تیر ۲۲, ۱۳۹۲ - admin

بررسی عوامل موثر بر اعتیاد نوجوانان (دانش آموزان) پسر دوره ی راهنمایی

مقدمه
اعتیاد به موادمخدرراازهرزاویه ای اعم ازروانی˛اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و… نگاه کنیم یکی ازمسایل بزرگ جهانی است.  سوء مصرف مواد مخدرزندگی فردراازهم می پاشد.نظام باورهاوهنجارهای جامعه را مورد تهدیدقرارمیدهد در ایران بر اساس آمار منتشره از سوی مراجع ذیصلاح درحال حاضر ازهرپنج نفرجمعیت جهانی یک نفر بین 15تا24سال سن دارد مجموعایک میلیارد جوان دردنیا زندگی میکند وقریب به 85درصد آنان درکشورهای درحال توسعه زندگی میکنند که ازاین تعداد60درصددر آسیا به سرمی برند . همه ی گروه های سنی بطور یکسان در معرض سوءمصرف موادمخدرقرار ندارندبلکه هرچه بر سن افراد اضافه می شودزمینه های سوء مصرف کاهش میابد آسیب پذیری به  ویژه درسن نوجوانی بیشتردیده میشودنوجوانان وجوانان به عنوان یک گروه از تشخیص شدت وجدی بودن خطرات اجتماعی عاجز هستند چون ازیک طرف احتمال گرفتارشده را کمتر از آنچه هست تخمینی می زنند واز طرف دیگرتوانایی خود را برای کنار آمدن با خطر یا آسیب ناپذیر بودن بیش از آنچه در واقع هست محاسبه می کنند.(آقایی ، 1380،ص26)
جوانان ونوجوانان نیاز به استقلال وخودنمایی در محیط خانواده جامعه راداردوازلحاظ شخصیتی حساسترندوبیش ازدیگرافشارجامعه در معرض اعتیاد هستند.
این گروه ارزشها وکنترل والدین را کم تر پذیرفته وبیشتر درصدد جرئت ورزی واثبات خویشتن اند این ویژگی ها با میل به جستوجوی تازگی وهمانند سازی باسایر نوجوانان واعضای گروه سنی همراه است. درچنین شرایطی قرار گرفتن تحت تاثیر فشار همسالان کاملا طبیعی است وبرای اثبات استقلال با مصرف مواد مخدر به مخالفت با والدین خود بر می آیند بر این اساس نو جوانان جزو آسیب پذیر ترین گروه سنی هستند مصرف مواد در نوجوانان خطر ناک تر از سایر گروه هاست.
زیرا مواد اثرات حاد وطولانی مدت بر خلق، توجه، وتمرکزکار کرد شناختی وذهنی آنها می گذارندو می توانند به حافظه آنان آسیب زد وموجب اختلال وحتی توقف رشد آنها شوند ومصرف مواد به صورت یک فعالیت وسبک زند گی برای آنها در طول عمر میشود .
وعادت می کنند وچون رشد کافی ذهنی واجتماعی نکردهاند وبین فعا لیت های حال وآینده خود را نمی بین اند وفکر می کنند قادر به تغییر زندگی خود در آینده هستند علاوه براین که مصرف موادمخدر در نوجوانان باعث بروز مشکلات زیر می شود :
1 -آسیب های جسمی وروان شناختی(مانند بیماری ایدز,آسیب حافظه ,اختلالات کبدی ,مسمومیت های کبدی)
2-خطر افزایش فعالیت های جنسی زود رسونا به هنجار
3-توقف یااختلال در رشد هیجانی,اجتماعی ,اخلاقی وهوش
 4- مشکلات رفتاری ودر گیری های قانونی
5-اختلالات درکارکر
6-بی علاقگی به درس خواندن          7- افت تحصیلی         8- بالا رفتن احتمالی خود کشی.
مبارزه با عرضه ی مواد مخدربسیار ضروری است وبدون آن مشکل اعتیاد بدتر از وضع موجود خواهد شداما این تلاش ها شکل اعتیادوسوء مصرف مواد مخدررا از بین نبرده است.
درمان معتادان نیز با مشکلات زیادی همراه است مانند هزینه ی درمان ,صرف زمان ,درمانگاههای ویژه ,معتادان,خانواده هافعالیت پیش گیرانه در کنار سایر فعالیت ها نتایج قابل ملاحظه ای را به ارمغان آورده است پیشگیری شامل اقداماتی برای کاهش عواملی که افراد در معرفی خطر قرار میدهد وافزایش عواملی که افراد را از مصرف مواد حفظ می کندبنابراین شناسایی کامل این عوامل درهر منطقه به ویژه بودن فعالیت های پیش گیری کمک خواهد کرد.عوامل سبب اعتیادمنفرد هستند وازاین رو تنها به کار گرفتن یک شیوه نمی تواندبرتمام این عوامل تاثیر گذار باشد و باید از شیوه های مختلف پیشگیری استفاده کردواز توان فرد یا یک سازمان خارج است .
موفقیت در امر پیشگیری مستلزم همکاری همه ی مردم وجامعه مانند خانواده,مساجد ,مدارس,دانشگاه ها ,رادیو,تلویزیون ,روزنامه ها,ماموران انتظامی و…باشد.( انصاری ،  1384،ص12)…
 • فهرست مطالب
 • فصل اول 9
 • مقدمه 10
 • بيان مسئله 12
 • اهمیت وضرورت تحقیق 13
 • اهداف تحقیق 14
 • فرضیه های تحقیق: 15
 • تعریف عملیاتی متغیر ها: 15
 • – عوامل خانوادگی : 15
 • -عوامل فردی: 15
 • عوامل اجتماعی: 16
 • عوامل محیطی: 16
 • اعتیاد : 16
 • دانش آموزان: 17
 • دوره ی راهنمایی: 17
 • کارکنان: 17
 • فصل دوم:پیشینه ی پژوهش 18
 • تاریخچه ی مصرف مواد مخدر: 20
 • تعریف اعتیاد 22
 • معتاد کیست؟ 23
 • اعتیاد به معنی وسیع کلمه: 23
 • اعتیاد به معنی اخص کلمه: 25
 • ج:انواع اعتیاد : 26
 • الف) مواد مخدر دارای منشأ طبیعی : 27
 • ب) مواد مخدر نیمه مصنوعی: 27
 • پ) مواد مخدر مصنوعی. 27
 • مواد محرک دستگاه اعصاب مرکزی 28
 • مواد توهم زا 28
 • مواد استنشاقی 28
 • الکلیسم: 28
 • مواد خواب آور و مخدر: 29
 • مواد توهم زا: 29
 • مواد محرک 30
 • مواد آرامبخش: 30
 • مراحل اعتیاد 31
 • شخصیت معتاد: 31
 • تشخیص معتاد: 32
 • مشخصات فردی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی معتادان: 33
 • رابطه اعتیاد و جرائم 34
 • عوارض اعتیاد 36
 • _ اعتیاد و بیماری ایدز : 36
 • – فشار خون بالای سرخرک ریوی : 36
 • اعتیاد و بیماری هپاتیت : 37
 • 2 . عوارض شناختی : 37
 • 3 . عوارض روانشناختی : 37
 • 4 . اختلال در عواطف : 37
 • 5 . عوارض اجتماعی : 37
 • 6 . عوارض رفتاری : 38
 • 7.اعتیاد و عوارض و آثار آن بر روابط خانوادگی: 38
 • توصیه هایی برای والدین 40
 • علائم ونشانه های احتمالی مصرف مواد درنوجوان: 40
 • نشانه های رایج احساس افسردگی : 41
 • ح) علل و عوامل اعتیاد جوانان ونوجوانان 41
 • عوامل جوانی و اعتیاد: 41
 • 1. عوامل فردی و روانی: 43
 • زمینه های فردی  گرایش به اعتیاد 44
 • 2. عوامل محیطی و اجتماعی: 46
 • محیط نامساعد : 47
 • -باورهای غلط 47
 • گروه دوستان وهمسالان و آسيب هاي اجتماعي 48
 • 3. عوامل جغرافیایی و اقتصادی : 49
 • 4-علل سیاسی 49
 • 5. عوامل خانوادگی: 50
 • _ علل اعتیاد و رابطه با نقش خانواده: 50
 • اثر وجود شخص معتاد در اعتیاد سایر اعضای خانواده: 51
 • بخش دوم 53
 • چرا نوجوانان مواد مصرف می کنند؟ 54
 • الف)نشانه های جسمی : 54
 • ب)نشانه های مربوط به خانه: 55
 • پ)نشانه های مربوط به مدرسه: 55
 • ث)سایر نشانه ها: 56
 • پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر 56
 • ج) انواع پیشگیری : 57
 • 2_ پیشگیری ثانویه 58
 • پیشگیری ثالث: 59
 • عوامل محافظ در برابر سوء مصرف مخدر 60
 • ز) نقش عوامل اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد 61
 • 1_نقش آموزش خانواده در پیشگیری از اعتیاد: 61
 • 2_ نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از اعتیاد 63
 • 4 – نقش مذهب در پیشگیری از اعتیاد 70
 • 21 تدبیربرای کاهش احتمال اعتیاد در نوجوانان 71
 • الگوی فرزند خود باشید 73
 • قانون مدار باشید 74
 • تشویق و پاداش 74
 • پیشینه ی تحقیق: 75
 • فصل سوم: روش تحقیق 78
 • روش تحقیق 80
 • جامعه ی آماری 81
 • ابزار اندازه گیری: 81
 • شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش: 81
 • روش تجزیه وتحلیل داده ها: 82
 • فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات 83
 • مقدمه 84
 • جدول (4-1)توزیع فراوانی سوال اول 84
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال اول: 84
 • نمودار(4-1) 84
 • جدول (4-2)توزیع فراوانی سوال دوم 85
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال دوم: 85
 • نمودارستونی(4-2) 85
 • جدول (4-3)توزیع فراوانی سوال سوم 86
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال سوم: 86
 • نمودارستونی(4-3) 86
 • جدول (4-4)توزیع فراوانی سوال چهارم 87
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال چهارم: 87
 • نمودارستونی(4-4) 87
 • جدول (4-5)توزیع فراوانی سوال پنجم 87
 • نمودارستونی(4-5) 88
 • جدول (4-6)توزیع فراوانی سوال ششم 88
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال ششم: 88
 • نمودارستونی(4-6) 89
 • جدول (4-7)توزیع فراوانی سوال هفتم 89
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال هفتم: 89
 • نمودارستونی(4-7) 89
 • جدول (4-8)توزیع فراوانی سوال هشتم 90
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال هشتم: 90
 • نمودارستونی(4-8) 90
 • جدول (4-9)توزیع فراوانی سوال نهم 91
 • نمودارستونی(4-9) 91
 • جدول (4-10)توزیع فراوانی سوال دهم 91
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال دهم: 92
 • نمودارستونی(4-10) 92
 • سوال 11: آیا کمبود اعتماد به نفس و احترام به خود، در اعتیاد نوجوان تأثیر دارد؟ 92
 • جدول (4-11)توزیع فراوانی سوال یازدهم 92
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال یازدهم: 93
 • نمودارستونی(4-11) 93
 • سوال 12: آیا محل ومکان زندگی نوجوانان نقشی در اعتیاد آنان دارد؟ 93
 • جدول (4-12)توزیع فراوانی سوال دوازدهم 93
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال دوازدهم: 94
 • سوال 13: در دسترس بودن مواد مخدر چه اندازه در اعتیاد نوجوانان تأثیر دارد؟ 94
 • جدول (4-13)توزیع فراوانی سوال سیزدهم 94
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال سیزدهم: 94
 • نمودارستونی(4-13) 95
 • جدول (4-14)توزیع فراوانی سوال چهاردهم 95
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال چهاردهم: 95
 • نمودارستونی(4-14) 95
 • جدول (4-15)توزیع فراوانی سوال پانزدهم 96
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال پانزدهم: 96
 • نمودارستونی(4-15) 96
 • جدول (4-16)توزیع فراوانی سوال شانزدهم 97
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال شانزدهم: 97
 • نمودارستونی(4-16) 97
 • جدول (4-17)توزیع فراوانی سوال 17 98
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال هفدهم: 98
 • نمودارستونی(4-17) 98
 • جدول (4-18)توزیع فراوانی سوال 18 98
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال هیجدهم: 99
 • نمودارستونی(4-18) 99
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال نوزدهم: 99
 • نمودارستونی(4-19) 100
 • جدول (4-20)توزیع فراوانی سوال 20 100
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال بیستم: 100
 • نمودارستونی(4-20) 100
 • جدول (4-21)توزیع فراوانی سوال 21 101
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال بیست ودوم: 102
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال بیست وسوم: 103
 • نمودارستونی(4-25) 104
 • بررسی فرضیه های تحقیق 105
 • تجزیه وتحلیل یافته های فرضیه اول: 105
 • تجزیه وتحلیل یافته های فرضیه دوم: 106
 • فرضیه 3 :عوامل فردی در گرایش نوجوانان به مواد مخدر تأثیر دارد. 107
 • تجزیه وتحلیل یافته های فرضیه سوم: 107
 • فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری 111
 • خلاصه واهم یافته های پژوهش 112
 • پیشنهادات 113
 • فهرست منابع ومآخذ 115
 • ضمائم 117

پایان نامه علوم تربیتی / پایان نامه مدیریت اعتیاد نوجوانان / پایان نامه بیکاری و اعتیاد / تحقیق مدیریت / رابطه اعتیاد و جرائم / علائم اعتیاد / علائم افسردگی / علل اعتیاد / علل مصرف مواد / گرایش به اعتیاد /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *