بهمن ۳۰, ۱۳۹۱ - admin

بررسی حرکات اصلاحی(رشته تربیت بدنی)

 

مفاهیم

تعريف حركات اصلاحي :
حركات اصلاحي به مجموعه حركات كششي و تقويتي اطلاق مي‌شود كه انجام آنها ، ضمن تقويت عضلات و يا ايجاد كشش در ‌آنها ، باعث تغيير شكل در جهت اصلاح مفاصل و عضلات و در نتيجه وضعيت بدني مي‌شود.
در كودكان دبستاني و نوجوانان دوره راهنمايي در سنين رشد هستند و هنوز صفحه رشد (اپيفيز ) استخوانهايشان بسته نشده و قابل انعطاف است ، حركات ورزشي – اصلاحي بيشترين تاثير را در اصلاح وضعيت قامتي دارد ، لذا توجه به حركات اصلاحي در اين سنين از اهميت خاصي برخوردار است .

2- خط ثقل :
خطي فرضي است كه از مركز ثقل بدن در جلو مهره دوم خارجي عبور مي كند خط ثقل بدليل تاثير در وضعيت تعادل بدن از جايگاه ويژه‌اي در مطالعه و ارزيابي برخوردار است .
3 – مركز ثقل يا مركزجاذبه بدن :
مركز جاذبه بدن در جلو مهره دوم خارجي قرار دارد و از محل تلاقي سه صفحه اصلي آناتوميكي حاصل مي شود كه اين صفحات عبارتند از صفحه تاجي ، صفحه سهمي و صفحه افقي ( عرضي ) .
در ناحيه‌اي كه اين سه صفحه يكديگر را قطع مي‌كنند برآيند نيروهاي وارده صفر است . در صورتيكه اختلالي در ساختار بدون بوجود آيد مركز ثقل از محل خود جابجا شده و باعث وارد شدن فشارهاي غير طبيعي به بدن مي‌شود .

4- صفحه شطرنجي :
چهارچوبي است كه از وسط آن خط شاقولي عبور داده شده و عرض و طول آن قيطان‌هاي نازكي به فاصله 5 سانتي‌متر از يكديگر قرار دارند ، با استفاده از اين وسيله و تست مربوطه به آن به نام « نيويورك » مي‌توان بسياري از ناهنجاريهاي ساده اسكلتي را تشخيص داد .

5- خط شاقولي :
خطي است كه در وسط صفحه شطرنجي قرار دارد و با تنظيم آن بر نقاط شاخص بدن ، تغيير شكلهاي وضعيتي بدن را مي‌توان تشخيص داد .

6- وضعيت قرارگيري بدني طبيعي وغير طبيعي ( هنجار و ناهنجار )
منظور از اين دو واژه انطباق وضعيت بدني فرد با معيارهاي استاندارد است . طبيعي به معناي همساني وضعيت بدني با معيارهاي موجود در منابع علمي ، و غير طبيعي به معناي تفاوت وضعيت بدني با اين معيارها است به عبارت ديگر غير طبيعي به معناي تفاوت آزمودني با تست نيويورك و معيارهاي موجود زيبايي شناسي است .

7- وضعيت بدني استاندارد ( شاخص ):
نوعي از وضعيت بدني است كه حداقل مقدار فشار و كشيدگي ( استرس واسترين ) را بر مفاصل و عضلات فرد وارد كرده و حداكثر كارائي بدني را به همراه دارد كمترين ميزان مصرف انرژي وجلوگيري از بروز خستگي زودرس و عدم اختلال عملكرد ارگانهاي داخلي و كليه بخش‌هاي بدن ، آمادگي براي انجام حركات مختلف و در نهايت عملكرد مناسب بدن از مزاياي اين وضعيت است .
اين وضعيت بيش از ‌آنكه يك وضعيت متداول باشد يك وضعيت ايده آل است و در آن مركز ثقل بخشهاي مختلف بدن مانند سر ، بالا تنه ، لگن خاصره و پا در يك راستا قرار مي‌گيرند و مقدار نيروي اعمال شده توسط عضلات بدن در مقابل فشار جاذبه به تعادل رسيده بگونه‌اي كه فرد كمترين ميزان مصرف انرژي را در آن وضعيت دارد.

 

فهرست

خط ثقل : 6
3 – مركز ثقل يا مركزجاذبه بدن : 7
4- صفحه شطرنجي : 7
5- خط شاقولي : 7
6- وضعيت قرارگيري بدني طبيعي وغير طبيعي ( هنجار و ناهنجار ) 8
7- وضعيت بدني استاندارد ( شاخص ): 8
8- ارگونومي : 9
9- تست نيويورك : 9
مزاياي وضعيت بدني مطلوب : 9
علائم و نشانه‌هاي قابل مشاهده وضعيت بدني نامطلوب ( پاسچر ضعيف ) : 10
عوارض وضعيت نامطلوب بدن : 11
علل عمومي وضعيت بدني نامطلوب : 11
رهنمودهايي براي بهبود وضعيت بدني : 12
عدم تعادل عضلاني 13
ساختار ستون فقرات و اندامها 16
اهميت بررسي ستون فقرات و ناهنجاريهاي آن : 18
نحوه شكل‌‌گيري ستون مهره‌ها : 19
ساختار ستون فقرات 20
ميزان استقامت ستون فقرات 22
استفاده از شاخص دلماس جهت بررسي وضعيت ستون فقرات 22
استفاده از خط شاقولي براي تشخيص ناهنجاريها 25
ناهنجاريهاي شايع ستون فقرات 27
ناهنجاري سركج Wry neck 28
علل سركج : 28
عوارض سركج : 29
حركات اصلاحي 29
سر به جلو Forward Head 30
علل ايجاد سربجلو 31
حركات اصلاحي : 32
پشت كج يا اسكوليوز : 33
علل اسكوليوز : 34
تشخيص : 35
اسكوليوز را از يك نظر مي‌توان به دونوع تقسيم كرد : 36
چه اسكوليوزهايي پيشرفت مي‌كنند ؟ 36
نحوه اندازه‌گيري طول اندام تحتاني : 37
ارزيابي لگن : 37
حركات اصلاحي : 38
ناهنجاري پشت گرد يا كيفوزپشتي « Kyohisis» 40
عوامل ايجاد كننده كيفوز : 41
حركات اصلاحي كيفوز پشتي 43
ناهنجاري گودي كمر Hyper Lordosois 44
تشخيص : 45
علل لوردوز كمري 45
عوارض لوردوز كمري 46
حركات اصلاحي 47
ارزيابي كوتاهي عضلات سوئز خاصره‌اي ( تست توماس Tomas Test) 49
ارزيابي كوتاهي عضله راست راني 50
ارزيابي كوتاهي عضلات همسترينگ 50
نحوه اندازه‌گيري زاويه قوس كمر 51
پشت تابدار Slouched posture 52
حركات اصلاحي 54
كمر صاف Flat lower back- hypo lordosis 54
حركات اصلاحي : 55
پشت صاف Flat Upper back – hypo kyphosis 57
حركات اصلاحي : 58
ناهنجاري‌هاي اندام تحتاني 62
اهميت بررسي ناهنجاري‌هاي اندام تحتاني 63
زانوي ضربدري Jeno valgus يا knock knee 63
حركات اصلاحي : 65
پيشنهادات و ملاحظات كلي : 68
تست كوتاهي عضله كشنده پهن نيام 69
زانوي پرانتزي Jeno varus يا Bow leg 70
حركات اصلاحي 72
ج) پيشنهاد و ملاحظات كلي 75
زانوي خم Knee flextion 76
حركات اصلاحي : 77
زانوي عقب رفته Jenoreurvatum يا Back knee يا Knee Hyper extention 79
حركات اصلاحي : 80
پاي چرخيده به داخل (Toe in gait) 81
عوارض : 82
حركات اصلاحي : 82
پاي چرخنده به خارج (Toe out gait) 84
عوارض 85
حركات اصلاحي : 85
پاي واروس (Varus toe) 87
كف پاي صاف : 88
عوامل ايجاد كننده : 88
عوارض : 90
روشهاي تشخيص كف پاي صاف : 91
1- بررسي وضعيت پوست كف پا : 91
2- روش ثبت نقش كف پاها : 92
3- استفاده از جعبه آيينه : 93
5- روش Feiss Line : 93
حركات اصلاحي : 94
كف پاي گود : 95
عوارض : 96
تشخيص : 96
حركات اصلاحي براي كاهش قوس پا : 97
ملاحظات كلي : 98
شست كج Hallux valgus: 99
عوامل ايجاد كننده : 99
حركات اصلاحي : 101
ملاحظات كلي : 102
ناهنجاري‌هاي شايع اندام فوقاني 105
اهميت بررسي ناهنجاري‌هاي اندام فوقاني 106
شانه نامتقارن shoulder dropping 106
افتادگي شانه‌ها به صورت يك طرفه : 108
حركات اصلاحي : 108
افزايش زاويه حمل ( كوبيتوس و الگوس ) : 110
كاهش زاويه حمل ( كوبيتوس واروس ) : 110
انگشت گردن قويي 111
انگشت جا تكمه‌اي 111
اصول ارگونوميكي در وضعيت : 112
نشستن : 113
خوابيدن : 114
روش نوين در ارزيابي ناهنجاري‌هاي جسماني 117
ارزيابي ناهنجاري جسماني با استفاده از نرم حركات اصلاحي 118
كاربردهاي نرم افزار حركات اصلاحي 120
امكانات وقابليتهاي نرم افزار 122
130 صفحه

پایان نامه تربیت بدنی ارگونومي / اسكوليوز / اصلاح مفاصل / پاي چرخيده به داخل / تحقیق تربیت بدنی / تست نيويورك / حرکات اصلاحی / حرکات کششی / ساختار ستون فقرات / عدم تعادل عضلاني / علل ايجاد سربجلو / علوم ورزشی / كف پاي صاف / كيفوزپشتي / ناهنجاري سركج / ناهنجاري‌هاي جسماني / وضعيت بدني استاندارد /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *