دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات

مقدمه

هدف پژوهش: بررسي مشكلات توليد پسته در ايران وتأثيراتي كه اين مشكلات برروي فروش داخلي و خارجي آن مي گذارد وارائه ي راهكارهاي توسعه صادرات.

بيان مسئله: آيا پسته ايران با استانداردهاي بين الملل مطابق است؟

آيا جايگاه بازارصادراتي يك قرن گذشته را هم اكنون داريم؟

 

سؤال يا فرضيه هاي تحقيق:

بين مشكلات پسته و فروش آن در داخل همبستگي وجود دارد.

كاهش مشكلات توليد پسته مي توان موجب افزايش فروش پسته در داخل كشور شود.

بين مشكلات توليد پسته و ميزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.

كاهش مشكلات توليد پسته مي تواند موجب افزايش صادرات پسته گردد.

  • فهرست مطالب
  • فصل اول- طرح تحقيق    1
  • مقدمه    2
  • سؤال يا فرضيه هاي تحقيق:    2
  • تعاريف:    2
  • طرح تحقيق:    3
  • ابزارها وروش گردآوري داده ها:    3
  • فصل دوم- ادبيات تحقيق    4
  • تاريخچه پسته    5
  • 1- مبدا درختان پسته    5
  • اظهار نظر متاخران در مورد منشا درختان پسته    9
  • نتيجه گيري درباره مبدا درختان پسته و نخستين مواضع پرورش آنها    13
  • نام ارقام پسته رفسنجان در سال 1335ش    27
  • نخستين مشكلات و توصيه ها و تبليغات در باب بهبود صادرات پسته و خشكبار ايران    32
  • مبارزه با آفت پروانه چوبخوار پسته    37
  • پروانه جوانه خوار پسته    38
  • پروانه گلبرگ خوار پسته    38
  • پروانه پوسته خوار ميوه پسته    39
  • مينوز پسته    39
  • پسيل پيچيده برگ پسته    39
  • كپك فرنگي پسته، يا قارچهاي مولد زهرابه افلاتوكسين    40
  • توصيه هايي در جهت پيشگيري    44
  • آفات انباري پسته    46
  • پروانه هندي    47
  • پيشگيري و مبارزيه با آفات انباري پسته    47
  • فصل سوم- روش تحقيق    49
  • بازرگاني خارجي و ارزش و ميزان پسته ايران از سال 1268 تا پايان سال 1367(يك قرن)    50
  • نخستين مشتريان پسته ايران در يك قرن گذشته    50
  • ميزان و ارزش صادرات پسته در مقايسه با خشكبار و ارزش كل صادرات مواد غيرنفتي در يك صدسال گذشته    51
  • رقباي پسته ايران در بازارهاي جهاني    52
  • امكاناتي كه آمريكايي ها در صادرات پسته براي رقابت با ايران در اختيار دارند    59
  • دو اقدام منفي عليه بازار جهاني پسته ايران توسط امريكا بعد از قطع روابط سياسي و اقتصادي ايران با امريكا    60
  • مسائل و مشكلات پسته ايران    61
  • چند نكته ي مهم در زمينه پايين آوردن ميزان افلاتوكيس پسته:    62
  • آمار مقايسه اي صادرات خشكبار ايران    63
  • (مصاحبه اي با آقاي كاظمي يكي از صادركنندگان پسته ايران به آمريكا)    64
  • فصل چهارم- تجزيه وتحليل داده‌ها    66
  • بين مشكلات پسته و ميزان فروش آن در داخل همبستگي وجود دارد    67
  • بين مشكلات توليد پسته و ميزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.    68
  • كاهش مشكلات توليد پسته مي تواند موجب افزايش صادرات پسته گردد.    69
  • فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادات    70
  • نتيجه گيري و پيشنهادات    71
  • منابع    73

 

7000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !