دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه بررسي تحليلي رابطه شرايط فردي كاركنان شاغل در ادارات دولتي شهرستان بردسير با شرايط احراز پست آنها 

چکیده:

در مسير تو سعه و تكامل سازمانها بي شك فكرو انديشه  انسان نقش مهمي را ايفا ميكند. انسان در يك سازمان عامل و عنصري است كه با بسيج توان جسمي و ظرفيت رواني و قابليت فني خويش ما موريت هايی را كه سازمان به او محول مي كند از قوه به فعل در مي آورد. از جمله اقداماتی كه بايد درجهت تداوم و حفظ پويايی هرسازمانی انجام گيرد اين است كه خصوصيات شاغلين آن با وظايف و مسؤليتهای مشا غل مطابقت داشته ،رابطه منطقی بين كيفيت وظايف و مسؤليتهای مربوط به شغل و حقوق و مزايای پرداختی به آن در سازمان برقرار باشد.اين تحقيق به بررسی تحليلی شرايط فردي كاركنان شاغل در ادارات دولتي شهرستان بردسير با شرايط احراز پست آنها پرداخته و با اميد به استفاده از نتايج آن در جهت تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف به منظورافزايش كارايی و اثربخشی در سازمان انجام شده است. درتحقيق حاضربا توجه به هدفها و ماهيت پژوهش ، روش توصيفی به كارگرفته شد . براي جمع آوری اطلاعات دركنارمطالعات كتابخانه ای وبررسي اسناد ومدارك موجود درپرونده ها ازپرسشنامه نيز استفاده  گرديده كه توسط  پژوهشگر تهيه شد و پس ازتعيين روايی و اعتبار آن ، دراختيار  كاركنان ادارات دولتي شهرستان بردسير قرار گرفت .در اين بررسي از روشهای موجود در آمارتوصيفي نظير جداول توضيع فراواني ،اندازه های  مكانی و پراكندگی ، نمودارهای  مستطيلی  جهت  نمايش و مقايسه اطلاعات جمع آوري  شده استفاده به عمل آمد.همچنين برای  سنجش شباهت در جوابهاي داده شده  بين گروههای مختلف و آزمون وفرضيه ها از تكنيكهای آمار استنباطي از نوع  آزمونهای نا پارامتری نظير آزمون (u)من ويتنی  و (w ) ويلكاسن ، آزمون جفتی  رتبه هاي علامت دارآناليز واريانس يك طرفه كروسكال – واليس  وآزمون دو جمله اي كمك گرفته شد .

در نتيجه تجزيه وتحليل اطلاعات اخذ شده مشخص گرديد كه :

1- به نظرشاغلين، تحصيلات كاركنان شاغل درادارات دولتي درحد محسوس، با شرايط احراز پست آنها متناسب نمي باشد.

2-به نظرشاغلين،سوابق تجربی كاركنان شاغل درادارات دولتي درحد محسوس باشرايط  احراز پست آنهاهمسان نبوده، بلكه نسبتاً از حد مورد نياز شغل بيشتر وبالاتر مي باشد .

3- به نظرشاغلين ،دوره هاي آموزشی كوتاه مدت كاركنان شاغل در ادارات دولتي درراستای نيازهای شغلی آنها مي باشد.

4- به نظرشاغلين،خصوصيات فكری وجسمانی كاركنان شاغل درادارات دولتي با شغل مورد تصدی آنها كمتر سازگاري دارد .

همچنين بر اساس مدارك موجود وبررسی پرونده های پرسنلی نتايج زير حاصل گرديد:

1- گرچه تحصيلات كاركنان شاغل در ادارات در حد كفايت  با شرايط  احراز پست آنها متناسب نمی باشد ، لكن رشته تحصيلی  اكثريت شاغلين با  رشته های تحصيلی مورد نياز شغل آنان مطابقت دارد.

2-تجربه  مفيد كاركنان شاغل  در ادارات دولتی  به طور آشكار از تجربه مورد نياز شغل آنها بيشتر وبالاتر مي باشد.

3-دورههای آموزشی كوتاه مدت كاركنان شاغل درادارات دولتی نسبتاً درراستای نيازهای شغلی آ نان می باشد.

فهرست:

 • چکیده
 • مقده
 • فرضیات
 • بیان مسئله
 • اهداف
 • سوالات
 • اهمیت تحقیق
 • بررسی ادبیات موضوع
 • تجزیه و تحلیل شغل
 • روش تحقیق
 • روش نمونه گیری
 • ابزار جمع آوری اطلاعات
 • آزمون اثر عامل
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • منابع

 243 صفحه

 

8000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !