تیر ۲۲, ۱۳۹۲ - admin

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه

چكيده
بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمائي پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشان شهر اروميه   هدف اساسي از انتخاب موضوع و انجام تحقيق در زمينه خلاقيت دانش آموزان و نگرشهاي فرزند پروري والدين ، دستيابي به نتايجي است كه احتمالا حاكي از ارتباط برخي از عوامل بين آنهاست . فرضيه اصلي تحقيق عبارت است از ” بين نگرشهاي فرزند پروري والدين و رشد خلاقيت دانش آموزان رابطه وجود دارد “. در فرضيه هاي فرعي ، بررسي رابطه خلاقيت با جنسيت ، پايه هاي تحصيلي ، متغييرهاي دموگرافيك و… مد نظر بوده است .  براي انجام پژوهش از روش توصيفي ( پيمايشي ) استفاده شده است. نوع نگرش فرزند پروري والدين به عنوان متغيير مستقل و ميزان خلاقيت دانش آموزان به عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته شده است . به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق ، اطلاعات مورد نياز از طريق اجراي دو پرسشنامه به شرح زير جمع آوري شده است.
 1- آزمون زمينه يابي مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت
2-  پرسشنامه زمينه يابي ارزشيابي نگرش والدين
اجراي هر دو پرسشنامه به روش سرشماري انجام گرفته است . جامعه و نمونه آماري را 209 نفر پسر و 218 دختر   ( جمعا 427 نفر ) و والدين آنها تشكيل داده است. تجزيه و تحليل نتايج  و داده ها با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي مثل فراواني ، ميانگين ، ضريب همبستگي پيرسون ، انحراف معيار ، آزمونt  ، تحليل واريانس و… به وسيله بسته نرم افزار آماري SPSS13  صورت گرفته است . نتايج تحقيق حاكي است 6/11 % دانش آموزان خلاقيت بسيار زياد ، 2/42 % خلاقيت زياد ، 7/28 % خلاقيت كم و 5/17% خلاقيت بسيار كم  از خود نشان دادند كه 8/53% بالاتر از حد متوسط و 2/46% نيز پائين تر از حد متوسط مي باشد . اكثريت والدين (5/92% ) نيز نگرش حد متوسطي به رشد خلاقيت فرزندان دارند. از نظر شيوه هاي فرزند پروري و ميزان خلاقيت دانش آموزان رابطه آماري معني داري بدست نيامده است (20% r= ) . يعني والدين ديدگاههاي تربيتي روشن و جهت داري كه بتواند رشد قوه ابتكار و نوآوري كودكان را پشتيباني و حمايت كند نداشته و در تربيت فرزندان گرايشات شديدا محافظه كارانه اي دارند كه احتمالا مي تواند دليلي بر تقدم و اهميت موفقيت تحصيلي بر رشد خلاقيت باشد . ارتباط برخي از عوامل تشكيل دهنده خلاقيت با نگرشهاي والدين ، جنسيت دانش آموزان ، تحصيلات  و شغل والدين ، وضيت رفاهي خانواده ها و… كه مربوط به فرضيه هاي فرعي تحقيق مي باشد قابل توجه است . توزيع فراواني ميزان خلاقيت دانش آموزان نيز به ترتيب براي بسياركم ، كم ، زياد و بسيار زياد 5/17 % ،  7/28% ، 2/42% و 6/16% مي باشد. تفاوت معني داري از نظر ميزان خلاقيت دربين پايه هاي مختلف تحصيلي مشاهده نگرديد. در مقام مقايسه ، ميزان خلاقيت كلي و عوامل چهارگانه  خلاقيت (بسط ، سيالي، ابتكار و انعطاف پذيري ) دردختران بيشتر از پسران است . در مورد متغيرهاي دموگرافيك ، نتايج حاكي است : 1- خلاقيت سيالي فرزندان خانواده هاي مرفه كمتر است. 2 – اكثريت پدران (5/61% ) و مادران (9/47%) دانش آموزان داراي تحصيلات عالي ليسانس و بالاتر هستند. شغل اغلب مادران را خانه داري (46% ) و معلمي ( 3/25% ) و شغل اغلب پدران را كارمندي(3/38%) و آزاد( 27%) تشكيل مي دهد . بنابراين نتايج آزمون ،  فرضيه اصلي و فرضيه فرعي 2  تحقيق را تائيد نمي كند اما فرضيه هاي فرعي1 و3 و 4 مورد تائيد هستند ….
 • فهرست مطالب
 • چكيده 4
 • فصل اول : طرح تحقيق 6
 • مقدمه 7
 • اهداف تحقيق 14
 • فرضيه هاي تحقيق 14
 • تعاریف اصطلاحات و متغييرها 15
 • فصل دوم: مباني نظري وادبيات تحقيق 18
 • – ادبيات تحقيق 18
 • – تحقيقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقيق 18
 • مقدمه 19
 • معنا و مفهوم خلاقيت 20
 • تعريف خلاقيت 21
 • نظریه های خلاقیت 23
 • تفاوت خلاقيت با نوآوري 29
 • ارتباط خلاقیت با هوش 30
 • خلاقيت و عملكرد نيمكره هاي مغز 34
 • ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق 35
 • خلاقیت استعدادی برای تمام عمر 42
 • نقش ويژه مدارس در پرورش خلاقيت 43
 • تاثير متقابل معلمان – شاگردان و خلاقيت 45
 • راههاي آموزش و پرورش خلاقيت 46
 • خلاقيت و مقاومت سازمانهاي آموزشي 53
 • عوامل بازدارنده خلاقيت (کشنده های خلاقیت) 54
 • تاثيرات فرهنگ و محيط برخلاقيت 57
 • سبكهاي فرزند پروری و خلاقیت 59
 • سلطه جویی والدین مانع بروز خلاقیت فرزندان 63
 • تحقيقات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش 66
 • تحقيقات داخلي 66
 • تحقيقات خارجي 68
 • فصل سوم: روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات 72
 • مقدمه 73
 • روش تحقیق (روش اجرای تحقیق ) 74
 • روش های جمع آوری اطلاعات و داده هاي تحقيق 76
 • جامعه آماري تحقيق 78
 • برآورد حجم نمونه تحقيق 79
 • روش نمونه گيري  تحقيق 80
 • متغييرهاي تحقيق 80
 • ابزارهاي اندازه گيري تحقيق ( مشخصات پرسشنامه ها ) 81
 • روايي ابزارهای اندازه گيري تحقيق 83
 • پايائي ابزارهاي اندازه گيري تحقيق 84
 • روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق 85
 • فصل چهارم:(يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها  ) 86
 • مقدمه 86
 • – توزيع پايه تحصيلي 87
 • – توزيع جنسي پاسخگويان 88
 • – توزيع تحصيلي والدين پاسخگويان 91
 • – توزيع شغلي والدين : 95
 • – توزيع نگرش رفتاري والدين 98
 • – توزيع ميزان خلاقيت تورنس: 99
 • بخش دوم : يافته هاي استنباطي تحقيق 100
 • فرضيات تحقيق : 100
 • بررسي ميزان خلاقيت در بين پايه هاي تحصيلي: 103
 • بررسي خلاقيت فرزندان بين نگرش والدين 109
 • بررسي رابطه  نوع نگرش رفتاري والدين  با خلاقيت 110
 • فصل پنجم:(بحث و نتیجه گیری) 113
 • مقدمه : 113
 • يافته هاي تحقيق : 115
 • الف) ویژگیهای شخصی افراد نمونه آماری: 115
 • ب) بحث یافته های فرضیه های تحقیق: 115
 • فرضیه فرعی 1 : 115
 • فرضیه فرعی 2 : 116
 • فرضیه فرعی 3 : 116
 • فرضیه فرعی 4 : 116
 • نتيجه گيري 117
 • محدودیت ها ، مشکلات و موانع تحقیق 117
 • فهرست منابع فارسي 121
 • فهرست منابع انگلیسی 123
 • ضمایم 124
 • ضمیمه 1 125
 • ضميمه3 134
 • پرسشنامه ارزيابي ميزان خلاقيت دانش آموزان توسط معلمان 134
 • خلاقيت : ّ 134
 • منابع 137

پایان نامه علوم تربیتی / پایان نامه مدیریت پرسشنامه ارزیابی خلاقیت / پرسشنامه خلاقیت / تحقیق علوم تربیتی / تحقیق مدیریت / خلاقیت / خلاقیت استعدادی / خلاقیت دانش آموزان / فرزندپروری / موانع بروز خلاقیت / نگرش رفتاری والدین /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *