فروردین ۲۸, ۱۳۹۲ - admin

نقد و تفسیر داستان تمثیلی هدایت و آل احمد

 

چكيده:
هدف از نگارش اين رساله به دست ‌دادن روشي براي تفسير روايات تمثيلي ادب فارسي است.  پس از آوردن مقدمه اي در باب دلالت هاي حقيقي و مجازي كلام، فصل اول درباره ي تمثيل از ديدگاه بلاغت قديم و نقد ادبي جديد، انگيزه هاي بيان تمثيلي و مقايسه ي آن با بيان رمزي آورده شده است. فصل دوم مروري بر ويژگي هاي بنيادين قصه ها و تطبيق عناصر داستان هاي منتخب در اين رساله با اين ويژگي هاست و سرانجام در فصل هاي سوم تا پنجم داستان «  آب زندگي» نوشته‌ي صادق هدايت و «سرگذشت كندوها» و « نون القلم» نوشته ي جلال آل احمد تفسير تمثيلي شده اند. در جريان تفسير داستان ها،. جهان بيني و افكار نويسنده.، آرا و انديشه هاي او كه در ديگر آثارش منعكس شده و نيز شرايط اجتماعي و سياسي زمان نگارش داستان لحاظ شده است.
 پيش گفتار :
پيش از شروع مراحل اداري و آموزشي، نيت نويسنده ي اين رساله آن بود كه گذري كلي بر تمثيل هاي امروز ادب فارسي داشته باشد و به انگيزه هاي تمثيل گرايي و روي آوردن داستان نويسان معاصر به افسانه هاي تمثيلي بپردازد. براي حصول اين مقصود لازم بود كه بر تاريخ ادبيات معاصر نظري بيندازيم و مقاطعي از زمان را كه تراكم افسانه هاي تمثيلي در آن ها بيشتر از دوره هاي ديگر بود، مشخص كنيم. به همين منظور در ابتدا از هر يك از اين مقاطع زماني يكي دو داستان انتخاب و به شوراي محترم استادان گروه زبان و ادب فارسي پيشنهاد شد. اين داستان ها در طرح اوليه ي رساله عبارت بودند از :« ماهي سياه كوچولو» ( صمد بهرنگي )، «مهره ي مار» ( م.ا. به آذين)، «اسائه ي ادب» ( صادق چوبك )، «  آب زندگي» ( صادق هدايت )،«سرگذشت كندوها» و «نون و القلم » ( جلال آل احمد ) . اما پس از مشورت استادان گرامي و طبق نظر و صلاح ديد ايشان، تنها سه داستان «آب زندگي»، « سرگذشت كندوها» ، و « نون و القلم» براي نقد و بررسي انتخاب شد. بنابراين عنوان رساله از «بررسي تمثيل هاي معاصر» به «نقد و بررسي تمثيل هاي هدايت و آل احمد» تغيير يافت.
در تفسير داستان هاي منتخب، انديشه ها و عقايد فرهنگي ، اجتماعي و سياسي نويسندگان آن ها در نظر گرفته شده و داستان ها جزيي از فضاي فكري نويسندگان تلقي شده اند. اما قصد نگارنده ي رساله به هيچ وجه ارزيابي و ارزش گذاري بر عقايد اين داستان نويسان نيست و سعي او تنها در جهت ترسيم اين فضاي فكري پيش روي خواننده است.
در نقد و بررسي و تفسير داستان ها از روش واحدي پيروي نشده و نگارنده خود را موظف به رعايت چارچوب ثابت و غير قابل تغييري ندانسته است. روش نويسنده‌ي رساله و طرز برخورد او با هر داستان نسبت به عناصر برجسته و مهم داستان ها تغيير كرده و در هر فصل صورت ديگري به خود گرفته است. خواننده ي رساله اگر پيش از آن، داستان هاي مورد بحث را خوانده باشد، اين روش متغير را از طرف نگارنده خواهد پذيرفت.
_ از همه ي كساني كه  پيش از انتخاب موضوع و پس از آن به هر وسيله: با طرح پرسشي كوتاه، نگاهي كنج كاو، احوال پرسي پرمعنا، حرف هايي صريح يا در پرده و … پيش تر و بيش تر از من نگران سر و سامان يافتن يا نيافتن اين رساله بودند و كلاغ اين قصه ي دور و دراز را تا رسيدن به لانه هم راهي كردند، سپاس گزارم.
از يكايك استادان گروه زبان و ادبيات فارسي در دنشكده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، كه در طول تحصيل هفت ساله ي خود ( كارشناسي و كارشناسي ارشد) خوشه اي از خرمن دانش ايشان چيده و شيريني آن را چشيده ام، تشكر مي‌كنم.
از سركار خانم دكتر حميرا زمردي ( راهنماي اين رساله ) كه به ويژه در زمان تصويب موضوع هم راهي خود را از من دريغ نداشته و شنواي حرف ها و پاسخ گوي پرسش هايم بودند، سپاس گزارم و نيز جناب آقاي دكتر محمد رضا تركي ( مشاور اين رساله ) را به سبب فروتني بزرگوارانه شان مي ستايم.
در انتها پدر و مادر عزيزم را كه همواره به من اجازه داده اند در فضايي آزاد تنفس كنم، بينديشم، بخوانم و ببالم ، سپاس مي گويم.

فهرست مطالب

 • فصل اول: تمثيل 14
  1- تمثيل در حوزه‌ي بلاغت 14
  2- روايت‌هاي تمثيلي 18
  2-1- تمثيل از ديدگاه نقد ادبي معاصر 18
  2-2- ساختار روايي تمثيل 19
  2-3- انواع روايت هاي تمثيلي 20
  2-3-1- افسانه‌ي تمثيلي: 21
  2-3-2- حكايت اخلاقي:  22
  2-3-3- تمثيل رمزي: 23
  2-4- تقسيم بندي ديگر 24
  2-5- انواع تمثيل از نظر موضوع 24
  3-ضرورت بيان تمثيلي 25
  ‌3-1- ترس و احتياط 26
  3-2- حفظ راز از نااهل 26
  3-3- مصلحت 27
  3-4-تأثيرگذاري بيشتر،‌ جلب توجه و برانگيختن دقت 27
  3-5- تعليم و عيني كردن مفهوم ذهني 27
  4- ضرورت تمثيل گرايي در كتب آسماني 28
  5- داستان تمثيلي، داستان رمزي و بهره‌گيري از نماد 30
  5-1- نگاهي ديگر به داستان تمثيلي 31
  5-2- داستان رمزي 32
  5-3-مقايسه‌ي بيان رمزي و بيان تمثيلي 35
  5-4- جايگاه نماد در روايات تمثيلي و رمزي 37
  6- تمثيل و عدم واقعيت 41
  6- تمثيل در ادبيات داستاني معاصر 42
  فصل دوم: بررسي داستان‌هاي «آب  زندگي»، 45
  «سرگذشت كندوها» و «نون و القلم» بر بنياد 45
  عمده‌ترين ويژگي‌هاي قصه‌ها 45
  1- خرق عادت 46
  2- پيرنگ ضعيف 47
  3- شخصيت‌ها و شيوه‌ي شخصيت‌پردازي 48
  1- شرايط سياسي و اجتماعي در زمان نگارش داستان 53
  2- تفسير داستان 54
  فصل چهارم:تفسير تمثيلي داستان «سرگذشت كندوها» 63
  1-سرگذشت نفت 64
  2- تفسير داستان 66
  2-1- سرگذشت كندوها 66
  2-2- تفسير داستان با تفكيك عناصر و اجزاي اصلي 67
  2-2-1- ولايت زنبورها 68
  2-2-2- عسل 69
  2-2-3- بلا 69
  2-2-4- خواب زمستان 70
  2-2-5- تصميم كمند علي بك 71
  2-2-6- مورچه‌هاي قرمز 71
  2-2-7- جلسه‌ي گيس سفيدها 72
  2-2-8- پرواز زنبورها 73
  2-3- نقد و نظر 74
  1- مهم‌ترين جنبش چپ گراي معاصر 78
  2- ماجراي يك شكست (نظري بر داستان) 79
  3- تفسير داستان 81
  3-1- حكومت قلندرانه 81
  3-2- هونگ‌هاي برنجي 85
  3-3- دو ميرزا بنويس 87
  3-4- فرجام كار 90
  3-5- از دم در مسجد جامع تا ارگ حكومتي 90
  4- نقد و نظر 91
  پانوشت 94
  مقدمه 94
  فصل اول 94
  فصل دوم 98
  فصل سوم 98
  فصل چهارم 99
  فصل پنجم 100
  فهرست منابع و مآخذ 103

105 صفحه

پایان نامه ادبیات بیان تمثیلی / پایان نامه نقد داستان / پایان نامه نقد داستان تمثیلی / تحقیق ادبیات / تفسیر داستان / تمثیل / حکایت / داستان تمثیلی / داستانهای جلال آل احمد / داستانهای صادق هدایت /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *