فوریه 16, 2013 - admin

نوروفیزیولوژی دستگاه عصبی

 

نوروفیزیولوژی دستگاه عصبی

طرح كلي دستگاه عصبي
نرون دستگاه اعصاب مركزي – واحد عملكردي اصلي
دستگاه اعصاب مركزي داراي متجاوز از 100 ميليارد نرون مي‌باشد. شكل نوعي نرون را نشان مي‌دهد كه در قشر حركتي مغز يافت مي‌شود. سيگنالهاي ورودي از طريق سيناپس‌هايي كه عمدتا بر روي دندريت ها قرار دارد وارد نرون مي‌شوند. اين سناپس‌ها، بر روي جسم سلولي نيز وجود دارند. انواع مختلف نرون، ممكن است چند صد تا نزديك به 70000 اتصال سيناپس از فيبرهاي ورودي داشته باشند. از طرف ديگر، سيگنالهاي خروجي از طريق تنها آكسوني كه از نرون خارج مي‌شود، حركت مي كنند. اين آكسون تعداد زيادي شاخه مجزا دارد كه به ساير قسمتهاي دستگاه عصبي يا محيط بدن مي‌رود. يكي از ويژگيهاي بيشتر سيناپس‌ها اين است كه اجازه مي دهد سيگنال عصبي در حالت طبيعي فقط رو به جلو حركت كند (از آكسون به دندريتها) و اين امكان را فراهم مي‌نمايد كه براي انجام اعمال عصبي لازم، سيگنال عصبي در مسيرهاي مورد نياز هدايت شود.

نوع احساس – اصل خطوط مشخص
هر يك از انواع اصلي حس كه ما مي‌توانيم تجربه كنيم (درد، لمس، تصوير، صدا و بقيه) گونه مشخصي از حس است. البته با وجود آن كه انواع مختلف حسها را درك مي‌كنيم، ولي فيبرهاي عصبي فقط ايمپالس‌ها را هدايت مي كنند. پس، چگونه فيبرهاي عصبي مختلف انواع متفاوت حسها را هدايت مي‌كنند؟ پاسخ اين است، كه هر مسير عصبي به نقطه خاصي از دستگاه عصبي مربوط است. مثلا اگر فيبر درد تحريك شود، شخص صرف نظر از نوع محركي كه فيبر را تحريك كرده است، درد احساس مي كند. چنين محركي مي‌تواند الكتريسته، گرم شدن زياد فيبر، له شدن فيبر يا تحريك انتهاي عصب درد توسط آسيب سلولهاي بافت باشد. در تمام اين حالات،‌ شخص درد احساس مي‌‌كند. به همين ترتيب،‌اگر فيبر لمسي را با تحريك گيرنده لمسي به وسيله الكتريسيته يا هر روش ديگر تحريك كنيم، شخص لمس را احساس مي‌كند، زيرا فيبرهاي لمسي به نواحي خاص لمسي در مغز منتهي مي‌شوند. به همين شكل، فيبرهاي عصبي شبكيه چشم به نواحي بينايي، مغز، فيبرهاي عصبي گوش به نواحي شنوايي مغز و فيبرهاي حرارتي به نواحي حرارتي مغز ختم مي‌شوند. به اختصاصي بودن فيبرهاي عصبي، براي تنها يك نوع احساس اصل خطوط مشخص مي‌گويند.

فيبرهاي عصبي هادي انواع مختلف سيگنالها و تقسيم بندي فيزيولوژيك آنها
برخي از سيگنالها بايد با سرعت بسيار زياد به دستگاه عصبي مركزي برسند يا ازآن خارج شوند، در غير اين صورت اطلاعات بي‌فايده خواهند بود. نمونه‌اي از اين مطلب، سيگنالهاي حسي …

 

فهرست

نوروفيزيولوژي 1
طرح كلي دستگاه عصبي 4
سيناپس‌هاي دستگاه اعصاب مركزي 5
هدايت «يك طرفه» در سيناپس‌هاي شيميايي 6
مواد شيميايي كه به عنوان ترانسميتر سيناپسي عمل مي‌كنند 11
ترانسميترهاي ريز ملكول و سريع الاثر 12
پپتيدهاي عصبي 13
انواع گيرنده‌هاي حسي و محركهاي حسي كه توسط آنها شناسايي مي‌شوند 14
حساسيت تفكيكي گيرنده‌ها 15
فيبرهاي عصبي هادي انواع مختلف سيگنالها و تقسيم بندي فيزيولوژيك آنها 16
گيرنده هاي درد و تحريك آنها 20
سرعت آسيب بافتي به عنوان درد 21
انتقال دو گانه سيگنالهاي درد به دستگاه عصبي مركزي 23
عملكرد تشكيلات مشبك، تالاموس و قشر مغز در درك درد 28
توانايي خاص سيگنالهاي درد در برانگيختن تحريك پذيري كلي مغز 28
قطع مسيرهاي درد با جراحي 29
سيستم فرو نشاني درد (ضد درد) در مغز و نخاع 30
مهار انتقال درد توسط سيگنالهاي حسي 33
ب-مجراي معده روده اي 34
ث-مجراي صفراوي 34
د-كليوي 35
ي- رحمي 35
ف-نورانوكرين 36
ج- خارش 36
ث-اثرات داروها با هر دو عملكرد آگونيستي و آنتاگونيستي 37
فارماكولوژي باليني مسكن هاي اوپيوئيدي 38
استفاده باليني از مسكن‌هاي اوپيوئيدي 39
ب-ادم حاد ريوي 40
ث-سرفه 41
د-اسهال 41
اي-كاربرد بي حسي 41
ف-روشهاي انتخابي اجرايي 43
سميت و عوارض ناخواسته 44
الف-تحمل و وابستگي 44
جدول 4-31 44
ث-موارد عدم مصرف و احتياط درماني 51
تداخلات دارويي 53
عوامل خاص 53
آگونيست‌هاي خفيف تا متوسط 57
اوييوئيدها با اعمال گيرنده‌اي مخلوط 59
ضد سرفه‌ها 61
آنتاگونيست هاي اوپيوئيدي 62
فارماكوكينيتي 63
فارماكوديناميك 63
ساختمان داخلي نخاع 65
ماده خاكستري و هسته‌ها 65
هسته‌هاي نخاعي و لاميناهاي معادل آنها 68
هسته‌ها 68
لامينا 68
ناحيه 68
نكته هاي باليني 72
معيارهاي سنجش درد در دست فرمالين 76
مزتيهاي تست فرمالين 78
معايب تست فرمالين 79
مقايسه بين تست فرمالين و ساير تستهاي درد 81
علت انتخاب فرمالين به عنوان محرك شيميايي توليد درد 83
مسير درد 86
انتقال نروني محركهاي شيميايي مولد درد 87
تشريح فازهاي اول و دوم در منحني تست فرمالين و علل ايجاد آنها 89
تاثير داروها بر روي فازهاي اوليه و ثانويه تست فرمالين 95
درد مزمن يا تونيك در نوزادان 109
109 صفحه

7000 تومان

7000 تومان خريد

پایان نامه بهداشت / پایان نامه پزشکی تحقیق بهداشت / تحقیق پزشکی / دستگاه عصبی / سیگنال عصبی / فیزیولوژی / نورفیزیولوژی /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *