نوامبر 18, 2012 - admin

بررسي تحليلي رابطه شرايط فردي كاركنان شاغل در ادارات دولتي شهرستان بردسير با شرايط احراز پست آنها

پایان نامه بررسي تحليلي رابطه شرايط فردي كاركنان شاغل در ادارات دولتي شهرستان بردسير با شرايط احراز پست آنها 

چکیده:

در مسير تو سعه و تكامل سازمانها بي شك فكرو انديشه  انسان نقش مهمي را ايفا ميكند. انسان در يك سازمان عامل و عنصري است كه با بسيج توان جسمي و ظرفيت رواني و قابليت فني خويش ما موريت هايی را كه سازمان به او محول مي كند از قوه به فعل در مي آورد. از جمله اقداماتی كه بايد درجهت تداوم و حفظ پويايی هرسازمانی انجام گيرد اين است كه خصوصيات شاغلين آن با وظايف و مسؤليتهای مشا غل مطابقت داشته ،رابطه منطقی بين كيفيت وظايف و مسؤليتهای مربوط به شغل و حقوق و مزايای پرداختی به آن در سازمان برقرار باشد.اين تحقيق به بررسی تحليلی شرايط فردي كاركنان شاغل در ادارات دولتي شهرستان بردسير با شرايط احراز پست آنها پرداخته و با اميد به استفاده از نتايج آن در جهت تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف به منظورافزايش كارايی و اثربخشی در سازمان انجام شده است. درتحقيق حاضربا توجه به هدفها و ماهيت پژوهش ، روش توصيفی به كارگرفته شد . براي جمع آوری اطلاعات دركنارمطالعات كتابخانه ای وبررسي اسناد ومدارك موجود درپرونده ها ازپرسشنامه نيز استفاده  گرديده كه توسط  پژوهشگر تهيه شد و پس ازتعيين روايی و اعتبار آن ، دراختيار  كاركنان ادارات دولتي شهرستان بردسير قرار گرفت .در اين بررسي از روشهای موجود در آمارتوصيفي نظير جداول توضيع فراواني ،اندازه های  مكانی و پراكندگی ، نمودارهای  مستطيلی  جهت  نمايش و مقايسه اطلاعات جمع آوري  شده استفاده به عمل آمد.همچنين برای  سنجش شباهت در جوابهاي داده شده  بين گروههای مختلف و آزمون وفرضيه ها از تكنيكهای آمار استنباطي از نوع  آزمونهای نا پارامتری نظير آزمون (u)من ويتنی  و (w ) ويلكاسن ، آزمون جفتی  رتبه هاي علامت دارآناليز واريانس يك طرفه كروسكال – واليس  وآزمون دو جمله اي كمك گرفته شد .

در نتيجه تجزيه وتحليل اطلاعات اخذ شده مشخص گرديد كه :

1- به نظرشاغلين، تحصيلات كاركنان شاغل درادارات دولتي درحد محسوس، با شرايط احراز پست آنها متناسب نمي باشد.

2-به نظرشاغلين،سوابق تجربی كاركنان شاغل درادارات دولتي درحد محسوس باشرايط  احراز پست آنهاهمسان نبوده، بلكه نسبتاً از حد مورد نياز شغل بيشتر وبالاتر مي باشد .

3- به نظرشاغلين ،دوره هاي آموزشی كوتاه مدت كاركنان شاغل در ادارات دولتي درراستای نيازهای شغلی آنها مي باشد.

4- به نظرشاغلين،خصوصيات فكری وجسمانی كاركنان شاغل درادارات دولتي با شغل مورد تصدی آنها كمتر سازگاري دارد .

همچنين بر اساس مدارك موجود وبررسی پرونده های پرسنلی نتايج زير حاصل گرديد:

1- گرچه تحصيلات كاركنان شاغل در ادارات در حد كفايت  با شرايط  احراز پست آنها متناسب نمی باشد ، لكن رشته تحصيلی  اكثريت شاغلين با  رشته های تحصيلی مورد نياز شغل آنان مطابقت دارد.

2-تجربه  مفيد كاركنان شاغل  در ادارات دولتی  به طور آشكار از تجربه مورد نياز شغل آنها بيشتر وبالاتر مي باشد.

3-دورههای آموزشی كوتاه مدت كاركنان شاغل درادارات دولتی نسبتاً درراستای نيازهای شغلی آ نان می باشد.

فهرست:

 • چکیده
 • مقده
 • فرضیات
 • بیان مسئله
 • اهداف
 • سوالات
 • اهمیت تحقیق
 • بررسی ادبیات موضوع
 • تجزیه و تحلیل شغل
 • روش تحقیق
 • روش نمونه گیری
 • ابزار جمع آوری اطلاعات
 • آزمون اثر عامل
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • منابع

 243 صفحه

 

7000 تومان خريد

پایان نامه جامعه شناسی / پایان نامه روانشناسی / پایان نامه علوم تربیتی / پایان نامه مدیریت ارشد / بردسیر / بررسی رابطه شرایط فردی / تحقیق مدیریت / رابطه شرایط فردی شاغلین / رابطه شرایط فردی و احراز پست / سوابق کارکنان / شاغلین / شاغلین ادارت دولتی / شرایط شاغلین ادارات / شرایط فردی /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *