خرداد ۳, ۱۳۹۲ - admin

موتورهای تکفاز

مقدمه

امروزه موتورهايي كه براي كار با منبع يكفاز طرح مي شوند با انواع مختلف ساخته شده و در منازل ادارات ، كارخانه ها ، كارگاه ها و شركتهاي تجارتي و غيره بطور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرند . موتورهاي كوچك مخصوصاً با قدرت كسر اسب بخار كاربرد فراوان دارند بطوريكه پيشرفت محصولات جديد سازندگان سفينه هاي فضائي ، هواپيماها ، ماشينهاي تجارتي ، ماشين هاي ابزار و غيره در سايه طرح موتورهاي با قدرت كسر اسب بخار امكان پذير مي باشد. چون لزوماً عملكرد و موارد استعمال موتورها بسيار گوناگون است صنعت توليد موتور در زمينه انواع چنين موتورهائي تكامل پيدا كرده بطوريكه براي هر زمينه اي طرحي موجود است.
موتورهاي يكفاز را ميتوان بسته به ساختمان و روش راه اندازيشان تقسيم بندي كرد .
1- موتورهاي القاء- القاء يكفاز انشعابي- القاء يكفاز انشعابي خازني- با قطب چاكدار
2- موتورهاي ريپولسيون ( موتورهاي القائي )
3- موتورهاي سري جريان متناوب
4- موتورهاي سنكرون بدون تحريك
در اين مجموعه سعي بر اين شده است كه ساختمان- طرز كار و كاربرد انواع موتورهاي يكفاز تا حد نياز دانشجويان كارداني مورد بررسي قرار گيرد.

فصل يك: موتورهاي القاء يكفاز

هدفهاي رفتاري

در پايان اين فصل از دانشجو انتظار ميرود كه:
– موتورهاي القاي يكفاز را نام ببرد
– ساختمان, طرزكار, مشخصه گشتاور و كاربرد موتورهاي القايي يك فاز را شرح دهد
– از دو طريق تئوري ميدان دوگانه دوار و ميدانهاي صليبي عدم راه اندازي موتورهاي القايي يكفاز بخودي خود را شرح دهد.
– محاسبات سيم بندي موتورهاي يكفاز با سيم بندي استارت موقت را انجام دهد.
– قطر سيم اصلي و راه انداز موتورهاي يكفاز استارت موقت را محاسبه كند.
– آرايش كلافهاي موتورهاي يك فاز استارت موقت را ترسيم كند.
– خازن مورد نياز موتورهاي يكفاز استارت موقت را محاسبه كند.

1-1- ساختمان و طرز كار موتورهاي القاء يكفاز :
از نظر ساختمان اين موتور كمابيش شبيه موتور القاء چند فاز است جز اينكه :
1- استاتور آن با سيم پيچي يكفاز مجهز شده است .
2- يك كليد گريز از مركز در بعضي موتور بكار رفته تا سيم پيچي راه اندازي را از مدار خارج كند . وقتي سيم پيچي استاتور از منبع يكفاز تغذيه مي شود ، شاري ( ميدان ) توليد مي شود كه فقط متناوب است يعني فقط در طول يك محور فضا متناوب است . اين شار بطور سنكرون نمي چرخد بر خلاف استاتوري كه با منبع دو فاز يا سه فاز تغذيه مي شود . شار متناوب يا ضرباني نمي تواند رتور قفس سنجابي را بگردش در آورد ( فقط شار گردان ميتواند ) باين ترتيب موتور يكفاز خودش مي تواند راه بيفتد .
بعد از مدت زماني A و  Bباندازه   و   طبق شكل (b) 1 بچرخيده اند و فشار نتيجه آنها چنين خواهد بود :

پس از گذشت يك ربع سيكل گردش شارهاي A و B طبق شكل (c)1 در خلاف جهت يكديگر شده بطوريكه شار منتجر صفر است .
بعد از نيم سيكل شارهاي A و B نتيجه   دارند . بعد از سه ربع سيكل مجدداً نتيجه آنها فر مي شود شكل (c) 1 و بهمين ترتيب . اگر مقادير شار نتيجه را بر حسي   بين صفر تا ْ360 رسم كنيم منحني شكل 2 بدست مي آيد با اين ترتيب مي توان شار متناوبي را بدو شار دوار بادامنه نصف با سرعت سنكرون در جهات مخالف تجزيه كرد . با يد يا اوري كرد كه اگر نقوش رتور s نسبت به شار دوار راستگرد s باشد دوار چپ گرد (s-2) خواهد بود .

هر يك از دو مولفه شار كه دور استاتور ميچرخند رتور را قطع كرده و هر كدام در رتور نيروي محركه الكتريكي القاء كرده و كوپل توليد مينايند . واضح است كه اين دو كوپل راست گرد و چپ گرد نام دارند ) در جهات مخالفند و بنابراين كوپل  نتيجه طبق شكل 3 برابر اختلاف اين دوكوپل است .

اثبات: اگر N سرعت رتورباشد لغزش نسبت به شار دوار راستگرد:
شار چپ گرد درخلاف جهت گردش رتور ميچرخدلغزش نسبت به شار چپ گرد:
اما اگر رتور چنين ماشيني را با دست ( يا با موتورهاي كوچكي ) راه بيندازيم ( در هر جهتي سپس بلافاصله كوپل بالا رفته و موتور شتاب ميگيرد تا بسرعت نهائي خود برسد ( جز اينكه اعمال شده خيلي زياد باشد ) .
اين عملكرد بخصوص موتور كفاز را مي توان بدو طريق استدلال كرد :
1- با تئوري دو ميدان يا ميدان دوبل گردان
2- با موتوري ميدان صليبي

 • مقدمه 4
  فصل يك: موتورهاي القاء يكفاز 5
  هدفهاي رفتاري 5
  1-1- ساختمان و طرز كار موتورهاي القاء يكفاز : 6
  1-1-1- تئوري ميدان دوگانه دوار 9
  1-1-2- تئوري ميدانهاي متقاطع (صليبي) 11
  1-2- موتور القاء يكفاز با راه انداز خودبخود 12
  1. در موتور القاء يكفاز انشعابي : 12
  1-3- موتورهاي القاء با راه انداز خازني 15
  1-3-2- محاسبه تعداد دور كلافهاي موتورهاي يكفاز 18
  الف: محاسبات دور سيم پيچ اصلي 18
  زاويه الكتريكي هر شيار: 20
  تعيين طول يك دوركلاف (اندازه قالب ها) 24
  محاسبه طول كلاف هاي سيم پيچي: 28
  1-4- انواع موتورها با خازن راه انداز 29
  1- موتور تك ولتاژ قابل تغيير جهت گردش از خارج 29
  2- موتور تك ولتاژ بدون تعويض جهت گردش 30
  3- موتور تك ولتاژ با تغيير جهت گردش و ترموستات 30
  4- موتور تك ولتاژ بدون تغيير جهت گردش با كليد مغناطيسي 31
  5- موتور دو ولتاژ بدون تغيير جهت گردش 31
  6- موتور دو ولتاژ با تغيير جهت گردش 32
  7- موتور تك ولتاژ با تغيير جهت گردش سه سر 32
  8- موتورتك ولتاژ با تغيير جهت گردش آني ( فوري) 32
  9-  موتوردو سرعته ( دودور ) 34
  10- موتور دو دور با دو خازن : 35
  6- موتور خازني : 35
  1-5- موتورخازني 36
  1-5-1- موتور خازني تك مقدار 36
  1-5-2- موتور خازني دو مقدار ( دو خازني ) 38
  1-6- موتورهاي يكفاز با قطب چاكدار : 40
  فصل دوم: موتورهايي كه از طريق روتور راه اندازي ميشوند 43
  هدفهاي رفتاري: 43
  فصل دو 44
  2-1- موتورهاي ريپو لسيون ( دفعي ) 44
  1- موتورريپولسيون : 44
  2- موتور ريپوليسيون جبراني: 45
  3- موتور القاء با راه اندازي ريپوليسيون: 45
  4- موتور القاء ريپولسيون 45
  2-1-1- ساختمان موتور ريپوليسيون(دفعي) 46
  2-1-2- اصل ريپولسيون(دافعه مغناطيسي) 46
  2-1-3- موتور ريپولسيون جبراني 49
  2-1-4- موتور القاء با راه اندازي ريبولسيون: 50
  2-1-5- موتور القاء – ريپولسيون 51
  1- سيم پيچي قفس سنجابي 51
  2-2- موتورهاي سري جريان متناوب: 52
  2-2-1- موتور اونيورسال 55
  16- تنظيم سرعت موتورهاي اونيورسال 58
  1- روش مقاومتي : 58
  2- روش ميدان پله اي 58
  اين موتورها: 59
  2-3-1 موتور مقاومت مغناطيسي : 60
  2-3-2- موتور سنكرون پسماندي 62

Word + Picture

پایان نامه برق تحقیق برق / سربندی موتور تک فاز / موتور اونيورسال / موتور با خازن راه انداز / موتور تک فاز / موتور خازني تك مقدار / موتور ريپولسيون جبراني / موتور مقاومت مغناطيسي / موتور های یک فاز / موتورهاي ريپو لسيون /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *