تیر ۲۹, ۱۳۹۲ - admin

بررسي ارتباط وضعیت BMI غیرطبیعی با برخی عوامل مرتبط با آن +پرسشنامه

بررسي ارتباط وضعیت BMI غیرطبیعی با برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان اول ابتدایی شهرستان جویبار در سال 1387

چکیده:

مقدمه: رشد وتکامل از اساسی ترین مباحث بهداشتی کودکان میباشد. انحراف ازفرم رشد طبیعی یک علامت غیر اختصاصی، ولی مهم در تشخیص بیماریهای کودکان میشاشد، لذاتعیین سلامتی کودکان از طریق ارزیابی رشد جسمی آنها بر اساس اضافه وزن،چاقی ولاغری با استفاده از شاخص های تن سنجی(به طور منظم) بسیار حایز اهمیت می باشد. شاخص توده بدن(BMI) رایج ترین سنجش مورد استفاده برای اندازه گیری اضافه وزن،چاقی ولاغری درکودکان می باشد.بنابراین برسی های تن سنجی (قد و وزن) درهر منطقه و در هرگروه از کودکان ومقایسه آن با استانداردهای موجود می تواند بیانگر تاثیر مجموعه عوامل گوناگون بر تغییرات رشد کودکان در آن منطقه باشد.لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط وضعیت BMIغیر طبیعی با برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهرستان جویبار در سال 1387، انجام گرفت.

مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی بوده است که ازطریق جمع آوری اطلاعات ثبت شده در شناسنامه های سلامت کلیه دانش آموزان پایه اول ابتدایی (936نفر) که درسال 1387 درپایگاههای سنجش مورد ارزیابی ومعاینه قرار گرفته اند،انجام یافته است. شاخص های تن سنجی کلیه کودکان واطلاعات آن با توجه به سن،جنس، میزان تحصیلات والدین،شغل والدین،وضعیت عمومی خانواده،تعداد افراد خانواده،چندمین فرزند خانواده بودن،محل سکونت،نوع مدرسه،سابقه بیماری/عادت در خانواده و دانش آموز،نتایج معاینات پزشک عمومی مورد برسی قرار گرفت.سپس داده های جمع آوری شده پس از کد گزاری با استفاده از نرم افزارSPSSو آزمون های t،کای اسکویر وآنالیز واریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

 • فصل اول
 • 1- مقدمه و معرفي طرح    2
 • 2-بیان مسئله    5
 • 3-اهمیت ودامنه مسئله    8
 • 2-2- تعریف عملیاتی واژه ها    10
 • 4-2- اهداف و فرضیات    11
 • ** هدف (اهداف) فرعی طرح    11
 • ** هدف (اهداف) کاربردی طرح    12
 • ** فرضیات (سوال تحقیق)    12
 • نتیجه گیری    13
 • فصل دوم
 • مروری برمتون    15
 • 1-مقدمه    15
 • 2-چاقی(Obesity)    15
 • 1-2تقسیم بندی بالینی چاقی درکودکان    16
 • 1-1-2-چاقی ساده(اگزوژن)غیراورگانیک    16
 • 2-1-2چاقی مرضی(آندوژن)یاچاقی ثانویه    16
 • 1-1-1-2چاقی ساده برحسب زمان شروع به دونوع تقسیم میگردد    16
 • 3-اپیدمی چاقی ولاغری    17
 • 4-شیوع چاقی، اضافه وزن و لاغری در جهان وایران    19
 • 1-4چاقی واضافه وزن    19
 • 2-4 – لاغری    20
 • 5-علل چاقی    21
 • 1-5 علل ژنتیک    21
 • 3-5کمبودفعالیت فیزیکی    23
 • 4-5عوامل فرهنگی واقتصادی    23
 • 5-5عوامل روانی    24
 • 6-5تعدادسلولهای چربی    25
 • 7-علل دارویی    25
 • 8- سن    27
 • 9-جنس    27
 • 6-علل لاغری    27
 • 7-عوارض چاقی    28
 • 1-7افزایش ابتلا    28
 • 1-1-7پرفشاری خون    28
 • 2-1-7بیماری قند    28
 • 3-1-7بیماریهای کیسه صفرا    29
 • 4-1-7سرخرگهای تاجی قلب(CHD)    29
 • 5-1-7واریسهای وریدی    30
 • 6-1-7تنشهای روانی-اجتماعی    30
 • 7-1-7 اختلالات مربوط به تولیدمثل چاقی با بی نظمی قاعدگی     31
 • 8-1-7خفگی هنگام خواب    31
 • 2-7افزایش میرایی    32
 • 8-عوارض لاغری    32
 • 9BMI-    32
 • 10- بررسی مطالعات انجام شده    34
 • نتیجه گیری    38
 • فصل سوم
 • روش تحقیق    40
 • مقدمه    40
 • روش تحقیق    40
 • متغیرها    41
 • جدول شماره 1-3 متغیرهای تحقیق و مشخصات آنها    42
 • جامعه مورد پژوهش    42
 • نوع مطالعه و محیط پژوهش    43
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها    43
 • ملاحظات اخلاقی    44
 • محدودیتهای تحقیق    45
 • فصل چهارم
 • يافته هاي تحقيق    46
 • مقدمه    47
 • جدول راهنمای نمایه توده بدنی(BMI)درشناسنامه سلامت دانش آموز    47
 • جدول شماره1مقایسه توزیع فراوانی( درصد )صدکهایBMIدانش آموزان پسرودختردرشهرستان جویبار    48
 • جدول شماره2توزیع فراوانی( درصد )، میانگین، انحراف معیار، ماکزیمم ومینیمم BMIدانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت شهرستان جویباردرسال1387    49
 • جدول شماره3توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال 1387برحسب محل سکونت    50
 • جدول شماره4توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباربرحسب صدکBMIباجنسیت، سابقه آموزش ومحل سکونت    50
 • جدول شماره6توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال 1378برحسب صدکBMIبانیازبه ارجاع دردانش آموزان    52
 • جدول شماره7توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، درشهرستان جویباردرسال1387 برحسب صدک بامعاینات تکمیلی دانش آموزان    53
 • جدول شماره8توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال 1387 برحسب صدکBMIباوضعیت سلامت دانش آموزان    54
 • جدول شماره9توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال1387 برحسب صدکBMIبارده های مختلف تحصیلی پدر    55
 • جدول شماره10توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال1387برحسب صدکBMIبارده های مختلف تحصیلی مادر    56
 • جدول شماره11توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال1387برحسب صدکBMIبابیماریهای دیابت، تصلب شرائین ومصرف سیگاردرپدر    57
 • جدول شماره12توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال1387 برحسب صدکBMIباتالاسمی پدر    59
 • جدول شماره13توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال 1387برحسب صدکBMIبابیماریهای دیابت وتالاسمی مادر    60
 • جدول شماره14توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال1387 برحسب صدکBMIبابیماری پرفشاری خون مادر    61
 • جدول شماره15توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال1387برحسب صدکBMIبارده های مختلف شغلی پدر    62
 • جدول شماره16توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال1387برحسب صدکBMIبارده های مختلف شغلی مادر    63
 • جدول شماره17توزیع فراوانی، میانگین وانحراف معیارBMIدردانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال1387برحسب وضعیت عمومی خانواده    64
 • جدول شماره18توزیع فراوانی( درصد )دانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال1387برحسب صدکBMIباوضعیت عمومی خانواده دانش آموزان    65
 • جدول شماره19توزیع فراوانی، میانگین وانحراف معیارBMIدردانش آموزان اول ابتدایی دارای شناسنامه سلامت، شهرستان جویباردرسال1387برحسب صدکBMI    66
 • جدول شماره(20) correlation    67
 • براساس جدول ضریب همبستگی    67
 • نتیجه گیری    69
 • فصل پنجم
 • بحث ونتیجه گیری    71
 • نتایج    71
 • بحث ……….77.
 • پيشنهادات    83
 • مراجع و رفرانس ها    85
 • پیوست

 

107 صفحه

پایان نامه بهداشت / پایان نامه پزشکی bmi / پایان نامه چاقی / پرسشنامه bmi / روش تحقیق بهداشت عمومی / علل چاقی / مقاله بهداشت /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *