کارست شاهو و سپیدان

 سيستمهاي كارست شاهو و سپيدان و اهميت مديريت آنها

پيشگفتار
در يك تعريف ساده، كارست به مناطق مشخصي اطلاق مي شود كه در آن، فرايند انحلال در سنگهاي قابل حل، اشكال خاصي از لندفرمها را در سطح و زيرزمين به وجود مي آورد. كارست اساساً با سنگهاي آهكي ارتباط پيدا ميكند اما در ديگر سنگهاي قابل حل همچون گچ و ژيپس نيز ديده مي شود. دو منطقه « مقايسه سيستمهاي كارستي شاهو و سپيدان و اهميت مديريت آنها » در پژوهش حاضر با عنوان كارستي در شمال غربي و جنوب شرقي ناهمواري زاگرس براي بررسي و مقايسه انتخاب شده اند . با وجود گستره زياد مناطق كارستي در ايران، بايد اذعان نمود كه مطالعات كارست در ايران، همچنان اندك بوده و هنوز در ابتداي راه قر ار دارد. بنابراين انجام هر بررسي اي كه به روشن شدن زواياي مختلف سيستم كارست كمك نمايد، ضروري به نظر مي رسد. در طي چند دهه اخير از ديدگاههاي گوناگون، بررسيهائي در ارتباط با كارستهاي ايران به عمل آمده است. اما تاكنون در زمينه مقايسه، به منظور شناسائي متغيرها و عوامل تأثير گذار بر تحول كارست در ابعاد پژوهش حاضر، مطالعه اي انجام نشده است . لذا اين بررسي در نوع خود ضروري، جديد وبديع مي باشد . در جريان اين بررسي مشكلات و تنگناهاي چندي پيش روي بوده است . دستيابي به اطلاعات و آمار مورد نياز يكي از مشكلات عمده اين بررسي بوده است كه در اين زمينه مي توان به كمبود و يا نقص آمارهاي اقليمي و همچنين آمار مربوط به چشمه كارستي اشاره نمود . در مورد آمار دبي چشمه هاي كارستي با وجود مراجعات مكرر متأسفانه از طرف سازمانهاي مربوطه همكاري لازم به عمل نيامده و تحليلهاي صورت گرفته در اين زمينه عمدتاً بر
ث اساس اطلاعاتي بوده است كه از مراجع ديگر اخذ شده است . بعد مسافت و كمبود امكانات براي دسترسي به مناطق مورد بررسي نيز يكي ديگر از مشكلات پيش روي بوده است. مسائل و « كليات پژوهش » به طور كلي اين رساله در شش فصل تنظيم شده است. در فصل اول با عنوان فرضيات و روش شناسي تحقيق ارائه شده است. در فصل دوم به مباني نظري پژوهش پرداخته شده و در فصل سوم و چهارم فرايندها و لندفرمهاي كارستي دو منطقه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته اند . در فصل پنجم به مباحث مربوط به مديريت كارست در مناطق مورد بررسي پرداخته شده و فصل ششم به ارائه نتايج بدست آمده اختصاص داده شده است . در نهايت لازم مي دانم از تمام كساني كه به هر نحوي مرا در انجام اين رساله كمك نمودند به ويژه جناب آقاي دكتر محمودي تشكر و قدرداني نمايم. همچنين از زحمات آقايان دكتر يماني و دكتر مقيمي نيز كمال تشكر و قدرداني را دارم.

فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
فصل اول- كليات پژوهش……………………………………………………………………………………… 1
1-1 بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………. 2
2-1 ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 3
3-1 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 4
4-1 موقعيت مناطق مورد بررسي……………………………………………………………………………………… 4
1-4-1 منطقه شاهو…………………………………………………………………………………………………………. 4
2-4-1 منطقه سپيدان ……………………………………………………………………………………………………… 6
5 پرسشهاي پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 8 -1
6-1 فرضيات پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 8
7-1 پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………….. 8
8-1 مواد و روشها………………………………………………………………………………………………………… 14
1-8-1 روشهاي گردآوري منابع و اطلاعات………………………………………………………………………. 14
2-8-1 ابزارهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………… 16
3-8-1 – روش تجزيه و تحليل………………………………………………………………………………………. 18
فصل دوم- مباني نظري…………………………………………………………………………………………. 21
1-2 تعريف كارست……………………………………………………………………………………………………… 22
2-2 توزيع سنگهاي كربناته در جهان و ايران…………………………………………………………………….. 22
3 فرايند كارستي شدن و عوامل موثر بر آن……………………………………………………………………. 24 -2
4-2 انواع كارست…………………………………………………………………………………………………………. 28
فصل سوم– بررسي فرايندها و لندفرمها ……………………………………………………………. 32
1 متغيرهاي مورد بررسي…………………………………………………………………………………………….. 33 -3
خ
2 ناهمواري شاهو…………………………………………………………………………………………………….. 33 -3
1-2-3 سنگ شناسي…………………………………………………………………………………………………….. 33 .
2-2-3 زمين ساخت……………………………………………………………………………………………………… 36
-1-2-2 -3 گسلها ، سطوح لايه بندي و سيستم درز و شكافها…………………………………………….. 42
3-2-3 شيب……………………………………………………………………………………………………………….. 49
4-2-3 اقليم………………………………………………………………………………………………………………… 53
1-4-2-3 بارش…………………………………………………………………………………………………………… 53
2-4-2-3 دما………………………………………………………………………………………………………………. 56
5-2-3 ناهمواري…………………………………………………………………………………………………………. 59
6-2-3 جهت دامنه………………………………………………………………………………………………………… 62
7-2-3 ژئومورفولژي…………………………………………………………………………………………………….. 64
3 -3 منطقه سپيدان(ناهمواري گر و برم فيروز)…………………………………………………………………… 86
1-3-3 سنگ شناسي……………………………………………………………………………………………………… 86
2-3-3 زمين ساخت……………………………………………………………………………………………………… 93
1-2-3-3 گسلها ، سطوح لايه بندي و سيستم درز و شكافها………………………………………………… 97
3-3-3 شيب……………………………………………………………………………………………………………… 100
4-3-3 اقليم ……………………………………………………………………………………………………………… 102
1-4-3-3 بارش………………………………………………………………………………………………………….. 103
2-4-3-3 دما……………………………………………………………………………………………………………. 105
5-3-3 ناهمواري……………………………………………………………………………………………………….. 107
6-3-3 جهت دامنه……………………………………………………………………………………………………… 110
7-3-3 ژئومورفولژي…………………………………………………………………………………………………… 113
4 مدل …………………………………………………………………………………………………………………. 126 -3
1-4-3 مدل رگرسيون خطي چند متغيره………………………………………………………………………….. 126
د
1-1-4-3 آماده سازي لايه ها……………………………………………………………………………………….. 126
2-1-4-3 روش گام به گام…………………………………………………………………………………………… 126
فصل چهارم – تغييرات اقليمي كواترنر و تحول كارست ……………………………… 133
1 اهميت مطالعه كواترنر…………………………………………………………………………………………… 134 -4
2-4 مطالعات كواترنر در ايران………………………………………………………………………………………. 135
3-4 تغييرات اقليمي كواترنر و تحول چشم اندازهاي كارستي…………………………………………….. 142
1-3-4 انحلال و توسعه كارست در شرايط يخچالي و بين يخچالي……………………………………… 146
1-1-3-4 وضعيت كارست در شرايط بين يخچالي در مناطق مورد بررسي…………………………… 147
2-1-3-4 آثار و شواهد يخچالي در منطقه شاهو و سپيدان………………………………………………… 151
1-2-1-3-4 ناهمواري شاهو………………………………………………………………………………………… 151
2-2-1-3-4 منطقه سپيدان………………………………………………………………………………………….. 159
فصل پنجم – مديريتكارست ………………………………………………………………………….. 163
1 5 مديريت كارست………………………………………………………………………………………………. 164
2 پيش نيازهاي مديريت كارست………………………………………………………………………………… 166 -5
3-5 حساسيت كارست………………………………………………………………………………………………… 168
4-5 مديريت كارست در مناطق كارستي شاهو و سپيدان……………………………………………………. 170
1-4-5 ارزشهاي علمي، فرهنگي و اقتصادي كارست در مناطق مورد بررسي……………………….. 170
1-1-4-5 ارزشهاي علمي…………………………………………………………………………………………….. 170
2-1-4-5 ارزشهاي فرهنگي……………………………………………………………………………………….. 172
3-1-4-5 ارزشهاي اقتصادي………………………………………………………………………………………… 173
2-4 آثار فعاليتهاي انساني در مناطق كارستي شاهو و سپيدان………………………………………….. 178 -5
فصل ششم – نتيجه گيري……………………………………………………………………………………. 188
1 نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………..200

پايان نامه– كشاورزي–خاكشناسي — ارزيابي فرسايش خاک به کمک مدل
هاي وزني در محيط GIS و با استفاده از تصاوير ماهواره اي

پايان نامه–علوم پايه–زمين شناسي–بررسي برخي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي
مهندسي توده‌سنگ‌هاي اطراف تونل‌ها به منظور پهنه‌بندي خطر ورود آب به درون
تونل
220 صفحه 

 

(اسکن شده)

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *