بهمن ۳۰, ۱۳۹۱ - admin

میراث فرهنگی و بررسی جنبه های مختلف آن

 

خلاصه

مبحث اول : تعاريف ميراث فرهنگي
1- ميراث فرهنگي به مفهوم عام:
در دستيابي به يك تعريف براي ميراث فرهنگي، لازم است كه معيارهاي مشخصي مورد توجه قرار گيرند.  در اين ارتباط سه معيار اصلي پيشنهاد مي‌شود، شيئيت، قدمت و پيام انساني
اين معيارها مي‌توانند ما را به اين مضمون نزديك نمايند كه :
هرپديده‌اي ( اعم از منقول و غيرمنقول و آنچه كه ميراث مادي و معنوي  خوانده مي‌شود)
كه قدمتي دارد (طول اين قدمت نسبي است) و واجدپيامي انساني است ( يا چيزي از انسانهاي گذاشته براي عرضه دارد) شايسته است كه بعنوان «ميراث فرهنگي» خطاب گردد.
نتيجتاً ناديده گرفتن هر يك از اين سه عامل موجب انحراف جدي در استخدام اصطلاح ميراث فرهنگي براي بيان مقصود مي‌شود.در توضيح امر برآنيم تا هر يك از اين ملاك ها را براي شناسايي ميراث فرهنگي تبيين نماييم.
الف ) شيئيت:
اگر شيئيت ميراث فرهنگي مورد تأكيد است نه به اين دليل كه ممكن است ميراث فرهنگي بعنوان چيزي ذهني تصور شود چرا كه بديهي است، ما چيزي را بعنوان ميراث فرهنگي تلقي مي‌كنيم كه بنحوي به منصه ظهور رسيده باشد بلكه معياري است جهت بازياي بدين معنا كه اين مورد از شاخص‌هاي ميراث فرهنگي نيست بلكه يك معياربراي كمك به شناسايي آن است. به نظر مي ‌رسد كه مواجهه مستقيم با بقاياي تاريخي و برخورد با عينيت آن به انسان نوعي شهود اعطا مي‌كند،نوعي دريافت  استنتاجي خاص كه از خواندن تاريخ يا توضيح شفاهي حاصل نمي‌شود.  به قدري تأمل در قرآن كريم در مي‌يابيم كه در كنار روشهاي منطقي براي جستجوي حقيقت، قرآن بشررا به سفر وديدن آثار دعوت مي‌نمايد،از سويي مرور تجارب شخصي به ما نشان مي‌دهد كه در مواجهه با اصل يك تابلوي نقاشي يا شنيدن اجراي زنده يك قطعه موسيقي تا چه حد واكنشي متفاوت داشته ‌ايم. بدين معنا كه مشاهده حضور فيزيكي يك اثردر يك موزه يا در محوطه تاريخي موجب افزايش قدرت مواجهه و توجه بيشترمي‌گردد. بايد به ياد داشت  كه بيشتر آثار باقيمانده بعنوان يك اثر هنري خلق نشده‌اند بلكه به جهت گذر سالهاي بسيار تأثير ژرفي بر بيننده مي‌گذارند.  بنابراين معيار شيئيت، امكان تجربه‌اي بي بديل را براي مخاطب فراهم مي‌نمايد بدين معنا كه شهود مستقيم گذشته را ممكن امكان و گفتگوي روحي با ؟؟؟ را تحميل مي‌نمايد.
ب) ‌قدمت :
دومين معيار پيشنهادي براي تبيين ميراث فرهنگي، قدمت است. مساله قدمت براي مطالعه گذشته بسيار با اهميت است زيرا اين عنصر ضمن اينكه موفقيت اثر در تاريخ تعيين كرده واطلاعات با ارزشي را ارائه مي‌نمايد حس خاصي را در مشاهده برمي‌انگيزاند. بي شك گذشته نقش مهمي درزندگي رواني انسان‌ها ايفا مي‌كند.بسياري از رويكردهاي عاطفي به گذشته ناشي از قدمت به ارث رسيده در اشياء تاريخها مي‌باشد،دراين راستا آن قابل ذكر است اينكه مقدار فاصله با گذشته كه حس قديمي بودن را مي‌آ‏فريند،نسبي است وواضح است كه براي آنچه ميراث ناميده مي‌شود،حداقل سني بايد وجود داشته باشد.ليكن شايان ذكر است كه قرآن كريم نيز طول زمان مشابهي بعنوان يك مقياس براي تعيين آنچه كه قديمي يا از گذشته است ارائه مي‌نمايد.  در ميان سه معيار پيشنهادي اين قدرت است كه ما را به گفتگو ودرك پيام پيشينيان دعوت مي‌نمايد لذا اگر عامل قدرت را حذف كنيم چندين بعنوان ميراث فرهنگي باقي نخواهد ماند.

فهرست

فصل اول: مفاهيم ومباند. 8
1- معني زبان شناسانه ( فيلولوژيك) 8
مبحث اول : تعاريف ميراث فرهنگي 11
1- ميراث فرهنگي به مفهوم عام: 11
الف ) شيئيت: 11
ب) ‌قدمت : 12
ج) پيام انساني: 13
3- مفهوم خاص ميراث فرهنگي (ميراث فرهنگي معنوي) 15
5- تعريف ميراث فرهنگي در كنوانسيونهاي بين المللي: 19
1- مباني ارزشي: 26
2-مباني قانوني 31
الف – مبناي ملي حقوق ميراث فرهنگي 31
ب )  مبناي بين المللي حقوق ميراث فرهنگي 33
ب) علل عارضي 37
فصل دوم: تاريخچه حقوق ميراث فرهنگي درايران 39
مبحث اول: قبل از انقلاب 39
1- تشكيل وزارت معارف، اوقاف وصنايع مستظرفه 39
2- تشكيل وزارت فرهنگ وهنر 43
2- حفاظت آثارباستاني وبناهاي تاريخي و مرمت آنها: 47
3- جلب همكاري سازمانهاي ملي و دولتي: 47
4- تربيت كارشناسان و متخصصان مورد لزوم: 47
مبحث دوم : ميراث فرهنگي در ايران پس از انقلاب اسلامي 49
1- تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور 49
1- تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور 50
2- استقرار ضوابط ميراث فرهنگي پس از انقلاب: 51

بخش دوم 59
فصل اول : جايگاه ميراث فرهنگي در حقوق ايران: 60
1- ميراث فرهنگي در قانون اساسي: 60
قانون اساسي چين : 62
قانون اساسي كره جنوبي: 63
قانون اساسي كانادا: 63
قانون اساسي سوريه: 63
1- قانون برنامه اول توسعه: 64
2- قانون برنامه دوم توسعه: 65
بند 3) قانون برنامه سوم توسعه: 66
3- ميراث فرهنگي در قوانين شهري: 67
ب ) مقررات شهرداري‌ها: 71
4- ميراث فرهنگي در قوانين و مقررات مالي كشور: 75
ب ) معافيتهاي مالي: 79
1- حفاري در ابنيه واراضي باستاني و حريم آن 81
ب ) حفاري 82
1- حقوق و تكاليف مربوط به دارندگان مجوز حفاري: 83
2- نظارت سازمان ميراث فرهنگي بر عمليات حفاري: 84
4- حفاري در املاك خصوصي: 85
5- حفاري غيرمجاز: 85
و ) حفاري تصادفي: 86
2- ورود وصدور (قاچاق ) 87
قاچاق اموال فرهنگي- تاريخي بدل: 88
استرداد اموال فرهنگي – تاريخي 92
خريد وفروش 92
الف ) خريد و فروش آثار فرهنگي –تاريخي منقول: 93
ب ) خريد وفروش آثار فرهنگي –تاريخي غيرمنقول : 95
فصل 2: 96
مبحث اول: سازمانهاي حمايت كننده در كشور: 96
1- سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري: 97
الف – تشكيل سازمان: 97
ب ) اهداف و وظايف سازمان 98
ج) اركان سازمان 99
شوراي عالي سازمان: 99
1- هيأت امناء 101
ب) اهداف ووظايف 103
2- شوراي مركز: 104
4- انجمن ميراث فرهنگي: 105
ب)‌اهداف ووظايف : 105
2- اخطار به مالك: 109
3- اعلام عمومي ثبت اثر: 110
6- حفاظت ومرمت اضطراري: 112
1- اطلاع به دولت: 113
2- اعمال حق مالكيت يا تصرف: 113
الف ) وظايف سازمان‌هاي فرهنگي وگردشگري: 115
ب ) حقوق و تعهدات مالك: 116
مبحث سوم: الحاق ايران به معاهدات و سازمانهاي بين المللي 117
1- الحاق به معاهدات بين المللي 117
2- الحاق به سازمانهاي بين المللي: 119
1- شناساندن موزه ها و آثارفرهنگي ايران 120
بخش سوم 122
فصل اول : معاهدات بين المللي 123
مبحث اول : » 123
1:موضوع ودامنه مشول 123
الف- دامنه شمول كنوانسيون به لحاظ اعضاي متعاهد : 123
ب – دامنه شمول كنوانسيون به لحاظ سرزمين: 125
2- روشهاي حمايت از اموال فرهنگي در كنوانسيون: 125
ب- حمايت خاص: 126
2- اشغال: 129
ج ) حمايت عالي: 129
3- قلمرو اجرائي كنوانسيون : 131
الف) اقدامات زمان صلح : 131
1- موضوع ودامنه شمول 135
2-  مقررات شكلي و اجرايي : 136
3- تعهدات دول عضو كنوانسيون 139
1) تعهدات تقنيني: 140
الف – تصويب كنوانسيون: 140
ب – تصويب قوانين كيفري واداري: 140
2- تعهدات اجرايي: 141
3- تعهدات نظارتي : 141
1- وجود حفاظت حقوقي: 149
2- مديريت مناسب: 149

 
152 صفحه

9200 تومان

پایان نامه تاریخ آثارباستانی / انواع حفاری / بناهای تاریخی / تحقیق تاریخ / تحقیق درس تاریخ / حفاری غیر مجاز / سازمان میراث فرهنگی / فرهنگ / قوانین شهرداری / مجوز حفاری / میراث فرهنگ معنوی / میراث فرهنگی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *