,

مطالعه فلورستیک فيتوسوسيولوژيك مراتع مناطق ديزباد بالا

 

مطالعه فلورستيك، فيتوسوسيولوژيك مراتع  مناطق ديزباد بالا، درخت  جوزو عطائيه در شهرستان نيشابور و معرفي گياهان دارويي، معطر، مرتعي ونادر منطقه

 

چکيده

در این تحقیق مطاله فلوروجامعه شناسی گیاهی بخشی از مراتع دیز بادبالا،عطائیه ودرخت جوز در شهرستان نیشابور انجام شد. به طور کلی 149 گونه گیاهی از مناطق مورد بررسی جمع اوری شده که در 31 خانواده و111 جنس قرار میگیرند.از این گیاهان 8 گونه اندمیک ایران،50 گونه دارای ارزش دارویی،54 گونه دارای ارزش مرتعی و 18گونه سمی اند.در بین گیاهان منطقه همی کریپتو فیت ها شکل زیستی قالب و فانروفیت ها کمترین شکل زیستی را به خود اختصاص داده اند. پوشش گیاهی به روش براون- بلانکهمورد مطالعه قرار گرفت.مجموعاً 90 قطعه برداشت استقرار یافت.تجزیه و تحلیل داده ها به روش جدول بندی النبرگ انجام شد. در مجموع  15 جامعه گیاهی در مناطق مورد بررسی تشخیص داده شد. پراکنش جوامع گیاهی مناطق مورد بررسی عمدتا تحت تاثیر شیب، ارتفاع از سطح دریا و شرایط میکروکلیمیایی است.

 • فهرست مطالب
  عنوان                                                                                             صفحه
  چكيده………………………………………………………………………………………………………….الف
  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………1
  سابقه تحقيق………………………………………………………………………………………………….3
  كلياتي پيرامون منطقه مورد بررسي……………………………………………………………………9
  3-1-انتخاب محل…………………………………………………………………………………10
  3-2-موقعيت جغرافيايي………………………………………………………………………..11
  3-3-كاربري زمين………………………………………………………………………………..12
  3-4-وضعيت زمين شناسي مناطق……………………………………………………………12
  3-5-مطالعات اقليم شناسي…………………………………………………………………….13
  3  -5-1-درجه حرارت…………………………………………………………………………13
  3-5-2-بارندگي………………………………………………………………………………….14
  3-5-3-رسم منحني آمبروتروميك…………………………………………………………..15
  3-5-4-اقليم شناسي مناطق مورد بررسي………………………………………………….16
  3-5-5-وضهيت اقليم شناسي مناطق مورد بررسی……………………………………..17
  3-5-5-1-امارحرارتمناطق مورد بررسی…………………………………………………18
  3-5-5-2-بارندگی مناطق موردبررسی……………………………………………………19
  3-5-5-3-اقلیم مناطق مورد بررسی……………………………………………………….20
  مواد و روش ها……………………………………………………………………………………22
  4-1-زمان اجرای طرح…………………………………………………………………………23
  4-2-ازمایش های خاک شناسی………………………………………………………………23
  4-2-1-نحوهومحل نمونه برداری……………………………………………………..23
  4-2-3-اسیدیته خاک…………………………………………………………………………..25
  4-2-4-اندازه گیری کربن الی خاک………………………………………………………25
  4-2-5-اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک……………………………………………25
  4-3-مطالعات فلورستیک……………………………………………………………………..26
  4-4-مطالعات جامعه شناسی………………………………………………………………..26
  4-4-1-1-نحوه تشخخیص فردجامعه،انتخاب محل واندازه قطعه نمونه………26
  4-4-1-2-شرح وتوصیف فرد جامعه…………………………………………………..30
  4-4-2-تجزیه و تحلیل برداشت های صحرایی……………………………………..32
  نتایج……………………………………………………………………………………………….33
  5-1-خاک شناسی مناطق مورد بررسی…………………………………………………34
  5-1-1-شکت ظاهری زمین……………………………………………………………….34
  5-1-2-بافت خاک…………………………………………………………………………..36
  5-1-3-اسیدیته خاک……………………………………………………………………….36
  5-1-4-کربن عالی خاک…………………………………………………………………..36
  5-1-5-هدایت الکتریکی خاک…………………………………………………………..36
  5-2-نتایج فلورستیک مناطق مورد بررسی…………………………………………….37
  5-3-شکل زیستی گیاهان در مناطق مورد بررسی…………………………………..43
  5-4-اندمیسم در مناطق مورد بررسی…………………………………………………..45
  5-5-گونه های نادر در معرض انقراض……………………………………………….45
  5-6-اهمیت اقتصادی……………………………………………………………………….47
  5-7-جامعه شناسی گیاهی…………………………………………………………………48
  بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………….63
  نتیجه گیری کلی وپیشنهادات………………………………………………………………67
  فهرست منابع…………………………………………………………………………………..69
  ضمائم…………………………………………………………………………………………..71
  خلاصه انگلیسی……………………………………………………………………………74

80 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *