خرداد ۴, ۱۳۹۲ - admin

کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر

 

فهرست مطالب

 • فصل اول: 8
 • کنترل چيست؟ 9
 • 1-1- خودکارسازي (اتوماسيون) 10
 • کنترل اتوماتيک 11
 • ورودي‌ها 12
 • خروجي‌ها 13
 • بخش پردازشگر يا بلوک کنترل 13
 • 1-2- سيستم‌هاي ديجيتال و انالوگ 15
 • کنترل انالوگ 16
 • کنترل ديجيتال 17
 • 1-3- انواع فرايندهاي صنعتي 18
 • فرايند هاي پيوسته 18
 • فرايند مرحله‌اي 19
 • توليد گام به گام 19
 • 1-4- استراتژي کنترل 20
 • کنترل حلقه‌باز 20
 • کنترل پيش خور 21
 • کنترل حلقه بسته 22
 • 1-5- کنترلکننده‌هاي پيوسته 23
 • 1-6- سيستمهاي کنترل متداول 24
 • سيستم‌هاي الکترونيکي 26
 • «رسم گيت ها» 28
 • حافظه 29
 • ريز پردازنده 32
 • 1-7- کامپيوتر در کنترل 34
 • فصل دوم: 35
 • کنترل کننده های قابل برنامه ریزی (PLC) 35
 • 2-1- مقدمه 36
 • 2-3- مقايسه PLC با ساير سيستم‌هاي کنترلي: 40
 • 2-4- سخت افزار     PLC 42
 • واحد پردازش مرکزي (CPU) 43
 • حافظه 44
 • حجم حافظه 47
 • واحد‌هاي ورودي/خروجي 48
 • مشخصات انتخاب هاي ورودي: 49
 • واحد هاي برنامه‌ريزي 51
 • 2-5- انواع سيستم هاي PLC 52
 • PLCهاي کوچک 53
 • طبقه بندي PLCها 54
 • PLCهاي متوسط 54
 • PLCهاي بزرگ 55
 • فصل سوم: 59
 • مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی S5 59
 • 3-1- اشکال مختلف نمايش برنامه‌ها 60
 • 3-1-1- روش نمايش نردباني (LAD) 60
 • 3-1-2- روش نمايش فلوچارتي (CSF) 61
 • 3-1-3- روش نمايش عبارتي (STL) 63
 • عبارت يا Statement 63
 • ادرس ورودي‌ها، خروجي‌ها و فلگ‌ها 64
 • روش نمايش STL 65
 • 3-2- سيکل زماني اجراي برنامه(Cycle Time) 66
 • 3-3- برنامه نويسي سازمان يافته 67
 • 3-3-1- بلوک هاي برنامه (PB) 68
 • 3-3-2- بلوک هاي ترتيبي (SB) 68
 • 3-3-3- بلوک هاي تابع ساز (FB) 70
 • 3-3-4- بلوک‌هاي اطلاعاتي (DB): 71
 • 3-3-5- بلوک‌هاي سازماندهي (OB) 71
 • 3-5- دستورالعمل هاي زبان S5 72
 • 3-5-1- دستورالعمل‌هاي اصلي(Basic) 72
 • 3-5-2- دستورالعمل‌هاي تکميلي(Supplementary) 73
 • 3-5-3- دستورالعمل‌هاي سيستم(System) 73
 • 3-6- خواندن صفر 73
 • 3-7- کنتاکت در حالت عادي باز (NO) 74
 • 3-8- کنتاکت در حالت عادي بسته (NC) 74
 • 3-9- کاربرد پرانتزها در برنامه‌نويسي به روش STL 76
 • 3-10- فلگ يا پرچم 79
 • 3-11- بيت RLO 80
 • 3-12- ست و ري‌ست در فلگ ها و خروجي ها 81
 • 3-13- دستور NOP 0 84
 • 3-14- کانکتور 89
 • 3-15- برنامه‌نويسي يک تشخيص دهندة لبة پالس (Edge Detector) 90
 • 3-16- دستور پرش غير شرطي (JU) 92
 • 3-17- دستور پرش شرطي (JC) 92
 • 3-18- دستور‌هاي بارگذاري و انتقال 93
 • 3-19- موارد استفاده از اکومولاتور 96
 • 3-20- مقايسه کننده ها (Comparators) 98
 • 3-21- شمارنده ها 102
 • 3-22-2- تايمر پله اي گسترده (SE) : 112
 • 3-22-3- تايمر با تاخير روشن (SD) 113
 • 3-22-4- تايمر با تاخير خاموش (SF) : 114
 • 3-22-5- تايمر تاخير ماندگاري (SS) : 115
 • 3-23- دستورهاي اعلام پايان برنامه : 116
 • فصل چهارم: 119
 • روش برنامه نویسی 119
 • ۱- تعريف پروژه و فرايند تحت کنترل: 120
 • ۲- رسم فلوچارت برنامه: 120
 • ۳- تهية ليستي از ابزار موردنياز: 121
 • 4-2- بلوک هاي اطلاعاتي (DB) 127
 • 4-3- بلوک هاي تابع ساز (FB) 135
 • ۱- بلوک تابع ساز استاندارد (STANDARD FB) 136
 • ۲- بلوک تابع ساز انتسابي (Assignable FB) 136
 • 4-4-1- دستور AW 142
 • 4-4-2- دستور OW 143
 • 4-4-3- دستور XOW: 144
 • 4-4-4- دستور CFW : 144
 • 4-4-5- دستور CSW : 145
 • 4-4-6- دستور SLW : 145
 • 4-4-7- دستور SRW : 146
 • 4-4-8- دستور I : 146
 • 4-4-9- دستور D : 147
 • 4-4-10- دستور ADD : 147
 • 4-4-11- دستور JZ 148
 • 4-4-12- دستور JN : 149
 • 4-4-13- دستور JP : 149
 • 4-4-14- دستور JM 149
 • فصل پنجم: 152
 • 5-1- کنترل فرايندها: 153
 • ۴- نوشتن برنامه به يکي از سه روش برنامه نويسي: 159
 • 5-2- دستور DO : 161
 • 5-3- ارسال پيام هاي خطا بر روي صفحه نمايش: 162
 • 5-4- ساختار برنامه هاي ترتيبي: 166
 • اجراي مرحله به مرحله برنامه ترتيبي 167
 • ساختار يک کنترل کننده ترتيبي 168
 • ۴- نوشتن برنامه به يکي از سه روش برنامه نويسي : 181
 • ۵- بررسي شرايط ايمني: 183
 • بلوک برنامه در حالت AUTO: 185
 • فصل ششم: 187
 • قابلیت های پیشرفته کنترل کننده های 187
 • 6-1- ماژولهاي ورودي/خروجي ديجيتال 188
 • 6-2- ماژول هاي وظايف ويژه 189
 • محدوده وظايف ماژول ها: 190
 • 6-3- واحدهاي ورودي/ خروجي انالوگ: 190
 • تبديل انالوگ به ديجيتال 190
 • ورودي هاي A/D 191
 • برنامه ريزي ورودي هاي انالوگ 191
 • نفاط توقف 192
 • کاربردهاي انالوگ به ديجيتال: 193
 • 6-4- ماژول هاي ديجيتال به انالوگ: 194
 • نحوه عمل 195
 • کاربردها 195
 • اطلاعات مربوط به نقايص و وضعيت انالوگ 196
 • 6-5- ماژول هاي بهسازي سيگنال: 196
 • 6-6- توابع کنترل پيوسته: 197
 • ماژول ها ‌PID 198
 • برنامه ريزي ماژول هاي P I D : 199
 • ماژول هاي کنترلPID – کاربردها 200
 • 6-7- دياگرام هاي گرافيکي و فرايند نما- اطلاعات متصدي 201
 • تا ثير برروند اجراي فرايند: 202
 • 6-8- ورودي/خروجي راه در ارتباطات: 205
 • فصل هفتم: 207
 • ارتباطات PLC و خودکارسازی 207
 • 7-1- ارتباطات PLC ها: 208
 • استفاده هاي معمولاز پورت هايادرگاه هاي ارتباطيPLC 208
 • ارتباطات سريال – 232RS و شاخه هاي مشتق شده ازان 209
 • الزامات ارتباطات استاندارد 210
 • فواصل انتقال: 211
 • حلقه جريان  mA۲۰ 212
 • 422RS و 423RS : 213
 • 7-2- کنترل جريان داده 213
 • پروتکل براي انتقال 214
 • 7-3- داده هاي ارسال شده از طريق خطوط ارتباطي PLC 215
 • 7-4-ارتباطات بين چند PLC 216
 • 7-5- شبکه هاي محلي: 217
 • PLC ها شبکه ها 218
 • 7-6- کنترل توزيع شده 218
 • پيکربندي هاي شبکه ها 219
 • دسترسي و کنترل کانال 220
 • پروتکل ها 221
 • 7-7- استانداردهاي شبکه – MAP , IEEE , ISO 222
 • GMMAP  نگاهي به مشخصات 222
 • مقايسه با اترنت 223
 • اجراي استاندارد MAP : 223
 • MAP در ارتباطات سطح کارخانه اي و سيستم هاي باز 225
 • کارايي MAP 225
 • شبکه هاي انحصاري PLC 226
 • ماژول هاي واسط شبکه (NIM) 226
 • شبکه هاي محلي تطبيق پذير 227
 • فصل هشتم: 229
 • کاربرد PLC 229
 • کاربرد PLCها در رباتيک: 230
 • کاربرد PLC به عنوان يک کنترل کننده ربات 230
 • کنترل توالي محدود 231
 • انعطاف پذيري 231
 • کنترل هاي توالي و ترکيبي 231
 • فصل نهم: 232
 • انتخاب، نصب و راه اندازی سیستم های PLC 232
 • 9-1- روند طراحي براي سيستم هاي PLC 233
 • 9-2- انتخاب يک کنترل کننده قابل برنامه‌ريزي 233
 • الزامات ورودي/خروجي 234
 • حافظه و الزامات برنامه‌ريزي 235
 • منابع و مراجع: 238

240 صفحه

پایان نامه برق PLC / اتوماسیون / استراتژی کنترل / پروژه برق / رسم گیت / ریز پردازنده / سیستم کنترل / کنترل آنالوگ / کنترل چیست؟ / کنترل حلقه باز / کنترل دیجیتال / کنترل کننده برنامه پذیر / کنترل کننده منطقی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *