فوریه 16, 2013 - admin

مبنای تکنیک های ژنتیک

مبنای تکنیک های ژنتیک

خلاصه

تكنيكهاي فني ژنتيكي بعد از شناسايي كامل DNA از سال 1953 آغاز شد بعد با كشف حكم مركزي در سال 1958 توسط فرانسيس كريك اتفاق اتفاد. ژنتيك وارد مسيري تازه شد كه هدف آن درك پنج الگوي رفتاري سلولي رشد تقسيم تمايز، حركت و ميانكش است. ميزان پيشرفت در اين زمينه باعث بهت و حيرت و حتي خوپش بين ترين دانشمندان باشد بطور روزانه كشفيات بدست آمده از آزمايشگاههاي تحقيقاتي خبر از شناسايي ژن هاي جديد عامل بيماري ها يا محصولات بيوتكنولوژي نويد بخش مي دهند اكثر كشفيات مهم ژنتيكي با استفاده از ساده ترين موجودات ( ويرو ها ، باكتري ها) بدست آمده اند اگر چه امروزه يافته هاي جديد در مورد گياهان و پستانداران نيز ارائه شده است. اگر چه باكتري ها و باكتريوفاژ ها هنوز هم پيچيده هستند اما نسبت به سلولهاي جانوري و گياهي سيستم ساده تري دارند، با استفاده از اين سيستم هاي ساده بود كه دانشمندان توانستند DNA را بعنوان مولكول حاوي اطلاعات ژنتيكي يك سلول معرفي كنند.
DNA در سال 1869 توسط ميكشن در اسپرم ماهي شناسايي شد ولي عملكرد و اهميت آن در سلول به عنوان مسئول صفات توارثتا قرن اخير نا شناخته ماند ساختار فيزيكوشيميايي DNA توسط واتسون و كريك بدست آمد
با فاصله زماني كوتاه بعد ازشناسايي DNA ساختار DNA شناخته شد كه به عنوان ماكرو مولكول حد واسط مهم در نستز آنزيمها و ساير پروتئين ها عمل مي كند. بدنبال اين كشفيات شاخه جديد بنام ژنتيك مولكولي در اواخر دهه 1950 و اوايل دهه 1960 بوجود آمد كه مفاهيم جديد را معرفي كرد موفقيت هاي اوليه و تجمع مقدار انبوه اطلاعات دانشمندان را قادر ساخت تا تكنيك هاي قوي و روش هاي منطقي را براي موضوعات گوناگون ژنتيك مولكولي و عملكرد عصب، عضله- عملكرد آنتي بيوتيك… ) ارائه دهند. اعتقاد به يك شكل ذاتي فرآيند هاي زيستي يك فاكتور مهم در زمينه رشد سريع شاخه ژنتيك مولكولي بر دانشمندان معتقد هستند كه ساختار اصول بيولوژيكي كه فعاليت ارگانيسم هاي ساده را هدايت مي كند در مورد سلول هاي پيچيده نيز صادق هستند و فقط در يك سري جزئيات تفاوت دارند كه اين نظريه با يك سري نتايج آزمايشگاهي بدست آمده نيز مورد تائيد قرار گرفت.

 

فهرست

ساختار DNA: 7
علت ايجاد شيار: 8
فرم DNA: 9
دسته بندي DNA 9
توالي هاي DNA: 10
فاميل هاي ژني پراكنده : 11
رشته فاميل هاي ژني پشت سر هم: 11
توالي هاي فعال فاقد كد: 11
توالي هايي كه وظيفه آن ها معلوم نيست: 12
DNA‌فاصله دهنده: 14
ساختمان فوق العاده كروموزوم: 15
3-مدل نوكلئوزدم: 16
كروموزوم هاي غول پيكر: 17
2-كروموزوم بطري شكل 17
حكم مركزي در ژنتيك مولكولي: 18
بخش دوم 19
«فن آوري ژنتيكي» 19
موجودات آزمايشگاهي: 19
محيط كشت مگس سركه: 20
سيكل زندگي مگس سركه: 20
اهميت مگس سركه در تحقيقات: 21
گلوگاه تحقيقات بيوتكنولوژي: 21
تكنيك هاي تجربه ژنتيكي: 22
پلاسيد: 24
ويژگي هاي يك پلاسيد ايده آل مصنوعي: 26
تهيه پلاسيد مصنوعي: 26
كشف مولكول هاي بخصوص DNA و RNA و پروئين: 27
1-كاوشگري يك DNA بخصوص: 27
كاوشگري يك RNA  مخصوص: 29
3-كاوشگري يك پروئين بخصوص: 29
روش Genesoft  : 30
تكنيك microarray : 30
نقشه ژنتيكي مقدمه دستكاري ژنتيكي: 31
نقشه يابي با نشانگرهاي مولكولي: 32
استفاده از RFLP در نقشه يابي: 33
استفاده از چند شكلي VNTRS ها در نقشه يابي: 35
نقشه يابي پيوستگي با نوتركيبي در انسان: 35
بررسي ژن هاي پيوسته: 36
نقشه يابي كروموزوم x : 37
روش هاي محاسبه نقشه ژن ها: 38
نقشه يابي با درگه گيري در Mapping by in situ hybridization 39
نقشه يابي ژن هاي انسان با استفاده از دورگ سلول هاي شماتيكي انسان-جوندگان: 40
الكتروفورز با ژل زمينه متحرك (PFGE ) 40
انتساب ژن ها به كروموزوم: 40
نقشه يابي كروموزوم: 44
نوتركيبي و اصلاح نژاد: 46
ج) ترانسفورماسيون: 48
ذ)ترانس واكنش: 49
ه) ادغام پروتوپلاسم : 49
موارد استفاده از ادغام پروتو پلاسم: 50
تهيه پروپلاسم: 51
مزاياي ادغام پروتوپلاسم: 51
محدوديت ادغام پروتوپلاسم: 52
ي)مهندسي ژنتيك: 52
آنزيم هاي مورد نياز مهندسي ژنتيك: 53
دستگاههاي مورد نياز مهندسي ژنتيك 54
جفت شدن باكتريايي: 55
انتقال F در طي جفت شدن: 55
عامل R : 56
نوتركيبي بين ژن هاي نشانگر بعد از انتقال : 57
ژنتيك باكتريوفاژها: 59
فاژهاي اتصال دهنده عمومي: 60
وليزژني : 61
باكتريوفاژ: 64
كاسميد: 64
ژن Cryiv : 65
پلاسيد PBR-322 65
بخش هاي PBR-322 65
پلاسيد PAT : 65
پلاسيد PUG : 66
اتصال فاژها: 66
نقشه يابي كروموزومي: 67
مروري بر انتقال ژن باكتريايي: 68
فصل: 69
كاربرد هاي مهندسي ژنتيك 69
بكرزائي : (PARTHENOGENSIS ) 69
توليد سلول هاي پايه: 70
ژن درماني: 71
تعداد ژن هاي انسان: 73
فن آوري DNA در علوم زيستي 73
توليد واكسن هاي ويروسي : 73
پزشكي قانوني: 74
توليد پروئين هورمون ها و داروها: 74
همانند سازي ژنتيكي انسان (كلوسينگ) 75
تكنيك هاي ژنوميكس و پرتئوميكس: 75
بانك زيستي 76
اقتصاد: 77
مهندسي ژنتيك گياهان زراعي 🙁  بيو تكنولوژي سبز ) 77
مهندسي ژنتيك و محيط زيست: 79
باركد گذاري DNA 79
حفاظت از حيات وحش بوسيله ژنتيك: 81
مهندسي ژنتيك و تنوع زيستي: 81
RNAi: 82

 

82 صفحه

7500 تومان

7000 تومان خريد

پایان نامه بهداشت / پایان نامه پزشکی dna / اتصال فاژها / الكتروفور / بانک زیستی / پروپلاسم / پلاسید / تحقیق بهداشت / تحقیق پزشکی / ترانسفورماسيون / حکم مرزی / ژن درمانی / ژنتیک / ژنومیکس / فن آوري ژنتيكي / كشت مگس سركه / کروموزوم / کلوسینگ / مدل نوكلئوزدم / مهندسی ژنتیک / وليزژني /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *