آبان ۱۶, ۱۳۹۲ - admin

پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب

پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب

 

چکیده

خشکسالی یکی از مزمن ترین و زیانبارترین ناپایداری های محیطی است و در بین حوادث طبیعی در جهان خشکسالی از لحاظ در جه شدت ، طول مدت ، مجموع فضای تحت پوشش و فراوانی مقام اول را داراست و موجب اختلال در اکو سیستم و اثرات اجتماعی و اقتصادی زیانباری را ببار می آورد با توجه به قرارگرفتن استان هرمزگان در ناحیه آب و هوایی خشک و نیمه خشک ایران وقوع خشکسالی های مکرر در سالهای  اخیر ، اهمیت پرداختن به مقوله خشکسالی را بیش از پیش نمایان می کند . منطقه ای که در این پایان نامه مورد پژوهش قرار گرفته حوضه آبریز میناب است که 60 درصد حوضه در استان کرمان و 40 درصد آن در استان هرمزگان واقع شده اما به دلیل جریان شمالی – جنوبی آب ، اهمیت این حوضه برای استان هرمزگان بیشتر است رودخانه میناب از کوههای اسفندقه  جیرفت استان کرمان سرچشمه گرفته و پس از عبور از قسمتهای مختلف در پشت سد اسقلال میناب ذخیره می گردد برای وضعیت بررسی بارندگی حوضه آبریز از 22 ایستگاه منتخب هواشناسی واقع در داخل حوضه استفاده شده است . برای محاسبات آماری سال های آبی  1360تا 1386 بعنوان پایه زمانی مشترک در نظر گرفته شده ،برای بازسازی سالهای فاقد آمار از ایستگاه برنطین به عنوان ایستگاه مبنا انتخاب و پس از انجام محاسبات آماری با استفاده از فرمول رگراسیون نرم افزار اکسل سالهای بازسازی شده به صورت ستاره دار مشخص شده است . برای تجزیه و تحلیل خشکسالی از آزمون دنباله ها و پیش بینی خشکسالی از زنجیره مارکف استفاده گردیده و با توجه به محاسبات انجام شده وضعیت سال آبی 87-88 از نظر ترسالی،46/38 و از نظرخشکسالی،84/53 تعیین گردید  .

 • فهرست مطالب                                                                                                                           صفحه
 • فصل اول کلیات تحقیق
 • 1-1 بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
 • 1-2 اهمیت موضوع و انگیزش انتخاب آن………………………………………… ……………………………………………………………… 4
 • 1-3.هدف های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
 • 1-     4سوالات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
 • 1-5 مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  5
 • 1-6روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
 • 1- 7  قلمرو تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………………………………………7
 • 1-8  جامعه و حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
 • 1-10 محدودیت و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..  9
 • فصل دوم (بیشینه ، ادبیات ، ،مبانی  نظری تحقیق )
 • 2-1  پیشینه تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
 • 2-2 تعاریف خشکسالی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
 •    2- 3 خشکسالی هواشناسی  …………………………………………………………………………………………………………………….  17 
 • 2-4 خشکسالی اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
 • 2-     5 خشکسالی هیدرولوژی………………………………………………………………………………………………………………………… 18
 • 2-6  خشکسالی اقتصادی – اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………. 19
 •  2-7 خشکسالی سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
 •  2-8 علل وقوع خشکسالی  ………………………………………………………………………………………………………………………….20
 • 2-9 روش های مطالعه و پیش بینی خشکسالی  ………………………………………………………………………………………………..23
 • 2-9-1روش مقایسه ای ………………………………………………………………………………………………………………………………..23
 • 2-9– 3روش مطالعه بیلان آبی……………………………………………………………………………………………………………………….24
 • 2-9-4روش تحلیل جریان آبی ……………………………………………………………………………………………………………………..24
 • 2-9– 5 روش آماری – احتمالاتی………………………………………………………………………………………………………………..  25
 • 2-9-6روش تحلیل داده های بارندگی…………………………………………………………………………………………………………… 25
 • 210 تفاوت خشکسالی با دیگر بلایای طبیعی………………………………………………………………………………………………….26
 • 2- 11تفاوت خشکی و خشکسالی……………………………………………………………………………………………………………….  27
 • 2-12 آغاز و خاتمه خشکسالی……………………………………………………………………………………………………………………. 27
 • 2-13 دوره تداوم خشکسالی……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
 • 2-14 شدت خشکسالی ……………………………………………………………………………………………………………………………….28
 • 2-15 فراوانی خشکسالی……………………………………………………………………………………………………………………………. 28
 • 2-16 وسعت منطقه ای خشکسالی………………………………………………………………………………………………………………. 29
 • 2-17 واحد زمانی ارزیابی خشکسالی………………………………………………………………………………………………………….. 29
 •  2-18 اتلاف منابع آب با گذشت زمان………………………………………………………………………………………………………… 29
 • 3-     19داده های مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………30
 • 2-19-1 تنوع اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
 • 2-19- 2 عدم تعمیم یک شاخص به دیگر مناطق جغرافیایی ………………………………………………………………………..30
 • 2-20تعریف  دنباله ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
 •  2-21آزمون دنباله ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 31
 • 2-22 زنجیره مارکف…………………………………………………………………………………………………………………………… 31
 • 2-23ضریب همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………… 32
 • 2-24 نمایه های خشکسالی………………………………………………………………………………………………………………….. 33
 • 2-24-1 نمایه درصد نرمال بارندگی (PNPI.)………………………………………………………………………………………….33
 • 2-24-2نمایه ناهنجاری بارندگی( RAI )………………………………………………………………………………………………….34
 • 2-24-3نمایه دهکهای بارندگی (DPI) ……………………………………………………………………………………………………34
 •   2-24- 4 روش تفاضل درصدی بارش………………………………………………………………………………………………….. 36
 • 2-24-5 نمایه بارش استانداردZ……………………………………………………………………………………………………………. 36
 • 2-25  بازسازی داده هایآماری ……………………………………………………………………………… ………………………………35
 • 2-26  ضرایب شکل حوضه  ……………………………………………………………………………………… ………………………..36
 • 2-27  روش دومارتن و کوپن ………………………………………………………………………………………………………………..37
 • فصل سوم ویژگیهای منطقه مورد مطالعه
 • 3-1  استان هرمزگان………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
 • 3-1-1 موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………………………………………………………… 40
 • 3-1-2 زمین شناسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
 • 3-1- 2-1 توپوگرافی و ارتفاعات………………………………………………………………………………………………………….48
 • 3-1-3  شرایط آب و هوایی ……………………………………………………………………………………………………………… 48
 • 3-1-4 منابع آب ……………………………………………………………………………………………………………………………….52
 • 3-1-4-1 آبهای سطحی……………………………………………………………………………………………………………………. 52
 • 3-1-4-2 آب زیر زمینی…………………………………………………………………………………………………………………… 53
 • 3-1-50 پوشش گیاهی ……………………………………………………………………………………………………………………..53
 • 3-1- 6 ژئومورفولوژی ……………………………………………………………………………………………………………………..54
 • 3-1-6-1واحد کوهستان…………………………………………………………………………………………………………………..54
 • 3-1-6-2 واحد دشت ……………………………………………………………………………………………………………………..54
 • 3-1-6-3 جلگه ساحلی…………………………………………………………………………………………………………………… 55
 • 3-1-6-4  خاکها……………………………………………………………………………………………………………………………. 55
 • 3-1-6-5 دشتها و دره ها…………………………………………………………………………………………………………………. 56
 • 3-1-6-6  فلاتها ……………………………………………………………………………………………………………………………..56
 • 3-1-6-7  تپه ها و کوهها …………………………………………………………………………………………………………………56
 • 3-  2  حوضه آبخیز رودخانه میناب…………………………………………………………………………………………………… 57.
 • 3-2-1 موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز رودخانه میناب …………………………………………………………………………58
 • 3-2-2 توپوگرافی حوضه آبخیز رودخانه میناب…………………………………………………………………………………… 58
 • 3- 2-3 ساختارزمین شناسی حوضه ی آبخیز میناب ……………………………………………………………………………..62
 • 3-2- 4 شکل حوضه آبخیز رودخانه میناب …………………………………………………………………………………………63
 •  3-2-5 آب و هوای حوضه آبخیز میناب…………………………………………………………………………………………… 64
 • 3-2-6  خاک و پوشش گیاهی حوضه آبخیز میناب……………………………………………………………………………. 70
 • 3-2-6-1 خاک…………………………………………………………………………………………………………………………..  70
 • 3-2-6-1-1 خصوصیات فیزیکی خاکها…………………………………………………………………………………………. 70
 • 3-6-2-2 پوشش گیاهی ……………………………………………………………………………………………………………….70
 • فصل چهارم بررسی ها و یافته های تحقیق
 • مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………74
 • 1-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………….. 74
 • 4-1- 1  ایستگاه های معرف درجه حرارت………………………………………………………………………………………. 74
 • 4-1-1-1دما……………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
 • 4-1-2میانگین بارندگی حوضه آبخیز رودخانه میناب در دوره آماری 27 ساله از سالهای آبی 60-87………..  75
 • 4-1-2-1بازسازی داده ها ی آماری حوضه آبخیزمیناب …………………………………………………………………….  76
 • 4-1-3 تجزیه و تحلیل نمودار (خصوصیات آزمون دنباله ها)……… ……………………………………………………    87
 • 4-1-2  فراوانی وقوع و دوره بازگشت ………………………………………………………………………………………………89
 • 4 –1- 3 ارتباط بین دما و بارندگی و اثر آن بر خشکسالی حوضه آبخیز میناب ……………………………………….. 92
 • 4-1-3-1 نمودارپراکنش……………………………………………………………………………………………………….. 92
 • فصل پنجم بررسی سوالات نتیجه گیری و پیشنهادات
 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
 • 5- 1بررسی بارندگی در دوره 27 ساله 1387-1360………………………………………………………………………………..97
 • 5-1-1شاخص آستانه بارندگی (x0 )(آزمون دنباله ها ) …………………………………………………………………………….97
 • 5-1-2 بررسی نتایج حجم آب دهی رودخانه در دوره آماری 46 ساله…………………………………………………………… 97
 • 5-1-3 بررسی شدت خشکسالی با احتساب درصد میانگین نسبت به (X-X0 ) ……………………………………………. 101
 • 5-2 بررسی نتایج خشکسالی حوضه آبخیز رودخانه میناب با استفاده اززنجیر مارکف……………………………………… 101
 • 5-3 تجزیه و تحلیل جداول  فراوانی وقوع و دوره های بازگشت حوضه آبخیز میناب از سال 1360 تا 1387  …….103
 • 5-  4 بررسی ارتباط  بین دو پارامتر  دما و بارندگی و اثرات آنها ………………………………………………………………..104
 •  5-5  نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………………………………..105
 • 5- 6  پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………..106
 • 5-6-1 حاصل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..107
 • 5-6-2پیشنهادات جانبی………………………………………………………………………………………………………………………… 107
 • 5-6-3پیشنهادات برای محقق بعدی …………………………………………………………………………………………………………108
 •  
 •  

 •  
 • فهرست جداول                                                                                                                                  صفحه
 • جدول شماره (2-1) طبقه بندی شدت خشکسالی از نظر سابرامانیام…………………………………………………………………………………..29
 • جدول شماره (2-2)محدوده ضریب خشکی دومارتن …………………………………………………………………………………………………… 37
 • جدول شماره (2-3)طبقه بندی اقلیمی بر اساس روش کوپن………………………………………………………………………………………….  38
 • جدول شماره (3-1)مشخصات ایستگاههای هواشناسی استان هرمزگان ……………………………………………………………………………..50
 • جدول شماره 3-2 مشخصات فیزیکی حوضه آبخیز رودخانه میناب ………………………………………………………………………………….63
 • جدول شماره( 3-3 )مشخصات جغرافیایی بارانسنجی حوضه آبخیزرودخانه میناب…………………………………………………………… 66
 • جدول شماره 3-4 مشخصا جغرافیایی  ایستگاه های معرف دما در حوضه آبخیز میناب……………………………………………………… 67
 • جدول شماره 3-5 مقادیر پنج گانه دما در درحوضه آبخیزمنیاب طی دوره آماری 1387-1360……………………………………………………………………………….  67
 • جدول شماره 4-1 رابطه رگراسیون ایستگاه برنطین با ایستگاه های ناقص …………………………………………………………………………77
 • جدول شماره 4-2  آمار بارندگی سالانه ایستگاه های باران سنجی مورد استفاده در دوره آماری 87-1360…………………………….78
 • جدول شماره 4-3 میانگین بارندگی سالانه حوضه آبخیز رودخانه میناب در دوره آماری 60 -1387……………………………………. 84
 • جدول 4-4 محاسبه  آزمون دنباله ها(بارندگی ) برای حوضه آبخیز میناب …………………………………………………………………………85
 • جدول شماره 4- 5 نتایج تجزیه و تحلیل نمودار شماره 4- 28 …………………………………………………………………………………..    87
 • جدول شماره4- 6 آمارمیانگین  بارندگی سالانه و میانگین دمای سالانه ایستگاه برنطین……………………………………………………..  88
 • -7 فراوانی وقوع میانگین بارندگی حوضه آبخیز میناب از سال 1360 تا 1387……………………………………………………  894 جدول
 • -8 احتمال وقوع و دوره های بازگشت  بارندگی در حوضه آبخیز رودخانه میناب…………………………………….   914 جدول شماره
 • جدول شماره 4-9 محاسبه مجموع مقادیر بارندگی و دما………………………………………………….. …………………………………………. 94
 • جدول شماره  5-1 نتایج آزمون آب دهی سالانه رودخانه میناب- ایستگاه برنطین……………………………………………………………  98
 • جدول شماره  5-2 شدت خشکسالی بر اساس آمار 46 ساله رودخانه میناب- ایستگاه برنطین…………………………………………. 100
 • جدول 5-3 وقوع وضعیت خشکسالی – ترسالی برحسب زنجیره مارکف…………………………………………………………………….  102
 • ز
 • فهرست نمودار                                                                                                                                   صفحه
 • نمودار3-1 مقادیر پنج گانه  ماهانه دما به سانتی گراد دردوره آماری 1387-1360 ایستگاه برنطین  ………………………………………..68
 • دار3-2 مقادیر پنج گانه  ماهانه دما به سانتی گراد دردوره آماری 1387-1360 ایستگاه گلاشکرد ………………………………………… 68
 • نمودار3-3 مقادیر پنج گانه  ماهانه دما به سانتی گراد دردوره آماری 1387-1360 ایستگاه فاریاب ………………………………………..68
 • نمودار3- 4مقادیر پنج گانه  ماهانه دما به سانتی گراد دردوره آماری 1387-1360 ایستگاه ده کهان ………………………………………..69
 • نمودار 3-5 میانگین سالانه دما ایستگاه های معرف حوضه آبخیزرودخانه میناب ……………………………………………………………….. 69
 • نمودار شماره 4-1 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه زه مکان  در سال های 1387- 1360 …………………………………………………… 80
 • نمودار شماره 4-2 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه بلبل آباد در سال های 1387- 1360  …………………………………………………. 80
 • نمودار شماره 4-3 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه معدن آسمینون در سال های 1387- 1360 …………………………………………. 80
 • نمودار شماره 4-4 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه فاریاب در سال های 1387- 1360  …………………………………………………….80
 • نمودار شماره 4-5میانگین بارندگی سالانه ایستگاه دره شوردر سال های 1387- 1360  …………………………………………………….80
 • نمودار شماره 4-6 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه گلاشکرد در سال های 1387- 1360  ………………………………………………..80
 • نمودار شماره 4-7 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه برنطین در سال های 1387- 1360 …………………………………………………… 81
 • نمودار شماره 4-8 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه پوراحمدی  در سال های 1387- 1360  ………………………………………….. 81
 • نمودار شماره4-9 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه بجگان  در سال های 1387- 1360 …………………………………………………… 81
 • نمودار شماره 4-10 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه مشکال الدین   در سال های 1387- 1360 …………………………………….. 81
 • نمودار شماره 4-11میانگین بارندگی سالانه ایستگاه خراجی  در سال های 1387- 1360  ……………………………………………….81
 • نمودار شماره 4-12 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه بارگاه در سال های 1387- 1360 …………………………………………………. 81
 • نمودار شماره4-13 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه سرگرو  در سال های 1387- 1360 ………………………………………………. 82
 • نمودار شماره 4-14 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه چراغ آباد در سال های 1387- 1360  ……………………………………………82
 • نمودار شماره4-15 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه چاه زیارت   در سال های 1387-  1360 ………………………………………. 82
 • نمودار شماره 4-16 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه سرگریج  در سال های 1387- 1360 …………………………………………… 82
 • نمودار شماره 4-17 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه ککستان در سال های 1387-  1360 ……………………………………………. 82
 • س
 • نمودار شماره 4-18 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه آبنما  در سال های 1387-  1360  …………………………………………….. 82
 • نمودار شماره 4-19 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه دورکان  در سال های 1387- 1360 …………………………………………  83
 • نمودار شماره 4-20 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه چاه نارنج  در سال های 1387- 1360 ………………………………………. 83
 • نمودار شماره 4-21 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه مازگرد  در سال های 1387- .1360 …………………………………………. 83
 • نمودار شماره 4-22 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه نازدشت در سال های 1387-  1360  ………………………………………..83
 • نمودار شماره4-23 خصوصیات آزمون دنباله ها  برای متغیر گسسته xدردوره آماری 87-1360 ……………………………..  86
 • نمودارشماره 4-24 فراوانی مطلق و فراوانی تجمعی نسبی به درصد در 27 سال آماری  …………………………………………… 90
 • نمودار شماره 4-25 میانگین دمای سالانه ایستگاه برنطین از سال 1360 تا 1387 …………………………………………………….  92
 • نمودار شماره 4-26 میانگین بارندگی سالانه ایستگاه برنطین از سال 1360 تا  1387  ……………………………………………..  93
 • نمودارپراکنش شماره 5-1  بررسی وابستگی بین دما و بارش ……………………………………………………………………………… 104
 •  
 •  
 • فهرست نقشه ها                                                                                                                         صفحه
 • نقشه شماره (1-1) موقعیت جغرافیایی  حوضه آبخیز میناب در استان هرمزگان و کرمان…………………………………………………..8
 • نقشه شماره (1-2) نقشه موقعیت جغرافیایی  حوضه آبخیز میناب در استان هرمزگان………………………………………………………..9
 • نقشه شماره (1-3) نقشه حوضه آبخیز میناب ………………………………………………………………………………………………….10
 • نقشه شماره (3-1) تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران به تفکیک استان  ……………………………………………………………41
 • نقشه شماره (3-2) نقشه استان هرمزگان به تفکیک شهرستان……………………………………………………………………………………..42
 • نقشه شماره 3-3 پراکنش ایستگاههای بارانسنجی و تبخیرسنجی حوضه آبخیز میناب …………………………………………………..51
 • نقشه شماره (3-4) وضعیت توپوگرافی حوضه آبخیز میناب …………………………………………………………………………………….59
 • نقشه شماره (3-5)پراکنش شبکه هیدروگرافی حوضه آبخیزمیناب……………………………………………………………………………. 60
 • نقشه شماره (3-6) وضعیت پوشش گیاهی حوضه آبخیز میناب ………………………………………………………………………………..71
 •  
 •  
 • فهرست شکل ها                                                                                                                     صفحه
 • شکل  شماره (3-1) موقعیت حوضه آبخیز میناب بر روی تصویر ماهواره ای لندست ……………………………………….. 61
 •  شکل  شمار( 5-1 ) دریاچه سد استقلال میناب دی ماه 1385 …………………………………….. ………………………………… 108
 •  شکل شمار( 5-2 ) دریاچه سد استقلال میناب دی ماه 1387  ……………………………………. …………………………………..108

 

کد :3014 فرمت :ورد صفحه :109

 

پایان نامه جغرافیا/زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *