ژوئن 9, 2013 - admin

تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

مقدمه

درهر جامعه اي چه بزرگ و چه كوچك كه قرار است در كنار هم زندگي نمايم ايجاب مي نمايد جهت خدمات وبهتر زيستن تحت هر عنوان وسيله اي يا دستگاهي يا سازماني متشكل جهت اين امر از طرف همان جامعه يا از طرف دستگاه حكومتي يا قوانين وصف شده كه بتواند آرامش و آسايش ديگران را تامين نمايد بوجود مي آيد .

 شهر :
تاكنون تعريف جامعي براي شهر كه در برگيرنده همه يا بيشتر ويژگيهاي آريا شد بيان نشده است يا اگر هم بيان گرديده مورد خرده گيري جامعه شناسان شهري بوده است كه جهت جلوگيري از اطاله كلام از ذكر تعاريفي كه در فرهنگهاي مختلف از شهر بعمل آمده خود داري ميگردد.
بهر حال ميتوان شهر را قطعه زميني دانست كه قسمتي از اجتماع بشري را در خود جاي داده وهمانند ماشين عظيمي است كه نيروهاي گوناگوني آن را به فعاليت واداشته وبدان روح داده بنحويكه بعنوان واحدي اجتماعي – سياسي واقتصادي با كار كرد عمومي غير كشاورزي ( بازرگاني – صنعتي ياهر دو ) مطرح وبدليل نقل وانتقال جمعيت مبادله وتبادل افكار وانديشه وايدها بين مردم شهر وروستا نشينان وتمركز مراكز سياسي واقتصادي مملكتي در شهرها زندگي مردم روستاها را بيش از حد تصور تحت تاثير قرار ميدهد كه اين خود بر اهميت اين واحد وطبعاً شهرداري بعنوان موسسه اي كه اگر نگوئيم تمامي امور ، بخش مهمي از امور شهري را عهده دار است ميافزايد.
در قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15 تير 1362 مجلس شوراي اسلامي شهر چنين تعريف شده است .
ماده 4 شهر محلي است با حدود قانوني كه محدوده جغرافيايي بخش واقع شده واز نظر بافت ساختماني ، اشتغال وساير عوامل داراي سيمائي با ويژگيهاي خاص خود بوده بطوريكه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب ، تجارت صنعت ، كشاورزي ، خدمات وفعاليتهاي اداري اشغال داشته ودر زمينه خدمات شهري از خود كفائي نسبي برخوردار وكانون مبادلات اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي سياسي حوزه جذب نفوذ پيرامون خود بوده وحداقل داراي ده هزار نفر جمعيت ميباشد ….

 • شهر : 4
  شهرداري وتاريخچه آن در ايران : 6
  الف = شهرداري 6
  ب = تاريخچه شهرداريها ي ايران 7
  وظايف شهرداري : 10
  ، و ورزشگاه مطابق اصول صحيح  وفني . 12
  حفظ اموال متعلق به شهرداري 13
  قانون شهرداريها 14
  فصل اول – در تاسيس شهرداري 14
  فصل دوم – انتخاب انجمن شهر 1 15
  فصل سوم – در تشكيل انجمن شهر 2 15
  فصل چهارم در وظائف انجمن 15
  ماده 49 20
  تبصره 20
  انتخاب شهرداري ومعاون شهرداري 21
  الف : شهردار 21
  استعفاء كتبي 22
  ماده 51 22
  مواد 62-64 لغو شده 24
  ب- مقررات مالي 24
  ماده 72 ملغي شده 27
  فصل هشتم در مقررات جزائي 33
  فصل نهم خاتمه 34
  امور مالي وتعاريف اصطلاحات ذير بط 48
  تعاريف 49
  بودجه : 49
  صلاح بودجه : 49
  متمم بودجه 50
  تفريغ مالي 50
  سال مالي : 50
  اعتبار 51
  تعهد : 51
  هزينه 51
  تمجيل : 51
  تنخواه گردان 52
  پيش پرداخت : 52
  علي الحساب : 52
  دفتر روزنامه : 52
  دفتر معين : 53
  دفتر كل : 53
  مساعده : 53
  مزايده : 54
  مناقصه: 54
  3-در آمدناشي از عوارض اختصاصي : 56
  5-كمكهاي اهدائي دولت وسازمان دولتي : 58
  بهبود عبور مرور شهري : 59
  امور اداري وپرسنلي 60
  سازمان كارگري 62
  مسختدم پيماني 63
  شغل و رشته : 64
  پست سازمان : 64
  ترفيع : 65
  ارتقاع گروه : 65
  انتقال : 65

67 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه مدیریت پایان نامه شهرداریها / پروژه مدیریت / ساختار مدیریت / قانون شهرداری / کتاب قانون شهرداری / مدیریت شهرداریها / مقاله مدیریتی /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *