نوامبر 6, 2013 - admin

اصول مدیریت و رهبری نيروي انساني در نيروي هوايي

چكيده:

در وجود هر انساني مقداري نيروي حياتي، انرژي، امكانات و استعدادهاي خاص نهفته است كه اگر شرايط و فرصت مناسب براي او فراهم گردد. اين نيروها و استعدادها، آشكارا و به طور رشد مي كنند. هدف از پژوهش حاضر عبارت است از اينكه خصوصيات يك فرمانده چيست و چرا دانشجويان به اين تخصص علاقه خاصي نشان نمي دهند. فرماندهي كه يك امر بسيار خطير در سازمانهاي نظامي مي باشد اهميت وافري دارد. از خصوصيات يك فرمانده مي توان به شجاعت، صلاحيت، خستگي ناپذيري و آموزش صحيح زيردست اشاره كرد. همچنين هدايت و كنترل و توانايي نظامي نيز از مشخصات بارز اين تخصص مي باشد. فرمانده بايد بتواند متضادترين خصايص يعني عزم و احتياط و دليري و شجاعت را در وجود خود يكجا جمع نمائيد. همچنين يك فرمانده بايد اوامر و دستورات رسيده از رده هاي بالا را بدون اكراه اجرا نمائيد. هنگاميكه كه يك فرمانده از لحاظ روحي ضعيف و ناتوان بوده و از قدرت و صلابتي كه شايسته مفهوم اين كلمه است بي بهره باشد، وقتيكه دستورات او صراحت و قاطعيت نداشته باشد، يگان از مسير اصلي خود منحرف و گمراه مي شود….

 • فهرست مطالبتقدير و تشكر
  چكيده
  فصل اول : كليات
  مقدمه
  اهميت و ضرورت مسئله
  بيان مسئله
  اهداف پژوهش
  فرضيه هاي پژوهش
  تعريف واژه ها
  فصل دوم: ادبيات تحقيق
  مقدمه
  فرماندهي و اصول رهبري نظامي
  شجاعت
  صلاحيت
  خستگي ناپذيري
  آموزش صحيح زير دست
  هدايت و كنترل
  توانايي نظامي
  فصل سوم: روش پژوهش
  روش پژوهش
  جامعه آماري
  روش نمونه گيري
  مقياس درجه بندي
  روايي و پايائي اندازه گيري
  ابزار تحقيق
  فصل چهارم: تجزيه و تحليل
  تجزيه و تحليل داده ها
  فصل پنجم: نتيجه گيري
  نتيجه گيري
  پيشنهادها
  پيشنهاد براي موضوعهاي پژوهشي
  محدوديتهاي تحقيق
  ضمائم
  پرسشنامه
  فهرست منابع

60 صفحه

 

کد :3003
فرمت :ورد

8500 تومان خريد

پایان نامه مدیریت / پایان نامه مدیریت آموزشی اصول مدیریت / رهبری نیروی انسانی / مدیریت نیروی انسانی / مدیریت و رهبری /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *