, ,

بررسي اثر بخشی آموزشي مهارتهاي ارتباطي بر سلامت روان شناسي دانش

مقدمه
    دورۀ نوجواني دوره اي است كه در مصادف با تغيير و انتقال در برگ ، 1990 ) . استقلال نسبي از والدين و وابستگي به گروه همسالان  و دوستان ، رشد و تحول مفهوم خود و هويت يابي اجتماعي و جنسي ، اتتخاب رشته تحصيلي ، برنامه ريزي براي دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملي هستند كه براي نوجوانان تنيدگي هايي را ايجاد مي كنند (فورنت  و همكاران ،1998 ) اين عوامل تنيدگي زا توأم با خواست ها و تقاضا هاي آموزشي در محيط مدرسه و انتظارات والدين از نوجوانان ، سلامت و بهداشت رواني آنها را به مخاطره مي اندازد و بر عملكرد كلي و تحصيلي آنها تأثير منفي مي گذارد (نايمي  و واينيوماكي  ،1999 ) پژوهش ها حاكي است افرادي كه در رويارويي با چنين مسائلي فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند ، آسب پذير بوده و مشكلاتي نظير افسردگي ، اضطراب ، تنهايي و احساس طرد شدگي ، كمرويي ، خشم ، تعارض بين فردي و….را تجربه  مي كنند. در عين  حال پژوهش هاي بيشماري حاكي است كه بسياري از مشكلات بهداشتي و اختلالات رواني – عاطفي ريشه هاي رواني – اجتماعي دارند و ارتقاي مهارتهاي مقابله اي و توانايي هاي رواني – اجتماعي در بهبود و سلامت روانشناختي افراد بسيار مؤثر است . اين توانايي ها فرد را براي مقابله مؤثر باموقعيت هاي تعارض زا ياري مي كند و شخص را قادر مي سازد تا در رابطه با ساير افراد جامعه ، فرهنگ و محيط خود به گونه اي  مثبت و سازگارانه عمل كرده و سلامت به ويژه سلامت رواني خود را تامين كند . به همين دليل در سالهاي اخير آموزش مهارتهاي زندگي  براي آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشكلات و فشارهاي زندگي و ايجاد رفتارهاي مثبت و كاهش رفتارهاي منفي و در نتيجه دستيابي به زندگي موفقيت آميز مورد توجه روانشنا سان و دست اندر كاران نظام هاي آموزشي قرار گرفته است.
 برنامه ها ي آموزشي مهارت هاي زندگي به دامنه وسيعي از مهارتهاي زندگي به دامنه وسيعي از مهارتها برمي گردد، اما مهارتهاي اجتماعي  و ارتباطي از جمله مهارت هايي مي باشد كه آموزش اين مهرت ها تأثير قابل توجهي بر كاهش رفتارهاي منفي و افزايش رفتارهاي مثبت و سازگارانه داشته است .در حقيقت ، ارتباط بين فردي يكي از مهمترين توانايي هاي بشر است اما برخي افراد در برقراري ارتباط ،مهارت لازم را نداشته و يا پاسخ هاي آنها اغلب اثري منفي بر ارتباط دارند و همين سدهاي ارتباطي ممكن است به تنهايي و كناره گيري اجتماعي و نيز عدم كارايي تحصيلي و شغلي فرد منجر شود . حتي برخي از صاحب نظران  معتقد ند كه اختلالات رواني در اصل ناشي از مشكلات مربوط به ارتباط نا مناسب است و بيمار رواني از روابط انساني محروم مانده است (بولتون  ترجمه سهرابي ،1381 ) . بنابراين با آگاهي از نقش مهارت هاي اجتماعي در تأمين سلامت روانشناختي افراد و با توجه به اهميت يادگيري اين مهارت ها براي مواجهه با مسائل و مشكلات روز مره و تأثير آن بر بهبود زندگي فردي و اجتماعي اين تحقيق در صدد است تا ميزان اثر بخشي آموزش اين مهرت ها در سلامت روانشناختي دانش آموزان مراجعه كننده به مراكز مشاوره را بررسي كند….
 • فهرست مطالب
 • 1-1- مقدمه 5
 • فصل اول مسأله مورد بررسي 5
 • 1-2- بيان مسأله 8
 • 1-3- ضرورت و اهميت پژوهش 15
 • 1-4- اهداف پژوهش 19
 • 1-4-2- اهداف جزئي : هدف هاي جزئي اين پژوهش عبارتند از : 20
 • 1-5- فرضيه هاي پژوهش 20
 • 1-6- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها 21
 • 1-6-1- سلامت روانشناختي 21
 • 1-6-3- شيوه هاي حل  تعا رض بين فردي 23
 • 1-6-3- مهارت جرأت ورزي 24
 • فصل دومپيشينه تحقيق و پايه هاي 25
 • نظري 25
 • 2-1- مفهوم سلامت 26
 • 2-2- ابعاد سلامت 27
 • – سلامت روان شناختي 28
 • بهداشت روان 36
 • ب) ارتباطات ارتباطي 37
 • 2-3-1-حل مساله 39
 • ب) مهارت هاي خاص حل مساله : 45
 • 2-3-1-2- راهبردهاي مقابله اي 47
 • 2-3-1-4- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد 50
 • 2-3-2- حل تعارض بین فردی 55
 • 2-3-2-1- تعریف و ماهیت تعارض 56
 • تعارض و تضاد میان ارزش ها : 63
 • 2-3-2-4- سبک های حل تعارض 67
 • 2-3-2-5- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها 71
 • 2-3-3- جرأت ورزی یا ابزار وجود 75
 • 2-3-3-1- تعریف جرأت ورزی 76
 • 2-3-3-2- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی 77
 • 2-3-3-4- سبک های پاسخدهی افراد 80
 • 2-3-3-6- مؤ لفه های جرأت ورزی ،افراد بایستی بر چهار مؤلفه ابراز وجود مسلط باشند که عبارتند از : 84
 • فصل سوم روش شناسي تحقيق 88
 • 3-3- جامعه آماری 90
 • -4-4نمونه و روش نمونه گیری 90
 • 5- ابزارهای جمع آوری اطلاعات 91
 • 3-5-1- مقیاس SCL-90-R 91
 • 3-5-3- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II) 99
 • الف) معرفی مقیاس : 99
 • 3-5-4- مقیاس جرأتمندی جرابک 102
 • الف) معرفی مقیاس 102
 • ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات: 103
 • فصل چهارم 106
 • يافته هاي  تحقيق 106
 • 4-1- فراوانی گروه ها 107
 • 4-2-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق 108
 • جدول 4-5- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون شیوۀ حل مسأله 113
 • جدول 4-6 نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک 115
 • ب) آمار استنباطی 119
 • جدول 4-10 نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه ؛ متغیر وابسته : سلامت روانی 120
 • الف)شیوه حل تعارض سازنده 121
 • الف)حل مسأله سازنده 124
 • فصل پنجم 131
 • 5-2- محدودیت های پژوهش 139
 • پرسشنامه 141
 • آزمون SCL-90 141
 • 2-1- مفهوم سلامت 147
 • 2-2- ابعاد سلامت 148
 • – سلامت معنوي 149
 • – سلامت روان شناختي: 150
 • 2-3-مهارتهاي زندگي و مهارت هاي ارتباطي 155
 • بهداشت روان 158
 • ب) مهارت های ارتباطي 158
 • 2-3-1-حل مساله 160
 • 2-3-1-1- مؤلفه هاي حل مسأله 162
 • ب) مهارت هاي خاص حل مساله : 166
 • 2-3-1-2- راهبردهاي مقابله اي 169
 • 2-3-1-3- سبکهای حل مساً له 172
 • 2-3-1-4- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد 173
 • 2-3-2- حل تعارض بین فردی 179
 • 2-3-2-2- انواع تعارض 185
 • الف )تعارض فرد با خود 185
 • ب ) تعارض های گروهی و سازمانی 186
 • 2-3-2-3- منابع تعارض 188
 • 2-3-2-4- سبک های حل تعارض 192
 • 2-3-2-5- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها 196
 • منابع مورد استفاده 199
 • الف)منابع فارسی 199

200 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *