جولای 24, 2013 - admin

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارها+پرسشنامه

مقدمه:

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن، افزايش جمعيت کشور، کاهش قدرت خريد، درآمدهاي نفتي در نتيجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوري صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با کشورهاي جهان سوم و از همه مهتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي کشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد که توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تک محصولي متکي به درآمد هاي نفتي ضرورتي اجتناب ناپذير است. امروز توسعه صادرات غيرنفتي تنها افزايش درآمدهاي ارزي از طريق صدور انواع کالاهاي ساخته شده و خدمات محدود نمي شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يک استراتژي رشد و توسعه اقتصادي به عهده دارد. در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزي، و غيره…. مورد توجه قرار مي گيرد. با توجه به نکته که کشورمان به دليل شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي جزء محدود کشورهاي دنيا است که قابليت بالايي در توليد محصولات کشاورزي داراست و از نظر تنوع در بخش باغداري و محصولات باغي سومين کشور دنيا پس از کشورهاي چين (اول) و ترکيه و آمريکا (مشترکاً دوم) مي باشد. مي توان به عنوان بخشي از استراتژيهاي توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزي و باغداري معطوف شد و با توليد انواع محصولات کشاورزي و باغي علاوه بر تامين نيازهاي داخل به صدور اين محصولات و درآمدي که ارزي حاصل از آن چشم داشت.

2-1 تعريف موضوع

موضوعي که در اين تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت «بررسي موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهايي براي افزايش صادرات آنها مي باشد» کشور ما سرزمين پهناوريست که از شرايط آب و هوايي بسياري متنوعي برخوردار است. همين شرايط آب و هوايي و اقليمي متنوع زمينه بسيار مساعدي را براي توليد انواع و اقسام محصولات کشاورزي فراهم آورده است. بخشي از اين توليدات به مصرف داخلي مي رسد و بخش قابل توجهي از آن نيز قابل صدور به ساير کشورهاي دنيا است.

مرکبات نيز به دليل همين شرايط مساعد آب و هوايي و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور به ويژه شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش است و ذکر اين نکته ضروري است که توليد فعلي مرکبات کشور در توليد اين محصولات مي توان با افزايش سطح زير کشت و در نتيجه توليد آن به افزايش صادرات آن اميدوار بوده پس با توجه به ظرفيت موجود صاردات اين محصولات مي توان مقدار قابل توجهي ارز وارد سيستم اقتصادي کشور کرد و با توجه به اينکه در برنامه هاي اقتصادي دولت براي صادرات محصولات غيرنفتي اهميت خاصي قائلند. لذا بررسي و تخصص پيرامون اين موضوع مي تواند راهگشا باشد. در اين راستا تحقيق حاضر به بررسي و تبيين مواننع موثر بر افزايش صادرات مرکبات مي پردازد و تلاش بر اين است که مولفه ي مهمي نظيرتسهيلات و نگهداري انبار سيستم بسته بندي، سيستم حمل و نقل و انجام بازاريابي به طور صحيح و ميزان اهميت و تاثير هر يک از اين چها مولفه در افزايش صادرات مرکبات مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد…..

 • فهرست مطالب
 • عنوان        صفحه
 • فصل اول. 1
 • 1-1 مقدمه: 2
 • 2-1 تعريف موضوع. 2
 • 3-1 اهميت موضوع. 3
 • 4-1 هدف از انتخاب موضوع. 4
 • فصل دوم – ادبيات موضوع. 4
 • 2-1 ساير مطالعات انجام شده 5
 • 2-2 تاريخچه مرکبات.. 5
 • 2-3 مشخصات کلي مرکبات.. 8
 • 2-4 درجه بندي جهاني مرکبات.. 9
 • 2-5 شرايط آب و هوايي مناسب کشت و پرورش مرکبات: 10
 • 2-6 احتياجات غذايي درختان مرکبات.. 11
 • 2-7 بررسي وضعيت سطح زير کشت و توليدات مرکبات کشور: 11
 • 2-8 توليد جهاني مرکبات.. 14
 • 2-9 فرآيند صادرات مرکبات.. 16
 • 2-15-1 مراحل قبل از صدور 16
 • 2-10 مراحل اداري صادرات ميوه 19
 • 2-12 بسته بندي. 22
 • 2-13 حمل و نقل. 24
 • 2-14 بازاريابي. 25
 • فصل سوم – روش تحقيق.. 28
 • 1-3 مقدمه : 29
 • 1-3- جامعه آماري: 29
 • 2-3 فرضيات تحقيق. 30
 • 3-3 روشهاي جمع آوري اطلاعات.. 30
 • 4-3 پرسشنامه: 30
 • فصل چهارم – تجزيه و تحليل يافته ها 32
 • فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات.. 35
 • منابع و مأخذ. 50
 • پرسشنامه: 50
7000 تومان خريد

پایان نامه مدیریت پایان نامه مرکبات / صادرات مرکبات / صادرات میوه / موانع صادرات مرکبات /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *