دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فهرست

 • مقدمه 5
  • اصول مشترک سيستم هاي راديويي سيار 6
  • استفاده از شبکه هاي سلولي در مخابرات سيار 8
  • نسل هاي مخابرات سيار 9
  جهان بي سيم : مقدمه اي بر مفاهيم 12
  تعريف شبکه هاي بي سيم 12
  انگيزه و تاريخچه ايجاد شبکه هاي بي سيم 15
  مشخصه هاي بي سيم 18
  بررسي انواع شبکه هاي بي سيم 21
  ارتباطي شبکه هاي بي سيم 22
  شبکه هاي شخصي بي سيم 26
  شبکه هاي محلي بي سيم 28
  شبکه هاي شهري بي سيم 29
  شبکه هاي گسترده بي سيم 31
  بررسي شبكه هاي محلي بي سيم 32
  خانواده استاندارد 802 IEEE 33
  شبكه هاي محلي بي سيم 35
  •شبكه هاي محلي مادون قرمز 36
  روش ارسال مادون قرمز نقطه به نقطه 37
  روش ارسال مادون قرمز پخشي 38
  مزاياي استفاده از سيستم هاي مادون قرمز 39
  انواع وسايل بي سيم 42
  مراحل طراحي شبکه بي سيم 45
  مزايا و محدوديت هاي تکنولوژي بي سيم 47
  امنیت شبکه های بی سیم 51
  دسترسي بدون مجوز 52
  حملات انسان در وسط 54
  رمز گذاری 57
  بررسي شبکه هاي شخصي بي سيم 59
  به حداقل رساندن تداخل در بلوتوث 60
  کاربردهاي بلوتوث 64
  آنتن 66
  تداخل فرکانسي سيگنال هاي راديويي 74
  WiMax   مقدمه 75
  WiMax 77
  روش کار WiMax 79
  مدولاسيون پيشرفته در WiMax 82
  محصولات WiMax 83
  گستره WiMax و مقررات مربوط به آن 85
  انجمن WiMax 87
  منابع و ماخذ: 89

90 صفحه

8700ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !