می 15, 2013 - admin

مقایسه تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

فصل اول- طرح پژوهش
مقدمه:
بهبود در رکوردهای ورزشی مدیون پژوهش های متخصصان  در زمینه های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی است. یکی از این زمینه ها که پژوهش های بسیاری نیز در آن صورت گرفته، علم تمرین وابسته به فیزیولوژی ورزش می باشد. ورزشکاران و قهرمانان رشته های مختلف ورزشی با توجه به ماهیت رشته ورزشی خود از نظر عوامل مختلف آمادگی جسمانی و حرکتی دارای نیازها و اولویت های ویژه ای می باشند. به عبارت دیگر، هر یک از رشته های ورزشی  به یکی از عوامل قدرت، استقامت، توان، انعطاف پذیری، سرعت  و یا تلفیقی از آن ها نیاز دارند که با توجه به نوع رشته ورزشی با یکدیگر متفاوتند (حسینی، 1377 ). قدرت عضلانی، پایه و اساس برنامه های بدن سازی و آمادگی جسمانی بوده که در رشته های مختلف ورزشی جایگاه خاصی دارد. به  عنوان مثال: در رشته ورزشی شنا و نجات غریق علی رغم نیازی که به عامل قدرت احساس می شود، عامل سرعت در اولویت بعدی  قرار می گیرد (کاستیل و همکاران، 1369). یکی از مهم ترین عوامل موفقیت ورزشکاران در رشته های سرعتی، برخورداری از توان بی هوازی و سرعت عکس العمل بالاست. از آنجا که فعالیت هایی نظیر شنای سرعت، وزنه برداری، دوومیدانی و به طور کلی ورزش¬های سرعتی نیاز به تولید نیروی بیشینه عضلانی دارند،  برای تامین انرژی موردنیاز خود شدیداًً به دستگاه فسفاژن  (آدنوزین تری فسفات- فسفوکراتین) متکی هستند. تمرین های سرعتی بی هوازی علاوه بر کسب قدرت، با ایجاد تغییراتی در کارایی حرکت، ظرفیت انرژی زایی هوازی و ظرفیت تامپونی، باعث بهبود در اجرای مهارت شده و در  رویدادهای ورزشی که فوق العاده بی هوازی هستند،  خستگی را به تعویق می اندازد(ویلمور و همکاران، 1384). یکی از بهترین شیوه¬های افزایش توان بی¬هوازی در رشته¬های سرعتی، تمرین¬های نسبتاًًً جدیدی به نام پلایومتریک است است (ماساموتو و همکاران 2003، رابینسون و همکاران2004، میلر2002، مقدم1381). این تمرین¬ها اولین بار توسط والری بورزوف  از قهرمانان رشته¬ی دوومیدانی اجرا شد و منجر به رسیدن وی به عرصه¬ی قهرمانی در دوومیدانی گردید و  سپس، پژوهش¬های بیشتری در جهت تأثیر این شیوه¬ی¬ تمرینی در سایر رشته¬های ورزشی نیز شروع شد(رادکلیف و همکاران، 1381). اصطلاح پلایومتریک اولین بار در سال 1975به وسیله¬ی فرد ویلت ، یکی از مربیان دوومیدانی به وجود آمد که از دو واژه¬ی پلایو + متریک به معنای فزایندگی قابل ارزیابی گرفته شده است.
 مزیت این نوع تمرین¬ها در این است که موجب آمادگی دستگاه عصبی- عضلانی می¬شود و در نتیجه به ورزشکار اجازه می¬دهد تا در فعالیت¬هایی که همراه با تغییر جهت هستند، به شکل نیرومند و سریعی عمل کند. ورزشکاران رشته¬هایی مثل: بسکتبال، والیبال، دوهای سرعت، پرش
ارتفاع، اسکی،  شنا و سایر ورزش¬هایی که به توان بالایی نیاز دارند، از این نوع تمرین¬ها بسیار سود می¬برند. از مزایای دیگر تمرین¬های پلایومتریک، نوع حرکت¬های آنست.
در این روش تمرینی، حرکت¬هایی چون: لی¬لی کردن، پریدن، جهش با یک پا، جهش با هر دو پا و تاب خوردن وجود دارد که آموزش و یادگیری آن¬ها نیز بسیار آسان است(شارکی، 1374)….
فهرست
مقدمه: 5
بیان مسئله: 8
ضرورت واهمیت پژوهش: 10
هدف کلی پژوهش: 11
فرضیه های پژوهش: 12
پیش فرضهای پژوهش: 13
محدودیت های پژوهش: 14
متغیرهای قابل کنترل: 14
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات 15
ناجی غریق: 16
فصل دوم- پیشینه ی پژوهش: 18
زیربنای نظری پژوهش: 19
نوع تارهای عضلانی: 20
تجمع اسید لاکتیک: 20
پلایومتریک: 21
ویژگی تمرین های پلایومتریک: 22
فیزیولوژی تمرینهای پلایومتریک: 24
اصول اساسی تمرینهای پلایومتریک: 24
رابطه میان قدرت، توان و سرعت ناجیان غریق: 25
پیشینهی پژوهش: 26
پژوهش های انجام شده در داخل کشور: 26
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور: 28
جمع بندی پژوهش های انجام شده: 36
فصل سوم- روش شناسی پژوهش 37
متغیرهای پژوهش: 39
متغیرهای مستقل: 39
ابزارهای اندازه گیری: 40
میله مدرج شده (پژوهشگر ساخته): 40
نحوه ی جمع آوری داده ها یا نحوه ی اجرای آزمون ها: 42
آزمون وین گیت: 42
روشهای آماری پژوهش: 45
عنوان: مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی    بر توان بی هوازی ناجیان غریق 46
روشهای آماری: داده ها 48
1- آنالیز داده ها( آمار توصیفی ) 48
2- استنباط کلاسیک و نظریه تصمیم( آمار استنباطی) 48
1-جداول مقدماتی آمار توصیفی 49
2-بررسی نرمال بودن تمامی متغیرها 49
جدول2 – 4  آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه خشکی 50
جدول4- 4 آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه آب 54
جدول6- 4 آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل 57
آمار استنباطی 59
آزمون فرضیه های مقدماتی 60
آنالیز واریانس 73
آزمون فرضیه های نهایی 75
فصل پنجم-بحث،نتیجه گیری،پیشنهادها 101
مقدمه: 101
متغیر های پژوهش: 104
یافته های پژوهش: 105
بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که: 105
یافته های جانبی پژوهش: 106
بحث، تحلیل و نتیجه گیری: 107
نتیجه گیری کلی: 109
پیشنهاد های پژوهش: 110
پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش: 110
منابع و مأخذ 111
120 صفحه

پایان نامه تربیت بدنی پایان نامه / پایان نامه تذبیت بدنی / پایان نامه علوم ورزشی / پروژه / تمرین های پلایومتریک / تمرین های پلایومتریکی در آب / توان بی هوازی ناجیان غریق / روش تحقیق / مقاله /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *