آبان ۴, ۱۳۹۲ - admin

تهیه اسید بوریک از بوراکس جدید

هدف از انجام آزمایش
هدف از انجام اين آزمايش تهيه اسيد بوريک از بوراکس    می باشد. ابتدا بوراکس را در آب گرم حل کرده و در مرحله بعد عمل خنثی سازی را با استفاده از اسيد کلريدريک انجام دهيد.  اسيد بوريک (اسيد ارتوبوريک) اسيدی بسيار ضعيف است که از بوراتها و يا هيدروليز هاليدهای بور با  هيبريداسيون sp2 به دست می آيد. اين اسيد به صورت بلورهای سفيد سوزنی شکل است که در آن واحدهای B(OH)3 از طريق پيوند های هيدروژنی به يکديگر متصل شده اند و لايه های نامحدودی( با فاصله Aº 18/3) با تقارن تقريبا شش ضلعی تشکيل می دهند.
اسيد بوريک در آب تا حدودی حل شده و انحلال پذيری آن با افزايش دما زياد می شود. اين اسيد تک بازی است.
B(OH)4-  در غلظتهای کمتر از M 025/0 فقط به صورت نمونه های يک هسته ای B(OH)3 وB(OH)4- وجود دارند ولی در غلظتهای بالاتر قدرت اسيدی افزايش می يابد و اندازه گيری pH مويد تشکيل نمونه های بسپار مانند است.
درمحلولهای مختلف اسيد بوريک وبوراتها بسپارهايی مانندB3O3(OH)4- را طبق معادله زير می دهند. به نظر می رسد که بسپار اصلی حلقوی باشد و وجود چنين حلقه هايی در بوراتهای متبلور مانند 2B2O3 و Cs2O محرز است.
از تعادل سريعی که بين اسيد بوريک نشاندار شده با 18O و بوراتها انجام می شود، می توان نتيجه گرفت که در محلول تعادل به سرعت روی می دهد. اين ترکيبها با پلی اولها مانند گليسرول و α  – هيدروکسی کربوکسيليک اسيدها کمپلکس هايی به نسبت 1:1 تشکيل داده ، قدرت اسيدی اسيد بوريک افزايش يافته واندازه گيری مستقيم آن با سود امکان پذير می شود….

  • فهرست مطالب
  • آزمایش شماره ی 1 : تهيه اسيد بوريک از بوراکس و بررسی برخی از خواص آن 9
  • هدف از انجام آزمایش 10
  • شکل 1 – اسید بوریک 10
  • شکل2- تريمر اسيد بوريک 12
  • شکل 3- کمپلکس اسيد بوريک با يک گليسرول 12
  • روش کار 14
  • شناسايی و سنجش 14
  • شکل 4- واکنشهای اسيد بوريک 15
  • آزمايش شماره 2 :تهيه آب اکسيژنه و بررسی برخی از خواص آن 16
  • هدف از انجام آزمایش 17
  • شکل5- آب اکسيژنه 17
  • طرز شناسايی آب اکسيژنه 19
  • روش تهیه آزمایشگاهی آب اکسیژنه 19
  • روش تهيه صنعتی آب اکسيژنه 20
  • ارزش حجمی پراکسيد هيدروژن 21
  • روش کار 23
  • شکل 6- دستگاه تبخير در خلاء 24
  • آزمايش شماره 3 : تهيه يک نمک مضاعف و يک کمپلکس و مقايسه آنها 25
  • روشهای جداسازی کمپلکس ها از محلول: 27
  • روش کار 28
  • تهيه نمک مضاعف کوپريک آمونيوم سولفات 6 آبه 28
  • تهيه کمپلکس تتراآمين مس(II) سولفات يک آبه 28
  • مقايسه برخی از خواص نمک ساده،نمک مضاعف و نمک کمپلکس 28
  • آزمايش شماره 4 : تهيه متاپريدات پتاسيم و تعيين درجه خلوص آن 30
  • هدف از انجام آزمایش 31
  • شکل 8- ساختار H5IO6 33
  • روش کار 34
  • تجزيه کمی 35
  • شکل 9- ساختار ترکيبات گوگرد 36
  • آزمايش شماره 5 : تهيه تری پتاسيم هگزانيترو کبالت و مطالعه واکنشهای آن 37
  • هدف از انجام آزمایش 38
  • نمکهای کبالت(II) آبدار 38
  • کمپلکسهای کبالت (II) 39
  • کمپلکسهای کبالت (III) 39
  • روش کار 41
  • واکنشهای کبالت 41
  • آزمايش شماره 6  : تهيه پرمنگنات پتاسيم از سنگ معدن پيرولوزيت 43
  • هدف از انجام آزمایش 44
  • ترکيبات منگنز 45
  • پرمنگنات پتاسيم 45
  • خواص پرمنگنات پتاسيم 45
  • اثر حرارت 46
  • شيمی منگنزII( d5) 46
  • شيمی منگنز(III) 48
  • شيمی منگنز VI (d1 ) 48
  • روش کار 50
  • متبلور کردن پرمنگنات پتاسيم 50
  • تعيين درجه خلوص پرمنگنات پتاسيم 50
  • تهيه پرمنگنات پتاسيم به روش الکتروليز: 51
  • آزمايش شماره 7  :  اثر انتقال بار: واکنشهای منگنز 52
  • تهيه محلول استاندارد سديم تيو سولفات 54
  • واکنش د رمحيط اسيد سولفوريک غليظ 54
  • واکنش در محيط قليايی ضعيف 54
  • روش کار 55
  • واکنش د رمحيط قليايی قوی 55
  • آزمايش شماره 8 : تهيه زاجها و بررسی رشد بلورهای آنها 56
  • هدف از انجام آزمایش 57
  • روش کار 59
  • آزمايش جهت تجزيه سنگ معدن آلونيت 60
  • 2- شناسايی عناصر در سنگ معدن 60
  • آزمایش شماره 9 : تهيه کرومات سديم و بی کرومات سديم از سنگ معدن کروميت 62
  • هدف از انجام آزمایش 63
  • حالت اکسايش 3+ 65
  • حالت اکسايش 6+ 65
  • روش کار 67
  • سنجش کرومات سديم 67
  • تهيه کرومات سديم از سنگ معدن کروميت 67
  • آزمایش شماره ی 10 : تهیه رنگدانه ها 69
  • هدف از انجام آزمایش 70
  • طبقه بندی مواد رنگی 70
  • الف) رنگدانه ها(پيگمانها) 70
  • ب) رنگها 70
  • روش کار 71
  • الف) تهيه رنگدانه سبز کروم هيدراته 71
  • 1- مرحله کلسينه کردن 71
  • ب) تهيه رنگدانه زرد کروم (PbCrO4) 71
  • تهيه دنگدانه نارنجی کروم 72
  • آزمایش شماره 11 : تهيه سديم تری پلی فسفات(Na5P3O10) و تری فسفريک اسيد(H5P3O10) 73
  • هدف از انجام آزمایش 74
  • روش کار 75
  • آزمایش شماره 12 : تهيه فسفات سديم و تعيين درجه خلوص آنها 77
  • هدف از انجام آزمایش 78
  • واکنشهای نمکهای فسفات 79
  • روش کار 81
  • تهيه فسفات دی سديک(Na2HPO4) 81
  • تعيين آب تبلور درفسفات دی سديک 81
  • تهيه فسفات تری سديک(Na3PO4) 81
  • تهيه فسفات مونوسديک (NaH2PO4) 82
  • تعيين در صد خلوص فسفات مونوسديک 82
  • آزمایش شماره 13 : پايدار کردن حالت اکسيداسيون در ترکيبات 83
  • هدف از انجام آزمایش 84
  • روش کار 85
  • آزمایش شماره 14 : تهيه هيپوکلريتهای سديم و کلسيم 86
  • هدف از انجام آزمایش 87
  • خواص ترکيبات اکسيژن دار کلر 88
  • الف) اثر آن بر روی آرسنيت: 88
  • ب) روش يدومتری: 88
  • روش کار 89
  • تهيه هيپوکلريت سديم 89
  • بررسی خواص هيپوکلريت سديم و کلسيم 90
  • 1- خواص رنگبری: 90
  • 2- خاصيت اکسيدکنندگی: 90
  • آزمایش شماره 15 :  تهيه تيوسولفات سديم 91
  • هدف از انجام آزمایش 92
  • تيوناتها 92
  • طرز تهيه تيوناتها 93
  • روش کار 95
  • منابع 97

 

97 صفحه ورد

شامل فایل ورد و پاورپوینت

پایان نامه شیمی آزمایش اسید بوریک / اسید ارتوبوریک / بوراکس / تحقیق شیمی / تهیه اسید بوریک / تهیه اسید بوریک از بوراکس /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *