اسفند ۸, ۱۳۹۱ - admin

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز

چکیده

افزایش جمعیت و تغییر در الگوی مصرف مردم بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی خدادادی آب و خاک کشور را ایجاب می نماید. از سوی دیگر محدودیت منابع باعث می گردد تا در ازای این افزایش تقاضا افزایش بهره وری و بالا بردن راند مان تولید به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح گردد. اگرچه در دهه های اخیر افزایش بهره وری با اتکا به رشد و توسعه علوم آب و خاک دچار تحولات شگرفی گردید ولی متاسفانه تاکنون نتوانسته است جایگزین روش ساده افزایش بهره وری به ازای فزایش نیاز گردد. حاصل این کاستی تشدید فرسایش و هدر رفت بخش زیادی از منابع آب و خاک وپوشش گیاهی کشور بوده که از عوارض آن می توان به نابودی عرصه های جنگلی سیر قهقرایی مراتع کاهش حاصلخیزی اراضی بیابانی شدن عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی اشاره نمود. بنابراین توجه جدی به مسایل فرسایش یکی از موضوعات مهم در محافل علمی و مورد عنایت محققین می باشد. یکی از موضوعاتی که در مسایل فرسایش مورد توجه قرار می گیرد بررسی اشکال فرسایش می باشد. همانگونه که اشاره شد استفاده ناصحیح از منابع آب و خاک باعث تشدید فرسایش و ایجاد لند فرمهای متنوعی می شود. این اشکال را می توان با توجه به عوامل عمده پدیدآورنده آنها به دو دسته فرسایش آبی و بادی تقسیم نمود. فرسایش آبی بیشتر اشکالی مانند فرسایش خندقی فرسایش کنار رودخانه ای فرسایش هزار دره و فرسایش بادی نیز نهشته های بادی و عوارض ماسه ای را ایجاد میکند.از آنجاییکه هر کدام این اشکال نشان دهنده میزان تخریب و فرسایش در سطح زمین می باشند بنابراین با پی بردن به محدوده هایی که این اشکال ظهور پیدا می کنند علاوه بر اینکه می توان بررسی های دقیق برروی آنها انجام دادبرای آینده نیز چشم انداز و نگرش واقع بینا نه تری برای مقابله با این اشکال پیدا نمود. بدون شک بررسی وضعیت کلیه اشکال فرسایش با اندازه گیریها و مشاهدات صحرایی نیازمند صرف وقت انرژی و اعتبار بالا ست که عملا بسیار مشکل می باشد. در عین حال بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه کاربردهای تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که بکارگیری روشهای پردازش رقومی اطلاعات ماهواره ای می توانند در دستیابی به اهداف این طرح و شناخت اشکال فرسایشی موثر باشد. زیرا تصاویر ماهواره ای به دلیل داشتن سری های زمانی هزینه کم پوشش زیاد و قابلیت پردازش رقومی می توانند اطلاعات مناسبی از وضعیت اشکال فرسایش در اختیار ما قرار دهند. از سوی دیگر مطالعات ژیومورفولوژی پایه و اساس بررسی های منابع طبیعی حوزه های آبخیز به شمار می رود و از آنجا که زمینه کاری در حوزه های آبخیز بسیار گسترده بوده و علوم مختلفی از قبیل اقلیم شناسی خاکشناسی هیدرولوژی اکولوژی زمین شناسی و غیره دخالت دارند جهت ایجاد هماهنگی و کنترل آنها نیاز به تهیه نقشه واحدی که جوابگوی تمام نیازها جهت شروع مطالعات باشد لازم به نظر می رسد. در این راستا استفاده از نقشه ژیومورفولوژی منطقه ضروری می باشد. در این مطالعه سعی شده است که ضمن بررسی وضعیت زمین شناسی حوضه اقلیم مطالعه فیزیوگرافی هیدرولوژی و مورفولوژی با استفاده از داده های سنجش از دور و GIS و با یک روش ترکیب نگر رابطه بین واحدهای مورفولوژیکی و اشکال فرسایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

خلاصه  پیشینه تحقیق

بنابراین نگارنده جهت آشنایی بیشتر با روش تحقیق در موضوع خود (بررسی رابطه بین واحدهای ژیومورفولوژی و اشکال فرسایشی به مطالعه کارهای مختلف در حوضه های متفاوت کشور با استفاده از همین روش پرداخت که به قرار زیر می باشد 1- شهاب الدین قوامی (1369) رساله کارشناسی ارشد خود را با عنوان بررسی رابطه ژیومورفولوژی با فرسایش در سازند میوسن حوضه طالقان به انجام رسانده روش تحقیق نامبرده استفاده از نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی و مشاهده میدانی و مطالعه منابع کتابخانه ای بوده است. طبق تحقیقات ایشان اشکال ژیومورفولوژی حوضه عبارتند از فرسایش شیاری فرسایش آبراهه ای و بد لند یا هزار دره و پدیده لغزش نیز در منطقه مشاهده شده است. محقق عوامل سنگ شناسی خاک شناسی و اقلیم منطقه را در پدید آمدن این اشکال موثر دانسته و نوع رس منطقه را ایلیت کلروکایولینیت تشخیص داده که رسی است با قدرت آبگیری کم لذا جریان سطحی در آن غالب و منجر به تشکیل شیارها می شود. طبق مطالعات ایشان بارش منطقه از نوع برف بوده لذا خاک زمان بیشتری برای آبگیری در اختیار دارد و آب را در خود نگه می دارد و این عامل باعث به وجود آمدن پدیده لغزش در منطقه شده است. عارضه دیگر منطقه بدلند است که 63 درصد آنها در دامنه های جنوبی مشاهد ه شده و دلیل آن آفتابگیری بیشتر دامنه های جنوبی و روان شدن آبراهه های با تراکم زیاد بر اثر ذوب برف بیان شده است. 2- الیاس پرورش (1371) در رساله کارشناسی ارشد خود رابطه ژیومورفولوژی با فرسایش را در حوضه آبخیز گزیر شهرستان بندر لنگه (با تاکید بر فرسایش خندقی) مورد بررسی قرار داده است. روش مطالعه نام برده استفاده از نقشه های توپوگرافی منطقه نقشه های زمین شناسی مشاهده میدانی و مطالعه منابع کتابخانه ای است. طبق مطالعات ایشان خاک منطقه از نوع رس ورمی کولیت بوده و در آن میزان گچ و نمک مخصوصا گچ بیش از 50 درصد بیان شده است. این بافت باعث شده که خاک انحلال پذیری بالایی داشته باشد در نتیجه دو رخساره ژیومورفولوژی غالب منطقه فرسایش خندقی و فرسایش هزار دره یا بدلند می باشند. طبق پژوهش های ایشان در قسمت دیگری از حوزه نیز که در منطقه پلایا قرار گرفته است فرسایش بادی وجود داشته که عارضه ژیومورفولوژی غالب این منطقه نیز نبکا معرفی شده است. 3- محمد فرجی(1373) پایان نامه کار شناسی ارشد خود را با عنوان بررسی رابطه شدت فرسایش و تولید رسوب با واحدهای ژیومورفولوژی (کیفی) و روشهای E.P.M.و P.S.I.A.C(کمی) در حوضه آبخیز بابا احمدی خوزستان به انجام رسانده است. در این تحقیق منطقه از نظر پستی و بلندی شیب جهت اقلیم سنگ شناسی ژیومورفولوژی خاک شناسی پوشش گیاهی فرسایش و تولید رسوب مورد بررسی قرار گرفته است بر اساس مطالعات ایشان در واحدهای کاری با رخساره توده سنگی هر اندازه شیب کمتر بوده سرعت رواناب محدودتر و آب فرصت نفوذ بیشتر را در درزها و شکافها پیدا کرده و این عامل اثر مثبت روی گسترش پوشش گیاهی و حفاظت خاک داشته است. و از سوی دیگر در مناطق بدون پوشش گیاهی باعث خزش یا لغزش قسمت هر چند کوچکی از خاک شده در نتیجه خاک را جا بجا کرده یا باعث فرسایش خاک شده است. 4- محسن ملکی(1382) در رساله کارشناسی ارشد خود پیرامون فرسایش آبی با استفاده از روشهای ژیومورفولوژی در حوضه آبخیز طالقان رود به تحقیق و پژوهش پرداخته است. نام برده جهت پژوهش از نقشه های توپوگرافی زمین شناسی و تصاویر ماهواره ای و همچنین نرم افزارهای GIS بهره برده است. بر اساس تحقیقات ایشان 16 رخساره ژیومورفولوژی در منطقه مشاهده شده که عبارتند از فرسایش آبراهه ای ضعیف فرسایش آبراهه ای شدید فرسایش انحلالی فرسایش سطحی فرسایش رودخانه ای حرکات توده ای تراست بدلند یا هزار دره دامنه منظم بیرون زدگی سنگی توده سنگی آبراهه برفی لغزشهای قدیمی آبراهه برفی به همراه پشته های لغزشی بیرون زدگی به همراه توده سنگی و فرسایش واریزه ای. نتایج به دست آمده نشان داده که از کل مساحت منطقه 256 درصد از کل حوضه دارای حساسیت نا چیز به فرسایش9171 در صد حوضه دارای حساسیت کم505 درصد حوضه دارای حساسیت متوسط 086 درصد حوضه دارای حساسیت زیاد و 7110 درصد حوضه دارای حساسیت شدید به فرسایش می باشد.

 • فهرست
 • فصل اول    1
 • 1-1- اهداف تحقیق:    2
 • 1-2- پیشینه تحقیق:    2
 • 1-3- روش تحقیق:    5
 • 1-6 مسائل و مشکلات تحقیق:    6
 • 1-7- موقعیت حوضه مورد مطالعه:    6
 • فصل دوم:    10
 • مقدمه:    11
 • 2-1-1 تعریف سنجش از دور:    12
 • 2-1-2- سیستم سنجش از دور:    12
 • 2-1-4- توان تفکیک زمانی:    15
 • 2-1-5- توان تفکیک فضایی(مکانی):    16
 • 2-1-6- انواع ماهواره ها:    16
 • 2-1-8-  ماهواره های لندست:    17
 • 2-1-11- تصاویر رقومی:    22
 • 2-1-13- خصوصیات تصاویر رقومی:    23
 • 2-2-2- بررسی کیفیت تصاویر ماهوارهای:    26
 • 2-2-5-  بارز سازی تصویر:    28
 • 2-2-5-1- بهبود کنتراست در درجات خاکستری تصویری:    29
 • 2-2-6-  شاخص پوشش گیاهی:    30
 • نقشه(2-3) تصویر رنگی کاذب در باندهای 1 و 2 و 3 .    34
 • فصل سوم:    36
 • 4-1-  زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک) منطقه:    37
 • 4-2-  چینه شناسی:    40
 • 4-3- سنگ های دگرگونی پرکامبرین:    41
 • 4-5- سنگ های آذرین درونی:    47
 • نمودار(3-1) پراکندگی واحدهای زمین شناسی    50
 • فصل چهارم    52
 • مقدمه:    53
 • 4-1- عوامل کنترل کننده آب و هوای حوضه:    55
 • – فرود بلند مدیترانه:    57
 • 4-2- ایستگاه های هوا شناسی منطقه مورد مطالعه:    58
 • 4-4-1- رژیم بارندگی:    60
 • 4-5- رطوبت نسبی:    65
 • 4-6-2- میانگین حداکثر و حداقل درجه حرارت:    69
 • 4- 7- تعداد روزهای یخبندان:    73
 • 4-9-  تعیین تیپ اقلیمی:    78
 • فصل پنجم    80
 • 5-1- شبکه آبراهه:    82
 • شکل حوضه:    86
 • ارتفاع حوضه (پستی و بلندی):    88
 • نقشه(5-5) جهت شیب حوضه    97
 • فصل ششم    97
 • مقدمه:    98
 • 6-1-  پوشش گیاهی:    99
 • 6-2-  جنگل:    99
 • 6-3-  تیپ های مرتعی استان:    100
 • 6-4-  تیپ های مرتعی حوزه مورد مطالعه:    102
 • 7-1- واحد های ژئومورفولوژی:    108
 • فرسایش سطحی روی دامنه تپه    141
 • فرسایش شیاری روی دامنه ها    142
 • فرسایش آبراهه ای در دره V در حوضه مورد مطالعه    143
 • فرسایش سطحی در مسیر جاده    143
 • فرسایش خطی در کنار جاده    144
 • فصل نهم    145
 • نتایج    146
 • پیشنهادات:    149
 • منابع:    151

150 صفحه

پایان نامه جغرافیا/زمین شناسی gis / اشکال فرسایشی / انواع فرسایش / پایان نامه ژئوموروفوژی / تحقیق جغرافیا/زمین شناسی / تصاویر ماهواره ای / حوزه آبخیز / حوضه سقز / رودخانه سقز / فرسایش انحلالی / فرسایش خندقی / فیزیوگرافی / لغزش / مقاله فرسایش / مورفولوژی / هیدرولوژی / واحد ژئومورفولوژی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *