درامد    33
  -دولت    33
  فصل 3    39
  رهبری دگرگونی    39
  سیاسیت های دگرگونی    40
  بهسازی سازمان یافته    42
  بهره برداری از پیروزیها    43
  دگرگونی افرینی    43
  دوبودجه    46
  دگرگونی و پایداری    46
  اینده سازی    48
  فصل 4 چالش های قلمرو و اطلاعات    49
  گردش از «ف«ب«ا» درفن اوری اطلاعات    49
  درس تاریخ به دست اندرکاران فن اوری    52
  اطلاعات مورد نیاز سازمان ها    54
  فصل 5    63
  بهره وري کارکنان فرهيخته    63
  اصول بهره وري کارکنان کارهاي دستي    64
  اينده کارگران کارهاي دستي    65
  وظيفه چيست؟    68
  فصل 6    75
  خود مديريتي    75
  کارکرد من چگونه است؟    77
  ارزش هاي من کدامند؟‌    80
  مسئوليت در برقراري ارتباط    83
  نيمه دوم زندگي شما    84

85 صفحه فرمت word

8000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !