دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد  –  سال تحصیلی 85-84

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌پردازد. هدف،‌ بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده‌بندی فرنچ و راون،‌ شامل: منابع قدرت تخصصی، مرجعیت، پاداش، مشروع و اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی، سنوات خدمت مدیران و سابقه مدیریت آنان می‌باشد. همچنین برآنیم تا تفاوت بین منابع مختلف قدرت مدیران را بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت بررسی نماییم.
پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) است و در تقسیمات تحقیقات توصیفی از نوع روش تحقیق همبستگی دو متغیری می‌باشد.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران دوایر مختلف ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد و همچنین کلیه کارکنان این دوایر می‌باشد. لازم به ذکر است که تعداد جامعه آماری مدیران، تعداد 147 نفر و کارکنان، تعداد 345 نفر می‌باشد. از جامعه آماری مدیران، تعداد 87 مدیر به روش تصادفی ساده و با کمک جدول اعداد تصادفی و نیز از جامعه آماری کارکنان، کلیه کارکنان تحت نظر مدیران منتخب به روش تمام شماری انتخاب شدند.
ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین (1989)» و پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی «نانچیان و دیگران (1379) » می‌باشد. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه‌ها از دو روش آزمون – بازآزمون و آلفای کرانباخ استفاده شده است. در روش آزمون- بازآزمون اعتبار پرسشنامه منابع قدرت 61/0 و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی 58/0 به دست آمده است. همچنین با استفاده از روش آلفای کرانباخ اعتبار پرسشنامه منابع قدرت برابر 84/0 و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی برابر 78/0 می‌باشد که تمامی ضرایب بدست آمده در دو روش تعیین اعتبار،‌ قابل قبول و مناسب می‌باشند و بنابراین اعتبار پرسشنامه‌ها قابل تأیید است.
جهت توصیف داده‌ها از روشهای آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی، میانگین،‌میانه، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی ربته‌ای اسپیرمن، آزمون من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. تمامی تحلیل‌های انجام شده با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS انجام گرفت.
بررسی و تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها نشان داد که:
– بین منابع قدرت تخصص، مرجعیت، پاداش و قانون با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم و معنادار و بین منبع قدرت اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
– بین‌منابع قدرت مدیران با سنوات‌خدمت ونیزسابقه مدیریت‌آنان‌ارتباط معنادار وجود دارد.
– بین منابع مختلف قدرت مدیران بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت تفاوت معناداری وجود ندارد.

 • فهرست مطالب
 • عنوان                                                      صفحه
 • چکیده
 • فصل یکم : مقدمه پژوهش
 • 1-1- عنوان تحقيق: ……………………………… 1
 • 1-2- مقدمه ……………………………………. 1
 • 1-3- بيان مساله: ………………………………. 2
 • 1-4- اهميت و ضرورت پژوهش ……………………….. 7
 • 1-5-‌ اهداف پژوهش: ……………………………… 9
 • الف- هدف كلي: …………………………………. 9
 • ب – اهداف جزئي:………………………………… 9
 • 1-6-  پرسشهاي پژوهش: …………………………… 9
 • الف- اصلي:…………………………………….. 9
 • ب- فرعي:………………………………………. 9
 • 1-7-‌ متغيرهاي پژوهش: …………………………… 10
 • متغير پيش بين:…………………………………. 10
 •  متغير ملاك:……………………………………. 10
 • متغير تعديل كننده ……………………………… 10
 • متغير كنترل …………………………………… 10
 • 1-8-‌ تعاريف علمي واژه ها:……………………….. 10
 • 1-9- تعاريف عملياتي واژه ها: ……………………. 14
 • فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
 • مقدمــه……………………………………….. 16
 • الف- بررسی نظریه‌ها……………………………… 19
 • 2-1- ارتباطات………………………………….. 19
 • 2-1-1- اهمیت ارتباطات…………………………… 19
 • 2-1-2- تعاریف ارتباطات………………………….. 22
 • 2-1-3- فرآیند ارتباط……………………………. 26
 • 2-1-3-1- منبع …………………………………. 26
 • 2-1-3-2- رمزگذاری………………………………. 27
 • 2-1-3-3- وسیله…………………………………. 27
 • 2-1-3-4- رمزگشایی………………………………. 28
 • 2-1-3-5- دریافت کننده…………………………… 28
 • 2-1-3-6- بازخورد……………………………….. 29
 • 2-1-4- مسیر ارتباطات……………………………. 29
 • 2-1-4-1- ارتباطات عمودی…………………………. 29
 • الف- مسیر رو به پایین…………………………… 29
 • ب- ارتباطات رو به بالا…………………………… 30
 • 2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی……………………. 31
 • 2-1-5- مدل ارتباطات…………………………….. 32
 • 2-1-6- اصول ارتباطات……………………………. 35
 • 2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت.. 38
 • 2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:…………. 38
 • 2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات……………… 40
 • 2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات…………… 40
 • 2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات……………….. 41
 • 2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات… 41
 • 2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی …………….. 42
 • 2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی…………………………. 43
 • 2-1-9-1- گشودگی………………………………… 43
 • 2-1-9-2- همدلی…………………………………. 45
 • 2-1-9-3- حمایتگری………………………………. 46
 • 2-1-9-4- مثبت گرایی…………………………….. 46
 • 2-1-9-5- تساوی…………………………………. 47
 • 2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»…….. 47
 • 2-1-10- موانع ارتباطی ………………………….. 48
 • 2-2- قدرت …………………………………….. 61
 • 2-2-1- اهميت قدرت………………………………. 61
 • 2-2-2- تعاريف قدرت……………………………… 62
 • 2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان ………………… 65
 • 2-2-3-1- قدرت در سطح عمودي………………………. 65
 • 2-2-3-1-1- منابع قدرت مديران رده‌ي عالي سازمان……… 66
 • 2-2-3-1-2- منابع قدرت مديران رده مياني سازمان……… 69
 • 2-2-3-1-3- منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان…….. 69
 • 2-2-3-2 – قدرت در سطح افقي………………………. 71
 • 2-2-4- روابط قدرت………………………………. 72
 • 2-2-4-1-  رابطه صف و ستاد……………………….. 73
 • 2-2-4-2- تشكيل دسته‌ها و ائتلاف……………………. 74
 • 2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌هاي فرنچ و راون…….. 75
 • 2-2-6- انواع رويكردها به قدرت …………………… 77
 • 2-2-6-1- راسل و قدرت:…………………………… 78
 • 2-2-6-2- هيكس، گولت و قدرت: …………………….. 79
 • 2-2-6-3- گالبرايت و قدرت: ………………………. 81
 • 2-2-6-4- اتزيوني و قدرت:………………………… 83
 • ب- پيشينه پژوهشهاي انجام شده ……………………. 85
 • 2-3- پژوهش‌هاي پيرامون ارتباطات سازماني……………. 85
 • 2-3-1- پژوهش‌‌هاي انجام شده در داخل كشور:…………… 85
 • 2-3-2- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور:………… 89
 • 2-4- پژوهشهاي پيرامون منابع قدرت ………………… 99
 • 2-4-1-  پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور…………… 99
 • 2-4-2-  پژوهش‌هاي انجام شده و در خارج از  كشور…….. 108
 • نتیجه گیری کلی ……………………………….. 121
 • فصل سوم: روش پژوهش
 • 3-1- جامعه آماری………………………………. 123
 • 3-2- گروه نمونه ………………………………. 123
 • 3-3- روش و طرح نمونه‌برداری……………………… 124
 • 3-4- حجم نمونه………………………………… 124
 • 3-5- ابزار گردآوری داده‌ها………………………. 125
 • 3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی………… 126
 • 3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»…….. 127
 • 3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه………………. 128
 • 3-6-1- روایی………………………………….. 128
 • 3-6-2- اعتبار…………………………………. 128
 • 3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-…………….. 131
 • 3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………… 131
 • فصل چهارم : یافته‌های پژوهش
 • مقدمــه………………………………………. 133
 • تبديلهاي انجام شده بر روي متغيرها جهت تغيير مقياس:… 134
 • 4-1- توصیف داده‌ها:…………………………….. 135
 • 4-1-1- توصيف مولفه هاي منابع قدرت:………………. 135
 • توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مديران:………… 138
 • 4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی……. 126
 • 4-1-3- توصیف سایر داده‌ها……………………….. 154
 • 4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات…………… 158
 • 4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی ………….. 158
 • فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش
 • 5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش………………….. 178
 • 5-2- محدودیت‌های پژوهش …………………………. 191
 • 5-3- پیشنهادها………………………………… 192
 • 5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:………………….. 192
 • 5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :…………………… 193
 • فهرست جداول
 • عنوان                                                      صفحه
 • جدول 2-1: منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان…….. 70
 • جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی   92
 • جدول شماره 2-2-: مقايسه شايستگي‌هاي مورد نياز مديران و كارآموزان تربيت بدني…………………………………………….. 96
 • جدول شماره 2-3-  مقايسه شايستگي‌هاي مديران باشگاه‌هاي ورزشي 97
 • جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای  126
 • جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای  127
 • جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت…… 127
 • جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش… 135
 • جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار… 136
 • جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون   136
 • جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص…. 137
 • جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت.. 138
 • جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی…. 139
 • جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش……. 141
 • جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار……. 142
 • جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون……. 143
 • جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت….. 144
 • جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص……. 145
 • جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش. 146
 • جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد………. 147
 • جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی 147
 • جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی   148
 • جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش…….. 149
 • جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور…………… 150
 • جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی. 151
 • جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی  152
 • جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب… 153
 • جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی………. 154
 • جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت…….. 155
 • جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت….. 156
 • جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی………. 156
 • جدول 4-2-1- ضريب همبستگی بين منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی 158
 • جدول 4-2-2- ضريب همبستگی بين منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی 159
 • جدول 4-2-3- ضريب همبستگی بين منبع قدرت مرجعيت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160
 • جدول 4-2-4- ضريب همبستگی بين منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات    160
 • جدول 4-2-5- ضريب همبستگی بين منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی 161
 • جدول 4-2-6- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت پاداش به تفکيک رشته تحصيلی162
 • جدول 4-2-7- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت اجبار به تفکيک رشته تحصيلی…………………………………………….. 163
 • جدول 4-2-8- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت قانون به تفکيک رشته تحصيلی164
 • جدول 4-2-9- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت مرجعيت به تفکيک رشته تحصيلی164
 • جدول 4-2-10- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت تخصص به تفکيک رشته تحصيلی165
 • جدول 4-2-11 – ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سابقه مديريت       168
 • جدول 4-2-12- ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سنوات خدمت     170
 • جدول 4-2-13- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه يک  171
 • جدول 4-2-14- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه دو 172
 • جدول 4-2-15- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه سه  173
 • جدول 4-2-16- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه چهار    174
 • جدول 4-2-17- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه پنج     175
 • جدول 4-2-18- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه شش  176
 • جدول 4-2-19- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه هفت 177
 • فهرست نمودارها
 • عنوان                                                      صفحه
 • نمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی……. 139
 • نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش………. 141
 • نمودار 4-1-3 نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار……….. 142
 • نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون……… 143
 • نمودار 4-1-5- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت …….. 144
 • نمودار 4-1-6- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص……….. 145
 • نمودار 4-1-7- نمودار میله‌اي‌ارتباطات اثربخش……….. 149
 • نمودار 4-1-8- نمودار میله‌‌ای بازخور………………. 150
 • نمودار 4-1-9- نمودار میله‌اي‌تعدد کانالهای ارتباطی …. 151
 • نمودار 4-1-10- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی 152
 • نمودار 4-1-11- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب…… 153
 • نمودار 4-1-12- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی…………. 154
 • نمودار 4-1-13- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی…………. 157
 • پیوستها
 • عنوان
 • 1-   پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی
 • 2-   پرسشنامه منابع قدرت
 • 3-   معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی
 • 4-   محاسبات آماری

170 صفحه

10000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !